Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 6/2020

Ausgabe 6/2020

Inhaltsverzeichnis ( 36 Artikel )

19.05.2020 | Review Article | Ausgabe 6/2020

Recent advances in photodynamic therapy based on emerging two-dimensional layered nanomaterials

Xinqiang Wu, Xiaofeng Jiang, Taojian Fan, Zhiwei Zheng, Zhaoyuan Liu, Yubin Chen, Liangqi Cao, Zhongjian Xie, Dawei Zhang, Jiaqi Zhao, Qiwen Wang, Zhenhui Huang, Zhijian Chen, Ping Xue, Han Zhang

11.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Reverse immune suppressive microenvironment in tumor draining lymph nodes to enhance anti-PD1 immunotherapy via nanovaccine complexed microneedle

Zhongzheng Zhou, Jianhui Pang, Xuanjin Wu, Wei Wu, Xiguang Chen, Ming Kong

14.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Facile grafting strategy synthesis of single-atom electrocatalyst with enhanced ORR performance

Rui Ding, Yide Liu, Zhiyan Rui, Jia Li, Jianguo Liu, Zhigang Zou

02.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Modulation of tumor microenvironment by metal-organic-framework-derived nanoenzyme for enhancing nucleus-targeted photodynamic therapy

Xuemei Zeng, Shuangqian Yan, Peng Chen, Wei Du, Bi-Feng Liu

30.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Understanding the role of interface in advanced semiconductor nanostructure and its interplay with wave function overlap

Chenyuan Cai, Yunhao Zhao, Faran Chang, Xuebing Zhao, Liting Yang, Chongyun Liang, Guowei Wang, Zhichuan Niu, Yi Shi, Xianhu Liu, Yuesheng Li, Renchao Che

21.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Formation of active oxygen species on single-atom Pt catalyst and promoted catalytic oxidation of toluene

Shunzheng Zhao, Yanfeng Wen, Xijun Liu, Xianyun Pen, Fang Lü, Fengyu Gao, Xizhou Xie, Chengcheng Du, Honghong Yi, Dongjuan Kang, Xiaolong Tang

14.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Step-confined thin film growth via near-surface atom migration

Caixia Meng, Junfeng Gao, Rongtan Li, Yanxiao Ning, Yuan Chang, Rentao Mu, Qiang Fu, Xinhe Bao

07.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Scalable synthesis of nanoporous silicon microparticles for highly cyclable lithium-ion batteries

Jiangyan Wang, William Huang, Yong Seok Kim, You Kyeong Jeong, Sang Cheol Kim, Jeffrey Heo, Hiang Kwee Lee, Bofei Liu, Jaehou Nah, Yi Cui

07.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Batch synthesis of transfer-free graphene with wafer-scale uniformity

Bei Jiang, Qiyue Zhao, Zhepeng Zhang, Bingzhi Liu, Jingyuan Shan, Liang Zhao, Mark H. Rümmeli, Xuan Gao, Yanfeng Zhang, Tongjun Yu, Jingyu Sun, Zhongfan Liu

14.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Quantum anomalous Hall effect in two-dimensional Cu-dicyanobenzene coloring-triangle lattice

Yixuan Gao, Yu-Yang Zhang, Jia-Tao Sun, Lizhi Zhang, Shengbai Zhang, Shixuan Du

04.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Gene editing particle system as a therapeutic approach for drug-resistant colorectal cancer

Jee-Yeon Ryu, You Jung Choi, Eun-Jeong Won, Emmanuel Hui, Ho-Shik Kim, Young-Seok Cho, Tae-Jong Yoon

14.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Exploring the band structure of Wurtzite InAs nanowires using photocurrent spectroscopy

Seyyedesadaf Pournia, Samuel Linser, Giriraj Jnawali, Howard E. Jackson, Leigh M. Smith, Amira Ameruddin, Philippe Caroff, Jennifer Wong-Leung, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish, Hannah J. Joyce

02.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

One-step synthesis of amine-coated ultra-small mesoporous silica nanoparticles

Mingyue Cui, Christian Wiraja, Lim Wei Qi, Sharon Chew Wan Ting, Deblin Jana, Mengjia Zheng, Xiao Hu, Chenjie Xu

16.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Plasmonics of regular shape particles, a simple group theory approach

Sarra Mitiche, Sylvie Marguet, Fabrice Charra, Ludovic Douillard

14.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Rationally exfoliating chitin into 2D hierarchical porous carbon nanosheets for high-rate energy storage

Lingfeng Gao, Guoqun Zhang, Jie Cai, Liang Huang, Jun Zhou, Lina Zhang

14.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Multi-modal anti-counterfeiting and encryption enabled through silicon-based materials featuring pH-responsive fluorescence and room-temperature phosphorescence

Jinhua Wang, Bin Song, Jiali Tang, Guyue Hu, Jingyang Wang, Mingyue Cui, Yao He

12.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

A HfC nanowire point electron source with oxycarbide surface of lower work function for high-brightness and stable field-emission

Shuai Tang, Jie Tang, Ta-wei Chiu, Wataru Hayami, Jun Uzuhashi, Tadakatsu Ohkubo, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Masanori Mitome, Lu-Chang Qin

12.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

High yield production of ultrathin fibroid semiconducting nanowire of Ta2Pd3Se8

Xue Liu, Sheng Liu, Liubov Yu. Antipina, Yibo Zhu, Jinliang Ning, Jinyu Liu, Chunlei Yue, Abin Joshy, Yu Zhu, Jianwei Sun, Ana M. Sanchez, Pavel B. Sorokin, Zhiqiang Mao, Qihua Xiong, Jiang Wei

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Enhancement of MoTe2 near-infrared absorption with gold hollow nanorods for photodetection

Jiawen You, Ye Yu, Kai Cai, Dongming Zhou, Haiming Zhu, Renyan Wang, Qingfu Zhang, Hongwei Liu, Yuting Cai, Dong Lu, Jang-Kyo Kim, Lin Gan, Tianyou Zhai, Zhengtang Luo

23.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Atomic layer deposited 2D MoS2 atomic crystals: from material to circuit

Hao Liu, Lin Chen, Hao Zhu, Qing-Qing Sun, Shi-Jin Ding, Peng Zhou, David Wei Zhang

07.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

C1q recognizes antigen-bound IgG in a curvature-dependent manner

Christina M. Zeuthen, Ali Shahrokhtash, Karin Fromell, Kristina Nilsson Ekdahl, Hossein Mohammad-Beigi, Duncan S. Sutherland

28.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Oligolayered Ti3C2Tx MXene towards high performance lithium/sodium storage

Xiaolan Song, Hui Wang, Shengming Jin, Miao Lv, Ying Zhang, Xiaodong Kong, Hongmei Xu, Ting Ma, Xinyuan Luo, Hengfeng Tan, Dong Hu, Chaoyong Deng, Xinghua Chang, Jianlong Xu

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Enhanced singlet oxygen generation by hybrid Mn-doped nanocomposites for selective photo-oxidation of benzylic alcohols

Zhi-Jun Li, Shuya Li, Andrew Hunter Davis, Elan Hofman, Gyu Leem, Weiwei Zheng

19.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Crystal-plane-dependent redox reaction on Cu surfaces

Yangsheng Li, Hao Chen, Weijia Wang, Wugen Huang, Yanxiao Ning, Qingfei Liu, Yi Cui, Yong Han, Zhi Liu, Fan Yang, Xinhe Bao

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

A stretchable, asymmetric, coaxial fiber-shaped supercapacitor for wearable electronics

Hua Yuan, Guang Wang, Yuxing Zhao, Yang Liu, Yang Wu, Yuegang Zhang

25.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Inhibition of Wnt signaling by Frizzled7 antibody-coated nanoshells sensitizes triple-negative breast cancer cells to the autophagy regulator chloroquine

Jianxin Wang, Megan N. Dang, Emily S. Day

28.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Fabrication of oxygen-doped MoSe2 hierarchical nanosheets for highly sensitive and selective detection of trace trimethylamine at room temperature in air

Nannan Hou, Qianqian Sun, Jing Yang, Su You, Yun Cheng, Qian Xu, Wei Li, Shiqi Xing, Li Zhang, Junfa Zhu, Qing Yang

28.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Chevron-type graphene nanoribbons with a reduced energy band gap: Solution synthesis, scanning tunneling microscopy and electrical characterization

Ximeng Liu, Gang Li, Alexey Lipatov, Tao Sun, Mohammad Mehdi Pour, Narayana R. Aluru, Joseph W. Lyding, Alexander Sinitskii

02.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Self-organization of various “phase-separated” nanostructures in a single chemical vapor deposition

Jinmei Wang, Dongyue Xie, Zhen Li, Xiaohang Zhang, Xing Sun, Amanda L. Coughlin, Thomas Ruch, Qiang Chen, Yaroslav Losovyj, Seunghun Lee, Heshan Yu, Haidong Zhou, Haiyan Wang, Jian Wang, Shixiong Zhang

24.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Multimorphism and gap opening of charge-density-wave phases in monolayer VTe2

Meizhuang Liu, Changwei Wu, Zizhao Liu, Zhiqiang Wang, Dao-Xin Yao, Dingyong Zhong

19.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Mesoporous PtPd nanoparticles for ligand-mediated and imaging-guided chemo-photothermal therapy of breast cancer

Yanpeng Jia, Yang Song, Ying Qu, Jinrong Peng, Kun Shi, Dan Du, He Li, Yuehe Lin, Zhiyong Qian

15.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Quality metrology of carbon nanotube thin films and its application for carbon nanotube-based electronics

Jie Zhao, Lijun Shen, Fang Liu, Pan Zhao, Qi Huang, Hua Han, Lianmao Peng, Xuelei Liang

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

Nanoliposome-encapsulated caged-GABA for modulating neural electrophysiological activity with simultaneous detection by microelectrode arrays

Jingyu Xie, Yilin Song, Yuchuan Dai, Ziyue Li, Fei Gao, Xuanyu Li, Guihua Xiao, Yu Zhang, Hao Wang, Zeying Lu, Xingyu Jiang, Wenfu Zheng, Xinxia Cai

20.05.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

A unified electrical model based on experimental data to describe electrical transport in carbon nanotube-based materials

Yoann Dini, Jérôme Faure-Vincent, Jean Dijon

30.04.2020 | Research Article | Ausgabe 6/2020

High-performance polarization-sensitive photodetector based on a few-layered PdSe2 nanosheet

Jiahong Zhong, Juan Yu, Lingkai Cao, Cheng Zeng, Junnan Ding, Chunxiao Cong, Zongwen Liu, Yanping Liu

22.05.2020 | Erratum | Ausgabe 6/2020

Erratum to: Conformal and continuous deposition of bifunctional cobalt phosphide layers on p-silicon nanowire arrays for improved solar hydrogen evolution

Sitaramanjaneya Mouli Thalluri, Jerome Borme, Kang Yu, Junyuan Xu, Isilda Amorim, Joao Gaspar, Liang Qiao, Paulo Ferreira, Pedro Alpuim, Lifeng Liu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise