Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 11/2019

Ausgabe 11/2019

Inhaltsverzeichnis ( 30 Artikel )

17.07.2019 | Review Article | Ausgabe 11/2019

A review on synthesis of graphene, h-BN and MoS2 for energy storage applications: Recent progress and perspectives

Rajesh Kumar, Sumanta Sahoo, Ednan Joanni, Rajesh Kumar Singh, Ram Manohar Yadav, Rajiv Kumar Verma, Dinesh Pratap Singh, Wai Kian Tan, Angel Pérez del Pino, Stanislav A. Moshkalev, Atsunori Matsuda

15.08.2019 | Review Article | Ausgabe 11/2019

Valleytronics in transition metal dichalcogenides materials

Yanping Liu, Yuanji Gao, Siyu Zhang, Jun He, Juan Yu, Zongwen Liu

28.08.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Low-temperature epitaxy of transferable high-quality Pd(111) films on hybrid graphene/Cu(111) substrate

Zhihong Zhang, Xiaozhi Xu, Ruixi Qiao, Junjiang Liu, Yuxia Feng, Zhibin Zhang, Peizhao Song, Muhong Wu, Lan Zhu, Xuelin Yang, Peng Gao, Lei Liu, Jie Xiong, Enge Wang, Kaihui Liu

27.08.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Au-catalysed free-standing wurtzite structured InAs nanosheets grown by molecular beam epitaxy

Qiang Sun, Han Gao, Xiaomei Yao, Kun Zheng, Pingping Chen, Wei Lu, Jin Zou

03.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

One-step growth of large-area silicon nanowire fabrics for high-performance multifunctional wearable sensors

Bing-Chang Zhang, Jian-Sheng Jie, Zhi-Bin Shao, Si-Yi Huang, Le He, Xiao-Hong Zhang

29.08.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Self-powered electrochemical system by combining Fenton reaction and active chlorine generation for organic contaminant treatment

Yawei Feng, Kai Han, Tao Jiang, Zhenfeng Bian, Xi Liang, Xia Cao, Hexing Li, Zhong Lin Wang

06.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

High-throughput droplet microfluidic synthesis of hierarchical metal-organic framework nanosheet microcapsules

Songting Wu, Zhong Xin, Shicheng Zhao, Shengtong Sun

09.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Decorating CoSe2 hollow nanospheres on reduced graphene oxide as advanced sulfur host material for performance enhanced lithium-sulfur batteries

Liang Chen, Weiwei Yang, Jianguo Liu, Yong Zhou

23.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Enhanced CH4 selectivity in CO2 photocatalytic reduction over carbon quantum dots decorated and oxygen doping g-C3N4

Qian Li, Songcan Wang, Zhuxing Sun, Qijun Tang, Yiqiu Liu, Lianzhou Wang, Haiqiang Wang, Zhongbiao Wu

25.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Special interstitial route can transport nanoparticles to the brain bypassing the blood-brain barrier

Nan Hu, Xiaoli Shi, Qiang Zhang, Wentao Liu, Yuting Zhu, Yuqing Wang, Yi Hou, Yinglu Ji, Yupeng Cao, Qian Zeng, Zhuo Ao, Quanmei Sun, Xiaohan Zhou, Xiaochun Wu, Dong Han

10.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Wavy PtCu alloy nanowire networks with abundant surface defects enhanced oxygen reduction reaction

Dahui Fang, Lei Wan, Qike Jiang, Hongjie Zhang, Xuejun Tang, Xiaoping Qin, Zhigang Shao, Zidong Wei

07.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

2D nanoplate assembled nitrogen doped hollow carbon sphere decorated with Fe3O4 as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction and Zn-air batteries

Yanqiang Li, Huiyong Huang, Siru Chen, Xin Yu, Chao Wang, Tingli Ma

25.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Selective growth of wide band gap atomically thin Sb2O3 inorganic molecular crystal on WS2

Guangzhuang Sun, Bo Li, Shifa Wang, Zhengwei Zhang, Jia Li, Xidong Duan, Xiangfeng Duan

23.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Large-scale highly ordered periodic Au nano-discs/graphene and graphene/Au nanoholes plasmonic substrates for surface-enhanced Raman scattering

Yansheng Liu, Feng Luo

23.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

External-force-driven solution epitaxy of large-area 2D organic single crystals for high-performance field-effect transistors

Jinwen Wang, Wei Deng, Wei Wang, Ruofei Jia, Xiuzhen Xu, Yanling Xiao, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie, Xiaohong Zhang

11.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Carbon-nanoparticle-assisted growth of high quality bilayer WS2 by atmospheric pressure chemical vapor deposition

Jieyuan Liang, Lijie Zhang, Xiaoxiao Li, Baojun Pan, Tingyan Luo, Dayan Liu, Chao Zou, Nannan Liu, Yue Hu, Keqin Yang, Shaoming Huang

26.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Butterfly-wing hierarchical metallic glassy nanostructure for surface enhanced Raman scattering

Hongyu Jiang, Jing Li, Chengrong Cao, Xiaozhi Liu, Ming Liu, Yutian Shen, Yanhui Liu, Qinghua Zhang, Weihua Wang, Lin Gu, Baoan Sun

27.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Dual pH-responsive “charge-reversal like” gold nanoparticles to enhance tumor retention for chemo-radiotherapy

Xiaolei Zhang, Chuangnian Zhang, Mingbo Cheng, Yahui Zhang, Wei Wang, Zhi Yuan

26.09.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Graphene quantum dots rescue protein dysregulation of pancreatic β-cells exposed to human islet amyloid polypeptide

Ava Faridi, Yunxiang Sun, Monika Mortimer, Ritchlynn R. Aranha, Aparna Nandakumar, Yuhuan Li, Ibrahim Javed, Aleksandr Kakinen, Qingqing Fan, Anthony W. Purcell, Thomas P. Davis, Feng Ding, Pouya Faridi, Pu Chun Ke

18.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Rational design of nitrogen doped hierarchical porous carbon for optimized zinc-ion hybrid supercapacitors

Penggao Liu, Yang Gao, Yangyang Tan, Weifang Liu, Yanping Huang, Jun Yan, Kaiyu Liu

18.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Anisotropies of the g-factor tensor and diamagnetic coefficient in crystal-phase quantum dots in InP nanowires

Shiyao Wu, Kai Peng, Sergio Battiato, Valentina Zannier, Andrea Bertoni, Guido Goldoni, Xin Xie, Jingnan Yang, Shan Xiao, Chenjiang Qian, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Fabio Beltram, Lucia Sorba, Ang Li, Bei-bei Li, Francesco Rossella, Xiulai Xu

09.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Dimensional characterization of cadmium selenide nanocrystals via indirect Fourier transform evaluation of small-angle X-ray scattering data

Julian Cedric Porsiel, Bilal Temel, Alfred Schirmacher, Egbert Buhr, Georg Garnweitner

02.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Surface depletion field in 2D perovskite microplates: Structural phase transition, quantum confinement and Stark effect

Wancai Li, Chen Fang, Haizhen Wang, Shuai Wang, Junze Li, Jiaqi Ma, Jun Wang, Hongmei Luo, Dehui Li

17.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

PdAg bimetallic electrocatalyst for highly selective reduction of CO2 with low COOH* formation energy and facile CO desorption

Rui Lin, Xuelu Ma, Weng-Chon Cheong, Chao Zhang, Wei Zhu, Jiajing Pei, Kaiyue Zhang, Bin Wang, Shiyou Liang, Yuxi Liu, Zhongbin Zhuang, Rong Yu, Hai Xiao, Jun Li, Dingsheng Wang, Qing Peng, Chen Chen, Yadong Li

17.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Reduced graphene oxide-supported CoP nanocrystals confined in porous nitrogen-doped carbon nanowire for highly enhanced lithium/sodium storage and hydrogen evolution reaction

Xiaojun Zhao, Dan Luo, Yan Wang, Zhi-Hong Liu

18.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Defect-density control of platinum-based nanoframes with high-index facets for enhanced electrochemical properties

Shaohan Yang, Shuna Li, Lianghao Song, Yipin Lv, Zhongyao Duan, Chunsheng Li, Raphael Francesco Praeg, Daowei Gao, Guozhu Chen

19.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Real time imaging of two-dimensional iron oxide spherulite nanostructure formation

Wenjing Zheng, Matthew R. Hauwiller, Wen-I Liang, Colin Ophus, Peter Ercius, Emory M. Chan, Ying-Hao Chu, Mark Asta, Xiwen Du, A. Paul Alivisatos, Haimei Zheng

19.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019 Open Access

Carbon nanotube micropillars trigger guided growth of complex human neural stem cells networks

Gabriela S. Lorite, Laura Ylä-Outinen, Lauriane Janssen, Olli Pitkänen, Tiina Joki, Janne T. Koivisto, Minna Kellomäki, Robert Vajtai, Susanna Narkilahti, Krisztian Kordas

17.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

A DNA origami plasmonic sensor with environment-independent read-out

Valentina Masciotti, Luca Piantanida, Denys Naumenko, Heinz Amenitsch, Mattia Fanetti, Matjaž Valant, Dongsheng Lei, Gang Ren, Marco Lazzarino

19.10.2019 | Research Article | Ausgabe 11/2019

Carbon confinement synthesis of interlayer-expanded and sulfur-enriched MoS2+x nanocoating on hollow carbon spheres for advanced Li-S batteries

Wenda Li, Dezhu Wang, Zihao Song, Zhijiang Gong, Xiaosong Guo, Jing Liu, Zhonghua Zhang, Guicun Li

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise