Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 3/2020

Ausgabe 3/2020

Inhaltsverzeichnis ( 35 Artikel )

14.02.2020 | Review Article | Ausgabe 3/2020

Removing contaminants from transferred CVD graphene

Xiaojian Yang, Mingdi Yan

28.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Nanoparticle-immersed paper imprinting mass spectrometry imaging reveals uptake and translocation mechanism of pesticides in plants

Xinzhou Wu, Run Qin, Hanxiang Wu, Guangkai Yao, Yue Zhang, Ping Li, Yizhu Xu, Zhixiang Zhang, Zhibin Yin, Hanhong Xu

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Shape anisotropic Fe3O4 nanotubes for efficient microwave absorption

Jialiang Pan, Honggui Guo, Min Wang, Hui Yang, Haowen Hu, Peng Liu, Hongwei Zhu

18.03.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Stimuli-responsive combination therapy of cisplatin and Nrf2 siRNA for improving antitumor treatment of osteosarcoma

Ting-Ting Gu, Chengjun Li, Yurui Xu, Lei Zhang, Xue Shan, Xinyu Huang, Leilei Guo, Kerong Chen, Xiaojian Wang, Haixiong Ge, Xinghai Ning

07.03.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

A general strategy for bimetallic Pt-based nano-branched structures as highly active and stable oxygen reduction and methanol oxidation bifunctional catalysts

Wenjuan Lei, Menggang Li, Lin He, Xun Meng, Zijie Mu, Yongsheng Yu, Frances M. Ross, Weiwei Yang

20.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Screwdriver-like Pd-Ag heterostructures formed via selective deposition of Ag on Pd nanowires as efficient photocatalysts for solvent-free aerobic oxidation of toluene

Caihong He, Lingli Yu, Na Lu, Wenjing Wang, Wei Chen, Shaojie Lu, Yun Yang, Dekun Ma, Shaoming Huang

20.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Gold nanoparticles doped metal-organic frameworks as near-infrared light-enhanced cascade nanozyme against hypoxic tumors

Xinli Liu, Yongchun Pan, Jingjing Yang, Yanfeng Gao, Ting Huang, Xiaowei Luan, Yuzhen Wang, Yujun Song

12.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Layer-dependent signatures for exciton dynamics in monolayer and multilayer WSe2 revealed by fluorescence lifetime imaging measurement

Yuanshuang Liu, Huanglong Li, Cuicui Qiu, Xiangmin Hu, Dameng Liu

12.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Salt-assisted growth and ultrafast photocarrier dynamics of large-sized monolayer ReSe2

Shaolong Jiang, Jin Yang, Yuping Shi, Jing Zhao, Chunyu Xie, Liyun Zhao, Jiatian Fu, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Qin Xie, Huachao Jiang, Qing Zhang, Xianlong Wang, Fuhai Su, Yanfeng Zhang

12.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

A phenazine anode for high-performance aqueous rechargeable batteries in a wide temperature range

Tianjiang Sun, Chang Liu, Jiayue Wang, Qingshun Nian, Yazhi Feng, Yan Zhang, Zhanliang Tao, Jun Chen

12.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Polymer assisted deposition of high-quality CsPbI2Br film with enhanced film thickness and stability

Jing Wei, Xi Wang, Xiangyu Sun, Zhaofeng Yang, Iwan Moreels, Kun Xu, Hongbo Li

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Pseudocapacitance boosted N-doped carbon coated Fe7S8 nanoaggregates as promising anode materials for lithium and sodium storage

Yanli Zhou, Ming Zhang, Qi Wang, Jian Yang, Xingyun Luo, Yanlu Li, Rong Du, Xinsheng Yan, Xueqin Sun, Caifu Dong, Xiaoyu Zhang, Fuyi Jiang

20.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Edge induced band bending in van der Waals heterojunctions: A first principle study

Yang Ou, Zhuo Kang, Qingliang Liao, Zheng Zhang, Yue Zhang

22.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Effects of crystal structure on the activity of MnO2 nanorods oxidase mimics

Yanxia Meng, Kunfeng Zhao, Zhaokun Zhang, Peng Gao, Jing Yuan, Ting Cai, Qin Tong, Gang Huang, Dannong He

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Specific photoacoustic cavitation through nucleus targeted nanoparticles for high-efficiency tumor therapy

Yuan Wang, Guangle Niu, Shaodong Zhai, Wenjia Zhang, Da Xing

22.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Intrinsic defects in biomass-derived carbons facilitate electroreduction of CO2

Mengjie Chen, Shuai Wang, Haiyan Zhang, Ping Zhang, Ziqi Tian, Min Lu, Xiaoji Xie, Ling Huang, Wei Huang

21.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

PLGA nanodepots co-encapsulating prostratin and anti-CD25 enhance primary natural killer cell antiviral and antitumor function

Elizabeth E. Sweeney, Preethi B. Balakrishnan, Allison B. Powell, Allan Bowen, Indra Sarabia, Rachel A. Burga, R. Brad Jones, Alberto Bosque, C. Russell Y. Cruz, Rohan Fernandes

22.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Subcellular chemical imaging of structurally similar acridine drugs by near-field laser desorption/laser postionization mass spectrometry

Xiaoling Cheng, Zhibin Yin, Liu Rong, Wei Hang

22.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Graphitizing N-doped mesoporous carbon nanospheres via facile single atom iron growth for highly efficient oxygen reduction reaction

Yunshi Xu, Liping Zhu, Xuexue Cui, Mingyu Zhao, Yaling Li, Leilei Chen, Weicun Jiang, Ting Jiang, Shuguang Yang, Yi Wang

24.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Low Li ion diffusion barrier on low-crystalline FeOOH nanosheets and high performance of energy storage

Jien Li, Shuang Luo, Congcong Wang, Qian Tang, Yanwei Wang, Xiangyu Han, Hao Ran, Jing Wan, Xiao Gu, Xue Wang, Chenguo Hu

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Multi-shelled CuO microboxes for carbon dioxide reduction to ethylene

Dongxing Tan, Jianling Zhang, Lei Yao, Xiuniang Tan, Xiuyan Cheng, Qiang Wan, Buxing Han, Lirong Zheng, Jing Zhang

28.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

“Nanospace engineering” by the growth of nano metal-organic framework on dendritic fibrous nanosilica (DFNS) and DFNS/gold hybrids

Ngoc Minh Tran, Soeun Jung, Hyojong Yoo

09.03.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Modulation of the magnetic properties of gold-spinel ferrite heterostructured nanocrystals

Elvira Fantechi, Claudia Innocenti, Giovanni Bertoni, Claudio Sangregorio, Francesco Pineider

16.03.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Super stable CsPbBr3@SiO2 tumor imaging reagent by stress-response encapsulation

Wentao Song, Yiming Wang, Bing Wang, Yingfang Yao, Wenguang Wang, Jinhui Wu, Qing Shen, Wenjun Luo, Zhigang Zou

28.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Carbon-coated mesoporous Co9S8 nanoparticles on reduced graphene oxide as a long-life and high-rate anode material for potassium-ion batteries

Guangyao Ma, Xiao Xu, Zhenyu Feng, Chenjing Hu, Yansong Zhu, Xianfeng Yang, Jian Yang, Yitai Qian

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Self-transforming ultrathin α-Co(OH)2 nanosheet arrays from metal-organic framework modified graphene oxide with sandwichlike structure for efficient electrocatalytic oxygen evolution

Mengqiu Huang, Weiwei Liu, Lei Wang, Jiwei Liu, Guanyu Chen, Wenbin You, Jie Zhang, Lijun Yuan, Xuefeng Zhang, Renchao Che

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

ZIF-8/LiFePO4 derived Fe-N-P Co-doped carbon nanotube encapsulated Fe2P nanoparticles for efficient oxygen reduction and Zn-air batteries

Huihui Jin, Huang Zhou, Pengxia Ji, Chengtian Zhang, Jiahuan Luo, Weihao Zeng, Chenxi Hu, Daping He, Shichun Mu

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Surface and intrinsic contributions to extinction properties of ZnSe quantum dots

Shangxin Lin, Jiongzhao Li, Chaodan Pu, Hairui Lei, Meiyi Zhu, Haiyan Qin, Xiaogang Peng

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020 Open Access

Ternary Pt/Re/SnO2/C catalyst for EOR: Electrocatalytic activity and durability enhancement

Elżbieta Drzymała, Grzegorz Gruzeł, Joanna Depciuch, Miroslawa Pawlyta, Mikołaj Donten, Magdalena Parlinska-Wojtan

06.03.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020 Open Access

Tailoring molecular island shapes: influence of microscopic interaction on mesostructure

Simon Aeschlimann, Lu Lyu, Benjamin Stadtmüller, Martin Aeschlimann, Angelika Kühnle

06.03.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Direct cytoplasm delivery of gold nanoparticles for real-time apoptosis detection

Qiang Li, Fengchao Wang, Jie Yang, Dingbin Liu

09.03.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Large-scale blow spinning of heat-resistant nanofibrous air filters

Ziwei Li, Jianan Song, Yuanzheng Long, Chao Jia, Zhenglian Liu, Lei Li, Cheng Yang, Junchen Liu, Sen Lin, Haiyang Wang, Yibo Liu, Minghao Fang, Hui Wu

28.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Facile synthesis of large-area ultrathin two-dimensional supramolecular nanosheets in water

Bojian Hu, Peiyi Wu

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Water-induced ultralong room temperature phosphorescence by constructing hydrogen-bonded networks

Ya-Chuan Liang, Yuan Shang, Kai-Kai Liu, Zhen Liu, Wen-Jie Wu, Qian Liu, Qi Zhao, Xue-Ying Wu, Lin Dong, Chong-Xin Shan

09.03.2020 | Research Article | Ausgabe 3/2020

Surface curvature-confined strategy to ultrasmall nickel-molybdenum sulfide nanoflakes for highly efficient deep hydrodesulfurization

Xin Kang, Jiancong Liu, Chungui Tian, Dongxu Wang, Yaorui Li, Hongyan Zhang, Xusheng Cheng, Aiping Wu, Honggang Fu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise