Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science 30/2020

Ausgabe 30/2020

Inhaltsverzeichnis ( 28 Artikel )

20.07.2020 | Editorial | Ausgabe 30/2020

1000 at 1000: “Indentation fracture: principles and applications”, past, present and future reasons of success

David Balloy, Thibault Lesage, Jean-Yves Dauphin

17.07.2020 | Ceramics | Ausgabe 30/2020

Stoichiometric amorphous boron carbide (BC)

Tevhide Ayça Yıldız, Murat Durandurdu

17.07.2020 | Ceramics | Ausgabe 30/2020

Control of stoichiometry and morphology in polycrystalline V2O3 thin films using oxygen buffers

Jonathan A. J. Rupp, Benoît Corraze, Marie-Paule Besland, Laurent Cario, Julien Tranchant, Dirk J. Wouters, Rainer Waser, Etienne Janod

20.07.2020 | Ceramics | Ausgabe 30/2020

[(Bi0.50Na0.40K0.10)0.94Ba0.06]1-xLaxTi0.975Ta0.025O3 lead-free relaxor ceramics with high energy storage density and thermally stable dielectric properties

Benben Yan, Huiqing Fan, Arun Kumar Yadav, Chao Wang, Zhinan Du, Mengyuan Li, Weijia Wang, Wenqiang Dong, Shuren Wang

17.07.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 30/2020

Reconfigurable and tunable photo-controlled hydrogel using hydrogen bonding to drive molecule self-assembly and cross-linking

Rui Li, Lanlan Wang, Jingshuang Dang, Lan Mi, Jie Han, Mao Mao, Bangdao Chen, Hongzhong Liu

20.07.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 30/2020

Construction of an anionic porous framework via a post-synthesis strategy to regulate the adsorption behavior of organic pollutants

Xudong Zhao, Meiqi Zheng, Xinli Gao, Zhuqing Gao, Hongliang Huang

20.07.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 30/2020

Multifunctional molecules of surfactant to support enhanced efficiency and stability for perovskite solar cells

Qintao Wang, Haimin Li, Jia Zhuang, Heng Guo, Xingchong Liu, Zhongli Guo, Xiaoli Gong, Haoyue Li

17.07.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 30/2020

One-step photodeposition synthesis of TiO2 nanobelts/MoS2 quantum dots/rGO ternary composite with remarkably enhanced photocatalytic activity

Ying Lei, Pengwen Guo, Mengmeng Jia, Wei Wang, Juan Liu, Junyi Zhai

23.07.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 30/2020

Enhanced piezo-electro-chemical coupling of BaTiO3/g-C3N4 nanocomposite for vibration-catalysis

Yangqiong Zheng, Yanmin Jia, Huamei Li, Zheng Wu, Xiaoping Dong

20.07.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 30/2020

Multilayered epoxy composites by a macroscopic anisotropic design strategy with excellent thermal protection

Dong Liu, Jiapeng Li, Ping Zhang, Jia Shen, Lin Chen, Tao Wu, Mao Chen, Yeping Wu, Xiuli Zhao

27.07.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 30/2020

Temperature-tuned and excellent omnidirectional bending of light to the normal for energy concentration in an index-continuous structure

Jingcheng Jin, Dongping Zhang, Zhenyu Zhao, Xiaomei Xu, Qingshun Zhang, H. I. A. Qazi, Yu Yang, Ying Huang, Huan Guan, Qicong He, Syed Irfan, Jiahua Qi, Syed Rizwan, Ping Fan

27.07.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 30/2020

Preparation of COF-LZU1/PAN membranes by an evaporation/casting method for separation of dyes

Shuang Hao, Jianping Wen, Suoding Li, Jianjun Wang, Zhiqian Jia

27.07.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 30/2020

Spectroscopic studies, molecular structure optimization and investigation of structural and electrical properties of novel and biodegradable Chitosan-GO polymer nanocomposites

Vimala Dhayal, S. Z. Hashmi, Upendra Kumar, B. L. Choudhary, A. E. Kuznetsov, Saurabh Dalela, Shalendra Kumar, Savas Kaya, S. N. Dolia, P. A. Alvi

23.07.2020 | Computation & theory | Ausgabe 30/2020

Low-energy bands, optical properties, and spin/valley-Hall conductivity of silicene and germanene

Pham Thi Huong, Do Muoi, Huynh V. Phuc, Chuong V. Nguyen, Le T. Hoa, Bui D. Hoi, Nguyen N. Hieu

20.07.2020 | Computation & theory | Ausgabe 30/2020

Atomistic insight into shell–core evolution of aluminum nanoparticles in reaction with gaseous oxides at high temperature

Liang Song, Si-Yu Xu, Feng-Qi Zhao, Xue-Hai Ju

20.07.2020 | Electronic materials | Ausgabe 30/2020

Electrical transport properties of Weyl semimetal WTe2 under high pressure

Yuqiang Li, Jingxia Liu, Peiguang Zhang, Jianxin Zhang, Ningru Xiao, Liyuan Yu, Pingjuan Niu

27.07.2020 | Electronic materials | Ausgabe 30/2020

Nonsymmorphic nodal-line metals in the two-dimensional rare earth monochalcogenides MX (M = Sc, Y; X = S, Se, Te)

Hao Guo, Jianzhou Zhao, Cong Chen, Si Li, Wentao Jiang, Haidong Fan, Xiaobao Tian, Shengyuan A. Yang

20.07.2020 | Energy materials | Ausgabe 30/2020

Water-assisted formation of highly conductive silver nanowire electrode for all solution-processed semi-transparent perovskite and organic solar cells

Xue Sun, Wusong Zha, Tong Lin, Junfeng Wei, Irfan Ismail, Zhenguo Wang, Jian Lin, Qun Luo, Changzeng Ding, Lianping Zhang, Zisheng Su, Bei Chu, Dongyu Zhang, Chang-Qi Ma

27.07.2020 | Energy materials | Ausgabe 30/2020

Biomineralized zircon-coated PVDF nanofiber separator for enhancing thermo- and electro-chemical properties of lithium ion batteries

Shaojin Jia, Jiating Long, Jiwei Li, Shaohua Yang, Kaili Huang, Na Yang, Yuhao Liang, Jun Xiao

20.07.2020 | Energy materials | Ausgabe 30/2020

Outstanding hydrogen production properties of surface catalysts promoted Mg–Ni–Ce composites at room temperature in simulated seawater

Xiaojiang Hou, Yi Wang, Kaiming Hou, Lu Yang, Hongchang Shi, Lei Feng, Guoquan Suo, Xiaohui Ye, Li Zhang, Yanling Yang

20.07.2020 | Energy materials | Ausgabe 30/2020

Microwave-assisted solvothermal preparation of Zr-BDC for modification of proton exchange membranes made of SPEEK/PBI blends

L. G. da Trindade, L. Zanchet, R. Dreon, J. C. Souza, M. Assis, E. Longo, E. M. A. Martini, A. J. Chiquito, F. M. Pontes

20.07.2020 | Energy materials | Ausgabe 30/2020

Synthesis of nanostructured TiC/TiO2 with controllable morphology on carbon fibers as photocatalyst for degrading RhB and reducing Cr(VI) under visible light

Bo Lv, Lihong Xia, Yu Yang, Xiaoming Wang, Chen Yin, Yaoping Li, Fuqin Zhang

20.07.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 30/2020 Open Access

Sensitive and selective detection of DNA fragments associated with Ganoderma boninense by DNA-nanoparticle conjugate hybridisation

Ekta Rani, Siti Akhtar Mohshim, Nor Hidayat Yusof, Muhammad Zamharir Ahmad, Royston Goodacre, Shahrul Ainliah Alang Ahmad, Lu Shin Wong

20.07.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 30/2020

Ultrasound frequency-dependent microstructures of electrodeposited Ni nanocrystals for modifying mechanical properties

Xiaowei Zhou, Ruixue Fu, Di Fu, Yuxin Wang

23.07.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 30/2020

Investigation on microstructure and localized corrosion behavior in the stir zone of dissimilar friction-stir-welded AA2024/7075 joint

Chenghang Zhang, Guangjie Huang, Yu Cao, Qilei Li, Yulong Zhu, Xinde Huang, Qing Liu

27.07.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 30/2020

Effect of quenching rate on fatigue crack growth of hypereutectoid rail steel

Yaodong Cen, Lin Chen, Rui Dong, Qingfei Zhou

27.07.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 30/2020

Combined crystal plasticity simulations and experiments for parameter identification: application to near-β titanium alloy

Mengqi Zhang, Bin Tang, Ruimeng Yang, William Yi Wang, Hongchao Kou, Jinshan Li

20.07.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 30/2020

Flame suppression of polyamide through combined enzymatic modification and addition of urea to multilayer nanocoating

Igor Jordanov, Thomas J. Kolibaba, Simone Lazar, Eva Magovac, Sandra Bischof, Jaime C. Grunlan

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise