Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science 17/2021

Ausgabe 17/2021

Inhaltsverzeichnis ( 39 Artikel )

03.03.2021 | Review | Ausgabe 17/2021

Research progress of novel bio-based plasticizers and their applications in poly(vinyl chloride)

Zheming Zhang, PingPing Jiang, Dekai Liu, Shan Feng, Pingbo Zhang, Yantao Wang, Junhong Fu, Haryono Agus

08.03.2021 | Ceramics | Ausgabe 17/2021

Tailoring the electromagnetic properties of perovskite La0.7Sr0.3MnO3 ceramics by Co doping

Kelan Yan, Liming Shen, Runhua Fan, Ningzhong Bao

25.02.2021 | Ceramics | Ausgabe 17/2021 Open Access

Fundamental material property trends in the La0.8-xNdxCa0.2FeO3-δ series: crystal structure and thermal expansion

Christian Berger, Edith Bucher, Judith Lammer, Christina Nader, Werner Sitte

10.03.2021 | Ceramics | Ausgabe 17/2021

Polarization-induced phase structure transition and change of photoluminescence in Er3+-doped (Ba, Ca)(Ti, Sn)O3-based multifunctional ceramics

Mingze Sun, Peng Li, Chengchao Hu, Juan Du, Peng Fu, Jigong Hao, Huarong Zeng, Wei Li

10.03.2021 | Chemical routes to materials | Ausgabe 17/2021

Preparation of polyvinylidene fluoride modified membrane by tannin and halloysite nanotubes for dyes and antibiotics removal

Rui Zhang, Yi Liu, Yu Li, Qiong Han, Tongqing Zhang, Kunlin Zeng, Chen Zhao

03.03.2021 | Chemical routes to materials | Ausgabe 17/2021

Self-healing polymeric ionic liquid hydrogels with high mechanical strength and ionic conductivity

Xiaoling He, Xiaoqian Sun, Hongyan Meng, Shiyu Deng, Tingting He, Hongjun Zang, Dongsheng Wei

08.03.2021 | Chemical routes to materials | Ausgabe 17/2021

Nanoscale investigation and control of photothermal action of gold nanostructure-coated surfaces

Samir V. Jenkins, Seunghyun Jung, Shruti Shah, Paul C. Millett, Ruud P. M. Dings, Michael J. Borrelli, Robert J. Griffin

04.03.2021 | Chemical routes to materials | Ausgabe 17/2021

Numerical study of thermal effect in silicone rubber filled with carbonyl iron powder under microwave radiation

X. T. Ma, Z. P. Jiang, F. S. Wang, D. H. Wang, Y. Li, B. Xu

08.03.2021 | Chemical routes to materials | Ausgabe 17/2021

Facile synthesis of Mg-formate MOF-derived mesoporous carbon for fast capacitive deionization

Taimoor Hussain, Pengfei Nie, Bin Hu, Xiaohong Shang, Jianmao Yang, Jianyun Liu

04.03.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 17/2021

Adjusting shell composition and content of Co-based bimetal core–shell microspheres toward the broadband microwave absorption

Wen Shao, Minmin Liu, Guoxiu Tong, Tong Wu, Tianxi Lv

04.03.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 17/2021

Effect of the porosity and microstructure on the mechanical properties of organic xerogels

S. L. Flores-López, B. Karakashov, L. A. Ramírez-Montoya, J. A. Menéndez, V. Fierro, A. Arenillas, M. A. Montes-Morán, A. Celzard

05.03.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 17/2021 Open Access

Thermally conductive poly(ether ether ketone)/boron nitride composites with low coefficient of thermal expansion

Barun Ghosh, Fang Xu, Xianghui Hou

08.03.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 17/2021

Relationship between the microstructures and Young’s modulus of 3D-networked porous carbon material

Y. Arai, Y. Daigo, E. Kojo, R. Inoue, Y. Kogo

08.03.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 17/2021

Non-woven polyester fabric-supported cuprous oxide/reduced graphene oxide nanocomposite for photocatalytic degradation of methylene blue

My Uyen Dao, Thi Thu Trang Nguyen, Van Thuan Le, Hien Y. Hoang, Thi Thanh Nhi Le, Thi Nam Pham, Thi Thom Nguyen, R. M. Akhmadullin, Hoang Sinh Le, Hoang V. Tran, Dai Lam Tran

08.03.2021 | Computation & theory | Ausgabe 17/2021

Fatigue and its effect on the mechanical and thermal transport properties of polycrystalline graphene

Shun Zhang, Jin Zhang

09.03.2021 | Computation & theory | Ausgabe 17/2021

Theoretical insight into the effect of Br, Na co-doping on electronic structure, photocatalytic and optical characteristics of g-C3N4 using first-principles and optical simulations

Zhao-Hui Ruan, Xiu-Yan Gao, Yuan Yuan, He-Ping Tan

05.03.2021 | Computation & theory | Ausgabe 17/2021

Microstructure evolution during dendrite coarsening in an isothermal environment: 3-D cellular automaton modeling and experiments

Qingyu Zhang, Xinjun Shen, Zhijun Wang, Shunhu Zhang, Mingfang Zhu

09.03.2021 | Computation & theory | Ausgabe 17/2021

Structural characterizations and electronic properties of CuSe monolayer endowed with triangular nanopores

Xingyue Wang, Zilin Ruan, Renjun Du, Hui Zhang, Xiaotian Yang, Gefei Niu, Jinming Cai, Jianchen Lu

08.03.2021 | Computation & theory | Ausgabe 17/2021

Tracking CO2 capture and separation over N2 in a flexible metal–organic framework: insights from GCMC and DFT simulations

Xuefeng Liu, Maohuai Wang, Sainan Zhou, Jiahui Wang, Huili Xin, Shuxian Wei, Siyuan Liu, Zhaojie Wang, Xiaoqing Lu

08.03.2021 | Electronic materials | Ausgabe 17/2021

Thermal conductivity and enhanced thermoelectric performance of SnTe bilayer

Abhiyan Pandit, Raad Haleoot, Bothina Hamad

08.03.2021 | Electronic materials | Ausgabe 17/2021

Optical temperature sensing based on upconversion nanoparticles with enhanced sensitivity via dielectric superlensing modulation

Mei Lin, Shengbin Cheng, Xiaofeng Wu, Shiping Zhan, Yunxin Liu

08.03.2021 | Electronic materials | Ausgabe 17/2021 Open Access

Electrical conductivity determination of semiconductors by utilizing photography, finite element simulation and resistance measurement

Rui Wang, Ralf Moos

08.03.2021 | Electronic materials | Ausgabe 17/2021

In- and out-plane transport properties of chemical vapor deposited TiO2 anatase films

A. Miquelot, L. Youssef, C. Villeneuve-Faure, N. Prud’homme, N. Dragoe, A. Nada, V. Rouessac, S. Roualdes, J. Bassil, M. Zakhour, M. Nakhl, C. Vahlas

08.03.2021 | Electronic materials | Ausgabe 17/2021

Laser-modulated reversible polarization and enhanced electrical properties in PSN-PMN-PT ferroelectric crystal

Xiaojuan Li, Xing Fan, Wei Long, Pinyang Fang, Feifei Guo, Zengzhe Xi

08.03.2021 | Electronic materials | Ausgabe 17/2021

The multi-ferroelectricity in neodymium ferrite with perovskite structure

Chao Zhao, Jiahui Chen, Qingfeng Ding, Mingyu Shang

05.03.2021 | Energy materials | Ausgabe 17/2021

Plasma processed tungsten for fusion reactor first-wall material

J. V. Vas, J. Q. Pan, N. L. Wang, J. H. Xu, R. Medwal, M. Mishra, J. Y. Pae, M. V. Matham, L. C. K. Paul, R. S. Rawat

24.02.2021 | Energy materials | Ausgabe 17/2021

Anchored CoCO3 on peeled graphite sheets toward high-capacity lithium-ion battery anode

Guocui Xi, Xun Jiao, Qimeng Peng, Tianbiao Zeng

25.02.2021 | Energy materials | Ausgabe 17/2021

Palladium phosphide nanoparticles embedded in 3D N, P co-doped carbon film for high-efficiency oxygen reduction

Shuaiqi Xing, Miaomiao He, Guangzhen Lv, Fan Xu, Feipeng Wang, Huijuan Zhang, Yu Wang

08.03.2021 | Energy materials | Ausgabe 17/2021

Stretchable Ni–Zn fabric battery based on sewable core–shell SCNF@Ni@NiCo LDHs thread cathode for wearable smart garment

Maoqi Wu, Zhaopeng Xia, Zhaofei Mao, Jingliang Lu, Jing Yan, Zheng Li, Yin He, Hao Liu, Bowen Cheng

24.02.2021 | Energy materials | Ausgabe 17/2021

Ultra-high capacity dual-ion batteries realized by few-layered reduced graphene oxide and cathode structure design

Xiao Qi, Fei Wang, Hongtao Xie, Limin Mao, Jian Mao

23.02.2021 | Energy materials | Ausgabe 17/2021

Preparation and electrochemical properties of ionic-liquid-modified Na3SbS4 membrane composite electrolytes

Ziqi Zhang, Haonan Cao, Long Zhang

04.03.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 17/2021

Corrosion resistant and conductive TiN/TiAlN multilayer coating on 316L SS: a promising metallic bipolar plate for proton exchange membrane fuel cell

S. Pugal Mani, M. Kalaiarasan, K. Ravichandran, N. Rajendran, Y. Meng

08.03.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 17/2021

Dissolution and isothermal solidification behaviour of commercially pure titanium brazed using a pure nickel filler under TLPB conditions

Colin A. Tadgell, Stephen F. Corbin

04.03.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 17/2021

Thermodynamic description and simulation of solidification microstructures in the Cu–Mg–Zn system

Liya Dreval, Yinping Zeng, Oleksandr Dovbenko, Yong Du, Shuhong Liu, Biao Hu, Huaqing Zhang

03.03.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 17/2021

Surface deformation of single crystalline copper on different nano-scratching paths

Jinxuan Zhu, Qinghua Zhou, Yanyan Huang, Bo Zhou, Jiaxu Wang

08.03.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 17/2021

In situ observation of solidification crack propagation for type 310S and 316L stainless steels during TIG welding using synchrotron X-ray imaging

Tomoya Nagira, Daisuke Yamashita, Masayoshi Kamai, Huihong Liu, Yasuhiro Aoki, Kentaro Uesugi, Akihisa Takeuchi, Hidetoshi Fujii

03.03.2021 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 17/2021

Relationship between physicochemical evolution and the failure process of flax fibers aged in water

Laetitia Van Schoors, Nicolas Beauzieres, Thomas Cadu, Olivier Sicot, Emmanuel Keita

09.03.2021 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 17/2021

Preparation of refreshable membrane by partially sacrificial hydrophilic coating

Jiaying Tian, Yingying Zhao, Lili Wu, Xiaohui Deng, Zhijing Zhao, Chaocan Zhang

11.03.2021 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 17/2021

Tuning the polymerization sequence of alkynyl-functionalized benzoxazine: application as precursor for efficient magnetic EMI shielding materials

Shuai Zhang, Tiange Lan, Dengxun Ren, Xiaobo Liu, Qichao Ran

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise