Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 7/2019

Ausgabe 7/2019

Inhaltsverzeichnis ( 97 Artikel )

16.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Enhancement of radiative transitions in Sm3+ activated CaTiO3 nanophosphor by modulating co-activator concentration

Angshuman Santra, Karamjyoti Panigrahi, Subhajit Saha, Nilesh Mazumder, Ashis Ghosh, Suvajit Bakuli, Kalyan K. Chattopadhyay, Uttam Kumar Ghorai

16.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Construction of novel ZnTiO3/g-C3N4 heterostructures with enhanced visible light photocatalytic activity for dye wastewater treatment

Jinyang Zhuang, Bei Zhang, Qiang Wang, Shiyou Guan, Bing Li

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Synthesis of TiO2 nanotube/ZnO nanorod hybrid nanocomposite photoanodes for dye-sensitized solar cells

Burcu Bozkurt Çırak, Zeynep Demir, Çiğdem Eden, Yaşar Erdoğan, Bulent Caglar, Sibel Morkoç Karadeniz, Tuba Kılınç, Ali Ercan Ekinci, Çağrı Çırak

21.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Photoelectrochemical application of WS2 nanosheets prepared via a low-temperature CVD method

A. Ahmadi, M. Zargar Shoushtari, M. Farbod

25.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Facile synthesis and electrochemical performances of multi-walled carbon nanotubes/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) composite films as electrodes for fabric supercapacitors

Yan Chen, Wenyao Yang, Dingyu Yang, Peihua Wangyang, Xu Li

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019 Open Access

The effect of post-process annealing on optical and electrical properties of mixed HfO2–TiO2 thin film coatings

Agata Obstarczyk, Danuta Kaczmarek, Michal Mazur, Damian Wojcieszak, Jaroslaw Domaradzki, Tomasz Kotwica, Jerzy Morgiel

19.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Impact on optical, electrical and antibacterial response of microwave irradiated silver nanoparticles

Manish Kumar, Pooja Devi, V. D. Shivling, Baban Kumar, Akshay Kumar

27.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Comparison study of optical properties on erbium-doped and silver-doped zinc tellurite glass system for non-linear application

S. N. Nazrin, M. K. Halimah, F. D. Muhammad

01.03.2019 | Ausgabe 7/2019

The origin of the triple-color photodetectors based on the ZnO/MgZnO films

X. J. Yang, M. Zhao, D. Y. Jiang, X. Zhou, W. Zhang, Y. H. Duan, R. Deng, C. C. Shan, Q. Li, M. Li

23.02.2019 | Ausgabe 7/2019

One-pot fabricating rambutan-like nitrogen-simultaneously-doped TiO2@carbon@TiO2 double shell composites with superior sodium storage for Na-ion batteries

Hong Xu, Wen Zhong, Qianwu Chen, Weiliang Liu, Mei Li, Liwei Su, Cuiling Gao, Manman Ren

27.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Anisotropy thermoelectric and mechanical property of polycrystalline SnSe prepared under different processes

Chi Ma, Hongquan Liu, Ruxue Chen, Qiang Su, Hongzhi Cui, Yijie Gu

20.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Effects of Bi2O3–ZnO–B2O3–SiO2 glass addition on the sintering and microwave dielectric properties of ZnZrNb2O8 ceramics for LTCC applications

Shishun Qi, Huarong Cheng, Kuiyong Yang, Beibei Song, Shuying Sun, Yong Zhang

21.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Impedimetric humidity and temperature sensing properties of the graphene–carbon nanotubes–silicone adhesive nanocomposite

Muhammad Tariq Saeed Chani, Khasan S. Karimov, Abdullah M. Asiri

20.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Phase transitions, energy storage performances and electrocaloric effect of the lead-free Ba0.85Ca0.15Zr0.10Ti0.90O3 ceramic relaxor

Zouhair Hanani, Daoud Mezzane, M’barek Amjoud, Anna G. Razumnaya, Sébastien Fourcade, Yaovi Gagou, Khalid Hoummada, Mimoun El Marssi, Mohamed Gouné

28.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Self-assembled ZnCo2O4 micro-urchins as high-performance electrode materials for energy storage device

Di Xie, Rong-ju Zhong, Da Ren, Lu-ying Tuo, Gui-hong Song, Fang Hu

21.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Far-IR transmittance and metal–insulator phase transition properties of VO2 films using Al2O3 as buffer layer

Renhui Yang, Zhiming Wu, Chunhui Ji, Xuefei Wu, Zihao Xiang, Fan Zhang, Weizhi Li, Jun Wang, Xiang Dong, Yadong Jiang

21.02.2019 | Ausgabe 7/2019

The role of adding GdCrO3 in multiferroic CoCr2O4 nanoparticles

Mustafa Akyol

01.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Influence of Co substitution on the phase, microstructure, and microwave dielectric properties of MgSiO3 ceramics

Atta Ullah, Hanxing Liu, Zhai Pengcheng, Hua Hao, Javed Iqbal, Minghe Cao, Zhonghua Yao, Arbab Safeer Ahmad, Abdul Manan

20.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Tunable dielectric properties of porous ZnAl2O4 ceramics for wave-transmitting devices

Qiuyu Wang, Kaicheng Xue, Ping Fu, Feipeng Du, Zhidong Lin, Zhe Chen, Shenggao Wang, Geming Wang

21.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Microstructure and electric property of (1−x)CaBi4Ti4O15−xBi4Ti3O12 ceramics with high-Curie temperature

Rui Nie, Jing Yuan, Wan Li, Jianguo Zhu

01.03.2019 | Ausgabe 7/2019

A comparative study on current/capacitance: voltage characteristics of Au/n-Si (MS) structures with and without PVP interlayer

Sebahaddin Alptekin, Şemsettin Altındal

21.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Structural and dielectric properties of (BaxMg1−x)(Ti0.95Sn0.05)O3 (x = 0.025, 0.05, 0.075 and 0.1) solid solutions

Jasdeep Singh, Shalini Bahel

20.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Impact of Sb additives on solidification performance, microstructure enhancement and tensile characteristics of Sn-6.5Zn-0.3Cu Pb-free solder alloy

E. A. Eid, E. H. El-Khawas, Ashraf S. Abd-Elrahman

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Influence of Mg doping in magnetic properties of NiO nanoparticles and its electrical applications

Bharathy Govindarajan, Raji Palanimuthu, K. M. Manikandan

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Linear and nonlinear optical properties of dimethylamino pyridinium p-bromo-chlorophenolate crystal for nonlinear optical devices

S. Shalini, S. Shahil Kirupavathy, Eunice Jerusha, G. Vinitha

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Investigation on the electromagnetic and broadband microwave absorption properties of Ti3C2 Mxene/flaky carbonyl iron composites

Shuoqing Yan, Can Cao, Jun He, Longhui He, Zewen Qu

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Study on material properties of Sn- and Cu-doped ZnO thin films as n- and p-type thermoelectric materials based on wet solution synthesis

Doanh Viet Vu, Dang Hai Le, Tinh Trong Nguyen, Thiet Van Duong, Quan Duc Ngo, Thong Quang Trinh

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

A new method for liquid-phase bonding of copper plates to aluminum nitride (AlN) substrates used in high-power modules

Nobuyuki Terasaki, Touyou Ohashi, Yoshiyuki Nagatomo, Yoshirou Kuromitsu, Amir A. Shirzadi

23.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Effect of Ba:Ti on ferroelectric properties of LiF doped BaTiO3 ceramics

Qiwei Lou, Jiangtao Zeng, Zhenyong Man, Liaoying Zheng, Chulhong Park, Guorong Li

25.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Exploration of thermoacoustics behavior of water based nickel ferrite nanofluids by ultrasonic velocity method

Prashant B. Kharat, S. D. More, Sandeep B. Somvanshi, K. M. Jadhav

05.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Electrochemical migration failure mechanism and dendrite composition characteristics of Sn96.5Ag3.0Cu0.5 alloy in thin electrolyte films

Pan Yi, Chaofang Dong, Yucheng Ji, Yupeng Yin, Jizheng Yao, Kui Xiao

23.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Inspired cheese-like biomass-derived carbon with plentiful heteroatoms for high performance energy storage

Yongchao Liu, Minjie Shi, Chao Yan, Qiqi Zhuo, Hanzhao Wu, Lei Wang, Hu Liu, Zhanhu Guo

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Preparation and electrochemical properties of nanoparticle structural LiFePO4/C by Sol–Gel method as cathode material for lithium ion batteries

Zongfeng Li, Guixia Dong, Jingrui Kang, Lei Li

23.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Facile synthesis of novel MoO3 nanoflowers for high-performance gas sensor

Haocheng Ji, Wen Zeng, Yanqiong Li

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Enhanced oxygen reduction reaction performance of nitrogen-doped carbon nanocages

Shenggao Wang, Xujie Wang, Quanrong Deng, Yangwu Mao, Geming Wang

28.02.2019 | Ausgabe 7/2019

High-resistance voltage dividers fabricated by thin polysilicon films in silicon drift detectors

Shuai Jiang, Rui Jia, Ke Tao, Yiqing Wu, Sai Liu

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Improved photovoltaic properties of amorphous carbon/fullerene junction by nitrogen doping

Tetsuo Soga, Naoki Kishi

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Hydrothermal synthesis of hierarchical nanocomposite assembled by Bi2S3 nanorods and MoS2 nanosheets with improved electrochemical performance

Jingjing Wang, Chen Zhou, Xuehua Yan, Qiong Wang, Dawei Sha, Jianmei Pan, Xiaonong Cheng

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

One-dimensional MoO3 coated by carbon for supercapacitor with enhanced electrochemical performance

Qiong Wang, Chen Zhou, Xuehua Yan, Jingjing Wang, Dongfeng Wang, Xiaoxue Yuan, Xiaonong Cheng

07.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Facile synthesis and characterization of three-dimensional graphene/polyaniline composites with enhanced electrochemical properties

Jinhuan Li, Jiahui Ren, Yanfang Xu, Huanmin Ji, Xuexue Zou

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Optimization of Ge substrates for ZnO deposition and their application for CO2 detection

Angelica Guadalupe Hernandez, Yuriy Kudriavtsev, T. V. K. Karthik, R. Asomoza

27.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Metal (II) complexes with derived from 3-hydroxy-2-(3-nitrophenyl)-4H-chromen-4-one; synthesis and photocatalytic activity

Sakthivadivel Rajendran, Xavier Arulantham, Pandi Pitchai, Siva Sundarajan

22.02.2019 | Ausgabe 7/2019

The dimensional effect of MgTiO3 ceramic filler on the microwave dielectric properties of PTFE/MgTiO3 composite with ultra-low dielectric loss

Haiyi Peng, Haishen Ren, Mingzhao Dang, Yi Zhang, Zhongyuan Gu, Xiaogang Yao, Huixing Lin

23.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Suppression of vortex lattice melting in YBCO via irradiation with fast electrons

V. I. Beletskiy, G. Ya. Khadzhai, R. V. Vovk, N. R. Vovk, A. V. Samoylov, I. L. Goulatis, O. V. Dobrovolskiy

25.02.2019 | Ausgabe 7/2019

pn junction formation by Si paste coated on metal substrates

Yan Li, Hiroshi Inokuchi, Takahiro Orita, Kunihiko Maejima, Kensuke Nakashima, Satoshi Ooue, Hiroshige Matsumoto, Yoshimine Kato

23.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Effects of Ag on the microstructure and shear strength of rapidly solidified Sn–58Bi solder

Shengfa Liu, Tianjie Song, Wenyong Xiong, Li Liu, Zhangyang Liu, Shangyu Huang

25.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Structural, magnetic and electrical study of rare earth doped Y- type hexaferrites

Hasnain Shakeel, Hasan M. Khan, Irshad Ali, Khurrum Ali, Muhammad Asif Iqbal, Imran Sadiq, Ghulam Murtaza, M. U. Islam, Muhammad Naeem Ashiq, Muhammad Nadeem

27.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Dissolution behavior of MgO thin film-barrier magnetic tunneling junctions

Siriporn Tigunta, Poompong Khlikhum, Pinit Kidkhunthod, Narong Chanlek, Laddawan Supadee, Soodkhet pojprapai

27.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Large magnetoelectric response in lead free BaTi1−xSnxO3/NiFe2O4 bilayer laminated composites

Lakshmi Kola, Atal Bihari Swain, V. Subramanian, P. Murugavel

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Lightweight graphite membranes with excellent electromagnetic interference shielding effectiveness and thermal conductivity

Baoyi Hao, Zechao Tao, Zhanjun Liu, Dongqing Zhang, Zhao He, Quangui Guo, Lang Liu, Dong Jiang

01.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Effect of Sm3+, Bi3+ ion doping on the photoluminescence and dielectric properties of phytosynthesized LaAlO3 nanoparticles

S. Pratibha, N. Dhananjaya, S. R. Manohara, L. S. Reddy Yadav

06.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Enhanced pyroelectric properties of 1–3 nanocomposites achieved by uniaxial stretching

Runxi Bao, Mingyu Li, Meng Shen, Huan Liu, Guangzu Zhang, Yike Zeng, Shenglin Jiang

27.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Structural and magnetic study of Sm doped NiFe2O4 nanoparticles

M. Yehia, A. Hashhash

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Influence of charge disproportionation on microwave characteristics of Zn–Nd substituted Sr-hexaferrites

M. A. Almessiere, F. Genc, H. Sozeri, A. Baykal, S. V. Trukhanov, A. V. Trukhanov

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

The evolution on the microstructure and thermal expansion behavior of Al–50Si alloy with different P contents

Tao Jiang, Shiju Li, Chuang Yu, Jinyu Fu, Bowen Wei, Liangliang Luo, Guangming Xu

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Investigation on the impedance spectroscopy and electrical conduction mechanism in () ceramics

Snigdha Paramita Mantry, P. M. Sarun

28.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Effect of WO3 loading on structural, electrical and dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramic composites

Mohsen Ahmadipour, Mohammad Arjmand, Mohd Fadzil Ain, Zainal Arifin Ahmad, Swee-Yong Pung

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Fabrication of p-NiO nanoflakes/n-Si(100) heterojunction architecture for high sensitive photodetectors

G. Jayalakshmi, K. Saravanan, J. Navas, T. Arun, B. K. Panigrahi

11.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Ecofriendly, green tea extract directed sol–gel synthesis of nano titania for photocatalytic application

N. Saikumari, T. Preethi, B. Abarna, G. R. Rajarajeswari

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Photoluminescence investigation of color-tunable Ca3La6(SiO4)6:Eu2+/Mn2+ phosphors

Chunzhe Li

07.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Length-dependent electro-optical properties of silver nanowires-based transparent conducting films

X. Yang, D. X. Du, Y. H. Wang

25.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Dendritic CdS wrapped with carbon nanotubes with enhanced photocatalytic performance

Bin Zeng, Wanfeng Liu, Wujun Zeng

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Dielectric, modulus and conductivity studies of Au/PVP/n-Si (MPS) structure in the wide range of frequency and voltage at room temperature

S. Alptekin, A. Tataroğlu, Ş. Altındal

01.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Microwave-assisted combustion synthesis of silica-coated Eu:Gd2O3 nanoparticles for MRI and optical imaging of cancer cells

T. Gayathri, R. Arun Kumar, S. Dhilipkumaran, C. K. Jayasankar, P. Saravanan, B. Devanand

27.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Facile synthesis of sulfide-based chalcogenide as hole-transporting materials for cost-effective efficient perovskite solar cells

M. M. S. Sanad, A. M. Elseman, M. M. Elsenety, M. M. Rashad, B. A. Elsayed

28.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Lightweight broadband microwave absorbers of core–shell (polypyrrole/NiZn ferrite) nanocomposites in the X-band: insights on interfacial polarization

Nassim Nasser Ali, Yomen Atassi, Akil Salloum, Adnan Malki, Mojtaba Jafarian, Rama Kassar Bani Almarjeh

09.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Fabrication of MnBi alloys with high ferromagnetic phase content: effects of heat treatment regimes and dopants

Truong Xuan Nguyen, Vuong Van Nguyen

28.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Driving-in effect and gettering degradation induced by laser doping using borosilicate glass as dopant source

Ning Yang, Shizheng Li, Xiao Yuan, Xiaojun Ye, Xuegang Sang, Cui Liu, Hongbo Li

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Assessing the magnetic, cytotoxic and photocatalytic influence of incorporating Yb3+ or Pr3+ ions in cobalt–nickel ferrite

Seyed Mahdi Peymani-Motlagh, Ali Sobhani-Nasab, Mojtaba Rostami, Hossein Sobati, Mohammad Eghbali-Arani, Mahdi Fasihi-Ramandi, Mohammad Reza Ganjali, Mehdi Rahimi-Nasrabadi

26.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Synthesis, structural, dielectric and domain properties of Al-doped KNbO3 single crystal

Vivek B. Korde, Naresh M. Patil

05.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Effect of Fe doping on the NH3 sensing properties of CuO nanostructures

S. Bhuvaneshwari, N. Gopalakrishnan

02.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Solvothermal growth of 3D flower-like CoS@FTO as high-performance counter electrode for dye-sensitized solar cell

Sajid Ali Ansari, Hemraj Yadav, Muhammad Adeel, Kicheon Yoo, Jae-Joon Lee

28.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Interfacial defect passivation in CH3NH3PbI3 perovskite solar cells using modifying of hole transport layer

Maryam Alidaei, Morteza Izadifard, Mohammad Ebrahim Ghazi, Farzaneh Arabpour Roghabadi, Vahid Ahmadi

01.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Synthesis, structural, spectral and optical studies of (4-methylphenyl)methanaminium bromide hemihydrate: a new semiorganic crystal for laser applications

R. Aarthi, C. Ramachandra Raja

28.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Control synthesis of anatase TiO2 nanobelts via alkali-hydrothermal method for the optimal conditions

Nan Jiang, Yi Du, Minxing Du, Yibing Feng, Yang Liu

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Properties of tellurite glass doped with ytterbium oxide for optical applications

N. Elkhoshkhany, Samir Marzouk, M. El-Sherbiny, Alshaimaa Ahmed

28.02.2019 | Ausgabe 7/2019

Correlation of antibacterial and time resolved photoluminescence studies using bio-reduced silver nanoparticles conjugated with fluorescent quantum dots as a biomarker

Sunil Kumar, Tae Won Kang, Seung Joo Lee, Shavkat Yuldashev, Shalini Taneja, Shelza Banyal, Manju Singhal, Gajanan Ghodake, H. C. Jeon, Deuk Young Kim, Ravi Kant Choubey

08.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Influence of the spark-plasma texturing conditions on the intragranular features of Bi-2223 ceramic samples

L. Pérez-Acosta, E. Govea-Alcaide, F. Rosales-Saiz, J. G. Noudem, I. F. Machado, R. F. Jardim

11.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Investigation of third-order nonlinear optical properties of nanostructured Ni-doped CdS thin films under continuous wave laser illumination

Raghavendra Bairy, A. Jayarama, G. K. Shivakumar, K. Radhakrishnan, Udaya K. Bhat

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Synthesis of special acrylic nanofibers as an appropriate precursor for conductive carbon nanofibers

Komeil Nasouri, Ahmad Mousavi Shoushtari, Fariba Namazi

06.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Graphenic nanosheets sandwiched between crystalline cakes of poly(3-hexylthiophene) via simultaneous grafting/crystallization and their applications in active photovoltaic layers

Mohammad Zeighami, Samira Agbolaghi, Ali Hamdast, Raana Sarvari

15.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Paper templated synthesis of nanostructured Cu–ZnO and its enhanced photocatalytic activity under sunlight

Gajanan Kale, Sudhir Arbuj, Ujjwala Kawade, Sunil Kadam, Latesh Nikam, Bharat Kale

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

A novel optical limiter and UV–Visible filters made of Poly (vinyl alcohol)/KMnO4 polymeric films on glass-based substrate

H. Elhosiny Ali

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Ketjen Black–titanium dioxide coated glass fiber separator for high performance Li/S cells using bare sulfur cathode

Yonghua Wan, Yilun Hong, Xinwei Bei, Junwei Hao, Hairui You, Congsu Niu, Hui Yang, Xiaomin Liu

06.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Influence of La3+ and V5+ doping on the polarization and impedance behaviour of BaBi2Nb2O9 nano-ceramics prepared by chemical route

Julekha Khatun, Mrinal K. Adak, Prasanta Dhak, Uttam K. Ghorai, Debasis Dhak

21.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Point contact bipolar resistive switching observed in transparent ZnMgO/ZnO:Ga heterostructure

Waqar Azeem, Shichen Su, Lok Ping Ho, Muhammad Younas, Fahad Azad, Rashad Rashid

05.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Low temperature processing of BaTiO3-PMMA-PVP hybrid films as transparent dielectric gate

Hamed Najafi-Ashtiani

11.03.2019 | Ausgabe 7/2019

A highly efficient UV-emitting Mg3Y2Ge3O12:Bi3+ crystal as a fluorescent irradiation source for use in heavy oil viscosity reduction

Wendong Lv, Baohong Ding, Xuyang Feng, Qiang Wang

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Comparison of electrical characteristics of zinc oxide and cadmium sulfide films covered with 8-hydroxyquinoline for diode applications

Ramazan Demir, İsmet Kaya

07.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Bismuth induced crystallization of hydrogenated amorphous silicon thin films: effect of annealing time

Meriem Zouini, Saleh Khamlich, Wissem Dimassi

04.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Humidity sensor based on mesoporous Al-doped NiO ultralong nanowires with enhanced ethanol sensing performance

Mahmood ul Haq, Ziyue Zhang, Zhen Wen, Shahid Khan, Salah ud Din, Nasir Rahman, Liping Zhu

13.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Influence of mono energetic gamma radiation on structural and electrical properties of TiO2 thin film coated on p-type porous silicon

P. Pandaram, B. Lawrence, N. Prithivikumaran, N. Jeyakumaran

06.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Development of a electrochemical sensor for the detection of 2,4-dichlorophenol using a polymer nanocomposite of rGO

Subramanian Ramanathan, Elaiyappillai Elanthamilan, Asir Obadiah, Arulappan Durairaj, Palanisamy Santhoshkumar, Johnson Princy Merlin, Subramanian Ramasundaram, Samuel Vasanthkumar

06.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Fabrication, characterization and electrochemical simulation of AlN-gate ISFET pH sensor

Soumendu Sinha, Ravindra Mukhiya, Rishi Sharma, P. K. Khanna, V. K. Khanna

05.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Design and measure of a tunable reflection polarization converter based on hybrid dielectric layer metamaterials

Yun Liu

02.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Oxygen vacancies in concave cubes Cu2O-reduced graphene oxide heterojunction with enhanced photocatalytic H2 production

Yong-Hui Zhang, Xiao-Li Cai, Dong-Yang Guo, Hui-Jing Zhang, Ning Zhou, Shao-Ming Fang, Jun-Li Chen, Hao-Li Zhang

07.03.2019 | Ausgabe 7/2019

Investigation on enhancing the thermal conductance of gallium-based thermal interface materials using chromium-coated diamond particles

S. Wei, Z. F. Yu, L. J. Zhou, J. D. Guo

Aktuelle Ausgaben