Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science 25/2020

Ausgabe 25/2020

Inhaltsverzeichnis ( 62 Artikel )

05.05.2020 | Invited Viewpoint | Ausgabe 25/2020

Balancing hyperbole and impact in research communications related to lead-free piezoelectric materials

Andrew J. Bell, Dragan Damjanovic

22.05.2020 | Review | Ausgabe 25/2020

Active composites based on shape memory polymers: overview, fabrication methods, applications, and future prospects

Stephen Kirwa Melly, Liwu Liu, Yanju Liu, Jinsong Leng

20.05.2020 | Review | Ausgabe 25/2020

A review of the application of carbon-based membranes to hydrogen separation

Norazlianie Sazali

22.05.2020 | Review | Ausgabe 25/2020

Determination of viscosity and surface tension of liquid Ni–Al–Ti system using the evaluated thermodynamic properties by AMCT

Sheng-Chao Duan, Han-Jie Guo

25.05.2020 | Advanced Nano Materials | Ausgabe 25/2020 Open Access

Ni incorporation in MgFe2O4 for improved CO2-splitting activity during solar fuel production

Gorakshnath Takalkar, Rahul R. Bhosale, Fares AlMomani, Suliman Rashid, R. A. Shakoor

26.05.2020 | Ceramics | Ausgabe 25/2020

The preparation and study of multilayer structured SiO2–TiO2 film: the effects of photonic crystals on enhanced photocatalytic properties

Yuanting Wu, Tiantian Liu, Jun Yuan, Changqing Liu, Penghong Wu, Jian Lu, Xiufeng Wang

28.05.2020 | Ceramics | Ausgabe 25/2020

Effect of nano-TiO2 on C–S–H phase distribution within Portland cement paste

Ange-Therese Akono

03.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 25/2020 Open Access

Multi-scale characterization of ceramic inert-substrate-supported and co-sintered solid oxide fuel cells

Florian Wankmüller, Matthias Meffert, Niklas Russner, André Weber, Johannes Schmieg, Heike Störmer, Thorsten Dickel, Piero Lupetin, Nicolas Maier, Dagmar Gerthsen, Ellen Ivers-Tiffée

02.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 25/2020

High strain and high energy density of lead-free (Bi0.50Na0.40K0.10)0.94Ba0.06Ti(1−x)(Al0.50Ta0.50)xO3 perovskite ceramics

Arun Kumar Yadav, Huiqing Fan, Benben Yan, Chao Wang, Jiangwei Ma, Mingchang Zhang, Zhinan Du, Weijia Wang, Wenqiang Dong, Shuren Wang

03.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 25/2020

Performance and mechanism study of LaFeO3 for biomass chemical looping gasification

Rong Sun, Jingchun Yan, Laihong Shen, Hongcun Bai

11.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 25/2020

Umbrella-like CdS single crystal: exposed (002) facets and enhanced photocatalytic properties

Jiyun Zhang, Yanyan Song, Xianhui Dong, Haoyang Jiang, Jianguo Tang, Haidong Li

12.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 25/2020

Mesoporous N-doped carbon nanofibers with surface nanocavities for enhanced catalytic activity toward oxygen reduction reaction

Minggui Wang, Yanan Li, Jie Han

11.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 25/2020

Preparation of graphene oxide/silica hybrid composite membranes and performance studies in water treatment

Ying-chen Du, Lin-jun Huang, Yan-xin Wang, Kun Yang, Zhi-jie Zhang, Yao Wang, Matt J. Kipper, Laurence A. Belfiore, Jian-guo Tang

09.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 25/2020

AIE-amphiphile-induced self-assembly of fluorescent silica submicrospheres with ordered composite structure

Chunyan Liu, Feizhen Zhu, Yan Zhang, Jing Chen, Jing Wang

14.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 25/2020

Continuous microwave synthesis of Bi2O3 rods coated with a temperature-sensitive polymer

Xiaodie Zhu, Ziyang Lu, Xinlin Liu, Minshan Song, Guosheng Zhou, Zehui Yu, Lingyan Xu, Qian Liu, Song Han, Jinyu Chu

15.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 25/2020

Experimental and DFT investigation on the different effects of Er3+- and Ag+-doped BiOBr microspheres in enhancing photocatalytic activity under visible light irradiation

Wei Wang, Rong Dai, Lei Zhang, Qiao Wu, Xiaoyang Wang, Shuili Zhang, Tingting Shao, Fuchun Zhang, Junfeng Yan, Weibin Zhang

19.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 25/2020

Synthesis of H2O2–CTAB dual-modified carbon black-supported Pt3Ni to improve catalytic activity for ORR

Yinlei Li, Fanghui Wang, Hong Zhu

18.05.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 25/2020 Open Access

Effect of curing conditions on the water vapor sorption behavior of melamine formaldehyde resin and resin-modified wood

Michael Altgen, Daniela Altgen, André Klüppel, Lauri Rautkari

18.05.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 25/2020

A novel carbon nanotube–magnesium oxide composite with excellent recyclability to efficiently activate peroxymonosulfate for Rhodamine B degradation

Qian Peng, Ying Dai, Kun Liu, Xianping Luo, Dongsheng He, Xuekun Tang, Ganghong Huang

20.05.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 25/2020

Static and dynamic mechanical performance of short Kevlar fiber reinforced composites fabricated via direct ink writing

Nashat Nawafleh, Fatma Kubra Erbay Elibol, Mutabe Aljaghtham, Emre Oflaz, Andrew J. Ciciriello, Courtney M. Dumont, Edward Dauer, Recep M. Gorguluarslan, Teyfik Demir, Emrah Celik

27.05.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 25/2020

Significantly enhanced energy storage in core–shell structured poly(vinylidene fluoride-co-chlorotrifluoroethylene)/BaTiO3@polyurea nanocomposite films

Yujiu Zhou, Qingxia Liu, Fujia Chen, Yuetao Zhao, Song Sun, Jimin Guo, Yajie Yang, Jianhua Xu

23.05.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 25/2020

Facile preparation of PAN@Ag–Ag2O/TiO2 nanofibers with enhanced photocatalytic activity and reusability toward oxidation of As(III)

Hai-Tao Ren, Jing Han, Ting-Ting Li, Yu Liang, Meng-Zhen Jing, Si-Meng Jiang, Jia-Horng Lin, Ching-Wen Lou

26.05.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 25/2020

A novel shape memory-assisted and thermo-induced self-healing boron nitride/epoxy composites based on Diels–Alder reaction

Ying Cao, Jiatian Zhang, Dandan Zhang, Yan Lv, Jie Li, Yiting Xu, Kaibin He, Guorong Chen, Conghui Yuan, Birong Zeng, Lizong Dai

28.05.2020 | Computation & theory | Ausgabe 25/2020

Evolution of cellular morphology in pure materials

Yaw Delali Bensah

27.05.2020 | Computation & theory | Ausgabe 25/2020

Synchrotron CT imaging of lattice structures with engineered defects

Brian M. Patterson, Lindsey Kuettner, Trevor Shear, Kevin Henderson, Matthew J. Herman, Axinte Ionita, Nikhilesh Chawla, Jason Williams, Tao Sun, Kamel Fezzaa, Xianghui Xiao, Cynthia Welch

03.06.2020 | Computation & theory | Ausgabe 25/2020

Electronic and mechanical properties of silicene after nuclear transmutation doping with phosphorus

Alexander Y. Galashev, Alexey S. Vorob’ev

03.06.2020 | Computation & theory | Ausgabe 25/2020

Endohedral metallofullerenes Mn@C60 (M = Mn, Co, Ni, Cu; n = 2–5) as electrocatalysts for oxygen reduction reaction: a first-principles study

Xin Chen, Hui Zhang, Nanjun Lai

26.05.2020 | Electronic materials | Ausgabe 25/2020

A flexible mesofiber-based fast current collector

Hakeem K. Henry, Junkai Hu, Xiyuan Cheng, Wonseok Hwang, Robert Briber, YuHuang Wang, Sang Bok Lee

29.05.2020 | Electronic materials | Ausgabe 25/2020

Recycled indium tin oxide transparent conductive electrode for polymer solar cells

Rong Hu, Xiaojun Su, Hongdong Liu, Yurong Liu, Ming-Ming Huo, Wei Zhang

27.05.2020 | Electronic materials | Ausgabe 25/2020

Increased electron transfer kinetics and thermally treated graphite stability through improved tunneling paths

O. Charles Nwamba, Elena Echeverria, Qiong Yu, Krishnan S. Raja, David N. McIlroy, Jean’ne M. Shreeve, D. Eric Aston

29.05.2020 | Electronic materials | Ausgabe 25/2020

Ge incorporation in gallium oxide nanostructures grown by thermal treatment

Manuel Alonso-Orts, Ana M. Sánchez, Emilio Nogales, Bianchi Méndez

02.06.2020 | Electronic materials | Ausgabe 25/2020

Ohmic contacts of monolayer Tl2O field-effect transistors

Yuanyuan Pan, Jingrou Dai, Zihui Liu, Mingbo Wu, Han Hu, Jing Lu

27.04.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

Improving cathode/Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 electrolyte interface with a hybrid PVDF-HFP-based buffer layer for solid lithium battery

Hao Yang, Daobin Mu, Borong Wu, Jiaying Bi, Ling Zhang, Shengzhu Rao

28.04.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

3D highly oriented metal foam: a competitive self-supporting anode for high-performance lithium-ion batteries

Hairong Mao, Ping Shen, Guangyu Yang, Liang Zhao, Xiaoming Qiu, Huiyuan Wang, Qichuan Jiang

30.04.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

Performance of an Al–0.08Sn–0.08Ga–xMg alloy as an anode for Al–air batteries in alkaline electrolytes

Shenggang Zhou, Chang Tian, Sultan Alzoabi, Yang Xu, Zengkai Jiao, Kailiang Luo, Bin Peng, Cong Zhang, Nathan Santos, Yong Cao

04.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

Three-dimensional porous cobalt ferrite and carbon nanorod hybrid network as highly efficient electrocatalyst for oxygen evolution reaction

Huhu Yue, Wanli Zhang, Bo Yu, Yang Hu, Yingjiong Lu, Yuanfu Chen, Dongxu Yang

04.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

Direct nanoscale mapping of open circuit voltages at local back surface fields for PERC solar cells

Alexandra Longacre, Michael Martin, Thomas Moran, Oleg V. Kolosov, Eric Schneller, Alan J. Curran, Menghong Wang, Jianfang Dai, Laura S. Bruckman, Jean-Nicolas Jaubert, Kristopher O. Davis, Jennifer L. Braid, Roger H. French, Bryan D. Huey

08.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

Ultrasonic-assisted fabrication of porous carbon materials derived from agricultural waste for solid-state supercapacitors

Fei Chen, Yajun Ji, Yalei Deng, Fuyong Ren, Shufen Tan, Zhaoqi Wang

19.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

Preparation of shape-controlled electric-eel-inspired SnO2@C anode materials via SnC2O4 precursor approach for energy storage

Qigang Han, Wenqiang Zhang, Di Geng, Yao Li, Xu Zhang, Zhiwu Han

08.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

An effective way of co-precipitating Ni2+, Mn2+ and Co2+ by using ammonium oxalate as precipitant for Ni-rich Li-ion batteries cathode

Tianbiao Zeng, Chuhong Zhang

09.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 25/2020

The role of gallium and indium in improving the electrochemical characteristics of Al–Mg–Sn-based alloy for Al–air battery anodes in 2 M NaCl solution

Zibin Wu, Haitao Zhang, Kunlun Qin, Jing Zou, Ke Qin, Chunyan Ban, Jianzhong Cui, Hiromi Nagaumi

28.05.2020 | Interface Science | Ausgabe 25/2020

Effect of thermal ageing on atomic redistribution at the ferrite/ferrite and ferrite/cementite interfaces

I. Medouni, A. Portavoce, P. Maugis, M. Yescas, F. Roch, P. Joly, A. Compos, C. Dominici, K. Hoummada

03.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 25/2020

Intelligent magnetic imprinted nanoparticles for efficient lysozyme separation from egg whites and sustained antibacterial activity

Xianbin Jia, Xinjuan Li, Chunna Lv, Shangyue Wang, Wenpei Dong

03.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 25/2020

Biocompatible gadolinium-coated magnesium alloy for biomedical applications

K. Saranya, S. Bhuvaneswari, Suvro Chatterjee, N. Rajendran

27.05.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 25/2020

Calcium-modified carbon dots derived from polyethylene glycol: fluorescence-based detection of Trifluralin herbicide

Jahnabi Gogoi, Devasish Chowdhury

03.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 25/2020

Biofilm eradication by in situ generation of reactive chlorine species on nano-CuO surfaces

Wei Wang, Rui Peng, Jiali Liu, Zhenzhen Wang, Tao Guo, Qisheng Liang, Andrew J. Carrier, Li Wang, Xu Zhang

02.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 25/2020

Biomimetic potential of cerium oxide nanoparticles in modulating the metabolic gene signature in GBM-derived cell lines

Preethi Sridharan, G. Vinothkumar, Pooja Pratheesh, K. Suresh Babu

14.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 25/2020

Effect of pre-compression on microstructural evolution, mechanical property and strengthening mechanism of AZ31 alloy

Xinfeng Li, Qizhen Li

04.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 25/2020

Performance of Nb3Al superconducting wires with kilometer-grade length after treatment via reel-to-reel joule heating

Xuan Yu, Guowei Li, Wenjie Zhang, Zhou Yu, Lian Liu, Pingyuan Li, Xifeng Pan, Yong Zhao, Yong Zhang

04.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 25/2020

Wetting and tribological properties of superhydrophobic aluminum surfaces with different water adhesion

Yonggang Guo, Xin Zhang, Xinchao Wang, Qin Xu, Tie Geng

05.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 25/2020 Open Access

Measuring crystal orientation from etched surfaces via directional reflectance microscopy

Xiaogang Wang, Shubo Gao, Ekta Jain, Bernard Gaskey, Matteo Seita

05.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 25/2020

Dislocation dissociation induces secondary twinning in titanium

Zhaowen Huang, Jinfeng Nie, Yusheng Li

15.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 25/2020

Microstructure and cyclic oxidation of a Hf-doped (Ni,Pt)Al coating for single-crystal superalloys

Y. F. Yang, P. Ren, Z. B. Bao, S. L. Zhu, F. H. Wang, W. Li

16.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 25/2020

Plastic deformation mechanisms of hierarchical double contraction nanotwins in Mg

Xiao-Wei Hou, Xiao-Zhi Tang, Qun Zu, Ya-Fang Guo

26.05.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 25/2020

The direct assembly of metalloporphyrin and Mg–Al layered double hydroxides nanosheets: a highly efficient catalyst for the green epoxidation of olefins

Chen Shen, Lin Liu, Juanjuan Ma, Jiadong Zhou, Shusu Zhang, Han Cheng, Yuting Ge, Tianlin Zhang, Zhiwei Tong, Bin Zhang

14.05.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 25/2020

Highly electrically conductive polymer composite with a novel fiber-based segregated structure

Ling Wang, Hao Wang, Bei Li, Zheng Guo, Junchen Luo, Xuewu Huang, Jiefeng Gao

20.05.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 25/2020

Fabrication of gradient multilayer polymer with improved damping performance based on poly(butyl acrylate)-grafted polysiloxane

Zeyuan Sheng, Jincheng Wang, Shiqiang Song

26.05.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 25/2020

Water-insoluble polymer-free uniform nanofibers of peracetylated cyclodextrin by electrospinning

Fuat Topuz, Ashif Y. Shaikh, Mustafa O. Guler, Tamer Uyar

02.06.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 25/2020

Fabrication and properties of polyimide copolymer fibers containing pyrimidine and amide units

Feng Bao, Xuemin Dai, Zhixin Dong, Xiao Yang, Haibo Yao, Guomin Li, Xuepeng Qiu

21.05.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 25/2020

Fabrication of poly(vinyl alcohol)–graphene oxide–polypyrrole composite hydrogel for elastic supercapacitors

Duanli Wei, Jiaqing Zhu, Licheng Luo, Huabo Huang, Liang Li, Xianghua Yu

27.05.2020 | Correction | Ausgabe 25/2020

Correction to: Precursor reactivity differentiation for single-step preparation of Ag2Se@Ag2S core–shell nanocrystals with distinct absorption and emission properties enabling sensitive near-infrared photodetection

Shilin Tang, Chuansheng He, Dong Li, Wenhao Cai, Louzhen Fan, Yunchao Li

29.05.2020 | Correction | Ausgabe 25/2020

Correction to: 3-Triethylammonium propane sulfonate ionic liquids for Nafion-based composite membranes for PEM fuel cells

Letícia Zanchet, Letícia Guerreiro da Trindade, William Bariviera, Katiúscia M. Nobre Borba, Rapher Donizete Moreira Santos, Valdecir Antonio Paganin, Cristiane Pontes de Oliveira, Edson Antonio Ticianelli, Emilse Maria Agostini Martini, Michèle Oberson de Souza

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise