Skip to main content
main-content

Zeitschrift

International Journal of Computer Vision

International Journal of Computer Vision 6/2021

Ausgabe 6/2021

Inhaltsverzeichnis ( 12 Artikel )

22.03.2021 | Ausgabe 6/2021

Knowledge Distillation: A Survey

Jianping Gou, Baosheng Yu, Stephen J. Maybank, Dacheng Tao

23.03.2021 | Ausgabe 6/2021

Learning Deep Patch representation for Probabilistic Graphical Model-Based Face Sketch Synthesis

Mingrui Zhu, Jie Li, Nannan Wang, Xinbo Gao

27.03.2021 | Ausgabe 6/2021

Development and Validation of an Unsupervised Feature Learning System for Leukocyte Characterization and Classification: A Multi-Hospital Study

Hong Yan, Xuanyu Mao, Xu Yang, Yongquan Xia, Chengbin Wang, Junjun Wang, Rui Xia, Xuejing Xu, Zhiqiang Wang, Zhiyang Li, Xie Zhao, Yan Li, Guoye Liu, Li He, Zhongyu Wang, Zhiqiong Wang, Zhiqiang Li, Weidong Cai, Han Shen, Hang Chang

01.04.2021 | Original Paper | Ausgabe 6/2021

Vote-Based 3D Object Detection with Context Modeling and SOB-3DNMS

Qian Xie, Yu-Kun Lai, Jing Wu, Zhoutao Wang, Yiming Zhang, Kai Xu, Jun Wang

08.04.2021 | Ausgabe 6/2021

Guided Attention in CNNs for Occluded Pedestrian Detection and Re-identification

Shanshan Zhang, Di Chen, Jian Yang, Bernt Schiele

19.04.2021 | Ausgabe 6/2021

Visual Structure Constraint for Transductive Zero-Shot Learning in the Wild

Ziyu Wan, Dongdong Chen, Jing Liao

19.04.2021 | Ausgabe 6/2021

Polysemy Deciphering Network for Robust Human–Object Interaction Detection

Xubin Zhong, Changxing Ding, Xian Qu, Dacheng Tao

19.04.2021 | Ausgabe 6/2021

Learning Adaptive Classifiers Synthesis for Generalized Few-Shot Learning

Han-Jia Ye, Hexiang Hu, De-Chuan Zhan

19.04.2021 | Ausgabe 6/2021 Open Access

Object Priors for Classifying and Localizing Unseen Actions

Pascal Mettes, William Thong, Cees G. M. Snoek

19.04.2021 | Ausgabe 6/2021

Exploring the Capacity of an Orderless Box Discretization Network for Multi-orientation Scene Text Detection

Yuliang Liu, Tong He, Hao Chen, Xinyu Wang, Canjie Luo, Shuaitao Zhang, Chunhua Shen, Lianwen Jin

19.04.2021 | Ausgabe 6/2021

Deep Human-Interaction and Association by Graph-Based Learning for Multiple Object Tracking in the Wild

Cong Ma, Fan Yang, Yuan Li, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao

19.04.2021 | Ausgabe 6/2021

Renormalization for Initialization of Rolling Shutter Visual-Inertial Odometry

Branislav Micusik, Georgios Evangelidis

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner