Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Visualization

Journal of Visualization 1/2021

Ausgabe 1/2021

Inhaltsverzeichnis ( 15 Artikel )

02.09.2020 | Short Paper | Ausgabe 1/2021

Visualization of curved swept shock wave/turbulent boundary layer interaction in supersonic flow

Yue Zhang, Liang Chen, Hui-jun Tan, Chao Wang, Fei Cheng, Chao Li

19.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

Visualization of foam formation from vertically free-falling impinging water jet

Michael Chukwuemeka Ekwonu, Kyung Chun Kim

19.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

Lagrangian visualization of mixing enhancement induced by finite-time stretching in compressible vortex interaction

Zhonghua Zheng, Zhouqin Fan, Zi’ang Wang, Bin Yu, Bin Zhang, Miaosheng He

25.08.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

Particle image velocimetry measurement of flow fields in a mixed-flow pump with non-uniform tip clearance

Wei Li, Leilei Ji, Weidong Shi, Enda Li, Zhenyu Yang

18.08.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

A survey of competitive sports data visualization and visual analysis

Meng Du, Xiaoru Yuan

16.08.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

VIStory: interactive storyboard for exploring visual information in scientific publications

Wei Zeng, Ao Dong, Xi Chen, Zhang-lin Cheng

04.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

DancingWords: exploring animated word clouds to tell stories

Xinhuan Shu, Jiang Wu, Xinke Wu, Hongye Liang, Weiwei Cui, Yingcai Wu, Huamin Qu

01.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

Bubble storytelling with automated animation: a Brexit hashtag activism case study

Noptanit Chotisarn, Junhua Lu, Libinzi Ma, Jingli Xu, Linhao Meng, Bingru Lin, Ying Xu, Xiaonan Luo, Wei Chen

21.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

Visual dimension analysis based on dimension subdivision

Yi Zhang, Chenxi Yu, Ruoqi Wang, Xunhan Liu

22.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021 Open Access

Who talks to whom: an evaluation of a call log visualization

Valerie Riegler, Lina Wang, Johanna Doppler-Haider, Margit Pohl

19.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

On aesthetics for user-sketched layouts of vertex-weighted graphs

Chun-Cheng Lin, Weidong Huang, Wan-Yu Liu, Chang-Yu Chen

22.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

TS-Extractor: large graph exploration via subgraph extraction based on topological and semantic information

Kun Fu, Tingyun Mao, Yang Wang, Daoyu Lin, Yuanben Zhang, Junjian Zhan, Xian Sun, Feng Li

11.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

Colormap optimization with data equality

Xiaohui Wang, Jiawei Yin, Bowen Cheng, Jingyan Qin

21.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 1/2021

An automatic tooth reconstruction method based on multimodal data

Jiahong Qian, Shijuan Lu, Yuan Gao, Yubo Tao, Jun Lin, Hai Lin

03.02.2021 | Correction | Ausgabe 1/2021

Correction to: An automatic tooth reconstruction method based on multimodal data

Jiahong Qian, Shijuan Lu, Yuan Gao, Yubo Tao, Jun Lin, Hai Lin

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner