Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 8/2020

Ausgabe 8/2020

Inhaltsverzeichnis ( 37 Artikel )

28.05.2020 | Review Article | Ausgabe 8/2020

Flexible optoelectronic devices based on metal halide perovskites

Hao Chen, Hao Wang, Jiang Wu, Feng Wang, Ting Zhang, Yafei Wang, Detao Liu, Shibin Li, Richard V. Penty, Ian H. White

04.06.2020 | Review Article | Ausgabe 8/2020

2D nanomaterials for tissue engineering application

Jingyang Zhang, Haolin Chen, Meng Zhao, Guiting Liu, Jun Wu

09.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Direct laser patterning of two-dimensional lateral transition metal disulfide-oxide-disulfide heterostructures for ultrasensitive sensors

Bolun Wang, Hao Luo, Xuewen Wang, Enze Wang, Yufei Sun, Yu-Chien Tsai, Jinxuan Dong, Peng Liu, Huanglong Li, Yong Xu, Sefaattin Tongay, Kaili Jiang, Shoushan Fan, Kai Liu

20.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Facile synthesis of Au embedded CuOx-CeO2 core/shell nanospheres as highly reactive and sinter-resistant catalysts for catalytic hydrogenation of p-nitrophenol

Ke Wu, Xin-Yu Wang, Ling-Ling Guo, Yue-Jiao Xu, Liang Zhou, Ze-Yu Lyu, Kang-Yu Liu, Rui Si, Ya-Wen Zhang, Ling-Dong Sun, Chun-Hua Yan

28.04.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Atomically thin defect-rich Ni-Se-S hybrid nanosheets as hydrogen evolution reaction electrocatalysts

Jianpeng Sun, Xiangting Hu, Zhaodi Huang, Tianxiang Huang, Xiaokang Wang, Hailing Guo, Fangna Dai, Daofeng Sun

28.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Synergy between metallic components of MoNi alloy for catalyzing highly efficient hydrogen storage of MgH2

Meng Chen, Yanhui Pu, Zhenyang Li, Gang Huang, Xiaofang Liu, Yao Lu, Wukui Tang, Li Xu, Shuangyu Liu, Ronghai Yu, Jianglan Shui

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Direct bandgap engineering with local biaxial strain in few-layer MoS2 bubbles

Yang Guo, Bin Li, Yuan Huang, Shuo Du, Chi Sun, Hailan Luo, Baoli Liu, Xingjiang Zhou, Jinlong Yang, Junjie Li, Changzhi Gu

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Synergy of Fe-N4 and non-coordinated boron atoms for highly selective oxidation of amine into nitrile

Hong-Hui Wang, Li-Bing Lv, Shi-Nan Zhang, Hui Su, Guang-Yao Zhai, Wei-Wei Lei, Xin-Hao Li, Jie-Sheng Chen

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Ultra-high current gain tunneling hot-electron transfer amplifier based on vertical van der Waals heterojunctions

Xu Zhao, Peng Chen, Xingqiang Liu, Guoli Li, Xuming Zou, Yuan Liu, Qilong Wu, Yufang Liu, Woo Jong Yu, Lei Liao

30.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Vapor phase growth of two-dimensional PdSe2 nanosheets for high-photoresponsivity near-infrared photodetectors

Weiting Xu, Jiayang Jiang, Huifang Ma, Zhengwei Zhang, Jia Li, Bei Zhao, Ruixia Wu, Xiangdong Yang, Hongmei Zhang, Bailing Li, Weining Shu, Zucheng Zhang, Bo Li, Yuan Liu, Lei Liao, Xidong Duan

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Engineered porous Ni2P-nanoparticle/Ni2P-nanosheet arrays via the Kirkendall effect and Ostwald ripening towards efficient overall water splitting

Yutai Wu, Hui Wang, Shan Ji, Bruno G. Pollet, Xuyun Wang, Rongfang Wang

04.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

A systematic assessment of hydroxyapatite nanoparticles used in the treatment of melanoma

Zhongtao Li, Jiaoqing Tang, Hongfeng Wu, Zhixin Ling, Siyu Chen, Yong Zhou, Bo Guo, Xiao Yang, Xiangdong Zhu, Lin Wang, Chongqi Tu, Xingdong Zhang

02.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

NIR-II driven plasmon-enhanced cascade reaction for tumor microenvironment-regulated catalytic therapy based on bio-breakable Au–Ag nanozyme

Min Xu, Qianglan Lu, Yiling Song, Lifang Yang, Chuchu Ren, Wen Li, Ping Liu, Yule Wang, Yan Zhu, Nan Li

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Facile synthesis of Co and Ce dual-doped Ni3S2 nanosheets on Ni foam for enhanced oxygen evolution reaction

Xiaoxia Wu, Tong Zhang, Jiaxu Wei, Pengfei Feng, Xingbin Yan, Yu Tang

04.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

3D uniform nitrogen-doped carbon skeleton for ultra-stable sodium metal anode

Ben Liu, Danni Lei, Jin Wang, Qingfei Zhang, Yinggan Zhang, Wei He, Hongfei Zheng, Baisheng Sa, Qingshui Xie, Dong-Liang Peng, Baihua Qu

20.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Catalytic Co9S8 decorated carbon nanoboxes as efficient cathode host for long-life lithium-sulfur batteries

Weiwei Sun, Yujie Li, Shuangke Liu, Qingpeng Guo, Yuhao Zhu, Xiaobin Hong, Chunman Zheng, Kai Xie

11.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Super-resolution quantification of nanoscale damage to mitochondria in live cells

Xintian Shao, Qixin Chen, Lianting Hu, Zhiqi Tian, Liuyi Liu, Fei Liu, Fengshan Wang, Peixue Ling, Zong-Wan Mao, Jiajie Diao

14.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Efficient elimination of multidrug-resistant bacteria using copper sulfide nanozymes anchored to graphene oxide nanosheets

Wanshun Wang, Binglin Li, Huili Yang, Zefeng Lin, Lingling Chen, Zhan Li, Jiayuan Ge, Tao Zhang, Hong Xia, Lihua Li, Yao Lu

20.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Visualized and cascade-enhanced gene silencing by smart DNAzyme-graphene nanocomplex

Lingjie Ren, Xiaoxia Chen, Chang Feng, Lei Ding, Xiaomin Liu, Tianshu Chen, Fan Zhang, Yanli Li, Zhongliang Ma, Bo Tian, Xiaoli Zhu

16.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Bubble-like Fe-encapsulated N,S-codoped carbon nanofibers as efficient bifunctional oxygen electrocatalysts for robust Zn-air batteries

Yiyi She, Jin Liu, Hongkang Wang, Li Li, Jinsong Zhou, Michael K. H. Leung

30.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Enhanced catalytic degradation of organic pollutants by multi-stimuli activated multiferroic nanoarchitectures

Fajer Mushtaq, Xiangzhong Chen, Harun Torlakcik, Bradley J. Nelson, Salvador Pané

04.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Gate controllable spin transistor with semiconducting tunneling barrier

Shuqin Zhang, Renrong Liang, Xiawa Wang, Wenjie Chen, Weijun Cheng, Jing Wang, Jun Xu

13.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Light-triggered NO-releasing nanoparticles for treating mice with liver fibrosis

Hongxia Liang, Zhenhua Li, Zhigang Ren, Qiaodi Jia, Linna Guo, Shasha Li, Hongyu Zhang, Shiqi Hu, Dashuai Zhu, Deliang Shen, Zujiang Yu, Ke Cheng

28.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Indium doped CsPbI3 films for inorganic perovskite solar cells with efficiency exceeding 17%

Xiaomei Li, Kaili Wang, Femi Lgbari, Chong Dong, Wenfan Yang, Chang Ma, Heng Ma, Zhao-Kui Wang, Liang-Sheng Liao

23.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Mesoporous silica decorated with platinum nanoparticles for drug delivery and synergistic electrodynamic-chemotherapy

Tongxu Gu, Tong Chen, Liang Cheng, Xiang Li, Gaorong Han, Zhuang Liu

21.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

A novel clustered SPIO nanoplatform with enhanced magnetic resonance T2 relaxation rate for micro-tumor detection and photothermal synergistic therapy

Hongwei Lu, Yongjing Xu, Ruirui Qiao, Ziwei Lu, Pin Wang, Xindan Zhang, An Chen, Liming Zou, Zhongling Wang

17.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Controllable growth and flexible optoelectronic devices of regularly-assembled Bi2S3 semiconductor nanowire bifurcated junctions and crosslinked networks

Yi Hu, Lingyun Mao, Xin Yuan, Jingyu Lu, Renpeng Chen, Tao Chen, Wenjun Zhang, Xiaolan Xue, Wen Yan, Mohammadreza Shokouhimehr, Xiao Li Zhang, Zhong Jin

15.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Investigating molecular orbitals with submolecular precision on pristine sites and single atomic vacancies of monolayer h-BN

Liwei Liu, Thomas Dienel, Gino Günzburger, Teng Zhang, Zeping Huang, Cong Wang, Roland Widmer, Wei Ji, Yeliang Wang, Oliver Gröning

30.05.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Zn-doping enhances the photoluminescence and stability of PbS quantum dots for in vivo high-resolution imaging in the NIR-II window

Xiulei Shi, Song Chen, Meng-Yao Luo, Biao Huang, Guozhen Zhang, Ran Cui, Mingxi Zhang

05.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Rod-shape inorganic biomimetic mutual-reinforcing MnO2-Au nanozymes for catalysis-enhanced hypoxic tumor therapy

Lifang Yang, Chuchu Ren, Min Xu, Yilin Song, Qianglan Lu, Yule Wang, Yan Zhu, Xinxing Wang, Nan Li

05.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Exploring porous zeolitic imidazolate frame work-8 (ZIF-8) as an efficient filler for high-performance poly(ethyleneoxide)-based solid polymer electrolytes

Zhiwen Lei, Jinlai Shen, Weide Zhang, Qingrong Wang, Jun Wang, Yonghong Deng, Chaoyang Wang

16.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Cobalt-based metal–organic framework as a dual cooperative controllable release system for accelerating diabetic wound healing

Jiankai Li, Fang Lv, Jinxiu Li, Yuxin Li, Jingduo Gao, Jian Luo, Feng Xue, Qinfei Ke, He Xu

17.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Nitrogen reduction reaction on small iron clusters supported by N-doped graphene: A theoretical study of the atomically precise active-site mechanism

Chaonan Cui, Hongchao Zhang, Zhixun Luo

02.07.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020 Open Access

Phase boundary engineering of metal-organic-framework-derived carbonaceous nickel selenides for sodium-ion batteries

Shiyao Lu, Hu Wu, Jingwei Hou, Limin Liu, Jiao Li, Chris J. Harris, Cheng-Yen Lao, Yuzheng Guo, Kai Xi, Shujiang Ding, Guoxin Gao, Anthony K. Cheetham, R. Vasant Kumar

04.06.2020 | Research Article | Ausgabe 8/2020

Oxygen defects boost polysulfides immobilization and catalytic conversion: First-principles computational characterization and experimental design

Qiu He, Bin Yu, Huan Wang, Masud Rana, Xiaobin Liao, Yan Zhao

16.05.2020 | Erratum | Ausgabe 8/2020

Erratum to: Ultra-high current gain tunneling hot-electron transfer amplifier based on vertical van der Waals heterojunctions

Xu Zhao, Peng Chen, Xingqiang Liu, Guoli Li, Xuming Zou, Yuan Liu, Qilong Wu, Yufang Liu, Woo Jong Yu, Lei Liao

29.05.2020 | Erratum | Ausgabe 8/2020

Erratum to: Highly efficient and stable white LEDs based on pure red narrow bandwidth emission triangular carbon quantum dots for wide-color gamut backlight displays

Fanglong Yuan, Ping He, Zifan Xi, Xiaohong Li, Yunchao Li, Haizheng Zhong, Louzhen Fan, Shihe Yang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise