Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 5/2019

Ausgabe 5/2019

Inhaltsverzeichnis ( 101 Artikel )

18.01.2019 | Review | Ausgabe 5/2019

Minimizing the TID effects due to gamma rays by using diamond layout for MOSFETs

Luís Eduardo Seixas Jr., Odair Lellis Gonçalez, Rafael Galhardo Vaz, Antonio Carlos da Costa Telles, Saulo Finco, Salvador Pinillos Gimenez

17.01.2019 | Review | Ausgabe 5/2019

The impedance, dielectric and piezoelectric properties of Tb4O7 and Tm2O3 doped KNN ceramics

Yuzhi Zhai, Yao Feng, Juan Du, Jing Xue, Juan Shen, Ying Lu, Tongyou Lu, Peng Fu, Wei Li, Jigong Hao, Zhijun Xu

01.02.2019 | Review | Ausgabe 5/2019

Size effect on interface reaction of Sn–xCu/Cu solder joints during multiple reflows

Ru Huang, Haoran Ma, Shengyan Shang, Anil Kunwar, Yunpeng Wang, Haitao Ma

31.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Synthesis of Ag/Sm(OH)3 nanotubes with enhanced photocatalytic activity under visible light

Lixiong Yin, Jiameng Fang, Haofan Zhang, Yin Lin, Xingang Kong, Jianfeng Huang, Huimin Li, Peijie Bai

28.02.2019 | Ausgabe 5/2019

The effect of different Cu/Sn ratios on the properties of monoclinic Cu2SnS3 thin films and solar cells fabricated by the sol–gel method

Jie Wu, Chunhui Gao, Lu Han, Shanshan Shen, Ming Jia, Li Wang, Liangxing Jiang, Fangyang Liu

12.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Dielectric properties of low-temperature sintering Ba5LaMgNb9O30 ceramic with Li3NbO4 addition under nitrogen atmosphere

Hai Jiang, Yong-Ming Hu, Xiang-Hui Zhang, Mao-Lin Mu, Xiao-Hong Wang, Wen-Zhong Lu

25.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Fabrication, characterization, and luminescent properties of Y2WO6: Gd3+, Dy3+ hierarchical microspheres

Wei-Feng Rao, Yue Guan, Jia-Yu Yang, Qi-Qi Huang, Ju-Hong Miao

22.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Formation of a TiO2/CdS/Pd heterojunction and study of their photocatalytic degradation of organic dyes and toxic metal ion reduction

Sk. Taheruddin Ahamed, Sanjib Kumar Bhar, Anup Mondal

21.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Interatomic chemical bonding and charge correlation of optical, magnetic and dielectric properties of La1−xSrxFeO3 multiferroics synthesized by solid- state reaction method

G. Gowri, R. Saravanan, S. Sasikumar, M. Nandhakumar, R. Ragasudha

19.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Polyaniline/carbon nanotube core–shell hybrid and redox active electrolyte for high-performance flexible supercapacitor

Chi Xia, Mingzhe Leng, Wei Tao, Qifen Wang, Yangfeng Gao, Qing Zhang

28.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Synthesis and fabrication of zinc oxide nanostrands based piezoelectric nanogenerator

Jasleen Kaur, Harminder Singh

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Fabrication of Na, Cl co-doped graphitic carbon nitride with enhanced photocatalytic activity for degradation of dyes and antibiotics

Kai-Li Wang, Yan Li, Tao Sun, Fang Mao, Ji-Kui Wu, Bin Xue

19.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Huge enhancement of upconversion photoluminescence in In3+ doped Ba0.85−xCa0.15TiO3:0.75%Er3+/xIn3+ lead-free ferroelectric ceramics

Ting-Wei Chen, Zhi-Xue Xu, Yuan-Yuan Zhang, Meng Xu, Fang-Yuan Fan, Jian-Min Yan, Lei Guo, Lai-Hui Luo, Ren-Kui Zheng

17.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Piezoelectricity, piezoresistivity and dielectricity discovered in solder

Xiang Xi, D. D. L. Chung

17.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Neodymium doped on the manganese‒copper nanoferrites: analysis of structural, optical, dielectric and magnetic properties

R. Rajesh Kanna, K. Sakthipandi, N. Lenin, E. James Jebaseelan Samuel

17.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Fabrication and characterization of polyaniline, polyaniline/MgO(30%) and polyaniline/MgO(40%) nanocomposites for their employment in LPG sensing at room temperature

Neetu Singh, Prabhat Kumar Singh, Mridula Singh, Poonam Tandon, Saurabh Kumar Singh, Satyendra Singh

16.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Comparative studies on electrochemical energy storage of NiFe-S nanoflake and NiFe-OH towards aqueous supercapacitor

Mansoreh Naseri, Morteza Moradi, Shaaker Hajati, Juan Pedro Espinos, Mohammad Ali Kiani

18.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Structural, optical, magnetic and electrical properties of perovskite Sr1−xWxTiO3 (x = 0.01 and 0.03) prepared by SSR method ceramics

G. Saravanan, E. Padmini, K. Ramachandran

07.02.2019 | Ausgabe 5/2019

The properties of the earth abundant Cu2SnS3 thin film prepared by spray pyrolysis and rapid thermal annealing route

Qinmiao Chen, Zhen Jia, Hongcun Yuan, Wei Zhu, Yi Ni, Xifang Zhu, Xiaoming Dou

19.01.2019 | Ausgabe 5/2019

N-doped hard carbon ultrathin film-coated Fe1−xS nanoparticles with multi-morphologies for cheap Li ion battery anodes

Zhenzhen Yan, Wen He, Xudong Zhang, Xuena Yang, Yaoyao Wang, Xian Zhang, Youxin Lou, Guogang Xu

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Growth of ZnO nanoparticles prepared from cost effective laboratory grade ZnO powder and their application in UV photocatalytic dye decomposition

Rajashree Sahoo, Atal Mundamajhi, Susanta Kumar Das

19.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Vortex dynamics behavior with third harmonic ac-susceptibility for nano Fe-doped MgB2 superconductor

Intikhab A. Ansari

17.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Conversion mechanism of conductivity and properties of nitrogen implanted ZnO single crystals induced by post-annealing

Zheng Huang, Haibo Ruan, Hong Zhang, Dongping Shi, Wanjun Li, Guoping Qin, Fang Wu, Liang Fang, Chunyang Kong

24.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Band gap engineering, electronic state and local atomic structure of Ni doped CeO2 nanoparticles

Kavita Kumari, Rezq Naji Aljawfi, Ankush Vij, K. H. Chae, Mohd. Hashim, P. A. Alvi, Shalendra Kumar

19.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Optical band gap and dielectric abnormality in (Sr, Ce, Zr)TiO3 composite ceramics sintered in nitrogen

Burhan Ullah, Muneeb Ur-Rahman, Rajwali Khan, Zulfiqar

18.01.2019 | Ausgabe 5/2019 Open Access

Electrodeposition of CdS thin-films from cadmium acetate and ammonium thiosulphate precursors

A. E. Alam, W. M. Cranton, I. M. Dharmadasa

24.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Photocatalytic decolorization of methyl violet dye using Rhamnolipid biosurfactant modified iron oxide nanoparticles for wastewater treatment

Sanjana S. Bhosale, Sonali S. Rohiwal, Latika S. Chaudhary, Kiran D. Pawar, Pramod S. Patil, Arpita P. Tiwari

22.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Optical and thermal quenching properties of Al-doped Ba1.98SiO4:0.02Eu2+ phosphor synthesized with different Si3N4/SiO2 ratio

Chuang Wang, Jing Jiang, Ge Zhu, Shuangyu Xin

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Schottky diode based resistive switching device based on ZnO/PEDOT:PSS heterojunction to reduce sneak current problem

Muhammad Umair Khan, Gul Hassan, Muhammad Asim Raza, Jinho Bae, Nobuhiko P. Kobayashi

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Superior positive relative humidity sensing properties of porous nanostructured Al:ZnO thin films deposited by jet-atomizer spray pyrolysis technique

Soumalya Kundu, Rahul Majumder, Ria Ghosh, Manish Pal Chowdhury

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Electrospun β-Mo2C/CNFs as an efficient sulfur host for rechargeable lithium sulfur battery

Ruiyuan Zhuang, Shanshan Yao, Xiangqian Shen, Tianbao Li, Shibiao Qin, Jianhong Yang

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Near infrared emission and enhanced ferromagnetism in Fe doped SrSnO3 perovskite structured nanorods

M. Muralidharan, R. Thiyagarajan, K. Sivakumar, K. Sivaji

31.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Structural and magnetic properties of Bi3+ ion doped Ni–Cu–Co nano ferrites prepared by sol–gel auto combustion method

Xiaoguang Pan, Aimin Sun, Yingqiang Han, Wei Zhang, Xiqian Zhao

22.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Study of electrical, dielectric and magnetic properties of Dy-Co bi-substituted strontium hexaferrite nanoparticles

Zafar Iqbal, Majid Muneer, Saima Farooq, Zahoor Ahamd, Muhammad Abdul Basit, Muhammad Naeem Ashiq, Ruqiya Sehrish Gohar, Muhammad Najam-ul-Haq, Muhammad Fahad Ehsan

31.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Preparation of Fe–C nanofiber composites by metal organic complex and potential application in supercapacitors

Guanyi Wang, Xingwei Sun, Jie Bai, Limin Han

02.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Dielectric properties of polyvinyl alcohol (PVA) nanocomposites filled with green synthesized zinc sulphide (ZnS) nanoparticles

P. Lokanatha Reddy, Kalim Deshmukh, K. Chidambaram, Mohammad M. Nazeer Ali, Kishor Kumar Sadasivuni, Y. Ravi Kumar, R. Lakshmipathy, S. K. Khadheer Pasha

30.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Microstructures and electrical properties of Mn/Co/Ni-doped BaBiO3 perovskite-type NTC ceramic systems

Jing-Jing Qu, Xv-Qiong Li, Fei Liu, Chang-Lai Yuan, Xiao Liu, Hui-Wang Ning, Hai-Lin Li

24.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Quantum size effects and tunable visible photoluminescence in a-Si:H/nc-Si:H superlattices

Asha Yadav, Pratima Agarwal, Rana Biswas

01.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Sensitization of magnetic TiO2 with copper(II) tetrahydroxylphenyl porphyrin for photodegradation of methylene blue by visible LED light

Ensieh Gholamrezapor, Abbas Eslami

30.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Temperature stability and electrical properties of Tm2O3 doped KNN-based ceramics

Yuzhi Zhai, Juan Du, Chong Chen, Jigong Hao, Peng Fu, Wei Li, Zhijun Xu

24.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Natively textured surface of Ga-doped ZnO films electron transporting layer for perovskite solar cells: further performance analysis from device simulation

Yichuan Chen, Yuehui Hu, Qi Meng, Hui Yan, Weiqiang Shuai, Zhiming Zhang

29.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Lead-free Sn-based/MW-CNTs nanocomposite soldering: effects of reinforcing content, Ni-coating modification, and isothermal ageing treatment

N. Shahamat Javid, R. Sayyadi, F. Khodabakhshi

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Modulation of resistive switching in Pt/LiCoO2/SiO2/Si stacks

Qi Hu, Anping Huang, Xinjiang Zhang, Runmiao Li, Qin Gao, Meng Wang, Mei Wang, Hongliang Shi, Zhisong Xiao, Paul K. Chu

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Effects of Si nanowire on the device properties of n-ZnSe/p-Si heterostructure

E. Coskun, H. H. Gullu, T. Colakoglu, C. Emir, E. Bozdogan, M. Parlak

28.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Incoherent charge transport induced by irradiation of YBCO single crystals with MeV electrons

R. V. Vovk, G. Ya Khadzhai, O. V. Dobrovolskiy

25.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Unique interfacial reaction and so-induced change in mechanical performance of Sn–3.0Ag–0.5Cu/Cu solder joints formed during undercooled and eutectic liquid soldering processes

M. B. Zhou, X. F. Zhao, W. Yue, X. P. Zhang

23.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Inkjet printing of room-temperature gas sensors for identification of formalin contamination in squids

Kriengkri Timsorn, Chatchawal Wongchoosuk

28.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Influence on loading terbium manganate on optical, thermal and electrical properties of polyvinyl alcohol nanocomposite films

Monalisa Halder, Ajit Kumar Meikap

24.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Investigation of optical, electrical and magnetic properties of Tb-doped ZnO nanorods

Nupur Aggarwal, Ajay Vasishth, Kamaldeep Kaur, N. K. Verma

29.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Thermoelectric properties of indium-doped zinc oxide sintered in an argon atmosphere

Mati Ullah, Wang Chunlei, Wen-Bin Su, Abdul Manan, Arbab Safeer Ahmad, Ata Ur Rehman

30.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Facile synthesis of Fe3O4/PANI rod/rGO nanocomposites with giant microwave absorption bandwidth

Yibing Ma, Yaya Zhou, Zhiyuan Xiong, Youyi Sun, Chunhong Qi, Yinghe Zhang, Yaqing Liu

12.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Tensile characteristics of Sn–5wt%Sb–1.5wt%Ag reinforced by nano-sized ZnO particles

M. M. Mansour, A. Fawzy, L. A. Wahab, G. Saad

29.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Design and development of TiO2-Fe0 nanoparticle-immobilized nanofibrous mat for photocatalytic degradation of hazardous water pollutants

Hridam Deb, Mohammad Neaz Morshed, Shili Xiao, Shamim Al Azad, Zhicheng Cai, Arsalan Ahmed

29.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Structural, morphology and optical properties of NaYF4 thin films doped with trivalent lanthanide ions

Jacob Barranco, Antonio Méndez-Blas, Ma. Estela Calixto

28.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Modifications in structure, surface morphology, optical and electrical properties of ZnO thin films with low boron doping

Mehnaz Sharmin, A. H. Bhuiyan

28.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Electrical properties of thin silicon oxides grown at room temperature by ion beam sputtering technique

Philippe Ferrandis, Mehdi Kanoun, Bernard André

31.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Effect of the indium myristate precursor concentration on the structural, optical, chemical surface, and electronic properties of InP quantum dots passivated with ZnS

D. A. Granada-Ramirez, J. S. Arias-Cerón, M. L. Gómez-Herrera, J. P. Luna-Arias, M. Pérez-González, S. A. Tomás, P. Rodríguez-Fragoso, J. G. Mendoza-Alvarez

12.02.2019 | Ausgabe 5/2019 Open Access

Glass transition temperature of nanoparticle-enhanced and environmentally stressed conductive adhesive materials for electronics assembly

Pavel Mach, Attila Geczy, Radek Polanský, David Bušek

11.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Tunable structures of copper substituted cobalt nanoferrites with prospective electrical and magnetic applications

M. I. A. Abdel Maksoud, Ahmed El-ghandour, Gharieb S. El-Sayyad, A. S. Awed, Ramy Amer Fahim, M. M. Atta, A. H. Ashour, Ahmed I. El-Batal, Mohamed Gobara, E. K. Abdel-Khalek, M. M. El-Okr

31.01.2019 | Ausgabe 5/2019

Field emission investigations of solvothermal synthesized and soaked rutile-TiO2 nanostructures

Ajinkya Bhorde, Somnath Bhopale, Ravindra Waykar, Shruthi Nair, Haribhau Borate, Subhash Pandharkar, Adinath Funde, Mahendra More, Sandesh Jadkar

06.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Improving the grain size of thin films by annealing thermally evaporated Cu–ZnS–Sn–S precursors

U. Chalapathi, M. A. Scarpulla, Si-Hyun Park, S. Uthanna, V. Sundara Raja

04.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Design and microelectronic analysis of Au/ZnTe:I/CdTe:I/GaAs/In photosensor for optoelectronic applications using MBE technology

H. S. Wasly, M. S. Abd El-sadek, G. Karczewski, I. S. Yahia

22.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Tailoring the shape and size of Fe3O4 nanocrystals by oxidation–precipitation processes for microwave absorption enhancement

Jiahui Zhao, Hanzhuo Zhang, Xuemei Ou

20.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Nanotubular Ta2O5 as ultraviolet (UV) photodetector

Mahzaton Aqma Abu Talip, Nur Samihah Khairir, Rosmalini Ab Kadir, Mohamad Hafiz Mamat, Rozina Abdul Rani, Mohamad Rusop Mahmood, Ahmad Sabirin Zoolfakar

15.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Fabrication of polypyrrole/graphene oxide hybrid nanocomposite for ultrasensitive humidity sensing with unprecedented sensitivity

Mengyu Wang, Dongzhi Zhang, Aijun Yang, Dongrui Wang, Xiaoqi Zong

12.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Ga doping of nanocrystalline CdS thin films by electrodeposition method for solar cell application: the influence of dopant precursor concentration

O. K. Echendu, S. Z. Werta, F. B. Dejene, A. A. Ojo, I. M. Dharmadasa

02.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Microstructure and performance evolution of SnPbSb solder joint under γ-ray irradiation and thermal cycling

Jianhao Wang, Songbai Xue, Zhaoping Lv, Li Wen, Siyi Liu

21.02.2019 | Ausgabe 5/2019

A novel non-enzymatic dopamine sensors based on NiO-reduced graphene oxide hybrid nanosheets

Hong Yan Yue, Hong Jie Zhang, Shuo Huang, Xin Gao, Shan Shan Song, Zhao Wang, Wan Qiu Wang, En Hao Guan

05.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Ultrahigh sensitivity acetone sensor based on Gd2O3/Fe2O3 loose microspheres at low temperature

Liting Du, Li Liu, Xiaonian Tang, Yu Li, Suyan Xu, Yimin Gong, Yang Yang

01.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Crystal structure correlation of ferroelectric and dielectric properties of Nb doped PZT95/5

Manoj Kumar, Rajwant Rai, Naveen Kumar, Gyaneshwar Sharma, Arun Kumar Singh, Sanjeev Kumar

02.02.2019 | Ausgabe 5/2019

An investigation on physical properties of Ag2BiI5 absorber layers synthesized by microwave assisted spin coating technique

S. S. Hosseini, M. Adelifard, M. Ataei

04.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Characterization of annealed N,N′-diphenyl-N,N′-di-p-tolylbenzene-1,4-diamine nanostructured thin films

Ahmed El-ghandour, Abdou Eltamimy, Mohamed Farhat O. Hameed, S. S. A. Obayya

13.02.2019 | Ausgabe 5/2019

A fibrotic poly (ethylene oxide) polymer electrolyte with high ionic conductivity for stable lithium metal batteries

Hao Tian, TrungHieu Le, Ying Yang

12.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Synthesis and functionalization of graphite oxide: structural, morphological and thermal properties for hydrogen storage

Afef Benghnia, Jose Ramón Ares, Fabrice Leardini, Romdhane Ben Slama, Brahim Ayed, Bechir Chaouachi

04.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Outstanding performances of Ni2CoS4/expanded graphite with ultrafine Ni2CoS4 particles for supercapacitor applications

Renjie Qu, Shuihua Tang, Yang Li, Zewei Wei, Qiang Li, Wei Jiang

12.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Limited volume heating method: a simple low cost approach to synthesize additive free long nanowires

S. P. Ghosh, B. Das, K. C. Das, N. Tripathy, G. Bose, T. I. Lee, J. M. Myoung, J. P. Kar

07.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Structural, spectral and nonlinear optical analysis of aquachloro (l-prolinato) copper(II) crystal

P. Prabu, B. Vijayabhaskaran, A. Antony Joseph, R. Aarthi, C. Ramachandra Raja

11.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Low-cost Schiff bases chromophores as efficient co-sensitizers for MH-13 in dye-sensitized solar cells

M. Abdel-Shakour, Waleed A. El-Said, Islam M. Abdellah, Rui Su, Ahmed El-Shafei

09.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Synthesis of macroporous carbon materials as anode material for high-performance lithium-ion batteries

Yuan-Xiang Fu, Xian-Yinan Pei, Dong-Chuan Mo, Shu-Shen Lyu

05.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Fluoroethylene carbonate as the additive of lithium difluoro(oxalate)borate–sulfolane electrolytes to improve the electrochemical performance of LiNi0.5Mn1.5O4 cathode

Hongming Zhou, Bin Liu, Demin Xiao, Chengjie Yin, Jian Li

05.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Enhanced energy storage activity of NiMoO4 modified by graphitic carbon nitride

Xiaoyang Xu, Qianqian Liu, Ting Wei, Ying Zhao, Xiangjing Zhang

02.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Investigations on structural and spectral properties of undoped and Mn2+ doped SrZn2(PO4)2 nanophosphors for light emitting devices

V. Khidhirbrahmendra, Sk. Johny Basha, M. Avinash, U. S. Udayachandran Thampy, Ch. Venkata Reddy, R. V. S. S. N. Ravikumar

04.02.2019 | Ausgabe 5/2019

The effect of Ce–Co substitution on the structural and the electromagnetic properties of barium hexaferrite

İsa Araz

06.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Influence of nanoparticle size on nucleation of electroactive phase and energy storage behaviour of zinc ferrite/ poly(vinylidene fluoride) nanocomposite

Ipsita Chinya, Shrabanee Sen

14.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Photoluminescence activity of BaTiO3 nanocubes via facile hydrothermal synthesis

Nurul Norfarina Hasbullah, Soo Kien Chen, Kar Ban Tan, Zainal Abidin Talib, Josephine Ying Chyi Liew, Oon Jew Lee

18.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Preparation of ternary Pt–NiO–ZnO hybrids and investigation of its photocatalytic performance toward methyl orange

Limin Zhang, Ming Qin, Yinkai Yu, Mingkuan Zhang, Xinran Zhao, Jin Qian, Hongjing Wu

02.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Large photoluminescence enhancement in mechanical-exfoliated one-dimensional ZnO nanorods

Ali Hassan, Yuhua Jin, Muhammad Azam, Muhammad Irfan, Yijian Jiang

22.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Thermoelectric properties of multi-walled carbon nanotube-embedded Cu2S thermoelectric materials

Zezhan Zhang, Sixin Wu, Yi Niu, Jing Jiang, Chao Wang

06.02.2019 | Ausgabe 5/2019

An adhesion analysis of thin carbon films deposited onto curved and flat Ti6Al4V substrates using rf magnetron sputtering and plasma enhanced chemical vapor deposition techniques

Jonathan Laumer, Stephen K. O’Leary

04.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Synthesis and low temperature densification of (Zr0.8Sn0.2)TiO4 ceramics with improved dielectric properties

Liming Zhang, Wenyuan Gong, Miao Xin, Yi Chang, Xianfu Luo, Hongqing Zhou

11.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Maximizing the photocatalytic hydrogen evolution of Z-scheme UiO-66-NH2@Au@CdS by aminated-functionalized linkers

Xiaojuan Hou, Li Wu, Lina Gu, Gengsheng Xu, Haiwei Du, Yupeng Yuan

06.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Preparation of modified glassy carbon electrode by the use of titanium oxide, copper and palladium nanoparticles and its application for the electrocatalytic and photelectrocatalytic reduction of hydrogen peroxide

Mahmoud Roushani, Behruz Zare Dizajdizi, Abdollah Salimi, Azadeh Azadbakht

05.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Enhanced electrochemical performance of MnO2/NiO nanocomposite for supercapacitor electrode with excellent cycling stability

K. Mohamed Racik, K. Guruprasad, M. Mahendiran, J. Madhavan, T. Maiyalagan, M. Victor Antony Raj

05.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Electrical and photoluminescence properties of (Bi0.5−x/0.94Erx/0.94Na0.5)0.94Ba0.06TiO3 lead-free ceramics

Li-na Liu, Xiao-ming Chen, Rui-yi Jing, Han-li Lian, Wen-wen Wu, Yan-ping Mou, Peng Liu

04.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Impact of crystal structure and defect on the electric properties in (LiCeY)-doped CaBi2Nb2O9-based high-temperature piezoceramics

Jing Yuan, Rui Nie, Wan Li, Jianguo Zhu

06.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Dependence of shear strength of Sn–3.8Ag–0.7Cu/Co–P solder joints on the P content of Co–P metallization

Shuang Liu, Bingkun Hu, Yang Hu, Qian Wang, Liangliang Li

18.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Synthesis and characterization of magnesium doped ZnO nanostructures: methane (CH4) detection

Majeed GuL, Muhammad Amin, Murrawat Abbas, Syed Zafar Ilyas, Nazar Abbas Shah

07.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Admix of Cu2ZnSnS4 and ZnS as thin film to absorb visible light

J. M. Rodríguez-Valencia, S. H. Adendaño-Guin, L. Rojas-Blanco, G. Pérez-Hernández, O. Sarracino-Martinez, I. Zamudio-Torres, R. Castillo-Palomera, F. Paraguay-Delgado, Erik R. Morales

11.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Preparation and microwave absorption properties of Nanomesh Poly (3,4-ethylenedioxythiophene) covalently functionalized graphene oxide

Jing Yan, Ying Huang, Suhua Zhou, Xiaopeng Han, Panbo Liu

13.02.2019 | Ausgabe 5/2019

Core–shell g-C3N4@Zn0.5Cd0.5S heterojunction photocatalysts with high photocatalytic activity for the degradation of organic dyes

Shuyan Qi, Depeng Wang, Yadong Zhao, Huanyan Xu

22.02.2019 | Correction | Ausgabe 5/2019

Correction to: Printed flexible bifunctional electrochemical urea-pH sensor based on multiwalled carbon nanotube/polyaniline electronic ink

Qiwen Bao, Zhengchun Yang, Yanfei Song, Meiying Fan, Peng Pan, Jun Liu, Zhenyu Liao, Jun Wei

Aktuelle Ausgaben