Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Visualization

Journal of Visualization 2/2021

Ausgabe 2/2021

Inhaltsverzeichnis ( 14 Artikel )

22.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Vortex–shock and vortex–vortex interactions in the compressible starting jet from two beveled nozzle configurations

Liang Qin, Yang Xiang, Hong Liu

03.01.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Ludwig Prandtl’s envisage: elimination of von Kármán vortex street with boundary-layer suction

Wenhan Yang, Yewei Huang, Donglai Gao, Wenli Chen

03.01.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Classification of 3D terracotta warriors fragments based on geospatial and texture information

Kang Yang, Xin Cao, Guohua Geng, Kang Li, Mingquan Zhou

19.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Multi-threaded parallel projection tetrahedral algorithm for unstructured volume rendering

Liang Fan, Cheng Chen, Sirui Zhao, Xiaorong Zhang, Yadong Wu, Fang Wang

09.02.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Cache-aware volume rendering methods with dynamic data reorganization

Ruiyun Zhu, Yuji Misaki, Marcus Walldén, Fumihiko Ino

03.01.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

A new nonlinear dot plots visualization based on an undirected reassignment algorithm

Yun Xiao, Changqing Wang, Kang Li, Baoying Liu, Jun Guo, Wei Wang

02.01.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Visual analysis of meteorological satellite data via model-agnostic meta-learning

Shiyu Cheng, Hanwei Shen, Guihua Shan, Beifang Niu, Weihua Bai

03.01.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

A visual uncertainty analytics approach for weather forecast similarity measurement based on fuzzy clustering

Renpei Huang, Li Chen, Xiaoru Yuan

16.01.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Visual exploration of urban functional zones based on augmented nonnegative tensor factorization

Liyan Liu, Hongxin Zhang, Jiaxin Liu, Shangching Liu, Wei Chen, Jiaju Man

16.10.2020 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

EcoLens: visual analysis of ecological regions in urban contexts using traffic data

Zhuochen Jin, Nan Cao, Yang Shi, Wenchao Wu, Yingcai Wu

02.01.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

TrammelGraph: visual graph abstraction for comparison

Zhuochen Jin, Nan Chen, Yang Shi, Weihong Qian, Maoran Xu, Nan Cao

13.10.2020 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

ConfVisExplorer: a literature-based visual analysis system for conference comparison

Kaixin Chen, Yang Wang, Minzhu Yu, Han-Wei Shen, Xiaomin Yu, Guihua Shan

03.01.2021 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Examining interaction techniques in data visualization authoring tools from the perspective of goals and human cognition: a survey

Sadia Rubab, Junxiu Tang, Yingcai Wu

21.09.2020 | Regular Paper | Ausgabe 2/2021

Reverse-engineering bar charts using neural networks

Fangfang Zhou, Yong Zhao, Wenjiang Chen, Yijing Tan, Yaqi Xu, Yi Chen, Chao Liu, Ying Zhao

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner