Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 6/2019

Ausgabe 6/2019

Inhaltsverzeichnis ( 100 Artikel )

12.02.2019 | Review | Ausgabe 6/2019

Poly(vinyl alcohol) gate dielectric in organic field-effect transistors

Ali Nawaz, Ivo A. Hümmelgen

13.03.2019 | Review | Ausgabe 6/2019

Structural, electrical and dielectric studies on (1 − x)MgTiO3 − x Ba0.5Sr0.5TiO3 composite ceramics for type-II capacitor applications

Susmita Rabha, Pamu Dobbidi

20.02.2019 | Review | Ausgabe 6/2019

Electrochemical studies of tin oxide based-dye-sensitized solar cells (DSSC): a review

S. N. F. Zainudin, H. Abdullah, M. Markom

13.03.2019 | Ausgabe 6/2019

Synthesis and low-temperature sensing property of the porous ZnCo2O4 nanosheets

Xinming Gao, Chunyan Li, Chunling Zhu, Qiuyun Ouyang, Xitian Zhang, Yujin Chen

07.03.2019 | Ausgabe 6/2019

Facile synthesis of cubic Ag/Ag2O composites and its shape-dependent photo-catalytic activity examination

Wenfang Li, Jimei Song, Chan Wang, Juan Hao, Yuting Yang, Zhangqian Yu

09.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Physical and photo-electrochemical properties of MgFe2O4 prepared by sol gel route: application to the photodegradation of methylene blue

Z. Hammache, A. Soukeur, S. Omeiri, B. Bellal, M. Trari

08.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Comparative study on photocatalytic degradation of Congo red using different clay mineral/CdS nanocomposites

Xiaowen Wang, Bin Mu, Aiping Hui, Aiqin Wang

08.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Growth of MoS2 nanosheets on TiO2/g-C3N4 nanocomposites to enhance the visible-light photocatalytic ability

Rui-Zhi Zhang, Qi-Wen Chen, Yu-Xi Lei, Jian-Ping Zhou

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

The temperature stable Li2Mg3TiO6 microwave dielectric ceramics with CaF2 addition

Simei Zhai, Peng Liu, Zhifen Fu, Jinping Li

18.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Preparation of Ag nanoparticles on nano cobalt-based metal organic framework (ZIF-67) as catalyst support for electrochemical determination of hydrazine

Fateme Asadi, Seyed Naser Azizi, Shahram Ghasemi

07.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Effect of partial substitution of Mn by Fe on the structure, magnetic phase transition and magnetocaloric response in La0.67Pb0.33Mn1−xFexO3 compounds

Li-an Han, Hui Qiao, Feng Gao, Huaze Zhu, Jing Yang, Tao Zhang

22.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Study of the microstructure and microwave magnetic characteristics of Ti-doped Li–Zn ferrite

Qisheng Yin, Yingli Liu, Qian Liu, Yu Wang, Jianfeng Chen, Haoxian Wang, Chongsheng Wu, Huaiwu Zhang

08.02.2019 | Ausgabe 6/2019

The role of the calcium concentration effect on the structural and dielectric properties of mixed Ni–Zn ferrites

Mehmet Kuru, Tuğba Şaşmaz Kuru, Sadık Bağcı

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Preparation of graphene-carbonyl iron powder@tri-iron tetroxide composite and its better microwave absorption properties

Yongfei Bai, Weihai Ma, Yanan Liu, Yi Liu, Jiewen Xue, Kai Xu, Yaqing Liu, Guizhe Zhao

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

ZnO nanobristles prepared by one-step thermal decomposition of zinc nitrate as ultra-high response ethanol sensor at room temperature

P. Tiwary, R. Mahapatra, A. K. Chakraborty

07.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Structural, dielectric and ferroelectric properties of lead free Gd-modified BiFeO3–BaTiO3 solid solution

C. Behera, A. K. Pattanaik

11.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Aqueous V2O5/activated carbon zinc-ion hybrid capacitors with high energy density and excellent cycling stability

Xinpei Ma, Jinjie Wang, Xianli Wang, Ling Zhao, Chengjun Xu

08.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Performance and stability of co-evaporated vapor deposited perovskite solar cells

Ranjith Kottokkaran, Harshavardhan A. Gaonkar, Hisham A. Abbas, Max Noack, Vikram Dalal

08.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Sol–gel synthesis, structural and dielectric properties of Y-doped BaTiO3 ceramics

Mohamed Afqir, Mohamed Elaatmani, Abdelouahad Zegzouti, Abdelhamid Oufakir, Mohamed Daoud

01.03.2019 | Ausgabe 6/2019

Synthesis of RGO and g-C3N4 hybrid with WO3/Bi2WO6 to boost degradation of nitroguanidine under visible light irradiation

Xiaoya Wang, Muhammad Asim Khan, Mingzhu Xia, Sidi Zhu, Wu Lei, Fengyun Wang

02.03.2019 | Ausgabe 6/2019

Photoelectrical characteristics of novel Ru(II) complexes based photodiode

W. A. Farooq, Elsayed Elgazzar, A. Dere, O. Dayan, Z. Serbetci, Abdulkerim Karabulut, M. Atif, Atif Hanif

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Ag microflake-reinforced nano-Ag paste with high mechanical reliability for high-temperature applications

Fan Yang, Bo Hu, Ye Peng, Chunjin Hang, Hongtao Chen, Changwoo Lee, Jun Wei, Mingyu Li

11.02.2019 | Ausgabe 6/2019

A homemade self-healing material utilized as multi-functional binder for long-lifespan lithium–sulfur batteries

Zhihao Yu, Tianji Gao, TrungHieu Le, Wenxuan Wang, Li Wang, Ying Yang

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Synthesis and luminescence properties of Eu2+/Ce3+ co-doped SrB2Si2O8 phosphor

Cheng Yang, Quansheng Liu, Dexin Huang, Xin Li, Xiyan Zhang, Zhaohui Bai, Xiaochun Wang

08.03.2019 | Ausgabe 6/2019

Facial growth of Co(OH)2 nanoflakes on stainless steel for supercapacitors: effect of deposition potential

N. C. Maile, R. T. Patil, S. K. Shinde, D. -Y. Kim, A. V. Fulari, D. S. Lee, V. J. Fulari

11.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Dielectric properties of low Zr-substituted BaTi4O9 at microwave frequencies

Yuan-Bin Chen, Shih-Sheng Liu

11.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Electrode properties of a spinel family, AFe2O4 (A = Co, Ni, Cu), as new cathode for solid oxide fuel cells

Jinghao Cui, Yuhan Gong, Runze Shao, Shaoshuai Wang, Jialun Mao, Meng Yang, Weifeng Wang, Qingjun Zhou

09.03.2019 | Ausgabe 6/2019

Ultrasensitive fluorescence detection of Fe3+ ions using fluorescein isothiocyanate functionalized Ag/SiO2/SiO2 core–shell nanocomposites

Himanshu Rajbongshi, Arnab Sarkar, Pratyush Phukan, Suparna Bhattacharjee, Pranayee Datta

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Compressible polypyrrole aerogel as a lightweight and wideband electromagnetic microwave absorber

Lujun Yu, Laiming Yu, Yubing Dong, Yaofeng Zhu, Yaqin Fu, Qingqing Ni

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Synthesis and electrochemical studies on sodium ion conducting PVP based solid polymer electrolytes

M. Vahini, M. Muthuvinayagam

18.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Synergistic influence of micropore architecture and TiO2 coating on the microwave absorption properties of Co nanoparticles

Haoyan Liao, Yu Pang, Da Li, Tong Liu

22.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Photo-electrochemical properties of Sb2S3/TiO2 heterostructures integrally synthesis by hydrothermal method

J. Ben Naceur, R. Ouertani, W. Chakhari, R. Chtourou

11.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Role of sintering temperature on microstructure and nonlinear electrical properties of 0.1 mol.% Nb2O5 added ZnO–V2O5 varistor ceramics

Tapatee Kundu Roy, Tamal Kumar Bhattacharyya, Sajjan Kumar Thakur

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Electrochemical migration behavior of Sn–3.0Ag–0.5Cu solder alloy under SO2 polluted thin electrolyte layers

Bokai Liao, Zhen Li, Yu Cai, Xingpeng Guo

11.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Determination of optimum Er-doping level to get high transparent and low resistive Cd1 − xErxS thin films

S. Yılmaz, İ. Polat, M. Tomakin, E. Bacaksız

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Influence of refluxing time and HMTA on structural and optical properties of rod, prism like ZnO nanostructures

Saeed Farhang Sahlevani, R. Udayabhaskar, T. Pandiyarajan, Felipe Sanhueza, David Contreras, M. A. Gracia-Pinilla, R. V. Mangalaraja

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Fabrication of CdS quantum dot/Bi2S3 nanocomposite photocatalysts for enhanced H2 production under simulated solar light

S. V. Prabhakar Vattikuti, P. C. Nagajyothi, Jaesool Shim

11.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Influence of spark plasma sintering temperature on piezoelectric properties of PZT-PMnN piezoelectric ceramics

Li-Qian Cheng, Ze Xu, Hao-Cheng Thong, Chunlin Zhao, Xiang-Yu Sun, Yi-Jia Du, Ke Wang

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Growth, characterization, and analysis of the nanostructures of ZnO:B thin films grown on ITO glass substrates by a LPCVD: a study on the effects of boron doping

Chien-Hsun Chen, Jyong-Di Lai, Chin-Yi Tsai, Shih-Wei Feng, Tzu-Huan Cheng, Hsiang-Chen Wang, Li-Wei Tu

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Structure, morphology and magnetodielectric investigations of BaTi1−xFexO3−δ ceramics

P. Esther Rubavathi, L. Venkidu, M. Veera Gajendra Babu, R. Venkat Raman, B. Bagyalakshmi, S. M. Abdul Kader, K. Baskar, M. Muneeswaran, N. V. Giridharan, B. Sundarakannan

28.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Wide-range thermometry and up-conversion luminescence of Ca5(PO4)3F:Yb3+/Er3+ transparent glass ceramics

Xiangyu Liu, Yong Chen, Fei Shang, Guohua Chen, Jiwen Xu

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Effects of Ca2+ substitution on microstructure and microwave dielectric properties of low loss Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 perovskite ceramics

He Wang, Renli Fu, He Liu, Jun Fang, Guojun Li

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Memristive behavior of TiOx obtained via Pb(II)-assisted anodic oxidation process

Dincer Gokcen, Orhun Şentürk, Erhan Karaca, Nuran Özçiçek Pekmez, Kadir Pekmez

11.02.2019 | Ausgabe 6/2019

A template-free synthesis of porous 3D honeycomb-like carbons for supercapacitor electrodes

Yuexin Liu, Sha Li, Yanzhong Wang, Jinlong Yang

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Thickness dependent variation in structural, optical and electrical properties of CdSe thin films

Ritika Choudhary, R. P. Chauhan

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Enhanced performance of hierarchical CuS clusters applying TRGO as conductive carrier for supercapacitors

Wenwu Zhu, Xuemei Ou, Zhengdao Lu, Kaiyang Chen, Yihan Ling, Hanzhuo Zhang

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Structural and ferroelectric properties of Pr doped HfO2 thin films fabricated by chemical solution method

Heng Liu, Shuaizhi Zheng, Qiang Chen, Binjian Zeng, Jie Jiang, Qiangxiang Peng, Min Liao, Yichun Zhou

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Enhanced energy storage properties in Nb-modified Bi0.5Na0.5TiO3–SrTiO3 lead-free electroceramics

Xing-Ye Tong, Min-Wei Song, Jia-Jun Zhou, Ke Wang, Chun-Lin Guan, Hong Liu, Jing-Zhong Fang

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Temperature sensor based on exfoliated graphene sheets produced by microwave assisted freezing induced volumetric expansion of carbonated water

Amanpreet Kaur, Ravi Chand Singh

18.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Molecular manganese catalyst anchored on Bi2MoO6 with enhanced photogenerated charges separation for efficient visible-light photoreduction of CO2

Lu Zhang, Wei Wang, Hui Wang, Xin Ma, Zhaoyong Bian

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Relationship between the thermal stress and structures of thermal-cycling-induced cracks in electroless nickel plating on metalized substrates

Shinji Fukuda, Kazuhiko Shimada, Noriya Izu, Hiroyuki Miyazaki, Shoji Iwakiri, Kiyoshi Hirao

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Influence of NaNbO3 on the structural, optical and dielectric properties of 0.05(K0.5Bi0.5TiO3)–0.95(NaNbO3) composites ceramics

S. K. Mohanty, Hari Sankar Mohanty, Banarji Behera, Debi. P. Datta, S. Behera, Piyush R. Das

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Effects of twin boundaries on the void formation in Cu-filled through silicon vias under thermal process

Xuewei Zhao, Limin Ma, Yishu Wang, Fu Guo

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

New method for synthesis of BaFe12O19/Sm2Ti2O7 and BaFe12O19/Sm2Ti2O7/Ag nano-hybrid and investigation of optical and photocatalytic properties

Ali Sobhani-Nasab, Mohsen Behpour, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Farhad Ahmadi, Saeid Pourmasoud

27.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Enhance the electrochemical performance of Li4Ti5O12 with Co doping via a facile mechanical activation strategy

Chengyi Zhu, Jianxiong Liu, Xiaohua Yu, Yannan Zhang, Yingjie Zhang, Xiaodong Jiang, Sai Wang, Qiang Wang, Peng Dong

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Facile fabrication of NiO flakes and reduced graphene oxide (NiO/RGO) composite as anode material for lithium-ion batteries

Liang Ma, Xian-Yinan Pei, Dong-Chuan Mo, Yi Heng, Shu-Shen Lyu, Yuan-Xiang Fu

13.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Performance assessment of Pr1−xSrxCo0.8Cu0.2O3−δ perovskite oxides as cathode material for solid oxide fuel cells with Ce0.8Sm0.2O1.9 electrolyte

Sanlong Wang, Xiangwei Meng, Jinghai Yang, Lili Yang, Lizhong Wang, Mingxing Song, Yiming Zhou, Shiquan Lü

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Modulating the electronic and magnetic properties of the marcasite FeS2 via transition metal atoms doping

Xing-Hua Tian, Jian-Min Zhang

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Glass structure, crystallization kinetics and dielectric properties of CeO2-added CaO–B2O3–SiO2 glass system

Jiao Han, Yao Xiang, Zhiqiang Yao, Yiming Zeng, Peijia Bai, Yunbo Jiang, Wen Chen

04.03.2019 | Ausgabe 6/2019

Microstructure and magnetic properties of Y substituted M-type hexaferrite BaYxFe12−xO19

Yanjun Chen, Yu Wang, Yingli Liu, Qian Liu, Chongsheng Wu, Binghao Qi, Huaiwu Zhang

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Structural evolution, dielectric and ferroelectric properties of (1-x)Bi0.5Na0.5TiO3-xBa0.3Sr0.7TiO3 ceramics

Dongxu Li, Zong-Yang Shen, Zhipeng Li, Xingcai Wang, Wen-Qin Luo, Fusheng Song, Zhumei Wang, Yueming Li

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Ga doping improved electrical properties in p-Si/n-ZnO heterojunction diodes

Sridevi Annathurai, Siva Chidambaram, Maheswaran Rathinam, G. K. D. Prasanna Venkatesan

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Thermoelectric performance of skutterudite NixCo4−xSb12 rapidly synthesized by microwave heating

Ying Lei, Leiqiang Ma, Rui Zheng, Yu Li, Rundong Wan, Wen Chen, Hongwei Zhou, Wensheng Gao

13.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Low dielectric constant and high toughness epoxy resin based on hyperbranched polyester grafted by flexible chain modified

Zilong Wang, Xiaorui Zhang, Ling Weng, Lizhu Liu

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Effect of chelating agents on the surface parameters and optical constant of CZO thin films by sol–gel process

M. Dinmohammadi, F. E. Ghodsi, J. Mazloom

13.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Transition from positive to negative electrical resistance response under humidity conditions for PEDOT:PSS-MoS2 nanocomposite thin films

Dominique Mombrú, Mariano Romero, Ricardo Faccio, Alvaro W. Mombrú

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

In situ growth of orthorhombic Sb2WO6 hierarchical structures on reduced graphene oxide (RGO) sheets via solvothermal approach for superior and substantially improved visible-light driven photocatalytic activity

Umer Rafiq, Kowsar Majid

21.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Fabrication of core–shell C/MnO nanocomposite by liquid deposition for high performance lithium-ion batteries

Kai Liao, Qin Zhong, Zijian Lv, Yunfei Bu

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

A carnation-like rGO/Bi2O2CO3/BiOCl composite: efficient photocatalyst for the degradation of ciprofloxacin

Xiaoke Zheng, Jingjing Yuan, Jing Shen, Jianxing Liang, Jianfei Che, Bo Tang, Guangyu He, Haiqun Chen

22.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Ultransonic-assisted alcoholysis preparation of BiOClxBr1−x modified BiOF microstructure with enhanced photocatalytic performance

Jingxi Han, Guishui Li, Lina Qiang, Xuexu Zhai, Chengzhou Jiang

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Achieving thermally stable supercapacitors with a temperature responsive electrolyte

Han Jiang, Mark E. Roberts

18.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Effect of ZrO2 barrier layers on the photovoltaic parameters of rose bengal dye-sensitized TiO2 solar cell

M. A. Waghmare, N. I. Beedri, P. K. Baviskar, H. M. Pathan, A. U. Ubale

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Preparation and effect of complexing agents on ternary FeZnS2 thin films by chemical bath deposition method for photo catalytic degradation of dye molecules

G. D. Gayathri, K. Manikandan, R. Thiruneelakandan

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Fabrication and characterization of ZnO incorporated cellulose microfiber film: structural, morphological and functional investigations

J. Jayachandiran, S. Vajravijayan, N. Nandhagopal, K. Gunasekaran, D. Nedumaran

14.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Synthesis, physical study and efficient photocatalytic activity of FeTe2

A. Mami, K. Ben Messaoud, O. Kamoun, M. Amlouk

21.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Investigation on the formation mechanism of p-type ZnO:In-N thin films: experiment and theory

G. P. Qin, H. Zhang, W. J. Li, H. B. Ruan, J. Wang, D. Wang, L. Fang, C. Y. Kong

12.02.2019 | Ausgabe 6/2019

High performance humidity sensor based on V0.5Sn0.5Se2 ternary alloy

Chetan K. Zankat, Pratik Pataniya, Mohit Tannarana, G. K. Solanki, K. D. Patel, V. M. Pathak

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Thermo-optical correlation for room temperature synthesis: cold-sintered lead halides

Manish Kumar, Vani Pawar, Priyanka A. Jha, S. K. Gupta, A. S. K. Sinha, Pardeep K. Jha, Prabhakar Singh

18.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Fabrication and characterization of Au/n-ZnO/p-Si/Al sandwich device with Sol–gel spin coating method

Eyüp Fahri Keskenler, Mustafa Furkan Keskenler, Murat Tomakin, Vagif Nevruzoğlu

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Photocatalytic and catalytic removal of toxic pollutants from water using CuO nanosheets

Kavita Sahu, Jaspal Singh, Satyabrata Mohapatra

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

The effect of Sb doping for Mn on structure, magnetic properties and magnetocaloric effect of Mn1−xSbxCoGe alloys

Xiaodong Sun, Chao Jing, Miaofu Ye, Yinsheng Huang, Yuanlei Zhang, Guojie Zhang

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Morphological and structural control of pulse electrodeposited ZnO thin films and its influence on the photoelectrocatalytic degradation of methyl orange

Meriem Lakhdari, Farid Habelhames

23.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Enhanced photocatalytic degradation of methyl orange using Ag/Sn-doped CeO2 nanocomposite

Mahdi Kazazi, Banafsheh Moradi, Mehdi Delshad Chermahini

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Structural, magnetic and magnetocaloric properties, and analysis of MCE using the mean-field theory of Mg–Co ferrite with Ni substitution

Sobhi Hcini, Abdessalem Dhahri, Sadok Zemni, Mohamed Lamjed Bouazizi

18.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Increasing figure-of-merit of ZrNiSn half-Heusler alloy by minimal substitution and thermal conductivity reduction

Md. Mofasser Mallick, Kalpna Rajput, Satish Vitta

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Ionic liquid derived Co3O4/Nitrogen doped carbon composite as anode of lithium ion batteries with enhanced rate performance and cycle stability

Mingjun Xiao, Yanshuang Meng, Chaoyu Duan, Fuliang Zhu, Yue Zhang

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Flexible lead-free piezo-/ferroelectric Bi0.5(Na0.6K0.4)0.5TiO3 ceramic incorporated PDMS polymer composites for energy harvesting application

Kriti Batra, Nidhi Sinha, Binay Kumar

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Synthesis and characterization of nickel antimonate nanoparticles: sensing properties in propane and carbon monoxide

Héctor Guillén-Bonilla, M. de la Luz Olvera-Amador, Y. L. Casallas-Moreno, José Trinidad Guillén-Bonilla, Alex Guillén-Bonilla, Lorenzo Gildo-Ortiz, Juan Pablo Morán-Lázaro, Jaime Santoyo-Salazar, Verónica M. Rodríguez-Betancourtt

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Impact of the annealing time on physical properties of sprayed In2S3 thin films

N. Bouguila, M. Kraini, A. Timoumi, J. Koaib, I. Halidou, C. Vázquez-Vázquez

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Enhancing the photovoltaic characteristics of organic solar cells by introducing highly conductive graphene as a conductive platform for a PEDOT:PSS anode interfacial layer

Muhammad Hilal, Jeong In Han

15.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Physico-chemical studies of Cd1−xZnxS thin films produced by simple two-electrode electrodeposition system for solar cell application

S. Z. Werta, O. K. Echendu, F. B. Dejene

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Influence of sintering environment on silver sintered on copper substrate

K. S. Siow, S. T. Chua, B. D. Beake, A. S. Zuruzi

19.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Electromigration behavior of Cu/Sn3.0Ag0.5Cu/Cu ball grid array solder joints

Yiming Jiang, Hailong Li, Gang Chen, Yunhui Mei, Meiyu Wang

22.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Effect of functionalized graphene on mechanical properties and dielectric constant of bismaleimide composites

Yufei Chen, Yunzhong Wu, Guoqing Dai, Yingyi Ma

18.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Synthesis and characterization of optically transparent nickel oxide nanoparticles as a hole transport material for hybrid perovskite solar cells

Kalpana Deevi, Venkata Subba Reddy Immareddy

26.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Effect of reaction time on structural, morphological, optical and photocatalytic properties of copper oxide (CuO) nanostructures

P. Vinothkumar, C. Manoharan, B. Shanmugapriya, Mohammed Bououdina

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Room-temperature synthesis of Bi/BiOBr composites for the catalytic degradation of ciprofloxacin using indoor fluorescent light illumination

Saifullahi Shehu Imam, Rohana Adnan, Noor Haida Mohd Kaus, M. Hazwan Hussin

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Synthesis of asymmetric zinc phthalocyanine supported on multi-walled carbon nanotubes and its improvement of catalytic activity on styrene oxidation

Qingping Li, Zhuo Sun, Man Zhou, Qian Liang, Zhongyu Li, Song Xu

25.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Growth, optical, mechanical, thermo-physical, laser damage threshold (LDT) and Z-scan studies on dilithium succinate single crystal for optical limiting applications

R. Ragu, M. Akilan, J. P. Angelena, P. S. Latha Mageshwari, S. Jerome Das

20.02.2019 | Ausgabe 6/2019

Investigation of copper corrosion in sodium chloride solution by using a new coating of polystyrene/g-C3N4

Mohammad Ali Karimi, Vida Haji Aghaei, Azizollah Nezhadali, Narges Ajami

Aktuelle Ausgaben