Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 1/2020

Ausgabe 1/2020

Inhaltsverzeichnis ( 36 Artikel )

19.12.2019 | Review Article | Ausgabe 1/2020

A prospective future towards bio/medical technology and bioelectronics based on 2D vdWs heterostructures

Guru Prakash Neupane, Linglong Zhang, Tanju Yildirim, Kai Zhou, Bowen Wang, Yilin Tang, Wendi Ma, Yunzhou Xue, Yuerui Lu

18.12.2019 | Review Article | Ausgabe 1/2020

Graphitic carbon nitride with different dimensionalities for energy and environmental applications

Qiang Hao, Guohua Jia, Wei Wei, Ajayan Vinu, Yuan Wang, Hamidreza Arandiyan, Bing-Jie Ni

16.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Cell vibron polariton resonantly self-confined in the myelin sheath of nerve

Bo Song, Yousheng Shu

25.11.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Regulating lithium nucleation and growth by zinc modified current collectors

Na Zhang, Seung-Ho Yu, Héctor D. Abruña

04.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Multicolor carbon dots with concentration-tunable fluorescence and solvent-affected aggregation states for white light-emitting diodes

Fanyong Yan, Yingxia Jiang, Xiaodong Sun, Junfu Wei, Liang Chen, Yuyang Zhang

21.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Gate length dependent transport properties of in-plane core-shell nanowires with raised contacts

Alexandre Bucamp, Christophe Coinon, David Troadec, Sylvie Lepilliet, Gilles Patriarche, Xavier Wallart, Ludovic Desplanque

29.11.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Fishbone-like platinum-nickel nanowires as an efficient electrocatalyst for methanol oxidation

Jinquan Chang, Luting Song, Yuanqing Xu, Yanhong Ma, Cheng Liang, Wenyu Jiang, Yong Zhang

04.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

In situ dynamics response mechanism of the tunable length-diameter ratio nanochains for excellent microwave absorber

Wenbin You, Ke Pei, Liting Yang, Xiao Li, Xiaofeng Shi, Xuefeng Yu, Huiqiao Guo, Renchao Che

09.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Ultrasonication-assisted and gram-scale synthesis of Co-LDH nanosheet aggregates for oxygen evolution reaction

Tian-Jiao Wang, Xiaoyang Liu, Ying Li, Fumin Li, Ziwei Deng, Yu Chen

18.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Highly graphitized carbon nanosheets with embedded Ni nanocrystals as anode for Li-ion batteries

Francisco Javier Soler-Piña, Celia Hernández-Rentero, Alvaro Caballero, Julián Morales, Enrique Rodríguez-Castellón, Jesús Canales-Vázquez

12.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Transformation between nanosheets and nanowires structure in MnO2 upon providing Co2+ ions and applications for microwave absorption

Lulu Song, Yuping Duan, Jia Liu, Huifang Pang

06.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Solid-solution alloy nanoclusters of the immiscible gold-rhodium system achieved by a solid ligand-assisted approach for highly efficient catalysis

Xinchun Yang, Zhangpeng Li, Mitsunori Kitta, Nobuko Tsumori, Wenhan Guo, Zitao Zhang, Jianbo Zhang, Ruqiang Zou, Qiang Xu

10.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

High-performance transparent conducting films of long single-walled carbon nanotubes synthesized from toluene alone

Er-Xiong Ding, Aqeel Hussain, Saeed Ahmad, Qiang Zhang, Yongping Liao, Hua Jiang, Esko I. Kauppinen

05.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Engineering defects and adjusting electronic structure on S doped MoO2 nanosheets toward highly active hydrogen evolution reaction

Shuo Geng, Yequn Liu, Yong Sheng Yu, Weiwei Yang, Haibo Li

09.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Ultrahigh sensitive near-infrared photodetectors based on MoTe2/germanium heterostructure

Wenjie Chen, Renrong Liang, Shuqin Zhang, Yu Liu, Weijun Cheng, Chuanchuan Sun, Jun Xu

23.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Scanning tunneling spectroscopic study of monolayer 1T-TaS2 and 1T-TaSe2

Haicheng Lin, Wantong Huang, Kun Zhao, Shuang Qiao, Zheng Liu, Jian Wu, Xi Chen, Shuai-Hua Ji

18.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Spatial Raman mapping investigation of SERS performance related to localized surface plasmons

Yansheng Liu, Feng Luo

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020 Open Access

Combining scanning tunneling microscope (STM) imaging and local manipulation to probe the high dose oxidation structure of the Si(111)-7×7 surface

Dogan Kaya, Richard J. Cobley, Richard E. Palmer

14.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Mitigation of voltage decay in Li-rich layered oxides as cathode materials for lithium-ion batteries

Wenhui Hu, Youxiang Zhang, Ling Zan, Hengjiang Cong

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

GSH-triggered sequential catalysis for tumor imaging and eradication based on star-like Au/Pt enzyme carrier system

Amin Zhang, Qian Zhang, Gabriel Alfranca, Shaojun Pan, Zhicheng Huang, Jin Cheng, Qiang Ma, Jie Song, Yunxiang Pan, Jian Ni, Lijun Ma, Daxiang Cui

19.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Molecular imaging of advanced atherosclerotic plaques with folate receptor-targeted 2D nanoprobes

Zhide Guo, Liu Yang, Mei Chen, Xuejun Wen, Huanhuan Liu, Jingchao Li, Duo Xu, Yuanyuan An, Changrong Shi, Jindian Li, Xinhui Su, Zijing Li, Ting Liu, Rongqiang Zhuang, Nanfeng Zheng, Haibo Zhu, Xianzhong Zhang

18.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

In situ observation of temperature-dependent atomistic and mesoscale oxidation mechanisms of aluminum nanoparticles

Jing Gao, Jingyuan Yan, Beikai Zhao, Ze Zhang, Qian Yu

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Highly dispersed Co-Mo sulfide nanoparticles on reduced graphene oxide for lithium and sodium ion storage

Yuqing Liao, Chun Wu, Yaotang Zhong, Min Chen, Luyang Cai, Huirong Wang, Xiang Liu, Guozhong Cao, Weishan Li

18.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Highly conductive dodecaborate/MXene composites for high performance supercapacitors

Zhenxing Li, Chang Ma, Yangyang Wen, Zhiting Wei, Xiaofei Xing, Junmei Chu, Chengcheng Yu, Kaili Wang, Zhao-Kui Wang

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Embedding ultrasmall Ag nanoclusters in Luria-Bertani extract via light irradiation for enhanced antibacterial activity

Ziping Wang, Yushuang Fang, Xianfeng Zhou, Zhibo Li, Haiguang Zhu, Fanglin Du, Xun Yuan, Qiaofeng Yao, Jianping Xie

20.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

FeOOH quantum dots decorated graphene sheet: An efficient electrocatalyst for ambient N2 reduction

Xiaojuan Zhu, Jinxiu Zhao, Lei Ji, Tongwei Wu, Ting Wang, Shuyan Gao, Abdulmohsen Ali Alshehri, Khalid Ahmed Alzahrani, Yonglan Luo, Yimo Xiang, Baozhan Zheng, Xuping Sun

03.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

VO2·0.2H2O nanocuboids anchored onto graphene sheets as the cathode material for ultrahigh capacity aqueous zinc ion batteries

Dedong Jia, Kun Zheng, Ming Song, Hua Tan, Aitang Zhang, Lihua Wang, Lijun Yue, Da Li, Chenwei Li, Jingquan Liu

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Interlayer-expanded MoS2 assemblies for enhanced electrochemical storage of potassium ions

Sijia Di, Pan Ding, Yeyun Wang, Yunling Wu, Jun Deng, Lin Jia, Yanguang Li

27.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Room-temperature photodeposition of conformal transition metal based cocatalysts on BiVO4 for enhanced photoelectrochemical water splitting

Lu Wang, Tao Zhang, Jinzhan Su, Liejin Guo

03.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Metal-organic frameworks nanoswitch: Toward photo-controllable endo/lysosomal rupture and release for enhanced cancer RNA interference

Gan Lin, Yang Zhang, Long Zhang, Junqing Wang, Ye Tian, Wen Cai, Shangui Tang, Chengchao Chu, JiaJing Zhou, Peng Mi, Xiaoyuan Chen, Gang Liu

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Photodeposition fabrication of hierarchical layered Co-doped Ni oxyhydroxide (NixCo1−xOOH) catalysts with enhanced electrocatalytic performance for oxygen evolution reaction

Liang-ai Huang, Zhishun He, Jianfeng Guo, Shi-en Pei, Haibo Shao, Jianming Wang

27.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Self-assembled core-shell polydopamine@MXene with synergistic solar absorption capability for highly efficient solar-to-vapor generation

Xing Zhao, Xiang-Jun Zha, Li-Sheng Tang, Jun-Hong Pu, Kai Ke, Rui-Ying Bao, Zheng-ying Liu, Ming-Bo Yang, Wei Yang

03.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Porous Pt nanoframes decorated with Bi(OH)3 as highly efficient and stable electrocatalyst for ethanol oxidation reaction

Xiaolei Yuan, Bei Jiang, Muhan Cao, Congyang Zhang, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Fenglei Lyu, Lin Gu, Qiao Zhang

02.01.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2020

PCN-Fe(III)-PTX nanoparticles for MRI guided high efficiency chemo-photodynamic therapy in pancreatic cancer through alleviating tumor hypoxia

Tao Zhang, Zhenqi Jiang, Libin Chen, Chunshu Pan, Shan Sun, Chuang Liu, Zihou Li, Wenzhi Ren, Aiguo Wu, Pintong Huang

27.12.2019 | Research Article | Ausgabe 1/2020

Synthesis and transformation of zero-dimensional Cs3BiX6 (X = Cl, Br) perovskite-analogue nanocrystals

Hanjun Yang, Tong Cai, Exian Liu, Katie Hills-Kimball, Jianbo Gao, Ou Chen

06.12.2019 | Erratum | Ausgabe 1/2020

Erratum to: Effects of redox-active interlayer anions on the oxygen evolution reactivity of NiFe-layered double hydroxide nanosheets

Daojin Zhou, Zhao Cai, Yongmin Bi, Weiliang Tian, Ma Luo, Qian Zhang, Qian Zhang, Qixian Xie, Jindi Wang, Yaping Li, Yun Kuang, Xue Duan, Michal Bajdich, Samira Siahrostami, Xiaoming Sun

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise