Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Mobile Networks and Applications

Mobile Networks and Applications 2/2018

Ausgabe 2/2018

Intelligent Systems for Mobility, Communications and Cognitive Computing

Inhaltsverzeichnis ( 21 Artikel )

02.10.2017 | Ausgabe 2/2018

Editorial: Intelligent Industrial IoT Integration with Cognitive Computing

Yin Zhang, Limei Peng, Yi Sun, Huimin Lu

22.09.2017 | Ausgabe 2/2018

Botanical Internet of Things: Toward Smart Indoor Farming by Connecting People, Plant, Data and Clouds

Jun Yang, Mengchen Liu, Jiayi Lu, Yiming Miao, M. Anwar Hossain, Mohammed F. Alhamid

26.09.2017 | Ausgabe 2/2018

Large Scale Measurement and Analytics on Social Groups of Device-to-Device Sharing in Mobile Social Networks

Shanjia Wang, Yuhua Zhang, Hui Wang, Zihan Huang, Xiaofei Wang, Tianpeng Jiang

30.09.2017 | Ausgabe 2/2018

emHealth: Towards Emotion Health Through Depression Prediction and Intelligent Health Recommender System

Shiqi Yang, Ping Zhou, Kui Duan, M. Shamim Hossain, Mohammed F. Alhamid

25.09.2017 | Ausgabe 2/2018

Improving Resource Utilization via Virtual Machine Placement in Data Center Networks

Tao Chen, Yaoming Zhu, Xiaofeng Gao, Linghe Kong, Guihai Chen, Yongjian Wang

04.10.2017 | Ausgabe 2/2018

Verifying the Images Authenticity in Cognitive Internet of Things (CIoT)-Oriented Cyber Physical System

M. Shamim Hossain, Ghulam Muhammad, Muhammad AL Qurishi

19.09.2017 | Ausgabe 2/2018

Fractal Research on the Edge Blur Threshold Recognition in Big Data Classification

Jia Wang, Shuai Liu, Houbing Song

07.11.2017 | Ausgabe 2/2018

Editorial: Machine Learning and Intelligent Wireless Communications (MLICOM 2017)

Xuemai Gu, Chunsheng Zhu

17.10.2017 | Ausgabe 2/2018

Simultaneous Cooperative Spectrum Sensing and Energy Harvesting in Multi-antenna Cognitive Radio

Xin Liu, Bo Li, Gongliang Liu

08.10.2017 | Ausgabe 2/2018

Dual-Domain Compressed Sensing Method for Oceanic Environmental Elements Collection with Underwater Sensor Networks

Wenjing Kang, Rui Du, Gongliang Liu

13.10.2017 | Ausgabe 2/2018

Routing Algorithm with Virtual Topology Toward to Huge Numbers of LEO Mobile Satellite Network Based on SDN

Min Jia, Siyu Zhu, Linfang Wang, Qing Guo, Haitao Wang, Zhihui Liu

09.10.2017 | Ausgabe 2/2018

The Performance of Physical-Layer Network Coding in Asymmetric Rayleigh Fading Two-Way Relay Channels

Bo Li, Hongjuan Yang, Gongliang Liu, Xiyuan Peng

16.10.2017 | Ausgabe 2/2018

Energy-Efficiency Maximization with Non-linear Fractional Programming for Intelligent Device-to-Device Communications

Xiangping Zhai, Xiaoxiao Guan, Jiabin Yuan, Hu Liu, Joel J. P. C. Rodrigues

14.10.2017 | Ausgabe 2/2018

Maximum a Posteriori Decoding for KMV-Cast Pseudo-Analog Video Transmission

Xiao-Wei Tang, Xiao-Ning Huan, Xin-Lin Huang

05.10.2017 | Ausgabe 2/2018

Editorial: Artificial Intelligence for Mobile Robotic Networks

Huimin Lu, Li He, Quan Zhou, Zongyuan Ge

11.10.2017 | Ausgabe 2/2018

MT-AAAU: Design of Monitoring and Tracking for Anti-Abuse of Amateur UAV

M. Shamim Hossain, Jun Yang, Jianyu Lu, Chao Han, Mohammed F. Alhamid

22.09.2017 | Ausgabe 2/2018

Anxiety Level Detection Using BCI of Miner’s Smart Helmet

Mei Wang, Songzhi Zhang, Yuanjie Lv, Huimin Lu

25.09.2017 | Ausgabe 2/2018

A Voting Aggregation Algorithm for Optimal Social Satisfaction

Ling Teng, Junwu Zhu, Bin Li, Yi Jiang

21.09.2017 | Ausgabe 2/2018

Non-uniform de-Scattering and de-Blurring of Underwater Images

Yujie Li, Huimin Lu, Kuan-Ching Li, Hyoungseop Kim, Seiichi Serikawa

23.09.2017 | Ausgabe 2/2018

Development of Mobile Magnetic Measurement System Using Laser Beam and Image Processing

Hiroshi Kawano, Seiichi Serikawa

21.09.2017 | Ausgabe 2/2018

Brain Intelligence: Go beyond Artificial Intelligence

Huimin Lu, Yujie Li, Min Chen, Hyoungseop Kim, Seiichi Serikawa

Aktuelle Ausgaben