Skip to main content

Frontiers in Energy

Ausgabe 1/2017

Special Issue: Technologies for future high-efficiency industrial silicon wafer solar cells

Inhalt (13 Artikel)

Research Article

Statistical analysis of recombination properties of the boron-oxygen defect in p-type Czochralski silicon

Nitin Nampalli, Tsun Hang Fung, Stuart Wenham, Brett Hallam, Malcolm Abbott

Research Article

Laser enhanced gettering of silicon substrates

Daniel Chen, Matthew Edwards, Stuart Wenham, Malcolm Abbott, Brett Hallam

Research Article

Impact of thermal processes on multi-crystalline silicon

Moonyong Kim, Phillip Hamer, Hongzhao Li, David Payne, Stuart Wenham, Malcolm Abbott, Brett Hallam

Research Article

POCl3 diffusion for industrial Si solar cell emitter formation

Hongzhao Li, Kyung Kim, Brett Hallam, Bram Hoex, Stuart Wenham, Malcolm Abbott

Research Article

SiO2 passivation layer grown by liquid phase deposition for silicon solar cell application

Yanlin Chen, Sihua Zhong, Miao Tan, Wenzhong Shen

Research Article

Defect passivation on cast-mono crystalline screen-printed cells

Alison Wenham, Lihui Song, Malcolm Abbott, Iskra Zafirovska, Sisi Wang, Brett Hallam, Catherine Chan, Allen Barnett, Stuart Wenham

Research Article

An industrial solution to light-induced degradation of crystalline silicon solar cells

Meng Xie, Changrui Ren, Liming Fu, Xiaodong Qiu, Xuegong Yu, Deren Yang

Research Article

Plated contacts for solar cells with superior adhesion strength to screen printed solar cells

R. Chen, S. Wang, A. Wenham, Z. Shi, T. Young, J. Ji, M. Edwards, A. Sugianto, L. Mai, S. Wenham, C. Chong

Research Article

High-quality industrial n-type silicon wafers with an efficiency of over 23% for Si heterojunction solar cells

Fanying Meng, Jinning Liu, Leilei Shen, Jianhua Shi, Anjun Han, Liping Zhang, Yucheng Liu, Jian Yu, Junkai Zhang, Rui Zhou, Zhengxin Liu

Research Article

Analysis of the double-layer α-Si:H emitter with different doping concentrations for α-Si:H/c-Si heterojunction solar cells

Haibin Huang, Gangyu Tian, Tao Wang, Chao Gao, Jiren Yuan, Zhihao Yue, Lang Zhou