Skip to main content
main-content

Zeitschrift

International Journal of Computer Vision

International Journal of Computer Vision 5/2021

Ausgabe 5/2021

Inhaltsverzeichnis ( 23 Artikel )

04.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Deformable Image Registration Based on Functions of Bounded Generalized Deformation

Ziwei Nie, Chen Li, Hairong Liu, Xiaoping Yang

04.02.2021 | Ausgabe 5/2021 Open Access

Adaptive Channel Selection for Robust Visual Object Tracking with Discriminative Correlation Filters

Tianyang Xu, Zhenhua Feng, Xiao-Jun Wu, Josef Kittler

05.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Towards Balanced Learning for Instance Recognition

Jiangmiao Pang, Kai Chen, Qi Li, Zhihai Xu, Huajun Feng, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Dahua Lin

08.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Letter-Level Online Writer Identification

Zelin Chen, Hong-Xing Yu, Ancong Wu, Wei-Shi Zheng

09.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Manhattan Room Layout Reconstruction from a Single Image: A Comparative Study of State-of-the-Art Methods

Chuhang Zou, Jheng-Wei Su, Chi-Han Peng, Alex Colburn, Qi Shan, Peter Wonka, Hung-Kuo Chu, Derek Hoiem

10.02.2021 | Ausgabe 5/2021

ACTNET: End-to-End Learning of Feature Activations and Multi-stream Aggregation for Effective Instance Image Retrieval

Syed Sameed Husain, Eng-Jon Ong, Miroslaw Bober

10.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Semantic Hierarchy Emerges in Deep Generative Representations for Scene Synthesis

Ceyuan Yang, Yujun Shen, Bolei Zhou

12.02.2021 | Ausgabe 5/2021

LAMP-HQ: A Large-Scale Multi-pose High-Quality Database and Benchmark for NIR-VIS Face Recognition

Aijing Yu, Haoxue Wu, Huaibo Huang, Zhen Lei, Ran He

12.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Spatial–Temporal Relation Reasoning for Action Prediction in Videos

Xinxiao Wu, Ruiqi Wang, Jingyi Hou, Hanxi Lin, Jiebo Luo

19.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Real-Time Semantic Segmentation via Auto Depth, Downsampling Joint Decision and Feature Aggregation

Peng Sun, Jiaxiang Wu, Songyuan Li, Peiwen Lin, Junzhou Huang, Xi Li

22.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Visual Interestingness Prediction: A Benchmark Framework and Literature Review

Mihai Gabriel Constantin, Liviu-Daniel Ştefan, Bogdan Ionescu, Ngoc Q. K. Duong, Claire-Héléne Demarty, Mats Sjöberg

26.02.2021 | Ausgabe 5/2021 Open Access

EfficientPS: Efficient Panoptic Segmentation

Rohit Mohan, Abhinav Valada

26.02.2021 | Ausgabe 5/2021 Open Access

Intra-Camera Supervised Person Re-Identification

Xiangping Zhu, Xiatian Zhu, Minxian Li, Pietro Morerio, Vittorio Murino, Shaogang Gong

26.02.2021 | Ausgabe 5/2021

Enhanced 3D Human Pose Estimation from Videos by Using Attention-Based Neural Network with Dilated Convolutions

Ruixu Liu, Ju Shen, He Wang, Chen Chen, Sen-ching Cheung, Vijayan K. Asari

27.02.2021 | Ausgabe 5/2021

An Exploration of Embodied Visual Exploration

Santhosh K. Ramakrishnan, Dinesh Jayaraman, Kristen Grauman

02.03.2021 | Ausgabe 5/2021

Context-Enhanced Representation Learning for Single Image Deraining

Guoqing Wang, Changming Sun, Arcot Sowmya

02.03.2021 | Ausgabe 5/2021

Mimetics: Towards Understanding Human Actions Out of Context

Philippe Weinzaepfel, Grégory Rogez

02.03.2021 | Ausgabe 5/2021

Successive Graph Convolutional Network for Image De-raining

Xueyang Fu, Qi Qi, Zheng-Jun Zha, Xinghao Ding, Feng Wu, John Paisley

02.03.2021 | Ausgabe 5/2021 Open Access

Evaluation Metrics for Conditional Image Generation

Yaniv Benny, Tomer Galanti, Sagie Benaim, Lior Wolf

04.03.2021 | Ausgabe 5/2021

Evaluating Visual Properties via Robust HodgeRank

Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao

04.03.2021 | Ausgabe 5/2021

You Only Look Yourself: Unsupervised and Untrained Single Image Dehazing Neural Network

Boyun Li, Yuanbiao Gou, Shuhang Gu, Jerry Zitao Liu, Joey Tianyi Zhou, Xi Peng

11.03.2021 | Ausgabe 5/2021

Exposing Semantic Segmentation Failures via Maximum Discrepancy Competition

Jiebin Yan, Yu Zhong, Yuming Fang, Zhangyang Wang, Kede Ma

26.02.2021 | Correction | Ausgabe 5/2021

Correction to: Parallel Single-Pixel Imaging: A General Method for Direct–Global Separation and 3D Shape Reconstruction Under Strong Global Illumination

Hongzhi Jiang, Yuxi Li, Huijie Zhao, Xudong Li, Yang Xu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner