Skip to main content

Frontiers of Structural and Civil Engineering

Ausgabe 1/2023

Inhalt (10 Artikel)

Open Access Perspective

Do civil engineering fronts emerge from interdisciplinary research?

Jie He, Junlan Yao, Xin Chen, Fang Liu, Hehua Zhu

Research Article

QPSO-ILF-ANN-based optimization of TBM control parameters considering tunneling energy efficiency

Xinyu Wang, Jian Wu, Xin Yin, Quansheng Liu, Xing Huang, Yucong Pan, Jihua Yang, Lei Huang, Shuangping Miao

Research Article

Discontinuous mechanical behaviors of existing shield tunnel with stiffness reduction at longitudinal joints

Xiang Liu, Qian Fang, Annan Jiang, Dingli Zhang, Jianye Li

Open Access Review

Behaviour of self-centring shear walls—A state of the art review

Mehdi Javadi, Reza Hassanli, Md Mizanur Rahman, Md Rajibul Karim

Research Article

Simulation of steel beam under ceiling jet based on a wind-fire-structure coupling model

Jinggang Zhou, Xuanyi Zhou, Beihua Cong, Wei Wang, Ming Gu

Research Article

Experimental study on slender buckling-restrained knee braces with round steel bar cores

Togtokhbuyan Munkhunur, Hiroshi Tagawa, Xingchen Chen

Research Article

Axisymmetric loading on nanoscale multilayered media

Pong-in Intarit, Kanin Tarntira, Teerapong Senjuntichai, Suraparb Keawsawasvong