Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 1/2021

Ausgabe 1/2021

Inhaltsverzeichnis ( 40 Artikel )

29.09.2020 | Perspective Review | Ausgabe 1/2021

Emerging porous nanosheets: From fundamental synthesis to promising applications

Yun Fan, Jia Zhang, Yu Shen, Bing Zheng, Weina Zhang, Fengwei Huo

09.09.2020 | Review Article | Ausgabe 1/2021

How defects influence the photoluminescence of TMDCs

Mengfan Zhou, Wenhui Wang, Junpeng Lu, Zhenhua Ni

26.06.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Demonstration of biophoton-driven DNA replication via gold nanoparticle-distance modulated yield oscillation

Na Li, Daoling Peng, Xianjing Zhang, Yousheng Shu, Feng Zhang, Lei Jiang, Bo Song

21.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Complex RNA-DNA hybrid nanoshapes from iterative mix-and-match screening

Shi Chen, Zhiyuan Zhang, Eugene Alforque, Thomas Hermann

06.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Fluorescent silicon nanoparticles-based nanotheranostic agents for rapid diagnosis and treatment of bacteria-induced keratitis

Lu Zhang, Xiaoyuan Ji, Yuanyuan Su, Xia Zhai, Hua Xu, Bin Song, Airui Jiang, Daoxia Guo, Yao He

21.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Metallo-aerogels derived from chitosan with encapsulated metal nanoparticles as robust, efficient and selective nanocatalysts towards reduction of nitroarenes

Yajing Shen, Qingshu Zheng, Jianhong Liu, Tao Tu

18.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Mechanistic insight into gold nanorod transformation in nanoscale confinement of ZIF-8

Cheongwon Bae, Jaedeok Lee, Lehan Yao, Suhyeon Park, Yeonju Lee, Jieun Lee, Qian Chen, Juyeong Kim

06.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Supersaturated bridge-sulfur and vanadium co-doped M0S2 nanosheet arrays with enhanced sodium storage capability

Yuru Dong, Zhengju Zhu, Yanjie Hu, Guanjie He, Yue Sun, Qilin Cheng, Ivan P. Parkin, Hao Jiang

09.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

A hierarchical heterostructure of CdS QDs confined on 3D ZnIn2S4 with boosted charge transfer for photocatalytic CO2 reduction

Zezhou Zhu, Xiaoxia Li, Yunteng Qu, Fangyao Zhou, Zhiyuan Wang, Wenyu Wang, Changming Zhao, Huijuan Wang, Liqiang Li, Yagang Yao, Qun Zhang, Yuen Wu

21.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Boosting Zn-ion storage capability of self-standing Zn-doped Co3O4 nanowire array as advanced cathodes for high-performance wearable aqueous rechargeable Co//Zn batteries

Qiulong Li, Qichong Zhang, Zhengyu Zhou, Wenbin Gong, Chenglong Liu, Yongbao Feng, Guo Hong, Yagang Yao

06.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Superbroad-band actively tunable acoustic metamaterials driven from poly (ethylene terephthalate)/Carbon nanotube nanocomposite membranes

Ying Li, Wen Ning, Qingyu Peng, Minglong Yang, Dongyi Lei, Siyao Guo, Peng Liu, Kaili Jiang, Xiaodong He, Yibin Li

12.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Coarse and fine-tuning of lasing transverse electromagnetic modes in coupled all-inorganic perovskite quantum dots

Youngsin Park, Guanhua Ying, Atanu Jana, Vitaly Osokin, Claudius C. Kocher, Tristan Farrow, Robert A. Taylor, Kwang S. Kim

19.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Hybridized 1T/2H-MoS2/graphene fishnet tube for high-performance on-chip integrated micro-systems comprising supercapacitors and gas sensors

Chi Zhang, Jing Ning, Boyu Wang, Haibin Guo, Xin Feng, Xue Shen, Yanqing Jia, Jianguo Dong, Dong Wang, Jincheng Zhang, Yue Hao

21.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Highly active sites of low spin FeIIN4 species: The identification and the ORR performance

Huizhu Cai, Bingbing Chen, Xiao Zhang, Yuchen Deng, Dequan Xiao, Ding Ma, Chuan Shi

19.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Vapor deposition of aluminium oxide into N-rich mesoporous carbon framework as a reversible sulfur host for lithium-sulfur battery cathode

Fei Sun, Zhibin Qu, Hua Wang, Xiaoyan Liu, Tong Pei, Rui Han, Jihui Gao, Guangbo Zhao, Yunfeng Lu

21.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Improved Na storage and Coulombic efficiency in TiP2O7@C microflowers for sodium ion batteries

Jun Pan, Nana Wang, Lili Li, Feng Zhang, Zhenjie Cheng, Yanlu Li, Jian Yang, Yitai Qian

23.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Highly active multivalent multielement catalysts derived from hierarchical porous TiNb2O7 nanospheres for the reversible hydrogen storage of MgH2

Lingchao Zhang, Ke Wang, Yongfeng Liu, Xin Zhang, Jianjiang Hu, Mingxia Gao, Hongge Pan

30.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Multiple radial phosphorus segregations in GaAsP core-shell nanowires

H. Aruni Fonseka, Yunyan Zhang, James A. Gott, Richard Beanland, Huiyun Liu, Ana M. Sanchez

19.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Light-responsive color switching of self-doped TiO2−x/WO3·0.33H2O hetero-nanoparticles for highly efficient rewritable paper

Jingmei Zhao, Luntao Liu, Yun Zhang, Zhenyu Feng, Feifei Zhao, Wenshou Wang

06.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Enhancement of interfacial catalysis in a triphase reactor using oxygen nanocarriers

Lu Zhou, Liping Chen, Zhenyao Ding, Dandan Wang, Hao Xie, Weihai Ni, Weixiang Ye, Xiqi Zhang, Lei Jiang, Xinjian Feng

02.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

A novel approach towards molecular memory device in gate tunable structure of MoS2-graphene

Rahul Tripathi, Abha Misra

24.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Functionalized graphene oxide nanosheets with unique three-in-one properties for efficient and tunable antibacterial applications

Bo-Yao Lu, Guan-Yin Zhu, Chen-Hao Yu, Ge-Yun Chen, Chao-Liang Zhang, Xin Zeng, Qian-Ming Chen, Qiang Peng

26.09.2020 | Ausgabe 1/2021

CsPbBrxI3-x thin films with multiple ammonium ligands for low turn-on pure-red perovskite light-emitting diodes

Maowei Jiang, Zhanhao Hu, Luis K. Ono, Yabing Qi

21.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

The effect of the dopant’s reactivity for high-performance 2D MoS2 thin-film transistor

Hanleem Lee, Sora Bak, Joosung Kim, Hyoyoung Lee

06.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Tumor-responsive copper-activated disulfiram for synergetic nanocatalytic tumor therapy

Hao Chen, Xi Li, Minfeng Huo, Liying Wang, Yu Chen, Wei Chen, Bailiang Wang

29.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Sonodynamic therapy with immune modulatable two-dimensional coordination nanosheets for enhanced anti-tumor immunotherapy

Wenjun Zhu, Qian Chen, Qiutong Jin, Yu Chao, Lele Sun, Xiao Han, Jun Xu, Longlong Tian, Jinglei Zhang, Teng Liu, Zhuang Liu

14.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

ATP-responsive hollow nanocapsules for DOX/GOx delivery to enable tumor inhibition with suppressed P-glycoprotein

Huimin Zhu, Guodong Cao, Yike Fu, Chao Fang, Qiang Chu, Xiang Li, Yulian Wu, Gaorong Han

30.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Ultrathin flexible InGaZnO transistor for implementing multiple functions with a very small circuit footprint

Chaoqi Dai, Peiqin Chen, Shaocheng Qi, Yongbin Hu, Zhitang Song, Mingzhi Dai

30.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Breakdown of Raman selection rules by Fröhlich interaction in few-layer WS2

Qing-Hai Tan, Yu-Jia Sun, Xue-Lu Liu, Kai-Xuan Xu, Yuan-Fei Gao, Shu-Liang Ren, Ping-Heng Tan, Jun Zhang

24.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Water-soluble hollow nanocrystals from self-assembly of AIEE-active Pt(II) metallomesogens

Cristián Cuerva, Javier Fernández-Lodeiro, Mercedes Cano, José Luis Capelo-Martínez, Carlos Lodeiro

30.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Magnetic-programmable organohydrogels with reconfigurable network for mechanical homeostasis

Yingchao Yang, Qian Liu, Tianyi Zhao, Yunfei Ru, Ruochen Fang, Yichao Xu, Jin Huang, Mingjie Liu

25.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Oxygen-assisted direct growth of large-domain and high-quality graphene on glass targeting advanced optical filter applications

Bingzhi Liu, Huihui Wang, Wei Gu, Le Zhou, Zhaolong Chen, Yufeng Nie, Congwei Tan, Haina Ci, Nan Wei, Lingzhi Cui, Xuan Gao, Jingyu Sun, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu

29.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Robust enhanced hydrogen production at acidic conditions over molybdenum oxides-stabilized ultrafine palladium electrocatalysts

Ji Sun, Xian Zhang, Meng Jin, Qizhong Xiong, Guozhong Wang, Haimin Zhang, Huijun Zhao

01.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Continuous mechanical tuning of plasmonic nanoassemblies for tunable and selective SERS platforms

Xiunan Yan, Qing Chen, Qun Song, Ziyu Huo, Ning Zhang, Mingming Ma

01.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

3D confined self-assembling of QD within super-engineering block copolymers as biocompatible superparticles enabling stimulus responsive solid state fluorescence

Xiaohong He, Kun Jia, Robert Marks, Yiguo Hu, Xiaobo Liu

01.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Atomistic modeling and rational design of optothermal tweezers for targeted applications

Hongru Ding, Pavana Siddhartha Kollipara, Linhan Lin, Yuebing Zheng

30.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Unveiling the role of Fe3O4 in polymer spin valve near Verwey transition

Shuaishuai Ding, Yuan Tian, Xiang Liu, Ye Zou, Huanli Dong, Wenbo Mi, Wenping Hu

30.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Flexible Au micro-array electrode with atomic-scale Au thin film for enhanced ethanol oxidation reaction

Xun Cao, Dongdong Peng, Cao Wu, Yongmin He, Chaojiang Li, Bowei Zhang, Changcun Han, Junsheng Wu, Zheng Liu, Yizhong Huang

01.10.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Effect and mechanism of encapsulation on aging characteristics of quantum-dot light-emitting diodes

Zinan Chen, Qiang Su, Zhiyuan Qin, Shuming Chen

30.09.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021 Open Access

Adaptive nanopores: A bioinspired label-free approach for protein sequencing and identification

Andrea Spitaleri, Denis Garoli, Moritz Schütte, Hans Lehrach, Walter Rocchia, Francesco De Angelis

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise