Skip to main content
main-content

Zeitschrift

International Journal of Computer Vision

International Journal of Computer Vision 8-9/2020

Ausgabe 8-9/2020

Special Issue on Efficient Visual Recognition

Inhaltsverzeichnis ( 19 Artikel )

10.07.2020 | Guest Editorial | Ausgabe 8-9/2020

Efficient Visual Recognition

Li Liu, Matti Pietikäinen, Jie Qin, Wanli Ouyang, Luc Van Gool

24.03.2020 | Ausgabe 8-9/2020

A Survey of Deep Facial Attribute Analysis

Xin Zheng, Yanqing Guo, Huaibo Huang, Yi Li, Ran He

11.06.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Hardware-Centric AutoML for Mixed-Precision Quantization

Kuan Wang, Zhijian Liu, Yujun Lin, Ji Lin, Song Han

02.01.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Spatially-Adaptive Filter Units for Compact and Efficient Deep Neural Networks

Domen Tabernik, Matej Kristan, Aleš Leonardis

18.11.2019 | Ausgabe 8-9/2020

HetConv: Beyond Homogeneous Convolution Kernels for Deep CNNs

Pravendra Singh, Vinay Kumar Verma, Piyush Rai, Vinay P. Namboodiri

21.01.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Learning an Evolutionary Embedding via Massive Knowledge Distillation

Xiang Wu, Ran He, Yibo Hu, Zhenan Sun

09.12.2019 | Ausgabe 8-9/2020

SSN: Learning Sparse Switchable Normalization via SparsestMax

Wenqi Shao, Jingyu Li, Jiamin Ren, Ruimao Zhang, Xiaogang Wang, Ping Luo

17.12.2019 | Ausgabe 8-9/2020 Open Access

Rectified Wing Loss for Efficient and Robust Facial Landmark Localisation with Convolutional Neural Networks

Zhen-Hua Feng, Josef Kittler, Muhammad Awais, Xiao-Jun Wu

30.07.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Multi-task Compositional Network for Visual Relationship Detection

Yibing Zhan, Jun Yu, Ting Yu, Dacheng Tao

11.12.2019 | Ausgabe 8-9/2020

Disentangled Representation Learning of Makeup Portraits in the Wild

Yi Li, Huaibo Huang, Jie Cao, Ran He, Tieniu Tan

13.05.2019 | Ausgabe 8-9/2020

Fine-Grained Multi-human Parsing

Jian Zhao, Jianshu Li, Hengzhu Liu, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

18.04.2020 | Ausgabe 8-9/2020

A General Framework for Deep Supervised Discrete Hashing

Qi Li, Zhenan Sun, Ran He, Tieniu Tan

17.03.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Learning Multifunctional Binary Codes for Personalized Image Retrieval

Haomiao Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

18.02.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Unified Binary Generative Adversarial Network for Image Retrieval and Compression

Jingkuan Song, Tao He, Lianli Gao, Xing Xu, Alan Hanjalic, Heng Tao Shen

12.05.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Weakly-supervised Semantic Guided Hashing for Social Image Retrieval

Zechao Li, Jinhui Tang, Liyan Zhang, Jian Yang

06.05.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Hadamard Matrix Guided Online Hashing

Mingbao Lin, Rongrong Ji, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Shen Chen, Qi Tian

18.02.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Anchor-Based Self-Ensembling for Semi-Supervised Deep Pairwise Hashing

Xiaoshuang Shi, Zhenhua Guo, Fuyong Xing, Yun Liang, Lin Yang

23.04.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Product Quantization Network for Fast Visual Search

Tan Yu, Jingjing Meng, Chen Fang, Hailin Jin, Junsong Yuan

20.02.2020 | Ausgabe 8-9/2020

Tensorized Multi-view Subspace Representation Learning

Changqing Zhang, Huazhu Fu, Jing Wang, Wen Li, Xiaochun Cao, Qinghua Hu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Bildnachweise