Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 5/2017

Ausgabe 5/2017

Inhaltsverzeichnis ( 75 Artikel )

10.11.2016 | Review | Ausgabe 5/2017

Good thermal stability and improved piezoelectric properties of (K0.5Na0.5)NbO3–Bi(Mg0.75W0.25)O3 solid solutions

Gaofeng Liu, Xiuli Chen, Guisheng Huang, Dandan Ma, Huanfu Zhou

01.12.2016 | Review | Ausgabe 5/2017

Single-molecule devices: materials, structures and characteristics

Biswanath Mukherjee, Asim K. Ray, Ashwani K. Sharma, Danhong Huang

08.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Improved short-circuit current density of a-Si:H thin film solar cells with n-type silicon carbide layer

Juanmei Duan, Weiyan Wang, Hongjiang Li, Jinhua Huang, Xuyang Fang, Weijie Song, Weiguang Yang

05.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Study on dye-loading mode on TiO2 films and impact of co-sensitizers on highly efficient co-sensitized solar cells

Jianli Su, Shengbo Zhu, Ran Chen, Zhongwei An, Xinbing Chen, Pei Chen

07.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Influence of Ag concentration on the structure, optical and electrical properties of SnS2:Ag thin films prepared by spray pyrolysis deposition

M. R. Fadavieslam, A. Kazemi

11.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Effect of magnetite bridged carbon nanotube/graphene networks on the properties of polyarylene ether nitrile

Jialing Wang, Renbo Wei, Lifen Tong, Xiaobo Liu

14.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Temperature dependence of characteristic parameters of the Au/C20H12/n-Si Schottky barrier diodes (SBDs) in the wide temperature range

K. Moraki, S. Bengi, S. Zeyrek, M. M. Bülbül, Ş. Altındal

08.11.2016 | Ausgabe 5/2017

High thermal stability, electrical and optical properties of amorphous IGZO film by coating ultrathin amorphous ITO film as barrier layer

Xianjie Zhou, Jiwen Xu, Xiaosheng Tang, Qiuping Wei, Zhiming Yu

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Hydrothermal Sm-doped tungsten oxide vertically plate-like array photoelectrode and its enhanced photoelectrocatalytic efficiency for degradation of organic dyes

Qiong Liu, Yang Liu, Chang Li, Jie Li, Haizhou He, Yaomin Li, Wenzhang Li

12.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Solventless synthesis of m-LaVO4 photocatalyst for the degradation of methylene blue and textile effluent

V. Sivakumar, R. Suresh, K. Giribabu, V. Narayanan

09.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis and luminescence properties of a novel UV-emitting phosphor Sr3P4O13:Ce3+

Bing Han, Yongfei Xue, Bingkun Liu, Jie Zhang, Hengzhen Shi

14.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Effect of morphology in the photocatalytic degradation of methyl violet dye using ZnO nanorods

J. Prince Richard, I. Kartharinal Punithavathy, S. Johnson Jeyakumar, M. Jothibas, P. Praveen

08.11.2016 | Ausgabe 5/2017

On the temperature dependency and reversibility of sheet resistance of silver nanoparticles covered by 3-mercaptopropionic acid

Lixin Mo, Li Yang, Zhenguo Wang, Qingbin Zhai, Zhengbo Li, Luhai Li

17.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Enhanced electrical characteristics of sol–gel-derived amorphous SrTiO3 films

Manwen Yao, Fei Li, Yong Peng, Jianwen Chen, Zhen Su, Xi Yao

11.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Enhanced visible light response of ZnO porous thin film by post-annealing treatment

Jianguo Lv, Wenhao Wang, Min Zhao, Weili Zhu, Yuebing Cheng, Gang He, Miao Zhang, Xiaoshuang Chen, Zhaoqi Sun

15.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Preparation of nickel ferrite nanoparticles via a new route and study of their photocatalytic properties

Ruhollah Talebi

25.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Gamma-ray shielding properties of zinc oxide soda lime silica glasses

M. I. Sayyed, Y. Elmahroug, B. O. Elbashir, Shams A. M. Issa

07.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Enhancement of thermal stability and reliability of green LuAG phosphors by appropriate Y substitution

Bobo Yang, Jun Zou, Mingming Shi, Fengchao Wang, Yang Li, Wenbo Li, Lei Yang, Yujie Lin

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Dependence of the optoelectronic properties of Se-doped silicon on the thickness of dopant film

Fei Tang, Zhiming Wu, Lingyan Du, Rui Li, Yadong Jiang

14.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Preparation and characterization of PI/PVDF composite films with excellent dielectric property

Xin Mao, Wenfeng Guo, Chengzhang Li, Jie Yang, Lirong Du, Xianzhong Tang

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Visible light photocatalytic degradation of textile waste water by Co doped NiFe2O4 nanocomposite

Roya Mohammadzadeh Kakhki, Amirmostafa Khorrampoor, Mahmood Rabbani, Fatemeh Ahsani

10.11.2016 | Ausgabe 5/2017

An efficient method to achieve MLCC miniaturization and ensure its reliability

Pan Wang, Huarui Xu, Guisheng Zhu, Yunyun Zhao, Jinjin Li, Aibing Yu

11.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis of TiO2 nanorice and their improved dye sensitized solar cells performance

Rui Zan, Jiajia Xiao, Xiaogang Wen

10.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Creep behavior of Sn–Bi solder alloys at elevated temperatures studied by nanoindentation

Lu Shen, Yuanyuan Wu, Shijie Wang, Zhong Chen

12.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Room temperature ferromagnetism in Cr doped SrSnO3 perovskite system

M. Muralidharan, V. Anbarasu, A. Elaya Perumal, K. Sivakumar

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Super helical Au/TiO2 nanocomposites based on plasmid DNA for efficiency dye-sensitized solar cells

Mei Yu, Yanbing Meng, Jindan Zhang, Jianhua Liu, Songmei Li

12.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Cation distribution and magnetic properties of Zn2+ substituted MnFe2O4 nanoparticles

G. S. Shahane, K. V. Zipare, S. S. Bandgar, V. L. Mathe

19.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Low dielectric loss characteristics of [(Mg1−xZnx)0.95Co0.05]1.02TiO3.02 ceramics at microwave frequencies

Shih-Hung Lin, Yuan-Bin Chen

12.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Doping effect of CrO3 on crystallization and dielectric behavior of strontium titanate borosilicate glass ceramics

Anod Kumar Singh, C. R. Gautam, Abhishek Madheshiya, R. K. Dwivedi

12.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Structural, magnetic and sensing properties of lanthanum ferrite via facile sol gel oxalate precursor route

M. M. Hessien, Gaber A. M. Mersal, Q. Mohsen, Dlayel Alosaimi

23.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Effect of pH on electrical and magnetic properties of Al3Fe5O12 nanoparticles

K. Praveena, S. Matteppanavar, Hsiang-Lin Liu, K. Sadhana

10.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Upconversion luminescence properties of the novel garnet structure Ca2LaZr2Ga3O12:Yb3+,Er3+/Tm3+ phosphors

Yurong Shi, Lixia Yang, Haoming Song, Yumei Bai, Chunyang Li, Zhenling Wang

09.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis, structure and dielectric properties of nanocrystalline SnO2–CoO–Nb2O5 varistor doped with Cr2O3

Osama A. Desouky, K. E. Rady

19.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Nb-doped BaTiO3–(Na1/4Bi3/4)(Mg1/4Ti3/4)O3 ceramics with X9R high-temperature stable dielectric properties

Xuechen Huang, Wenqin Zhang, Juan Xie, Qi Xu, Lin Zhang, Hua Hao, Hanxing Liu, Minghe Cao

18.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Improved properties of spray pyrolysed CuO nanocrystalline thin films

S. Muthukrishnan, Venkat Subramaniam, T. Mahalingam, S. J. Helen, P. Sumathi

10.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Fabrication of user-defined copper conductive patterns onto paper substrate for flexible electronics by combining wax patterning with electroless plating

Lei Hou, Hang Zhao, Yinxiang Lu

17.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis and characterization of (Al, Co) co-doped ZnO for electronic applications

M. Ravindiran, P. Shankar

19.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Hot-press sintering Sr2Nb2O7 ceramics and their electrical properties

Xin Cai, Yuancheng Teng, Lang Wu, Kuibao Zhang

24.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Dielectric, modulus and impedance analysis of (Ba0.9Bi0.1)(Ti0.9Al0.1)O3 ceramics

Yaru Wang, Yongping Pu, Zhuo Wang, Xin Li, Yongfei Cui

14.11.2016 | Ausgabe 5/2017

High performance catalytic activity of pure and silver (Ag) doped TiO2 nanoparticles by a novel microwave irradiation technique

R. Senthil Kumar, B. Gnanavel

24.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Impedimetric humidity sensor based on the use of SnO2–Co3O4 spheres

Alaud Din, Kh. S. Karimov, Kalsoom Akhtar, M. I. Khan, Muhammad Tariq Saeed Chani, Murad Ali Khan, Abdullah M. Asiri, Sher Bahadar Khan

15.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Thermoluminescence behaviour of Gd2O3:Er3+ phosphor prepared by combustion synthesis method

Raunak Kumar Tamrakar, Kanchan Upadhyay

21.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Characterization of stretchable SWCNTs/Lycra fabric electrode with dyeing process

Ying Huang, Yue Wang, Le Gao, Xiaoyue He, Ping Liu, Caixia Liu

17.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Preparation and microwave absorption properties of silver-coated Nd-deposed strontium ferrite hollow microspheres with polypyrrole composites

Lindong Li, Miao Li, Shuhua Qi

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis and performance study of amino functionalized graphene aerogel grafted with polyaniline nanofibers as an efficient supercapacitor material

Hossein Mahdavi, Peyman Khodaei Kahriz, Habib Gholipour-Ranjbar, Taieb Shahalizade

26.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Crystalline perfection, thermal, mechanical and optical investigations on solution grown l-arginine monohydrochloride single crystal

Anuj Krishna, Sonia, N. Vijayan, Sunil Verma, Budhendra Singh, Igor Bidkin, M. S. Jayalakshmy, B. Sridhar, Subhasis Das

14.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Enhancement of optoelectronic properties on ultra thin Ga-doped ZnO film using a multiple buffer layers process

Yen-Sheng Lin, Kun-Ta Wang

23.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Optical properties of zinc borotellurite glass system doped with erbium and erbium nanoparticles for photonic applications

M. N. Azlan, M. K. Halimah, R. El-Mallawany, M. F. Faznny, C. Eevon

03.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis, characterization and dielectric properties of xBaTi4O9–(1 − x)BaSm2Ti4O12

Xu Wang, Renli Fu, Yue Xu

19.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Structural, dielectric and magnetic properties of (Al, Ni) co-doped ZnO nanoparticles

Rajwali Khan, Simbarashe Fashu, Zia-Ur-Rehman

14.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Electrical transport and magnetic properties of Pr0.7Sr0.3MnO3/La0.5Ca0.5MnO3 bilayer film on (001) SrTiO3

Haiou Wang, Wentao Tan, Kunpeng Su, Shuai Huang, Weishi Tan, Dexuan Huo, Hao Liu, Mengxiong Cao, Xingyu Wang

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Green synthesis and characterization of NaEuTi2O6 nanoparticles and its photocatalyst application

S. Mostafa Hosseinpour-Mashkani, Ali Sobhani-Nasab

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Preparation, crystallization and electrical properties of 35CuO·(35 − X)MnO·XBi2O3·30SiO2 system (X = 0–20 mol%)

Salwa A. M. Abdel-Hameed, Reham M. M. Morsi, Fatma H. Margha

24.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Study of amorphous and crystalline phases of sodium bismuth titanate thin films by optical and Raman spectroscopy

Andrews Joseph, J. Pundareekam Goud, Sivanagi Reddy Emani, K. C. James Raju

12.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Visible light photocatalytic and magnetic properties of Nd doped Bi2Fe4O9 powders

Geming Wang, Shenghui Yan, Jian Sun, Shenggao Wang, Quanrong Deng

21.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Studying electrical characteristics of Al2O3/PVP nano-hybrid composites as OFET gate dielectric

B. Soltani, M. Babaeipour, A. Bahari

15.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Crystal chemistry and dielectric properties of (Bi1.5Zn0.4M0.1)(Nb1.5Zn0.5)O7 (M = Sr, Ca, Mn, Zn) pyrochlore oxides

L. X. Li, S. Zhang, X. S. Lv

17.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis of pure and cobalt (Co) doped SnO2 nanoparticles and its structural, optical and photocatalytic properties

R. Mani, K. Vivekanandan, K. Vallalperuman

15.11.2016 | Ausgabe 5/2017

New route for preparation SrTiO3 nanoparticles with different acids and its photocatalyst application

Saeid Khademolhoseini, Ali Abedini

14.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Synthesis and luminescence properties of ZnMoO4:Eu3+,M+(M+ = Li+, Na+ and K+)phosphors

C. L. Han, L. Luo, J. Q. He, J. X. Wang, W. Zhang

17.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Fabrication of double cation (Sn + Mg) activated ZnO thin films for environmental and health care applications

R. Mohan, S. Snega, K. Ravichandran, S. Vadivel

21.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Hierarchical Fe2O3/Bi2WO6 nanoplates with enhanced xylene sensing performance

Zexin Lin, Jingming Gong, Ping Fu

22.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Effect of Co doped material on the structural, optical and magnetic properties of Cu2O thin films by SILAR technique

K. Dhanabalan, A. T. Ravichandran, K. Ravichandran, S. Valanarasu, Srinivas Mantha

18.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Growth and characterization of alkali metal doped l-arginine acetate single crystals for higher harmonic generation

P. Umarani, G. Bhagavannarayana, S. Kalainathan, K. Jagannathan

16.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Influence of Fe2+ and Ni2+ contents on the optical and electrical properties of ZnS quantum dots

Shahid Iqbal, Rafaqat Ali Khan, Muhammad Javed Iqbal, Muhammad Waqas, Jan Nisar, Fahim Shah, Abdur Rahman Khan

14.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Microstructure, phase structure and electrical properties of 0.954K1−x Na x NbO3–0.04Bi0.5Na0.5ZrO3–0.006BiFeO3 lead-free ceramics

Jian Ma, Bo Wu, Wenjuan Wu, Min Chen

05.12.2016 | Ausgabe 5/2017

Preparation and characterization of CdZnTe multilayer films by repeated RF magnetron sputtering

Xiuying Gao, Xinghua Zhu, Hui Sun, Dingyu Yang, Peihua Wangyang, Shifu Zhu

21.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Photovoltaic and photodetector performance of metal telluride nanowires grown by a simple CVD method

Mohammad Amin Baghchesara, Mohsen Cheraghizade, Farid Jamali-Sheini, Ramin Yousefi

17.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Engineered WO3 nanorods for conformal growth of WO3/BiVO4 core–shell heterojunction towards efficient photoelectrochemical water oxidation

Jinzhan Su, Tao Zhang, Lu Wang

22.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Europium dependent absorption properties of Zn1−(y+0.01)(Al0.01,Eu y )O (y = 0.00, 0.01, 0.03 and 0.05) thin films grown on the soda-lime glass substrates by spin coating

Namık Akçay, Gökhan Algün, Neslihan Üzar Kılıç, Shalima Shawuti, Musa Mutlu Can

18.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Electrospinning preparation and photoluminescence properties of Y3Al5O12:Ce3+, Tb3+ nanobelts

Fei Bi, Guangqing Gai, Xiangting Dong, Shanshan Xiao, Jinxian Wang, Guixia Liu, Li Zhao, Liyan Wang

18.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Effect of electron flow on the microstructure and mechanical property of Cu/Sn–30Bi/Cu solder joint

Zhongmin Lai, Xinda Kong, Qingrong You

18.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Effect of silicon powder on the optical characterization of Poly(methyl methacrylate) polymer composites

Omed Gh. Abdullah, Shujahadeen B. Aziz, Mariwan A. Rasheed

18.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Facile synthesis of CaMn2O4 nanoparticles and investigation of photocatalytic activity, optical and magnetic properties and its influence on the thermal stability of polymeric nanocomposite

Salah Khanahmadzadeh, Hossein khojasteh, Negar Mikaeili, Sahel Hasanpour

17.11.2016 | Ausgabe 5/2017

Large scale synthesis of uniform Au–Co alloy and multilayer nanowires using electrochemical deposition and their characterization

Sanjeev Kumar

Aktuelle Ausgaben