Skip to main content

Mobile Networks and Applications

Ausgabe 1/2022

Advances and Challenges in Internet of Things Applications

Inhalt (39 Artikel)

Open Access

Editorial: Innovation and Application of Internet of Things for Smart Cities

Der-Jiunn Deng, Abderrahim Benslimane

Nonnegative Tensor Factorization based on Low-Rank Subspace for Facial Expression Recognition

Xingang Liu, Chenqi Li, Cheng Dai, Jinfeng Lai, Han-Chieh Chao

Machine Learning Based Prediction and Modeling in Healthcare Secured Internet of Things

Charafeddine E. Aitzaouiat, Adnane Latif, Abderrahim Benslimane, Hui-Hsin Chin

Reporting Mechanisms for Internet of Things

Chia-Wei Chang, Yi-Bing Lin, Jyh-Cheng Chen

A Multi-Domain VNE Algorithm Based on Load Balancing in the IoT Networks

Peiying Zhang, Fanglin Liu, Chunxiao Jiang, Abderrahim Benslimane, Juan-Luis Gorricho, Joan Serrat-Fernández

Data Augmentation for Internet of Things Dialog System

Eric Ke Wang, Juntao Yu, Chien-Ming Chen, Saru Kumari, Joel J. P. C. Rodrigues

MobileNet Based Apple Leaf Diseases Identification

Chongke Bi, Jiamin Wang, Yulin Duan, Baofeng Fu, Jia-Rong Kang, Yun Shi

Developing Smart Home Applications

Yun-Wei Lin, Sheng-Kai Tseng, Jyun-Kai Liao, Ta-Hsien Hsu

DTMFTalk: a DTMF-Based Realization of IoT Remote Control for Smart-Home Elderly Care

Shun-Ren Yang, Shih-Chun Yuan, Yi-Chun Lin, I-Fen Yang

Editorial: Advances in Mobile, Edge and Cloud Computing

Xiaowen Chu, Hongbo Jiang, Bo Li, Dan Wang, Wei Wang

Batch Auction Design for Cloud Container Services

Yu He, Lin Ma, Ruiting Zhou, Chuanhe Huang

Computing Cost Optimization for Multi-BS in MEC by Offloading

Wenzao Li, Fangxin Wang, Yuwen Pan, Lei Zhang, Jiangchuan Liu

Effective Mobile Target Searching Using Robots

Wai Kit Wong, Shujin Ye, Hai Liu, Yue Wang

Neighborhood-aware Mobile Hub: An Edge Gateway with Leader Election Mechanism for Internet of Mobile Things

Marcelino Silva, Ariel Teles, Rafael Lopes, Francisco Silva, Davi Viana, Luciano Coutinho, Nishu Gupta, Markus Endler

Privacy-preserving and Utility-aware Participant Selection for Mobile Crowd Sensing

Shanila Azhar, Shan Chang, Ye Liu, Yuting Tao, Guohua Liu

Graph Neural Networks with Information Anchors for Node Representation Learning

Chao Liu, Xinchuan Li, Dongyang Zhao, Shaolong Guo, Xiaojun Kang, Lijun Dong, Hong Yao

An Adaptive IoT Network Security Situation Prediction Model

Hongyu Yang, Le Zhang, Xugao Zhang, Jiyong Zhang

Security Standards and Measures for Massive IoT in the 5G Era

Qin Qiu, Ding Wang, Xuetao Du, Shengquan Yu, Shenglan Liu, Bei Zhao

A Secure Access Control Framework for Cloud Management

Jiawei Zhang, Ning Lu, Jianfeng Ma, Ruixiao Wang, Wenbo Shi

Aktuelle Ausgaben

Scrollen für mehr

Benutzen Sie die Pfeiltasten für mehr

Scrollen oder Pfeiltasten für mehr