Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 7/2020

Ausgabe 7/2020

Special issue: Congratulations to Professor Xinhe Bao and Professor Omar M. Yaghi on winning the 2019 Nano Research Award

Inhaltsverzeichnis ( 25 Artikel )

23.01.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Dynamic observation of in-plane h-BN/graphene heterostructures growth on Ni(111)

Wei Wei, Jiaqi Pan, Chanan Euaruksakul, Yang Yang, Yi Cui, Qiang Fu, Xinhe Bao

17.02.2020 | Review Article | Ausgabe 7/2020

A mini-review on recent progress of new sensitizers for luminescence of lanthanide doped nanomaterials

Hongxin Zhang, Zi-Han Chen, Xuan Liu, Fan Zhang

06.03.2020 | Review Article | Ausgabe 7/2020

Progress in transdermal drug delivery systems for cancer therapy

Tianyue Jiang, Guo Xu, Guojun Chen, Yu Zheng, Bingfang He, Zhen Gu

31.03.2020 | Review Article | Ausgabe 7/2020

Carbon nanotube-based electrodes for flexible supercapacitors

Sheng Zhu, Jiangfeng Ni, Yan Li

30.03.2020 | Review Article | Ausgabe 7/2020

Modulating the local coordination environment of single-atom catalysts for enhanced catalytic performance

Xinyuan Li, Hongpan Rong, Jiatao Zhang, Dingsheng Wang, Yadong Li

29.04.2020 | Review Article | Ausgabe 7/2020

Single-atom catalysis enables long-life, high-energy lithium-sulfur batteries

Zechao Zhuang, Qi Kang, Dingsheng Wang, Yadong Li

26.10.2019 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Superior wide-temperature lithium storage in a porous cobalt vanadate

Haoliang Chen, Dan Yang, Xueye Zhuang, Dong Chen, Weiling Liu, Qi Zhang, Huey Hoon Hng, Xianhong Rui, Qingyu Yan, Shaoming Huang

16.11.2019 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Drain-engineered carbon-nanotube-film field-effect transistors with high performance and ultra-low current leakage

Lijun Liu, Chenyi Zhao, Li Ding, Lianmao Peng, Zhiyong Zhang

06.01.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Thickness-dependent wrinkling of PDMS films for programmable mechanochromic responses

Zhiwei Li, Yun Liu, Melinda Marin, Yadong Yin

26.02.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Niobium doping induced mirror twin boundaries in MBE grown WSe2 monolayers

Bo Wang, Yipu Xia, Junqiu Zhang, Hannu-Pekka Komsa, Maohai Xie, Yong Peng, Chuanhong Jin

15.01.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Temperature- and thickness-dependence of robust out-of-plane ferroelectricity in CVD grown ultrathin van der Waals α-In2Se3 layers

Weng Fu Io, Shuoguo Yuan, Sin Yi Pang, Lok Wing Wong, Jiong Zhao, Jianhua Hao

12.02.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Non-contact cylindrical rotating triboelectric nanogenerator for harvesting kinetic energy from hydraulics

Nan Zhang, Cheng Qin, Tianxing Feng, Jun Li, Zhirui Yang, Xiupeng Sun, Erjun Liang, Yanchao Mao, Xudong Wang

29.02.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Superatomic Au13 clusters ligated by different N-heterocyclic carbenes and their ligand-dependent catalysis, photoluminescence, and proton sensitivity

Hui Shen, Sijin Xiang, Zhen Xu, Chen Liu, Xihua Li, Cunfa Sun, Shuichao Lin, Boon K. Teo, Nanfeng Zheng

29.02.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Phase transformation at controlled locations in nanowires by in situ electron irradiation

Hongtao Zhang, Wen Wang, Tao Xu, Feng Xu, Litao Sun

29.02.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Investigation of cubic Pt alloys for ammonia oxidation reaction

Yat Tung Chan, Kumar Siddharth, Minhua Shao

09.03.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Structure regulated catalytic performance of gold nanocluster-MOF nanocomposites

Yanfei Zhu, Xueying Qiu, Shenlong Zhao, Jun Guo, Xiaofei Zhang, Wenshi Zhao, Yanan Shi, Zhiyong Tang

30.03.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Porous β-cyclodextrin nanotubular assemblies enable high-efficiency removal of bisphenol micropollutants from aquatic systems

Wenya He, Xiaoyan Ren, Zhiqiang Yan, Jin Wang, Lehui Lu

30.03.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Suppressed threshold voltage roll-off and ambipolar transport in multilayer transition metal dichalcogenide feed-back gate transistors

Yang Liu, Peiqi Wang, Yiliu Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan

24.04.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Vertical graphene nanosheetsmodified Al current collectors for high-performance sodium-ion batteries

Kexin Wang, Chongzhen Wang, Hao Yang, Xiongbiao Wang, Feng Cao, Qinci Wu, Hailin Peng

22.05.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Multiplexed intracellular detection based on dual-excitation/dual-emission upconversion nanoprobes

Jianxi Ke, Shan Lu, Zhuo Li, Xiaoying Shang, Xingjun Li, Renfu Li, Datao Tu, Zhuo Chen, Xueyuan Chen

23.05.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Efficient up-conversion photoluminescence in all-inorganic lead halide perovskite nanocrystals

Andrés Granados del Águila, T. Thu Ha Do, Jun Xing, Wen Jie Jee, Jacob B. Khurgin, Qihua Xiong

30.05.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Crystal phase-controlled growth of PtCu and PtCo alloys on 4H Au nanoribbons for electrocatalytic ethanol oxidation reaction

Jie Wang, Jian Zhang, Guigao Liu, Chongyi Ling, Bo Chen, Jingtao Huang, Xiaozhi Liu, Bing Li, An-Liang Wang, Zhaoning Hu, Ming Zhou, Ye Chen, Hongfei Cheng, Jiawei Liu, Zhanxi Fan, Nailiang Yang, Chaoliang Tan, Lin Gu, Jinlan Wang, Hua Zhang

23.05.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Molecular-scale integrated multi-functions for organic light-emitting transistors

Lei Zheng, Jinfeng Li, Ke Zhou, Xixia Yu, Xiaotao Zhang, Huanli Dong, Wenping Hu

09.06.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Local modulation of excitons and trions in monolayer WS2 by carbon nanotubes

Rui Feng, Shicheng Xu, Weiming Liu, Peng Gao, Jin Zhang, Lianming Tong

09.06.2020 | Research Article | Ausgabe 7/2020

Controlled growth of crossed ultralong carbon nanotubes by gas flow

Zhenxing Zhu, Yunxiang Bai, Nan Wei, Jun Gao, Silei Sun, Chenxi Zhang, Fei Wei

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise