Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Electronic Materials

Journal of Electronic Materials 5/2017

Ausgabe 5/2017

2016 International Conference on Thermoelectrics. Guest Editors: Jihui Yang, Matt Beekman, Donald Morelli, James Salvador, David Singh, Hsin Wang, Emmanuel Guilmeau, Juri Grin, Bertrand Lenoir, Xinfeng Tang, Wenqing Zhang, Chunlei Wan, TieJun Zhu, Ryoji Funahashi, Takao Mori, Tsunehiro Takeuchi, Franck Gascoin, and Shanyu Wang

Inhaltsverzeichnis ( 101 Artikel )

25.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Independent Power Generation in a Modern Electrical Substation Based on Thermoelectric Technology

Z. M. Li, Y. Q. Zhao, W. Liu, B. Wei, M. Qiu, X. K. Lai

27.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Transient Thermal Behavior of Annular Thermoelectric Cooling System

S. Manikandan, S. C. Kaushik

26.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Mg2Si0.995Sb0.005 Prepared by the High-Pressure High-Temperature Method

Jialiang Li, Gang Chen, Bo Duan, Yaju Zhu, Xiaojun Hu, Pengcheng Zhai, Peng Li

08.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Study on the Influence of the Cold-End Cooling Water Thickness on the Generative Performance of TEG

Li Zhou, Xuexun Guo, Gangfeng Tan, Kangping Ji, Longjie Xiao

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Corrosion Behavior of Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials Fabricated by Melting Method

Hitoshi Kohri, Takayoshi Yagasaki

28.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Cl-Doped BiCuSeO Oxyselenides

Zhifang Zhou, Xing Tan, Guangkun Ren, Yuanhua Lin, Cewen Nan

18.07.2016 | Ausgabe 5/2017

Towards Improved Thermoelectric Generator Materials

H. Julian Goldsmid

28.07.2016 | Ausgabe 5/2017

In Situ Neutron Scattering Study of Nanostructured PbTe-PbS Bulk Thermoelectric Material

Fei Ren, Robert Schmidt, Eldon D. Case, Ke An

01.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Effects of Lanthanum Substitution on Thermoelectric Properties of YbZn2Sb2

Xiong Zhang, Kunling Peng, Lijie Guo, Yanchi Yan, Hen Zhan, Xu Lu, Haoshuang Gu, Xiaoyuan Zhou

04.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Bi Doped Tetrahedrite

D. S. Prem Kumar, R. Chetty, O. E. Femi, K. Chattopadhyay, P. Malar, R. C. Mallik

08.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Bi2Te3−y Se y :I m Prepared by Mechanical Alloying and Hot Pressing

A-Young Eum, Soon-Mok Choi, Soonil Lee, Won-Seon Seo, Jae-Soung Park, Seung-Ho Yang, Il-Ho Kim

29.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis and Thermoelectric Properties of SnSe by Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering Method

Hongliang Liu, Xin Zhang, Songhao Li, Ziqun Zhou, Yanqin Liu, Jiuxing Zhang

12.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis and Thermoelectric Properties of Ce1−z Pr z Fe4−x Co x Sb12 Skutterudites

Kwon-Min Song, Dong-Kil Shin, Kyung-Wook Jang, Soon-Mok Choi, Soonil Lee, Won-Seon Seo, Il-Ho Kim

17.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Performance of Skutterudite-Based Modules

G. Nie, S. Suzuki, T. Tomida, A. Sumiyoshi, T. Ochi, K. Mukaiyama, M. Kikuchi, J. Q. Guo, A. Yamamoto, H. Obara

08.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Preparation and Thermoelectric Properties of Pb1–x Fe x Te Alloys Doped with Iodine

X. L. Cao, W. Cai, H. D. Deng, R. L. Gao, C. L. Fu, F. S. Pan

18.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Using Ge Secondary Phases to Enhance the Power Factor and Figure of Merit of Ge17Sb2Te20

Jared B. Williams, Donald T. Morelli

26.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Sr-Filled Ge-Based Type I Single-Crystal Clathrate Grown by Sn-Flux Method

Shuping Deng, Hongxia Liu, Decong Li, Jinsong Wang, Feng Cheng, Lanxian Shen, Shukang Deng

31.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Hot Extruded Polycrystalline Mg2Si with Embedded XS2 Nano-particles (X: Mo, W)

A. Bercegol, V. Christophe, M. K. Keshavarz, D. Vasilevskiy, S. Turenne, R. A. Masut

30.08.2016 | Ausgabe 5/2017

A Hybrid Maximum Power Point Tracking Method for Automobile Exhaust Thermoelectric Generator

Rui Quan, Wei Zhou, Guangyou Yang, Shuhai Quan

06.09.2016 | Ausgabe 5/2017

High-Temperature Transport Properties of Colusite Cu24 T 2V2Ge6S32 (T = Ni, Co)

Y. Bouyrie, V. Ohorodniichuk, S. Sassi, P. Masschelein, A. Dauscher, C. Candolfi, B. Lenoir

09.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Performance Simulation of a Flat-Plate Thermoelectric Module Consisting of Square Truncated Pyramid Elements

Sae Oki, Ryosuke O. Suzuki

06.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Fabrication of Cu-Doped Bi2Te3 Nanoplates and Their Thermoelectric Properties

Shuai Liu, Nan Peng, Yu Bai, Dayan Ma, Fei Ma, Kewei Xu

20.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Crystal Structure and Thermoelectric Properties of Lightly Vanadium-Substituted Higher Manganese Silicides (Mn1−x V x )Si γ )

Yuzuru Miyazaki, Haruki Hamada, Kei Hayashi, Kunio Yubuta

23.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Structural and Thermoelectric Properties of Ternary Full-Heusler Alloys

K. Hayashi, M. Eguchi, Y. Miyazaki

22.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Effects of K-Doping on Thermoelectric Properties of Bi1−x K x CuOTe

Tae-Ho An, Young Soo Lim, Won-Seon Seo, Cheol-Hee Park, Mi Duk Yoo, Chan Park, Chang Hoon Lee, Ji Hoon Shim

14.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Improving Thermoelectric Properties of Nanowires Through Inhomogeneity

J. Eduardo González, Vicenta Sánchez, Chumin Wang

27.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Dimensionless Model of a Thermoelectric Cooling Device Operating at Real Heat Transfer Conditions: Maximum Cooling Capacity Mode

A. A. Melnikov, V. G. Kostishin, V. V. Alenkov

21.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Stabilization of Thermoelectric Properties of the Cu/Bi0.48Sb1.52Te3 Composite for Advantageous Power Generation

Dewen Xie, Jingtao Xu, Zhu Liu, Guoqiang Liu, Hezhu Shao, Xiaojian Tan, Haochuan Jiang, Jun Jiang

23.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Estimation of Phonon and Carrier Thermal Conductivities for Bulk Thermoelectric Materials Using Transport Properties

Mioko Otsuka, Ryoei Homma, Yasuhiro Hasegawa

27.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Single Crystal Structure Study of Type I Clathrate and

Jingtao Xu, Jiazhen Wu, Satoshi Heguri, Yoichi Tanabe, Guo-Qiang Liu, Jun Jiang, Haochuan Jiang, Katsumi Tanigaki

27.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Investigation of Thermoelectric Properties with Dispersion of Fe2O3 and Fe-85Ni Nanospheres in Bi0.5Sb1.5Te3 Matrix

Sang Min Yoon, Peyala Dharmaiah, Hyo-Seob Kim, Chul Hee Lee, Soon-Jik Hong, Jar Myung Koo

07.10.2016 | Ausgabe 5/2017

On the Heat Capacity of Cu2Se

L. P. Bulat, D. A. Pshenay-Severin, A. A. Ivanov, V. B. Osvenskii, Yu. N. Parkhomenko

30.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Fabrication of a Nanoscale Electrical Contact on a Bismuth Nanowire Encapsulated in a Quartz Template by Using FIB-SEM

Masayuki Murata, Atsushi Yamamoto, Yasuhiro Hasegawa, Takashi Komine

03.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Polycrystalline n-Type Pb5Bi6Se14

S. Sassi, C. Candolfi, V. Ohorodniichuk, C. Gendarme, P. Masschelein, A. Dauscher, B. Lenoir

12.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Effects of Mass Fluctuation on Thermal Transport Properties in Bulk Bi2Te3

Ben Huang, Pengcheng Zhai, Xuqiu Yang, Guodong Li

06.10.2016 | Ausgabe 5/2017

The Thermoelectric Properties and Flexural Strength of Nano-TiN/Co4Sb11.3Te0.58Se0.12 Composites Affected by Annealing Treatment

Wen Pengfei, Zhai Pengcheng, Ding Shijie, Duan Bo, Li Yao

04.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Phase Transitions and Electronic Properties for Zincblende-Derived and Wurtzite-Derived Stannite Cu2ZnSnS4 Under Pressure

Yifen Zhao, Decong Li, Zuming Liu

12.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Effect of Cooling Units on the Performance of an Automotive Exhaust-Based Thermoelectric Generator

C. Q. Su, D. C. Zhu, Y. D. Deng, Y. P. Wang, X. Liu

12.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Analysis of Thermal Power Generation Capacity for a Skutterudite-Based Thermoelectric Functional Structure

Yajing Sun, Gang Chen, Guanghui Bai, Xuqiu Yang, Peng Li, Pengcheng Zhai

11.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Enhanced Thermoelectric Properties of Melt-Spun p-Type Yb0.9Fe3CoSb12

Geonsik Son, Kyu Hyoung Lee, Soon-Mok Choi

12.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Fabrication and Characterization of Bi2Te3-Based Chip-Scale Thermoelectric Energy Harvesting Devices

Jane Cornett, Baoxing Chen, Samer Haidar, Helen Berney, Pat McGuinness, Bill Lane, Yuan Gao, Yifan He, Nian Sun, Marc Dunham, Mehdi Asheghi, Ken Goodson, Yi Yuan, Khalil Najafi

11.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Enhanced Electronic Transport Properties of Se-Doped SnTe1−xSex Nanoparticles by Microwave-Assisted Solvothermal Method

Lijun Wang, Shuqi Zheng, Hong Chen

21.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Experimental Analysis of Thermoelectric Heat Exchanger for Power Generation from Salinity Gradient Solar Pond Using Low-Grade Heat

Baljit Singh, Nuraida ‘Aadilia Baharin, Muhammad Fairuz Remeli, Amandeep Oberoi, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh

12.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Performance of Yb-Doped Ba8Ni0.1Zn0.54Ga13.8Ge31.56 Type-I Clathrate Synthesized by High-Pressure Technique

Chen Chen, Long Zhang, Jianying Dong, Bo Xu

21.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Electrical Transport Properties of Single Crystalline β-Zn4Sb3 Prepared by α-Sn Flux Method

Hong-xia Liu, Shu-ping Deng, Lan-xian Shen, Jin-song Wang, Feng Cheng, Shu-kang Deng

21.10.2016 | Ausgabe 5/2017

High-Oriented Thermoelectric Nano-Bulk Fabricated from Thermoelectric Ink

M. Koyano, S. Mizutani, Y. Hayashi, S. Nishino, M. Miyata, T. Tanaka, K. Fukuda

21.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Electronic Structure of I-M8Ga16Sn30 (M = Ba, Sr, Yb) by First-Principles Calculation

Jin-song Wang, Hong-xia Liu, Shuping Deng, De-cong Li, Lan-xian Shen, Feng Cheng, Shu-kang Deng

04.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Performance Analysis of the Automotive TEG with Respect to the Geometry of the Modules

C. G. Yu, S. J. Zheng, Y. D. Deng, C. Q. Su, Y. P. Wang

21.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Mn1+x Te-Based Compounds Densified Using High-Pressure Sintering

Li-Bo Zhang, Hui-Long Qi, Jun-Ling Gao, Tao Mao, Jia-xin Di, Gui-Ying Xu

21.10.2016 | Ausgabe 5/2017

RSM Base Study of the Effect of Argon Gas Flow Rate and Annealing Temperature on the [Bi]:[Te] Ratio and Thermoelectric Properties of Flexible Bi-Te Thin Film

Pilaipon Nuthongkum, Aparporn Sakulkalavek, Rachsak Sakdanuphab

31.10.2016 | Ausgabe 5/2017

A Simulation Study on a Thermoelectric Generator for Waste Heat Recovery from a Marine Engine

Dongxu Ji, King Jet Tseng, Zhongbao Wei, Yun Zheng, Alessandro Romagnoli

24.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Studies on Microstructure and Thermoelectric Properties of p-Type Bi-Sb-Te Based Alloys by Gas Atomization and Hot Extrusion Processes

Ki-Chan Park, Babu Madavali, Eun-Bin Kim, Kyung-Wan Koo, Soon-Jik Hong

15.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Integration of Research for an Exhaust Thermoelectric Generator and the Outer Flow Field of a Car

T. Jiang, C. Q. Su, Y. D. Deng, Y. P. Wang

26.10.2016 | Ausgabe 5/2017

First-Principles Study on Lattice Structures and Bonding Character of CoSb3/Ti Interface

Wuchang She, Qiwen Liu, Hai Mei, Pengcheng Zhai, Jun Li, Lisheng Liu

28.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Positron Annihilation Study of Ternary Sb2Te3−x Se x for Its Tuning Electrical and Thermal Properties

Wenwen Zheng, Dongwang Yang, Peng Bi, Chunqing He, Fengming Liu, Jing Shi, Yi Ding, Ziyu Wang, Rui Xiong

03.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Fabrication of 200 mm Diameter Sintering Body of Skutterudite Thermoelectric Material by Spark Plasma Sintering

T. Tomida, A. Sumiyoshi, G. Nie, T. Ochi, S. Suzuki, M. Kikuchi, K. Mukaiyama, J. Q. Guo

04.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Fabrication and Characterization of Brush-Printed p-Type Bi0.5Sb1.5Te3 Thick Films for Thermoelectric Cooling Devices

Han Wu, Xing Liu, Ping Wei, Hong-Yu Zhou, Xin Mu, Dan-Qi He, Wan-Ting Zhu, Xiao-Lei Nie, Wen-Yu Zhao, Qing-Jie Zhang

09.11.2016 | Ausgabe 5/2017

High-Temperature Thermoelectric Properties of Ge-Substituted p-Type Nd-Filled Skutterudites

Nusrat Shaheen, Xingchen Shen, Muhammad Sufyan Javed, Heng Zhan, Lijie Guo, Rashed Alsharafi, Tianyu Huang, Xu Lu, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou

08.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis and Electronic Transport of Hydrothermally Synthesized p-Type Na-Doped SnSe

Zong-Ren Yang, Wei-Hao Chen, Chia-Jyi Liu

04.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Fe1+y Te Prepared by a High Pressure Sintering Method

Jiaxin Di, Hong-Tao Li, Gui-Ying Xu

10.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Temperature Dependence of the Resistivity and Seebeck Coefficient of Individual Single-Crystal Bismuth Nanowires of 345-nm and 594-nm Diameters Encased in a Quartz Template

Mioko Otsuka, Ryoei Homma, Yasuhiro Hasegawa

03.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Effects of Ag-Doping on Thermoelectric Properties of Ca(2−x)AgxSi Alloys

Xingkai Duan, Konggang Hu, Jing Kuang, Yuezhen Jiang, Dengliang Yi

15.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Optimization of a Localized Air Conditioning System Using Thermoelectric Coolers for Commercial Vehicles

Qiushi Wan, Yadong Deng, Chuqi Su, Yiping Wang

15.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Micro-Thermoelectric Generation Modules Fabricated with Low-Cost Mechanical Machining Processes

Dawei Liu, A. J. Jin, Wenbo Peng, Qiming Li, Hu Gao, Lianjun Zhu, Fu Li, Zhixiang Zhu

11.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Reduction of Specimen Size for the Full Simultaneous Characterization of Thermoelectric Performance

D. Vasilevskiy, J.-M. Simard, R. A. Masut, S. Turenne

08.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Nanocrystals with Diverse Morphologies Obtained via Modified Hydrothermal Method

Peyala Dharmaiah, Soon-Jik Hong

15.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Embedded-ZnO Nanowire Structure for High-Performance Transparent Thermoelectric Materials

Takafumi Ishibe, Atsuki Tomeda, Kentaro Watanabe, Jun Kikkawa, Takeshi Fujita, Yoshiaki Nakamura

08.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis and Electronic Transport of n-Type Ag2Te1−x Se x (x = 0, 0.01, and 0.02) via Aqueous Solution Method at Room Temperature

Fei-Hung Lin, Yi-Hsuan Pai, Yu-Hsien Chu, Chia-Jyi Liu

11.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Validity of Rigid-Band Approximation in the Study of Thermoelectric Properties of p-Type FeNbSb-Based Half-Heusler Compounds

Teng Fang, Shuqi Zheng, Tian Zhou, Hong Chen, Peng Zhang

28.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Protective Properties of Various Coatings on CoSb3 Thermoelectric Material

Degang Zhao, Di Wu, Jiai Ning, Min Zuo

28.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Increasing the Efficiency of a Thermoelectric Generator Using an Evaporative Cooling System

M. Boonyasri, J. Jamradloedluk, C. Lertsatitthanakorn, A. Therdyothin, S. Soponronnarit

28.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Improved Thermoelectric Performance in Flexible Tellurium Nanowires/Reduced Graphene Oxide Sandwich Structure Hybrid Films

Jie Gao, Chengyan Liu, Lei Miao, Xiaoyang Wang, Ying Peng, Yu Chen

29.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Micro-structure and Room-Temperature Thermoelectric Properties of Bi-Doped Antimony Zinc Thin Films Fabricated by Co-sputtering Method

Meng Wei, Ping Fan, Zhuang-Hao Zheng, Jing-Ting Luo, Guang-Xing Liang, Ai-Hua Zhong, Mei-Mei Yin

30.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Optimization of Heat Exchangers with Dimpled Surfaces to Improve the Performance in Thermoelectric Generators Using a Kriging Model

Shuai Li, Yiping Wang, Tao Wang, Xue Yang, Yadong Deng, Chuqi Su

02.12.2016 | Ausgabe 5/2017 Open Access

Quantum Molecular Dynamical Calculations of PEDOT 12-Oligomer and its Selenium and Tellurium Derivatives

Amina Mirsakiyeva, Håkan W. Hugosson, Xavier Crispin, Anna Delin

08.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Effects of Sb Substitution by Sn on the Thermoelectric Properties of ZrCoSb

Bo Yuan, Bo Wang, Lihong Huang, Xiaobo Lei, Lidong Zhao, Chao Wang, Qinyong Zhang

05.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Research for Brazing Materials of High-Temperature Thermoelectric Modules with CoSb3 Thermoelectric Materials

Yu Seong Lee, Suk Jun Kim, Byeong Geun Kim, Soonil Lee, Won-Seon Seo, Il-Ho Kim, Soon-Mok Choi

02.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermal Conductivity Measurement of Thermoelectric Thin Films by a Versatility-Enhanced 2ω Method

Ryo Okuhata, Kentaro Watanabe, Satoaki Ikeuchi, Akihiro Ishida, Yoshiaki Nakamura

04.01.2017 | Ausgabe 5/2017

Study of Voltage-Controlled Characteristics for Thermoelectric Coolers

Ning Wang, Ming-Ming Chen, Hong-Zhi Jia, Tao Jin, Ji-Long Xie

02.02.2017 | Ausgabe 5/2017

Influence of Humidity, Volume Density, and MgO Impurity on Mg2Si Thermoelectric-Leg

Y. Mito, A. Ogino, S. Konno, H. Udono

20.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Potential Application of a Thermoelectric Generator in Passive Cooling System of Nuclear Power Plants

Dongqing Wang, Yu Liu, Jin Jiang, Wei Pang, Woon Ming Lau, Jun Mei

20.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Investigation of Counter-Flow in a Heat Pipe–Thermoelectric Generator (HPTEG)

Muhammad Fairuz Remeli, Baljit Singh, Nor Dalila Nor Affandi, Lai Chet Ding, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh

22.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Poly(selenophene-co-3, 4-ethylenedioxythiophene) via Electropolymerization

Hua Gu, Shouli Ming, Kaiwen Lin, Hongtao Liu, Shuai Chen, Baoyang Lu, Jingkun Xu

24.01.2017 | Ausgabe 5/2017

Se Vacancy Effect on the Thermoelectric Performance of Pb-Doped In4Pb0.01Se3−x Polycrystalline

Rashed Alsharafi, Heng Zhan, Nusrat Shaheen, Xu Lu, Guoyu Wang, Xiaonan Sun, Xiaoyuan Zhou

05.01.2017 | Ausgabe 5/2017

Optimal Number of Thermoelectric Couples in a Heat Pipe Assisted Thermoelectric Generator for Waste Heat Recovery

Tongjun Liu, Tongcai Wang, Weiling Luan, Qimin Cao

08.02.2017 | Ausgabe 5/2017 Open Access

Dynamic Test Bed Analysis of Gas Energy Balance for a Diesel Exhaust System Fit with a Thermoelectric Generator

Pawel Fuc, Piotr Lijewski, Andrzej Ziolkowski, Michal Dobrzyński

08.02.2017 | Ausgabe 5/2017

Machine-Thermal Coupling Stresses Analysis of the Fin-Type Structural Thermoelectric Generator

Zheng Zhang, Hao Yue, Dongbo Chen, Delei Qin, Zijian Chen

02.02.2017 | Ausgabe 5/2017

Microstructure and Electrical Properties of Antimony Telluride Thin Films Deposited by RF Magnetron Sputtering on Flexible Substrate Using Different Sputtering Pressures

T. Khumtong, P. Sukwisute, A. Sakulkalavek, R. Sakdanuphab

17.02.2017 | Ausgabe 5/2017

Ultrafast Synthesis and Related Phase Evolution of Mg2Si and Mg2Sn Compounds

Qiang Zhang, Qiangbing Lu, Yonggao Yan, Xianli Su, Xinfeng Tang

13.03.2017 | Ausgabe 5/2017

Study on Thermoelectric Properties of Polycrystalline SnSe by Ge Doping

Yajie Fu, Jingtao Xu, Guo-Qiang Liu, Xiaojian Tan, Zhu Liu, Xue Wang, Hezhu Shao, Haochuan Jiang, Bo Liang, Jun Jiang

10.03.2017 | Ausgabe 5/2017

Investigations on the Electrochemical Reduction Behaviors of Cu-Se Compound in Sulfuric Acid Solutions

Yuan-yuan Li, Meng-qian Yang, Wei-fang Yang, Xiao-qing Liu, Zheng-wu Shen, Yun Yi, Wei Wang

28.07.2016 | Ausgabe 5/2017

The Potential of FeVSb Half-Heusler Phase for Practical Thermoelectric Material

Akio Yamamoto, Tsunehiro Takeuchi

31.08.2016 | Ausgabe 5/2017

Hybrid-Type Organic Thermoelectric Materials Containing Nanoparticles as a Carrier Transport Promoter

Keisuke Oshima, Junta Inoue, Shifumi Sadakata, Yukihide Shiraishi, Naoki Toshima

30.09.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Ce/Pb Co-doped Polycrystalline In4−x Ce x Pb0.01Se3 Compounds

Heng Zhan, Kunling Peng, Rashed Alsharafi, Qiufan Chen, Wei Yao, Xu Lu, Guoyu Wang, Xiaonan Sun, Xiaoyuan Zhou

23.09.2016 | Ausgabe 5/2017 Open Access

Hybrid Silicon Nanostructures with Conductive Ligands and Their Microscopic Conductivity

Tiezheng Bian, Jamie N. Peck, Stephen P. Cottrell, Upali A. Jayasooriya, Yimin Chao

31.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Fuel Economy Improvement by Utilizing Thermoelectric Generator in Heavy-Duty Vehicle

Y. D. Deng, T. Hu, C. Q. Su, X. H. Yuan

06.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoelectric Properties of Epitaxial β-FeSi2 Thin Films on Si(111) and Approach for Their Enhancement

Tatsuhiko Taniguchi, Shunya Sakane, Shunsuke Aoki, Ryo Okuhata, Takafumi Ishibe, Kentaro Watanabe, Takeyuki Suzuki, Takeshi Fujita, Kentarou Sawano, Yoshiaki Nakamura

21.10.2016 | Ausgabe 5/2017

Phase Formation and Thermoelectric Properties of Doped Higher Manganese Silicides (Mn15Si26)

Hwijong Lee, Gwansik Kim, Byunghun Lee, Kyu Hyoung Lee, Wooyoung Lee

09.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Enhancement of Thermoelectric Properties of Bulk Si by Dispersing Size-Controlled VSi2

Sora-at Tanusilp, Ken Kurosaki, Aikebaier Yusufu, Yuji Ohishi, Hiroaki Muta, Shinsuke Yamanaka

19.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Low Resistance Ohmic Contact for ZnSb Thin Film

Meimei Yin, Aihua Zhong, Jingting Luo, Fu Li, Zhuanghao Zheng, Ping Fan

24.02.2017 | Ausgabe 5/2017

High-Temperature Thermoelectric Properties of Perovskite-Type Pr0.9Sr0.1Mn1−x Fe x O3 (0 ≤ x ≤ 1)

H. Nakatsugawa, M. Saito, Y. Okamoto

Aktuelle Ausgaben