Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science 27/2020

Ausgabe 27/2020

Inhaltsverzeichnis ( 60 Artikel )

22.06.2020 | Editorial | Ausgabe 27/2020

1000 at 1000: reflecting on “Review: Current international research into cellulose nanofibres and nanocomposites”

Stephen J. Eichhorn

22.06.2020 | Review | Ausgabe 27/2020

Review of current high-ZT thermoelectric materials

Jiangtao Wei, Liangliang Yang, Zhe Ma, Peishuai Song, Mingliang Zhang, Jing Ma, Fuhua Yang, Xiaodong Wang

22.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 27/2020

Structural analysis of porous bioactive glass scaffolds using micro-computed tomographic images

K. Dixit, P. Gupta, S. Kamle, N. Sinha

19.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 27/2020 Open Access

In situ investigation of atmospheric plasma-sprayed Mn–Co–Fe–O by synchrotron X-ray nano-tomography

Nikolas Grünwald, Pierre Lhuissier, Luc Salvo, Julie Villanova, Norbert H. Menzler, Olivier Guillon, Christophe L. Martin, Robert Vaßen

16.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 27/2020

Ultrasonic pulse-echo technique for the characterization of elastic constants of single domain Pb(Zn1/3Nb2/3)O3–5.5%PbTiO3 single crystals with 3m symmetry

Chuanwen Chen, Yang Xiang, Liguo Tang, Xiuwan Li, Lei Qin, Wenwu Cao

17.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 27/2020

Hydroflux-assisted densification: applying flux crystal growth techniques to cold sintering

Sarah Lowum, Richard Floyd, Jon-Paul Maria

16.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 27/2020

In situ synthesis of melt-grown mullite ceramics using directed laser deposition

Dongjiang Wu, Dake Zhao, Fangyong Niu, Yunfei Huang, Jia Zhu, Guangyi Ma

18.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 27/2020

A novel fabrication technique of toughened TiC-based solid solution cermets using mechanochemical synthesis

Xiao Chen, Zhenhua Yao, Weihao Xiong, Jianfeng Xu

16.06.2020 | Ceramics | Ausgabe 27/2020

Untethered, ultra-light soft actuator based on positively charged 3D fluffy silica micro-nanofibers by electrospinning

Jie Han, Weitao Jiang, Hongjian Zhang, Yajun Zhang, Xueming Feng, Lanlan Wang, Dong Niu, Biao Lei, Hongzhong Liu

15.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 27/2020

Synthesis and optical properties of Mn2+-doped Cd–In–S colloidal nanocrystals

Sheng Cao, Chencheng Dai, Shangfei Yao, Bingsuo Zou, Jialong Zhao

15.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 27/2020

Covalently grafted liquids for transparent and omniphobic surfaces via thiol-ene click chemistry

Mengnan Yu, Mingming Liu, Yuanyuan Hou, Shaohai Fu, Liping Zhang, Min Li, Dong Wang

16.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 27/2020

Solid-state photochromism and acidochromism multifunctional materials constructed by tetraphenylethene and spiropyran

Liang Wu, Renjie Chen, Zhiwang Luo, Ping Wang

16.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 27/2020

A facile one-step synthesis of highly efficient melamine salt reactive flame retardant for epoxy resin

Zongmin Zhu, Panlong Lin, Hao Wang, Luoxin Wang, Bin Yu, Feihua Yang

16.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 27/2020

Preparation and optimization of biomimetic materials simulating solar spectrum reflection characteristics of natural leaves

Kai Xu, Hong Ye

22.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 27/2020

Improved performance of photoelectrochemical water oxidation from nanostructured hematite photoanode with an immobilized molecular cobalt salophen catalyst

Yan Mei, Ting-Ting Li, Jinjie Qian, Hongwei Li, Yue-Qing Zheng

22.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 27/2020

Effect of support morphology on the activity and reusability of Pd/SiO2 for NBR hydrogenation

Peng Zhang, Hongwei Zhang, Shuhan Wang, Xueqin Lei, Jiangtao Yang, Zimeng Li, Haibo Zhu, Xiaojun Bao, Pei Yuan

16.06.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 27/2020

Flexible and superhydrophobic aerogel based on an interpenetrating network of konjac glucomannan and reduced graphene oxide for efficient water–oil separation

Zirong Luo, Dandan Li, Langhuan Huang, Shaozao Tan, Jiwei Huang

16.06.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 27/2020 Open Access

In situ TEM oxidation study of Fe thin-film transformation to single-crystal magnetite nanoparticles

Leonardo Lari, Stephan Steinhauer, Vlado K. Lazarov

16.06.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 27/2020

Improving the compatibility, surface strength, and dimensional stability of cellulosic fibers using glycidyl methacrylate grafting

Lifang Guo, Aojie Meng, Lizhen Wang, Jun Huang, Xiaojun Wang, Hao Ren, Huamin Zhai, Monica Ek

16.06.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 27/2020

Thermal energy regulated and thermochromic composite film with temperature-sensitive “breathable” stomata

Yayue He, Shaofeng Sun, Na Han, Xingxiang Zhang, Wei Li

19.06.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 27/2020

Composite materials made from glass microballoons and ceramic nanofibers for use as catalysts and catalyst supports

M. Armstrong, S. Nealy, C. Severino, W. Maniukiewicz, M. Modelska, M. Binczarski, I. Witonska, K. K. Chawla, A. Stanishevsky

18.06.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 27/2020

Finely modulating the morphology and composition of CuxNi1−x for enhanced microwave absorption capability

Minmin Liu, Yue Chen, Haiyan Wei, Lifeng Ke, Guoxiu Tong, Wenhua Wu

19.06.2020 | Electronic materials | Ausgabe 27/2020

All-inkjet-printed high-performance flexible MoS2 and MoS2-reduced graphene oxide field-effect transistors

Zhi Jiang, Kuan Xiao, Jin-Ju Chen, Yan Wang, Zhao-Quan Xu, Enrico Sowade, Reinhard R. Baumann, Evgeniya Sheremet, Raul D. Rodriguez, Zhe-Sheng Feng

16.06.2020 | Electronic materials | Ausgabe 27/2020

Electronic and optical properties of gold-doped endohedral fullerenes

Chunyan Du, Kaixuan Jin, Xiaojie Liu

16.06.2020 | Electronic materials | Ausgabe 27/2020

Enhancing multi-functional capabilities of boron nitride nanosheets through defect engineering

A. Zare, P. Sedigh, A. Montazeri

16.06.2020 | Electronic materials | Ausgabe 27/2020

Tuning lightweight, flexible, self-cleaning bio-inspired core–shell structure of nanofiber films for high-performance electromagnetic interference shielding

Yanting Wang, Hao-Kai Peng, Ting-Ting Li, Bing-Chiuan Shiu, Xuefei Zhang, Ching-Wen Lou, Jia-Horng Lin

17.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

SiO2/N-doped graphene aerogel composite anode for lithium-ion batteries

Xiaoyu Dong, Xing Zheng, Yichen Deng, Lingfeng Wang, Haiping Hong, Zhicheng Ju

16.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

Effective regeneration of scrapped LiFePO4 material from spent lithium-ion batteries

Xin Tang, Rui Wang, Yifei Ren, Jidong Duan, Jing Li, Pengyu Li

12.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

Fabrication of a novel core–shell CQDs@ZIF-8 composite with enhanced photocatalytic activity

Yunhui Si, Xiaorong Li, Guie Yang, Xiaoli Mie, Laobao Ge

11.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

Nanostructured T-Nb2O5-based composite with reduced graphene oxide for improved performance lithium-ion battery anode

Xiaoxiao Qu, Yuhao Liu, Binbin Li, Baolin Xing, Guangxu Huang, Huihui Zhao, Zhendong Jiang, Chuanxiang Zhang, Suck Won Hong, Yijun Cao

22.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

A flexible organic–inorganic hybrid for medium-temperature proton conduction over a wide humidity range

Peng Sun, Yan Wang, Zhongfang Li, Hui Guo, Xiaoyan Yin, Hongchang Pei

15.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

New design of mesoporous SiO2 combined In2O3-graphene semiconductor nanocomposite for highly effective and selective gas detection

Kamrun Nahar Fatema, Suresh Sagadevan, Yin Liu, Kwang Youn Cho, Chong-Hun Jung, Won-Chun Oh

16.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

The multi-metal synergetic mechanism of O3-Na0.5Mn0.65Ni0.15Al0.1Mg0.05Co0.05O2 nanoflower for a high-voltage and long-cycle-life cathode material of sodium-ion batteries

Yuanpeng Zhang, Junkai Wang, Liying Wang, Lianfeng Duan, Guoju Zhang, Fanghui Zhao, Xueyu Zhang, Wei Lü

16.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

Enhanced interfacial electron transfer and boosted visible-light photocatalytic hydrogen evolution activity of g-C3N4 by noble-metal-free MoSe2 nanoparticles

Zhiqing Lu, Deqian Zeng, Hongfei Zheng, Qingqing Liu, Xueyou Gao, Xianglong He, Lin Wei, Wee-Jun Ong

16.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

Aerosol-assisted preparation of N-doped hierarchical porous carbon spheres cathodes toward high-stable lithium-ion capacitors

Yinghong Xu, Jiangmin Jiang, Zhiwei Li, Ziqian Yang, Yadi Zhang, Yufeng An, Qi Zhu, Hui Dou, Xiaogang Zhang

18.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

Insights into the elevated electrochemical performance and kinetic characteristics of magnesium-substituted Na3V2−xMgx(PO4)3/C with superior rate capability and long lifespan

Yanjun Chen, Jun Cheng, Yanzhong Wang, Chao Wang, Zhenfeng He, Dan Li, Li Guo

23.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 27/2020

Preparation and electrochemical performance of LiNi0.5Mn1.5O4 spinels with different particle sizes and surface orientations as cathode materials for lithium-ion battery

Jianling Guo, Ziyao Deng, Shuaipeng Yan, Yaqiang Lang, Jiajia Gong, Li Wang, Guangchuan Liang

17.06.2020 | Boundaries | Ausgabe 27/2020

Methods for Gibbs triple junction excess determination: Ti segregation in thin film

Hannes Zschiesche, Ahmed Charai, Claude Alfonso, Dominique Mangelinck

16.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 27/2020

Metal–organic frameworks based on β-cyclodextrin: design and selective entrapment of non-steroidal anti-inflammatory drugs

Tatyana Volkova, Artem Surov, Irina Terekhova

16.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 27/2020

Formation of nanosized Gd(III) coordination networks with tripodal amine-N-oxide type ligand through microemulsions to achieve high relaxivity and exceptional stability for MRI applications

Na Xu, Kehan Xu, Weijun Tang, Yun Ding, Aiguo Hu

18.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 27/2020

Electrospun Mg/poly(lactic-co-glycolic acid) composite scaffold for urethral reconstruction

Liqu Huang, Xianli Wang, Yue Zhang, Zhaojun Cheng, Feng Xue, Yunfei Guo, Yongji Deng, Chenglin Chu, Li Tao, Jing Bai

22.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 27/2020

A 3D miniaturized solid-state chemiluminescence sensor based on ruthenium functionalized polymeric monolith for the detection of pharmaceutical drugs

Entesar Al-Hetlani, Bessy D’Cruz, Mohamed O. Amin

10.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020 Open Access

Dissolution and precipitation of copper-rich phases during heating and cooling of precipitation-hardening steel X5CrNiCuNb16-4 (17-4 PH)

Christian Rowolt, Benjamin Milkereit, Armin Springer, Carsten Kreyenschulte, Olaf Kessler

05.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Defects-aggregated cell boundaries induced domain wall curvature change in Fe-rich Sm–Co–Fe–Cu–Zr permanent magnets

Wentao Jia, Xianglong Zhou, Andong Xiao, Xin Song, Tao Yuan, Tianyu Ma

10.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Laser cladding of Mg–Zn–Y–Zr alloy using Al with different ratios of micro- and nano-SiC powder

Yueyang Liu, Shiyou Gao, Wei Zhao

12.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Liquid structure of Sn-Ag-xCu solders and its effect on the formation and growth of interfacial Cu6Sn5

Ning Zhao, Xuemin Pan

22.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Liquid metal Ga-Sn alloy based ferrofluids with amorphous nano-sized Fe-Co-B magnetic particles

Chuncheng Yang, Zhong Liu, Mengchun Yu, Xiufang Bian

09.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Effect of energy density on the interface evolution of stainless steel 316L deposited upon INC 625 via directed energy deposition

D. R. Feenstra, A. Molotnikov, N. Birbilis

12.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Effect of aging status on susceptibility of adiabatic shear localization in Al–Zn–Mg–Cu alloy

Weiliang Zhang, Liangju He, Peijie Li

10.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Multimodal γ′ precipitation in Inconel-738 Ni-based superalloy during electron-beam powder bed fusion additive manufacturing

Nima Haghdadi, Edward Whitelock, Bryan Lim, Hansheng Chen, Xiaozhou Liao, Sudarsanam S. Babu, Simon P. Ringer, Sophie Primig

14.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Effect of deformed subsurface on the corrosion resistance of biomedical CoCrMo alloy in simulated physiological solution

Zhongwei Wang, Yu Yan, Lijie Qiao

15.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Phase transition and magnetocaloric effect in particulate Fe-Rh alloys

Yutao Cao, Yue Yuan, Yafen Shang, Vladimir I. Zverev, Radel R. Gimaev, R. Barua, R. L. Hadimani, Lan Mei, Gang Guo, Hao Fu

16.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Microstructure evolution and mechanical properties of simulated HAZ in a Ni-17Mo-7Cr superalloy: effects of the welding thermal cycles

Shuangjian Chen, Li bin Zhao, Jinjun Wang, Chaowen Li, Zhijun Li, Xiang-Xi Ye, D. K. L. Tsang, Kun Yu

16.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Role of script MC carbides on the tensile behavior of laser-welded fusion zone in DZ125L/IN718 joints at 650 °C

Taosha Liang, Lei Wang, Yang Liu, Xiu Song

22.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Modeling and mining dual-rate sampled data in corrosion potential online detection of low alloy steels in marine environment

Liang Chen, Dongmei Fu, Mindong Chen

16.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

The probability-correlative oxide particle strengthening in solid-solution alloys

Fang Li, Li Li, Qihong Fang, Jia Li, Bin Liu, Yong Liu

22.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

XRD measurement of stacking fault energy of Cr–Ni austenitic steels: influence of temperature and alloying elements

M. Walter, L. Mujica Roncery, S. Weber, L. Leich, W. Theisen

22.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 27/2020

Monte Carlo simulation of grain refinement during friction stir processing

F. Khodabakhshi, H. Aghajani Derazkola, A. P. Gerlich

19.06.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 27/2020

Experimental characterisation and modelling of mechanical behaviour of microcapsules

A. Aniskevich, V. Kulakov, O. Bulderberga, P. Knotek, J. Tedim, F. Maia, V. Leisis, D. Zeleniakiene

23.06.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 27/2020

Electrospun membranes of low molecular weight di-stereoblock poly(lactic acid)s with high thermal stability and solvent resistance via low temperature sintering

Tao Chen, Mengfan Xu, Liming Zhao, Lejun Wang, Yongjun Qiu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise