Skip to main content

Mobile Networks and Applications

Ausgabe 4/2022

Emerging Communications Infrastructure Paradigms

Inhalt (41 Artikel)

Consensus Algorithms on Appendable-Block Blockchains: Impact and Security Analysis

Roben C. Lunardi, Regio A. Michelin, Henry C. Nunes, Charles V. Neu, Avelino F. Zorzo, Salil S. Kanhere

Deep Reinforcement Learning for Load Balancing of Edge Servers in IoV

Pu Li, Wenxuan Xie, Ying Yuan, Chen Chen, Shaohua Wan

Correction

Correction to: Deep Reinforcement Learning for Load Balancing of Edge Servers in IoV

Pu Li, Wenxuan Xie, Ying Yuan, Chen Chen, Shaohua Wan

An Online Adjustment Based Node Placement Mechanism for the NFV-enabled MEC Network

Liang Liang, Jinguo Qin, Peng Jiang, Zhengchuan Chen, Yunjian Jia

Robust and Cost-effective Resource Allocation for Complex IoT Applications in Edge-Cloud Collaboration

Zhengzhe Xiang, Yuhang Zheng, Dongjing Wang, Mengzhu He, Cheng Zhang, Zengwei Zheng

Adaptive Clustered Federated Learning for Heterogeneous Data in Edge Computing

Biyao Gong, Tianzhang Xing, Zhidan Liu, Junfeng Wang, Xiuya Liu

Research on Anti-Jamming Algorithm of Massive MIMO Communication System Based on Multi-User Game Theory

Mingxiang Guan, Zhou Wu, WeiGuo Yang, bin Guo, Xuemei Cao, Hanying Chen

High-Speed VLSI Implementation of an Improved Parallel Delayed LMS Algorithm

Ming Liu, Mingxiang Guan, Zhou Wu, Chongwu Sun, Weifeng Zhang, Mingjiang Wang

Remote Sensing Image Super-Resolution Based on Lorentz Fitting

Guoxing Huang, Yipeng Liu, Weidang Lu, Yu Zhang, Hong Peng

A General Matrix Factorization Framework for Recommender Systems in Multi-access Edge Computing Network

Guanzhong Liang, Chuan Sun, Jianing Zhou, Fengji Luo, Junhao Wen, Xiuhua Li

JOSP: Joint Optimization of Flow Path Scheduling and Virtual Network Function Placement for Delay-Sensitive Applications

Qing Lyu, Yonghang Zhou, Qilin Fan, Yongqiang Lyu, Xi Zheng, Guangquan Xu, Jun Li

Physical Violence Detection Based on Distributed Surveillance Cameras

Liang Ye, Susu Yan, Jialing Zhen, Tian Han, Hany Ferdinando, Tapio Seppänen, Esko Alasaarela

Building Space Coding Based on Beidou Grid Position Code

Jichang Cao, Shuo Shi, Qing Guo, Gang Huang

Secure Communication for RF Energy Harvesting NOMA Relaying Networks with Relay-User Selection Scheme and Optimization

Van-Long Nguyen, Dac-Binh Ha, Van-Truong Truong, Duc-Dung Tran, Symeon Chatzinotas

Open Access

Performance Assessment of OTFS Modulation in High Doppler Airborne Communication Networks

Thi My Chinh Chu, Hans-Jürgen Zepernick, Alexander Westerhagen, Anders Höök, Bo Granbom

Aktuelle Ausgaben

Scrollen für mehr

Benutzen Sie die Pfeiltasten für mehr

Scrollen oder Pfeiltasten für mehr