Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Iron and Steel Research International

Journal of Iron and Steel Research International 8/2021

Ausgabe 8/2021

Inhaltsverzeichnis ( 15 Artikel )

14.07.2021 | Review | Ausgabe 8/2021

Inclusions in wrought superalloys: a review

Shu-feng Yang, Shu-lei Yang, Jing-long Qu, Jin-hui Du, Yu Gu, Peng Zhao, Ning Wang

21.07.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Value chain and statistical entropy analyses based on iron flows in China during 1990–2015

Qiang Yue, Qing-cai Bu, Xue Li, Feng Zhao, Jun-hao He, Yun Li

03.03.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Kinetic study on co-combustion of pulverized anthracite and bituminite for blast furnace injection

Li-chun Yang, Qing-hai Pang, Zhi-jun He, Jun-hong Zhang, Wen-long Zhan, Nan Lü

03.06.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Three-dimensional numerical simulation of flow and splash behavior in an oxygen coal combustion melting and separating furnace

Kai Zhao, Yao-zong Shen, Zheng Kong, Qiao-rong Zhang, Yu-zhu Zhang, Yan Shi, Chang-liang Zhen, Xue-feng Shi, Xing-hua Zhang

24.03.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Evaluating oxygen level of Si-deoxidized H13 die steel using ferrous oxide-containing slags at 1873 K

Shao-ying Li, Bin Li, Xing-ming Zhao, Xiao-jun Xi, Sheng-chao Duan, Jing Guo, Han-jie Guo

12.08.2020 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

An innovative method for calibrating local cooling rate in electroslag remelting of M42 high-speed steel

Wan-ming Li, Shi-chao Jiao, Wen-jie Tong, Xi-min Zang, De-jun Li, Zhou-hua Jiang, Hua-bing Li, Yu-an Jing

29.04.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

A CA-LBM model for simulating dendrite growth with forced convection

Xiang-ning Meng, Lei Cui, Yi-han Shi, Miao-yong Zhu

19.02.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Graphical method based on modified maximum force criterion to indicate forming limit curves of 22MnB5 boron steel sheets at elevated temperatures

The-Thanh Luyen, Quoc-Tuan Pham, Thi-Bich Mac, Tien-Long Banh, Duc-Toan Nguyen

22.02.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Effect of Ti/V ratio on thermodynamics and kinetics of MC in γ/α matrices of Ti–V microalloyed steels

Ke Zhang, Xin-jun Sun, Zhao-dong Li, Kun Xu, Tao Jia, Zheng-hai Zhu, Xiao-yu Ye, Jun-yu Kang, Qi-long Yong

24.02.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Partitioning of nitrogen atoms and its effect on retained austenite content in an ultra-low-carbon Cr–Mn–N stainless steel

Zhe Zhu, Wan-tang Fu, Rong-bin Li, Qi-wei Chen, Ze-an Zhou, Zhen-hua Wang, Jia-qing Liu, Shu-hua Sun

02.07.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Relationship between microstructure and corrosion behavior of high-grade pipeline steel in a low-temperature environment

Jia-qiang Jing, Jie Guo, Ba Li, Shu-jun Jia, Yi Ren

04.01.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Growth mechanism for zinc coatings deposited by vacuum thermal evaporation

Xiao-pan Qiu, Xin Liu, She-ming Jiang, Guang-rui Jiang, Qi-fu Zhang

30.12.2020 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Constructing Bi2WO6-decorated TiO2 composite films for photocathodic protection of 304 stainless steel

Ming-liang Wang, Yuan Lin, Yi-ping Lu, Na Wei, Ting-ju Li

11.02.2021 | Original Paper | Ausgabe 8/2021

Aging behavior and precipitate characterization of Zn-rich Al–Zn–Mg–Cu alloys with various Mg and Cu contents

Hai-chao Li, Ming Li, Dong-ye Yang, Fu-yang Cao, Yan-dong Jia, Zhi-shui Yu, Jian Zhao, Tong Liu, Hong Zhan, Qiang Chen, Jian-fei Sun

30.06.2021 | Correction | Ausgabe 8/2021

Correction to: Thermal analysis and kinetic modeling of pulverized coal combustion accompanied with coke breeze

Peng Han, Wen-long Zhan, Hao-bin Zhu, Lei Gao, Ying-chang Yu, Zhi-jun He, Jun-hong Zhang, Qing-hai Pang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise