Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science 20/2021

Ausgabe 20/2021

Inhaltsverzeichnis ( 32 Artikel )

06.04.2021 | Review | Ausgabe 20/2021

A review of thermoplastic polymer foams for functional applications

Gaojian Wu, Pengcheng Xie, Huaguang Yang, Kaifang Dang, Yuxuan Xu, Mohini Sain, Lih-Sheng Turng, Weimin Yang

07.04.2021 | Review | Ausgabe 20/2021

Progress of porous Al-containing intermetallics fabricated by combustion synthesis reactions: a review

Xinyang Jiao, Yanan Liu, Xiaoping Cai, Jianzhong Wang, Peizhong Feng

31.03.2021 | Review | Ausgabe 20/2021

Trends in reinforced composite design for ionizing radiation shielding applications: a review

Christian Emeka Okafor, Ugochukwu Chuka Okonkwo, Imhade Princess Okokpujie

07.04.2021 | Review | Ausgabe 20/2021

A review of main characterization methods for identifying two-dimensional organic–inorganic halide perovskites

Shouwu Yu, Peirong Liu, Shujuan Xiao

09.04.2021 | Ceramics | Ausgabe 20/2021

On the production of novel zirconia-reinforced bioactive glass porous structures for bone repair

Paula F. Gouveia, Joana Mesquita-Guimarães, Maria E. Galarraga-Vinueza, Júlio C. M. Souza, Anderson C. Moreira, Filipe S. Silva, Márcio C. Fredel, Bruno Henriques

12.04.2021 | Ceramics | Ausgabe 20/2021

Interrelation among superstructural ordering, oxygen nonstoichiometry and lattice strain of double perovskite Sr2FeMoO6−δ materials

Nikolay Kalanda, Dmitry Karpinsky, Ivan Bobrikov, Marta Yarmolich, Victor Kuts, Lin Huang, Chanyong Hwang, Dong-Hyun Kim

01.07.2021 | Ceramics | Ausgabe 20/2021

Intrinsic hardness of covalent crystals: a unified multiparametric framework

Amith Adoor Cheenady, Amnaya Awasthi, Ghatu Subhash

07.04.2021 | Chemical routes to materials | Ausgabe 20/2021

Highly interconnected porous PDMS/CNTs sandwich sponges with anti-icing/deicing microstructured surfaces

Qiankun Wang, Anfu Chen, Hang Gu, Guofeng Qin, Jingjing Zhang, Jinbao Xu, Guo Jiang, Wei Liu, Zhengrong Zhang, Hanxiong Huang

09.04.2021 | Chemical routes to materials | Ausgabe 20/2021

A PA/O-NGO/PPS sandwich composite membrane prepared via multi-step interfacial polymerization for desalination

Yuan Gao, Xinghai Zhou, Maliang Zhang, Zhenhuan Li

12.04.2021 | Chemical routes to materials | Ausgabe 20/2021

Photoluminescence and UV photosensitivity of few-layered MoS2 nanosheets synthesized under different hydrothermal growth times

Elahe Ghaleghafi, Mohammad Bagher Rahmani, Zung-Hang Wei

07.04.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 20/2021 Open Access

Electromagnetic interference shielding performance of carbon nanostructure reinforced, 3D printed polymer composites

Pawan Verma, Taruna Bansala, Sampat Singh Chauhan, Devendra Kumar, Suleyman Deveci, S. Kumar

01.07.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 20/2021

A carbazole-grafted covalent organic framework as turn-on fluorescence chemosensor for recognition and detection of Pb2+ ions with high selectivity and sensitivity

Nan Zhang, BinXiao Wei, Tingting Ma, Yuyang Tian, Guang Wang

09.04.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 20/2021

Effect of C6H14N2O7 and reaction temperature on sensing properties of hierarchical WO3 for H2S sensor

Mojie Sun, Shiyuan Zhang, Zhenye Zhang, Hang Zhang, Yang Wang, Xuejie Jing, Xiaochen Song

01.07.2021 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 20/2021

Mechanical properties and failure mechanisms of composite laminates with classical fabric stacking patterns

Yao Cai, Xizhong An, Qingchuan Zou, Haitao Fu, Xiaohong Yang, Hao Zhang

05.04.2021 | Computation & theory | Ausgabe 20/2021

A DFT study of NO2 and SO2 gas-sensing properties of InX (X = Cl, Br and I) monolayers

Mingyu Zhao, Daoyu Zhang, Shuai Dong

12.04.2021 | Electronic materials | Ausgabe 20/2021

Super short-range magnetic orderings in a multiferroic relaxor ceramic 0.41Bi(Ni1/2Zr1/2)O3–0.59PbTiO3

Yongxing Wei, Chenxing Bai, Changqing Jin, Weitong Zhu, Zengyun Jian, Ruihua Nan, Lin Hu, Zhonghua Dai

12.04.2021 | Electronic materials | Ausgabe 20/2021

Spin-polarized gate-tuned transport property of a four-terminal MoS2 device: a theoretical study

Hong Yu, Yan Shang, Lei Pei, Guiling Zhang, Hong Yan

09.04.2021 | Electronic materials | Ausgabe 20/2021 Open Access

Electrodeposition of cuprous oxide on a porous copper framework for an improved photoelectrochemical performance

Mario Kurniawan, Michael Stich, Mayra Marimon, Magali Camargo, Ralf Peipmann, Thomas Hannappel, Andreas Bund

09.04.2021 | Energy materials | Ausgabe 20/2021

Robust Bi7.53Co0.47O11.92 nanoflowers for high-performance supercapacitor

Xiuhua Wang, Yuan Yang, Xiuqin Wang, Feifei Huang, Jialu Zhao

08.04.2021 | Energy materials | Ausgabe 20/2021

Facile in-situ fabrication of nanocoral-like bimetallic Co-Mo carbide/nitrogen-doped carbon: a highly active and stable electrocatalyst for hydrogen evolution

Xuejiao Wang, Shouxian Chen, Pengcheng Zhou, Feng Xiao, Qihang He, Ping He, Lingpu Jia, Bin Jia, Hui Zhang, Hongtao Liu, Kai Pan, Ying Xie

07.04.2021 | Energy materials | Ausgabe 20/2021

Construction of “fungi house”: an architectural approach for fabrication of carbon microspheres with superior capacitive and salt removal performance

Yujing Liu, Qi Liu, Lirong Bi, Dandan Xu, Zhongqiu Liu, Anguo Ying

08.04.2021 | Energy materials | Ausgabe 20/2021

Enhanced energy storage properties in lead-free NaNbO3–Sr0.7Bi0.2TiO3–BaSnO3 ternary ceramic

Siyi Li, Peng Shi, Xiaopei Zhu, Bian Yang, Xiaoxiao Zhang, Ruirui Kang, Qida Liu, Yangfei Gao, Haonan Sun, Xiaojie Lou

12.04.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 20/2021 Open Access

Data workflow to incorporate thermodynamic energies from Calphad databases into grand-potential-based phase-field models

Kaveh Dargahi Noubary, Michael Kellner, Johannes Hötzer, Marco Seiz, Hans J. Seifert, Britta Nestler

07.04.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 20/2021

Intermetallic compounds formed in Sn droplet on Cu substrate under the impact of electric currents

Yueying Su, Rui Zhu, Tianqing Zheng, Yanping Shen, Yanyi Xu, Liugang Chen, Yunhu Zhang, Changjiang Song, Hongxing Zheng, Qijie Zhai

12.04.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 20/2021

Robust fluorinated siloxane copolymers via initiated chemical vapor deposition for corrosion protection

Gizem Cihanoğlu, Özgenç Ebil

12.04.2021 | Metals & corrosion | Ausgabe 20/2021

Improvement of texture and magnetic properties of strip-cast grain-oriented electrical steel by trace Bi addition

F. Fang, D. W. Hou, Y. X. Zhang, Y. Wang, G. Yuan, X. M. Zhang, R. D. K. Misra, Z. H. Guo, G. D. Wang

05.04.2021 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 20/2021

Multifunctional donor–acceptor conjugated polymers containing isoindigo and benzothiadiazole moieties for electrochromic, photoelectric sensor, 2,4,6-trinitrophenol detection and resistance memory device

Xiaoxue Lin, Qingyi Lu, Caiyu Yang, Yan Wang, Wei Zhang, Dongxu Li, Yanyu Gao, Haijun Niu, Wen Wang

09.04.2021 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 20/2021

Flexible preparation of polyamide-6 based thermoplastic elastomers via amide exchange

Juan Chen, Caihong Gong, Ce Yang, Chunwang Yi

13.04.2021 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 20/2021

Bacterial cellulose integrated irregularly shaped microcapsules enhance self-healing efficiency and mechanical properties of green soy protein resins

Shanshan Shi, Anil N. Netravali

12.04.2021 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 20/2021

Mechanical properties of chitin polymorphs: A computational study

Anran Wei, Jimin Fu, Fenglin Guo

08.04.2021 | Correction | Ausgabe 20/2021

Correction to: Metformin-based copper(II) complexes: synthesis, structural characterization and mimicking activity of catechol oxidase and phenoxazinone synthase

Abd El-Motaleb M. Ramadan, Shaban Y. Shaban, Mohamed M. Ibrahim, Shehab A. Sallam, Fawzya I. El-Shami, Salih Al-Juaid

01.07.2021 | Correction | Ausgabe 20/2021 Open Access

Correction to: Mechanics of the small punch test: a review and qualification of additive manufacturing materials

Jonathan Torres, Ali P. Gordon

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise