Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science 23/2019

Ausgabe 23/2019

Inhaltsverzeichnis ( 30 Artikel )

23.08.2019 | Ceramics | Ausgabe 23/2019

Analysis of particle breakage during the preparation steps of Co/Al2O3 catalysts

Nouria Fatah, Fabien Dhainaut

22.08.2019 | Ceramics | Ausgabe 23/2019

Heat capacity, thermal expansion and barocaloric effect in fluoride

I. N. Flerov, M. V. Gorev, A. V. Kartashev, E. I. Pogorel’tsev, N. M. Laptash

03.09.2019 | Ceramics | Ausgabe 23/2019

The use of MACE technique on amorphous silicon-rich silicon nitride thin films for the formation of spherical silica nanoparticles

A. L. Muñoz-Rosas, A. Rodríguez-Gómez, J. C. Alonso-Huitrón, N. Qureshi

12.08.2019 | Chemical routes to materials | Ausgabe 23/2019

Structural regulation of polypyrrole nanospheres guided by hydrophobic chain length of surfactants

Zekun Zhou, Yun Shao, Xiang Gao, Zhitian Liu, Qi Zhang

13.08.2019 | Chemical routes to materials | Ausgabe 23/2019

Fabrication of black TiO2/TiO2 homojunction for enhanced photocatalytic degradation

Zhiming Miao, Guanlong Wang, Lujie Li, Cong Wang, Xiufang Zhang

23.08.2019 | Chemical routes to materials | Ausgabe 23/2019

Synthesis and sorption properties of porous resorcinol–formaldehyde resins prepared by polymerization of the emulsion dispersion phase

Eduard Anatolevich Tokar, Marina Sergeevna Palamarchuk, Mikhail Viktorovich Tutov, Yulia Alexandrovna Azarova, Andrei Mikhailovich Egorin

09.08.2019 | Chemical routes to materials | Ausgabe 23/2019

Carbonaceous photonic crystals prepared by high-temperature/hydrothermal carbonization as high-performance microwave absorbers

Yan Zhang, Bochong Wang, Anmin Nie, Congpu Mu, Jianyong Xiang, Fusheng Wen, Zhongyuan Liu

29.08.2019 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 23/2019

Tribological properties of carbon fabric reinforced phenolic-based composites containing CNTs@MoS2 hybrids

Zhe Tong, Qiang Ma, Yuquan Ni, Tangjie Mei, Jianhui Li, Guangneng Dong

23.08.2019 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 23/2019

Chemical modification of hemp fibres by plasma treatment for eco-composites based on biodegradable polyester

Elisabetta Brunengo, Lucia Conzatti, Roberto Utzeri, Silvia Vicini, Marco Scatto, Emanuele Verga Falzacappa, Maila Castellano, Paola Stagnaro

19.08.2019 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 23/2019

Highly conductive, flexible and functional multi-channel graphene microtube fabricated by electrospray deposition technique

He Gong, Meng-Fei Li, Jun-Xiang Yan, Miao-Ling Lin, Xue-Lu Liu, Bin Sun, Ping-Heng Tan, Yun-Ze Long, Wen-Peng Han

27.08.2019 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 23/2019

Crystallization, mechanical and UV protection properties of graphene oxide/poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) biocomposites

Yujuan Qiu, Xiaojun Ma

23.08.2019 | Computation & theory | Ausgabe 23/2019

Modeling microstructure evolution in shape memory alloy rods via Legendre wavelets collocation method

Xuan He, Zheng Tong, Haoyuan Du, Dan Wang, Linxiang Wang, Roderick Melnik

19.08.2019 | Computation & theory | Ausgabe 23/2019

Adsorption mechanism of NH3, NO, and O2 molecules over MnxOy/Ni (111) surface: a density functional theory study

Qilong Fang, Baozhong Zhu, Yunlan Sun, Weiyi Song, Chaoyue Xie, Minggao Xu

26.08.2019 | Computation & theory | Ausgabe 23/2019

Formation of defects during fullerene bombardment and repair of vacancy defects in graphene

Jun Luo, Tinghong Gao, Lianxin Li, Quan Xie, Zean Tian, Qian Chen, Yongchao Liang

03.09.2019 | Computation & theory | Ausgabe 23/2019

The annihilation kinetics of the nanoscale antiphase domain boundary in B2 alloys: phase field characterization at the atomistic level

Kun Wang, Shi Hu, Yongxin Wang

12.08.2019 | Electronic materials | Ausgabe 23/2019

Chitosan-derived hybrid porous carbon with the novel tangerine pith-like surface as supercapacitor electrode

Mengying Yuan, Yunqiang Zhang, Ben Niu, Feng Jiang, Xuena Yang, Mei Li

12.08.2019 | Electronic materials | Ausgabe 23/2019

Luminescent materials comprised of wood-based carbon quantum dots adsorbed on a Ce0.7Zr0.3O2 solid solution: synthesis, photoluminescence properties, and applications in light-emitting diode devices

Xing Gao, Xinchao Gong, Tat Thang Nguyen, Wenxin Du, Xueqi Chen, Zihui Song, Rusong Chai, Minghui Guo

21.08.2019 | Electronic materials | Ausgabe 23/2019

Tunable spin transport and quantum phase transitions in silicene materials and superlattices

Farhad Khoeini, Zahra Jafarkhani

28.08.2019 | Energy materials | Ausgabe 23/2019

N,O-codoped 3D graphene fibers with densely arranged sharp edges as highly efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction

Jie Zeng, Yongbiao Mu, Xixi Ji, Zijia Lin, Yanhong Lin, Yihui Ma, Zhongxing Zhang, Shuguang Wang, Zhonghua Ren, Jie Yu

29.08.2019 | Energy materials | Ausgabe 23/2019

Fabrication of functionalized nanosilicone particles-doped biodegradable eco-friendly proton exchange membranes

Bin Wang, Jingran Shang, Ye Zhao, Shuangling Zhong, Xuejun Cui

28.08.2019 | Energy materials | Ausgabe 23/2019

Partially reduced Ni2+, Fe3+-layered double hydroxide for ethanol electrocatalysis

Yibo Gao, Zhenzhen Zhao, Huimin Jia, Xiaotong Yang, Xiaodong Lei, Xianggui Kong, Fazhi Zhang

29.08.2019 | Materials for life sciences | Ausgabe 23/2019

Tuning the mechanical, microstructural, and cell adhesion properties of electrospun ε-polycaprolactone microfibers by doping selenium-containing carbonated hydroxyapatite as a reinforcing agent with magnesium ions

M. K. Ahmed, S. F. Mansour, Reem Al-Wafi, S. I. El-dek, V. Uskoković

28.08.2019 | Materials for life sciences | Ausgabe 23/2019

A study on the impact behaviors of Mg wires/PLA composite for orthopedic implants

Xuan Li, Linyuan Han, Xiaokai Liu, Chenglin Chu, Jia Ju, Jing Bai, Xiaobo Zhang

08.08.2019 | Metals & corrosion | Ausgabe 23/2019

Estimation of surface tension of grain boundaries in allotropes of elements

S. I. Prokofjev

19.08.2019 | Metals & corrosion | Ausgabe 23/2019

Development of Al–Nb–B master alloy with high Nb/B ratio for grain refinement of hypoeutectic Al–Si cast alloys

J. Xu, Y. Li, B. Hu, Y. Jiang, Q. Li

19.08.2019 | Metals & corrosion | Ausgabe 23/2019

Exceptional elevated temperature behavior of nanocrystalline stoichiometric Y2Fe14B alloys with La or Ce substitutions

Xuefeng Liao, Jiasheng Zhang, Hongya Yu, Xichun Zhong, Abdul Jabbar Khan, Xuan Zhou, Hui Zhang, Zhongwu Liu

19.08.2019 | Metals & corrosion | Ausgabe 23/2019

Influence of mechanically activated annealing on phase evolution in Al0.3CoCrFeNi high-entropy alloy

Rahul John, Anirudha Karati, Mohan Muralikrishna Garlapati, Mayur Vaidya, Rahul Bhattacharya, Daniel Fabijanic, B. S. Murty

16.08.2019 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 23/2019

Effects of heat treatment on the structure and photocatalytic activity of polymer carbon nitride

Qingbo Yu, Qixiang Xu, Huiqin Li, Kuan Yang, Xianhua Li

09.08.2019 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 23/2019

Investigation of electrohydrodynamic atomization (electrospraying) parameters’ effect on formation of poly(lactic acid) nanoparticles

Hatice Ibili, Mehmet Dasdemir

27.08.2019 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 23/2019

Copolymerization strategy to prepare polymethyl methacrylate-based copolymer with broad-band ultraviolet shielding and luminescent down-shifting properties

Junxian Huang, Heng Chen, Beibei Hao, Wei Dai, Shaojun Chen

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise