Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Frontiers of Computer Science

Frontiers of Computer Science 3/2015

Ausgabe 3/2015

Inhaltsverzeichnis ( 14 Artikel )

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Semantic theories of programs with nested interrupts

Yanhong Huang, Jifeng He, Huibiao Zhu, Yongxin Zhao, Jianqi Shi, Shengchao Qin

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

A novel strategy for automatic test data generation using soft computing technique

Priyanka Chawla, Inderveer Chana, Ajay Rana

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Verifying specifications with associated attributes in graph transformation systems

Yu Zhou, Yankai Huang, Ou Wei, Zhiqiu Huang

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Hybrid fusion and interpolation algorithm with near-infrared image

Xiaoyan Luo, Jun Zhang, Qionghai Dai

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Efficient image representation for object recognition via pivots selection

Bojun Xie, Yi Liu, Hui Zhang, Jian Yu

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

A hybrid biometric identification framework for high security applications

Xuzhou Li, Yilong Yin, Yanbin Ning, Gongping Yang, Lei Pan

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Pedestrian detection algorithm based on video sequences and laser point cloud

Hui Li, Yun Liu, Shengwu Xiong, Lin Wang

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Extracting viewer interests for automated bookmarking in video-on-demand services

Yang Zhao, Ye Tian, Yong Liu

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Memory bandwidth optimization of SpMV on GPGPUs

Chenggang Clarence Yan, Hui Yu, Weizhi Xu, Yingping Zhang, Bochuan Chen, Zhu Tian, Yuxuan Wang, Jian Yin

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

A balanced decomposition approach to real-time visualization of large vector maps in CyberGIS

Mingqiang Guo, Ying Huang, Zhong Xie

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Irradiance regression for efficient final gathering in global illumination

Xuezhen Huang, Xin Sun, Zhong Ren, Xin Tong, Baining Guo, Kun Zhou

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

A hierarchical ontology context model for work-based learning

Chuantao Yin, Bingxue Zhang, Betrand David, Zhang Xiong

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

A sequential model of bargaining in logic programming

Wu Chen, Dongmo Zhang, Maonian Wu

01.06.2015 | Research Article | Ausgabe 3/2015

Research on self-adaptive decision-making mechanism for competition strategies in robot soccer

Haobin Shi, Lincheng Xu, Lin Zhang, Wei Pan, Genjiu Xu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner