Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 10/2020

Ausgabe 10/2020

Inhaltsverzeichnis ( 36 Artikel )

31.03.2020 | Review Article | Ausgabe 10/2020

Nanomaterials for radiotherapeutics-based multimodal synergistic cancer therapy

Xi Yang, Ling Gao, Qing Guo, Yongjiang Li, Yue Ma, Ju Yang, Changyang Gong, Cheng Yi

26.06.2020 | Review Article | Ausgabe 10/2020

Nanotechnologies for enhancing cancer immunotherapy

Jingxian Yang, Chunhui Wang, Shuo Shi, Chunyan Dong

06.07.2020 | Review Article | Ausgabe 10/2020

Advances of biological-camouflaged nanoparticles delivery system

Yanlin Chen, Kui Cheng

15.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Gold-vapor-assisted chemical vapor deposition of aligned monolayer WSe2 with large domain size and fast growth rate

Mingrui Chen, Anyi Zhang, Yihang Liu, Dingzhou Cui, Zhen Li, Yu-Han Chung, Sai Praneetha Mutyala, Matthew Mecklenburg, Xiao Nie, Chi Xu, Fanqi Wu, Qingzhou Liu, Chongwu Zhou

30.06.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

NIR-IIb excitable bright polymer dots with deep-red emission for in vivo through-skull three-photon fluorescence bioimaging

Nuernisha Alifu, Abudureheman Zebibula, Hequn Zhang, Huwei Ni, Liang Zhu, Wang Xi, Yalun Wang, Xueliang Zhang, Changfeng Wu, Jun Qian

11.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Unexpected Kirkendall effect in twinned icosahedral nanocrystals driven by strain gradient

Jingbo Huang, Yucong Yan, Xiao Li, Xurong Qiao, Xingqiao Wu, Junjie Li, Rong Shen, Deren Yang, Hui Zhang

02.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Unveiling nanoplates-assembled Bi2MoO6 microsphere as a novel anode material for high performance potassium-ion batteries

Junxian Hu, Yangyang Xie, Jingqiang Zheng, Yanqing Lai, Zhian Zhang

02.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020 Open Access

Tunable colors and conductivity by electroless growth of Cu/Cu2O particles on sol-gel modified cellulose

Justus Landsiedel, Waleri Root, Christian Schramm, Alexander Menzel, Steffen Witzleben, Thomas Bechtold, Tung Pham

26.06.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

An efficient visible-light photocatalyst for CO2 reduction fabricated by cobalt porphyrin and graphitic carbon nitride via covalent bonding

Shufang Tian, Sudi Chen, Xitong Ren, Yaoqing Hu, Haiyan Hu, Jiajie Sun, Feng Bai

01.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Bonding VSe2 ultrafine nanocrystals on graphene toward advanced lithium-sulfur batteries

Wenzhi Tian, Baojuan Xi, Yu Gu, Qiang Fu, Zhenyu Feng, Jinkui Feng, Shenglin Xiong

06.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

A photoactive process cascaded electrocatalysis for enhanced methanol oxidation over Pt-MXene-TiO2 composite

Yue Sun, Yunjie Zhou, Yan Liu, Qingyao Wu, Mengmeng Zhu, Hui Huang, Yang Liu, Mingwang Shao, Zhenhui Kang

08.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Trimetallic Au@PdPb nanowires for oxygen reduction reaction

Xian Jiang, Yuexin Xiong, Ruopeng Zhao, Jiancheng Zhou, Jong-Min Lee, Yawen Tang

11.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020 Open Access

Controlling human platelet activation with calcium-binding nanoparticles

David Cabrera, Karen Walker, Sandhya Moise, Neil D. Telling, Alan G. S. Harper

08.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

iRGD-reinforced, photo-transformable nanoclusters toward cooperative enhancement of intratumoral penetration and antitumor efficacy

Jing Yan, Rongying Zhu, Fan Wu, Ziyin Zhao, Huan Ye, Mengying Hou, Yong Liu, Lichen Yin

26.06.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Reliable high temperature, high humidity flexible thin film encapsulation using Al2O3/MgO nanolaminates for flexible OLEDs

Ki Suk Kang, So Yeong Jeong, Eun Gyo Jeong, Kyung Cheol Choi

16.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Zwitterion-assisted transition metal dichalcogenide nanosheets for scalable and biocompatible inkjet printing

Hyeokjung Lee, Min Koo, Chanho Park, Madhumita Patel, Hyowon Han, Tae Hyun Park, Pawan Kumar, Won-Gun Koh, Cheolmin Park

15.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

A library of carbon-supported ultrasmall bimetallic nanoparticles

Shi-Long Xu, Shan-Cheng Shen, Ze-Yue Wei, Shuai Zhao, Lu-Jie Zuo, Ming-Xi Chen, Lei Wang, Yan-Wei Ding, Ping Chen, Sheng-Qi Chu, Yue Lin, Kun Qian, Hai-Wei Liang

11.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Enhancing through-plane thermal conductivity of fluoropolymer composite by developing in situ nano-urethane linkage at graphene—graphene interface

Muhammad Maqbool, Haichang Guo, Akbar Bashir, Ali Usman, Adeel Y. Abid, Guansong He, Yanjuan Ren, Zeeshan Ali, Shulin Bai

06.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

A non-nucleophilic gel polymer magnesium electrolyte compatible with sulfur cathode

Haiyan Fan, Yuxing Zhao, Jianhua Xiao, Jifang Zhang, Min Wang, Yuegang Zhang

16.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Hybrids of gold nanoparticles and oligo(p-phenyleneethynylene)s end-functionalized with alkynylruthenium groups: Outstanding two-photon absorption in the second biological window

Cristóbal Quintana, Mahbod Morshedi, Jun Du, Joseph P. L. Morrall, Jan K. Zaręba, Marek Samoc, Marie P. Cifuentes, Mark G. Humphrey

17.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020 Open Access

Edge-enriched MoS2 for kinetics-enhanced potassium storage

Guangshen Jiang, Xiaosa Xu, Haojie Han, Changzhen Qu, Hlib Repich, Fei Xu, Hongqiang Wang

10.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Amplified fluorescence of Mg2+ selective red-light emitting carbon dot in water and direct evaluation of creatine kinase activity

Saptarshi Mandal, Jagannath Pal, Ranga Subramanian, Prolay Das

10.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Advanced Ni-Nx-C single-site catalysts for CO2 electroreduction to CO based on hierarchical carbon nanocages and S-doping

Yiqun Chen, Yuejian Yao, Yujian Xia, Kun Mao, Gongao Tang, Qiang Wu, Lijun Yang, Xizhang Wang, Xuhui Sun, Zheng Hu

13.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Regulating surface state of WO3 nanosheets by gamma irradiation for suppressing hydrogen evolution reaction in electrochemical N2 fixation

Yanqiu Du, Cheng Jiang, Li Song, Bin Gao, Hao Gong, Wei Xia, Lei Sheng, Tao Wang, Jianping He

18.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

The enhanced protective effects of salvianic acid A: A functionalized nanoparticles against ischemic stroke through increasing the permeability of the blood-brain barrier

Yaru Li, Xiaojie Zhang, Zhifeng Qi, Xueling Guo, Xiaopeng Liu, Wenjuan Shi, Yang Liu, Libo Du

11.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Construction of self-sensitized LiErF4: 0.5% Tm3+@LiYF4 upconversion nanoprobe for trace water sensing

Ling Zhang, Xiaodan Li, Wang Wang, Xu Zhao, Xu Yan, Chenguang Wang, Haoqiang Bao, Yang Lu, Xianggui Kong, Fengmin Liu, Xiaomin Liu, Geyu Lu

22.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Plasmonic coupling-enhanced in situ photothermal nanoreactor with shape selective catalysis for C-C coupling reaction

Zhenxing Li, Yixuan Gong, Xin Zhang, Yangyang Wen, Jiasai Yao, Mingliang Hu, Miao He, Jiahao Liu, Rui Li, Fuqiang Wang, Chuanxin Zhang

25.07.2020 | Refearch Article | Ausgabe 10/2020

A general bottom-up synthesis of CuO-based trimetallic oxide mesocrystal superstructures for efficient catalytic production of trichlorosilane

Hezhi Liu, Yongjun Ji, Jing Li, Yu Zhang, Xueguang Wang, Haijun Yu, Dingsheng Wang, Ziyi Zhong, Lin Gu, Guangwen Xu, Yadong Li, Fabing Su

16.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Atomically precise metal-chalcogenide semiconductor molecular nanoclusters with high dispersibility: Designed synthesis and intracluster photocarrier dynamics

Jiaxu Zhang, Chaochao Qin, Yeshuang Zhong, Xiang Wang, Wei Wang, Dandan Hu, Xiaoshuang Liu, Chaozhuang Xue, Rui Zhou, Lei Shen, Yinglin Song, Dingguo Xu, Zhien Lin, Jun Guo, Haifeng Su, Dong-Sheng Li, Tao Wu

15.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Efficient synthesis of lithium rare-earth tetrafluoride nanocrystals via a continuous flow method

Jinsong Sui, Junyu Yan, Kai Wang, Guangsheng Luo

28.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020 Open Access

New approach for time-resolved and dynamic investigations on nanoparticles agglomeration

Neda Iranpour Anaraki, Amin Sadeghpour, Kamran Iranshahi, Claudio Toncelli, Urszula Cendrowska, Francesco Stellacci, Alex Dommann, Peter Wick, Antonia Neels

24.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Broadband electroluminescence from reverse breakdown in individual suspended carbon nanotube pn-junctions

Bo Wang, Sisi Yang, Yu Wang, Younghee Kim, Ragib Ahsan, Rehan Kapadia, Stephen K. Doorn, Han Htoon, Stephen B. Cronin

09.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

High N-doped hierarchical porous carbon networks with expanded interlayers for efficient sodium storage

Dongqin Su, Man Huang, Junhao Zhang, Xingmei Guo, Jiale Chen, Yanchun Xue, Aihua Yuan, Qinghong Kong

24.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Neglected interstitial space in malaria recurrence and treatment

Qiang Zhang, Zhuo Ao, Nan Hu, Yuting Zhu, Fulong Liao, Dong Han

27.07.2020 | Research Article | Ausgabe 10/2020

Printable elastic silver nanowire-based conductor for washable electronic textiles

Hong-Wu Zhu, Huai-Ling Gao, Hao-Yu Zhao, Jin Ge, Bi-Cheng Hu, Jin Huang, Shu-Hong Yu

02.07.2020 | Erratum | Ausgabe 10/2020

Erratum to: Cobalt phosphide nanoarrays with crystalline-amorphous hybrid phase for hydrogen production in universal-pH

Hyunseok Yoon, Hee Jo Song, Bobae Ju, Dong-Wan Kim

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise