Skip to main content

Metals and Materials International

Ausgabe 12/2022

Inhalt (23 Artikel)

Thermal Stability of Precipitates in Al-2.8 wt%Cu-1.4 wt%Li Alloy

Congcong Zhu, Guoai Li, Shijia Hao, Guoling Mao, Wenli Gao

Effect of Intercritical Heat Treatment on J-R Fracture Resistance of SA508 Gr.1A Low-Alloy Steels

Se-Mi Hyun, Seokmin Hong, Min-Chul Kim, Jongmin Kim, Seok Su Sohn

Effect of Sulfur on Microstructures and Solidification Characteristics of a Nickel-Base Single Crystal Superalloy

Shaofeng Chen, Naicheng Sheng, Shigang Fan, Shijie Sun, Guichen Hou, Jinguo Li, Lirong Liu, Yizhou Zhou, Xiaofeng Sun

Study on Microstructure and Mechanical Properties of CrCuFeNiV Multi Principal Element Alloy

Lu Wang, Zhengzhong Feng, Hongwei Niu, Qi Gao, Mingqin Xu, Lin Yang, Jiaojiao Yi

Modeling the Stress–Strain Curves and Dynamic Recrystallization of Nickel-Based A230 Alloy During Hot Deformation

Jeyong Yu, In Yong Moon, Hi Won Jeong, Ho Won Lee, Ji Hoon Kim, Seong-Hoon Kang

Novel Strategy for Reducing Residual Stress in Titanium Alloy Parts Obtained via Additive Manufacturing

Xinfa Sun, Yucheng Zhao, Weiming Yang, Wenyu Li, Dengfeng Yang, Haishun Liu

Influence of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of TC4 Fabricated by Laser Melting Deposition

Qi Chaoqi, Du Yang, Yang Ping, Liu Zhengwu, Lyu Hongya, Zhao Kai, Guo Lijie

Heat Treatment Process Study and ANN-GA Based Multi-Response Optimization of C45 Steel Mechanical Properties

Aissa Laouissi, Mohammed Mossaab Blaoui, Hammoudi Abderazek, Mourad Nouioua, Ali Bouchoucha

Inclusion Agglomeration on Ultra-Low C Liquid Steel Surface: Roles of Ti in the Steel and the Oxygen Potential

Dong-Hyun Kim, Jea-Bok Choi, Hae-Mi Hong, Yong-Min Cho, Young-Joon Park, Min-Ho Song, Youn-Bae Kang

Open Access

Ti6Al4V/SiC Metal Matrix Composites Additively Manufactured by Direct Laser Deposition

C. Sánchez de Rojas Candela, A. Riquelme, V. Bonache, P. Rodrigo, J. Rams

Aktuelle Ausgaben

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.