Skip to main content

Fire Technology

Ausgabe 2/2024

Inhalt (23 Artikel)

Human Thermoregulation and Injury Evaluation in Fire Environments: A Review

Wenguo Weng, Jie Yang, Jialin Wu, Ming Fu, Zhichao He, Weiwang Chen

Suppression Behavior Difference Between Compressed Air/Nitrogen Foam over Liquid Fuel Surface Under Constant Radiation Heat Flux

Fengyuan Tian, Kun Wang, Jun Fang, Hassan Raza Shah, Xuqing Lang, Shanjun Mu, Jinjun Wang, Jingwu Wang

Effect of Fire Source Elevation on the Smoke Spreading Characteristics in an Extra-Long Tunnel

Zhisheng Li, Yuchun Zhang, Haokai Jiang, Chunhua Tang, Denggang Luo, Longfei Chen, Youxin Lin, Tao Li

Promotion Effect of Solid Screen on the Smoke Extraction of Vertical Shaft in Urban Road Tunnel Fire

Shaogang Zhang, Shanshan Liao, Long Shi, Bin Lin, Jiahao Liu, Jinhui Wang

Experimental and Numerical Study of Plug-Holing with Lateral Smoke Exhaust in Tunnel Fires

Qiulin Liu, Zhisheng Xu, Chuangang Fan, Haowen Tao, Jiaming Zhao, Lu He

Transition from Surface Fire to Crown Fire and Effects of Crown Height, Moisture Content and Tree Flower

Hanwen Guo, Linyi Kong, Yunji Gao, Dong Xiang, Zhisheng Li, Liang Gong, Yuchun Zhang