Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 11/2020

Ausgabe 11/2020

Inhaltsverzeichnis ( 35 Artikel )

16.07.2020 | Review Article | Ausgabe 11/2020

Nanoparticles for targeted cancer radiotherapy

Roger M. Pallares, Rebecca J. Abergel

31.07.2020 | Review Article | Ausgabe 11/2020

Recent advances in nanomaterials for sonodynamic therapy

Ting Xu, Shaojing Zhao, Changwei Lin, Xiuli Zheng, Minhuan Lan

19.05.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Graphitic nanorings for super-long lifespan lithium-ion capacitors

Guangchao Li, Zhoulan Yin, Yuqing Dai, Bianzheng You, Huajun Guo, Zhixing Wang, Guochun Yan, Yong Liu, Jiexi Wang

27.07.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Intercalation and hybrid heterostructure integration of two-dimensional atomic crystals with functional organic semiconductor molecules

Wen He, Han Zang, Songhua Cai, Zhangyan Mu, Cheng Liu, Mengning Ding, Peng Wang, Xinran Wang

20.07.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Activity origin and design principles for atomic vanadium anchoring on phosphorene monolayer for nitrogen reduction reaction

Xiongyi Liang, Xiangxuan Deng, Chen Guo, Chi-Man Lawrence Wu

16.07.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Scalable and controllable synthesis of 2D high-proportion 1T-phase MoS2

Xiang Gao, Liukang Xiong, Jiabin Wu, Jun Wan, Liang Huang

27.07.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Controllable optical emission wavelength in all-inorganic halide perovskite alloy microplates grown by two-step chemical vapor deposition

Mohammad K. Hossain, Pengfei Guo, Wayesh Qarony, Yuen H. Tsang, Chaoping Liu, Sai W. Tsang, Johnny C. Ho, Kin M. Yu

04.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Self-supporting Co0.85Se nanosheets anchored on Co plate as highly efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction in both acidic and alkaline media

Rong Qin, Jiagang Hou, Caixia Xu, Hongxiao Yang, Qiuxia Zhou, Zizhong Chen, Hong Liu

13.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Collaborative assembly-mediated siRNA delivery for relieving inflammation-induced insulin resistance

Shiyang Shen, Li Zhang, Mengru Li, Zhizi Feng, Huixia Li, Xiao Xu, Shiqi Lin, Ping Li, Can Zhang, Xiaojun Xu, Ran Mo

29.07.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Electrocatalytic N2 reduction to NH3 with high Faradaic efficiency enabled by vanadium phosphide nanoparticle on V foil

Peipei Wei, Qin Geng, Ali Imran Channa, Xin Tong, Yongsong Luo, Siyu Lu, Guang Chen, Shuyan Gao, Zhiming Wang, Xuping Sun

04.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Interfacially stable MOF nanosheet membrane with tailored nanochannels for ultrafast and thermo-responsive nanofiltration

Wei Jia, Baohu Wu, Shengtong Sun, Peiyi Wu

27.07.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020 Open Access

Helium droplet assisted synthesis of plasmonic Ag@ZnO core@shell nanoparticles

Alexander Schiffmann, Thomas Jauk, Daniel Knez, Harald Fitzek, Ferdinand Hofer, Florian Lackner, Wolfgang E. Ernst

10.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

A combination of hierarchical pore and buffering layer construction for ultrastable nanocluster Si/SiOx anode

Kun Zeng, Tong Li, Xianying Qin, Gemeng Liang, Lihan Zhang, Qi Liu, Baohua Li, Feiyu Kang

20.07.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

All-inorganic dual-phase halide perovskite nanorings

Yapeng Zheng, Tao Yang, Zhi Fang, Minghui Shang, Zuotai Zhang, Jack Yang, Jiaxin Fan, Weiyou Yang, Xinmei Hou, Tom Wu

04.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Flocculation and magnetically-assisted sedimentation of size-sorted beidellite platelets mixed with maghemite nanoparticles

Sofia Housni, Sébastien Abramson, Jean-Michel Guigner, Pierre Levitz, Laurent Michot

07.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Ultrastable and ultrasensitive pH-switchable carbon dots with high quantum yield for water quality identification, glucose detection, and two starch-based solid-state fluorescence materials

Daiyong Chao, Jinxing Chen, Qing Dong, Weiwei Wu, Desheng Qi, Shaojun Dong

04.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Understanding the structural evolution of Au/WO2.7 compounds in hydrogen atmosphere by atomic scale in situ environmental TEM

Fei Hui, Chong Li, Yanhui Chen, Chunhui Wang, Jingping Huang, Ang Li, Wei Li, Jin Zou, Xiaodong Han

04.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Surface-ligand protected reduction on plasmonic tuning of one-dimensional MoO3−x nanobelts for solar steam generation

Xindian Li, Dongyang Wang, Yun Zhang, Luntao Liu, Wenshou Wang

08.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Tuning the inhomogeneous charge transport in ZnO interfaces for ultrahigh on/off ratio top-gated field-effect-transistor arrays

Thanh Luan Phan, Dinh Loc Duong, Tuan Khanh Chau, Sidi Fan, Won Tae Kang, Thi Suong Le, Hyun Yong Song, Linfeng Sun, Van Tu Vu, Min Ji Lee, Quoc An Vu, Young Hee Lee, Woo Jong Yu

04.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Flower-like NiCo2S4 nanosheets with high electrochemical performance for sodium-ion batteries

Yongqiang Miao, Xiaosen Zhao, Xin Wang, Chenhui Ma, Lu Cheng, Gang Chen, Huijuan Yue, Lei Wang, Dong Zhang

18.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Vertically aligned reduced graphene oxide/Ti3C2Tx MXene hybrid hydrogel for highly efficient solar steam generation

Wei Li, Xiaofeng Li, Wei Chang, Jing Wu, Pengfei Liu, Jianjun Wang, Xi Yao, Zhong-Zhen Yu

15.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Metal-polyphenol-network coated CaCO3 as pH-responsive nanocarriers to enable effective intratumoral penetration and reversal of multidrug resistance for augmented cancer treatments

Ziliang Dong, Yu Hao, Quguang Li, Zhijuan Yang, Yujie Zhu, Zhuang Liu, Liangzhu Feng

04.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Reaction environment self-modification on low-coordination Ni2+ octahedra atomic interface for superior electrocatalytic overall water splitting

Kaian Sun, Lei Zhao, Lingyou Zeng, Shoujie Liu, Houyu Zhu, Yanpeng Li, Zheng Chen, Zewen Zhuang, Zhaoling Li, Zhi Liu, Dongwei Cao, Jinchong Zhao, Yunqi Liu, Yuan Pan, Chen Chen

11.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Atomic iron on mesoporous N-doped carbon to achieve dehydrogenation reaction at room temperature

Zheng Chen, Wenjuan Yang, Yue Wu, Chao Zhang, Jun Luo, Chen Chen, Yadong Li

20.07.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Controlling N-doping type in carbon to boost single-atom site Cu catalyzed transfer hydrogenation of quinoline

Jian Zhang, Caiyan Zheng, Maolin Zhang, Yajun Qiu, Qi Xu, Weng-Chon Cheong, Wenxing Chen, Lirong Zheng, Lin Gu, Zhengpeng Hu, Dingsheng Wang, Yadong Li

18.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Atomic-scaled surface engineering Ni-Pt nanoalloys towards enhanced catalytic efficiency for methanol oxidation reaction

Aixian Shan, Shuoyuan Huang, Haofei Zhao, Wengui Jiang, Xueai Teng, Yingchun Huang, Chinping Chen, Rongming Wang, Woon-Ming Lau

27.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Scalable salt-templated directed synthesis of high-quality MoS2 nanosheets powders towards energetic and environmental applications

Lijie Zhu, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Shuangyuan Pan, Zhaoqian Zhang, Fangfang Cui, Yuping Shi, Shaolong Jiang, Chunyu Xie, Min Hong, Jiatian Fu, Jingyi Hu, Yanfeng Zhang

11.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

iRGD decorated liposomes: A novel actively penetrating topical ocular drug delivery strategy

Hai Huang, Xiaorong Yang, Huili Li, Hansi Lu, James Oswald, Yongmei Liu, Jun Zeng, Chaohui Jin, Xingchen Peng, Jiyan Liu, Xiangrong Song

10.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Fluorescent glycan nanoparticle-based FACS assays for the identification of genuine drug-resistant cancer cells with differentiation potential

Chenglong Wang, Wencai Guan, Rong Chen, Yael Levi-Kalisman, Yichun Xu, Liwen Zhang, Min Zhou, Guoxiong Xu, Hongjing Dou

10.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Tracking the in vivo spatio-temporal patterns of neovascularization via NIR-II fluorescence imaging

Mo Chen, Sijia Feng, Yimeng Yang, Yunxia Li, Jian Zhang, Shiyi Chen, Jun Chen

15.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Morphology and strain control of hierarchical cobalt oxide nanowire electrocatalysts via solvent effect

Xiuming Bu, Xiongyi Liang, Kingsley O. Egbo, Zebiao Li, You Meng, Quan Quan, Yang Yang Li, Kin Man Yu, Chi-Man Lawrence Wu, Johnny C. Ho

25.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Ultra-stable K metal anode enabled by oxygen-rich carbon cloth

Yangyang Xie, Junxian Hu, Zexun Han, Hailin Fan, Jingyu Xu, Yanqing Lai, Zhian Zhang

22.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020 Open Access

Self-assembly of highly ordered DNA origami lattices at solid-liquid interfaces by controlling cation binding and exchange

Yang Xin, Salvador Martinez Rivadeneira, Guido Grundmeier, Mario Castro, Adrian Keller

25.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Probing surface structure on two-dimensional metal-organic layers to understand suppressed interlayer packing

Peican Chen, Yi Liu, Xuefu Hu, Xiaolin Liu, En-Ming You, Xudong Qian, Jiawei Chen, Liangping Xiao, Lingyun Cao, Xinxing Peng, Zhongming Zeng, Yibing Jiang, Song-Yuan Ding, Honggang Liao, Zhaohui Wang, Da Zhou, Cheng Wang

14.08.2020 | Research Article | Ausgabe 11/2020

Ultrafine Sn4P3 nanocrystals from chloride reduction on mechanically activated Na surface for sodium/lithium ion batteries

Zhiliang Liu, Xiangxi Wang, Zhuoyan Wu, Sungjin Yang, Shaolei Yang, Shunpeng Chen, Xinteng Wu, Xinghua Chang, Piaoping Yang, Jie Zheng, Xingguo Li

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise