Skip to main content
main-content

Über dieses Buch

This book constitutes the refereed proceedings of the 6th CCF International Conference on Natural Language Processing, NLPCC 2017, held in Dalian, China, in November 2017.

The 47 full papers and 39 short papers presented were carefully reviewed and selected from 252 submissions. The papers are organized around the following topics: IR/search/bot; knowledge graph/IE/QA; machine learning; machine translation; NLP applications; NLP fundamentals; social networks; and text mining.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

IR/Search/Bot

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Jointly Modeling Intent Identification and Slot Filling with Contextual and Hierarchical Information

Liyun Wen, Xiaojie Wang, Zhenjiang Dong, Hong Chen

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Augmenting Neural Sentence Summarization Through Extractive Summarization

Junnan Zhu, Long Zhou, Haoran Li, Jiajun Zhang, Yu Zhou, Chengqing Zong

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Cascaded LSTMs Based Deep Reinforcement Learning for Goal-Driven Dialogue

Yue Ma, Xiaojie Wang, Zhenjiang Dong, Hong Chen

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Dialogue Intent Classification with Long Short-Term Memory Networks

Lian Meng, Minlie Huang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

An Ensemble Approach to Conversation Generation

Yimeng Zhuang, Xianliang Wang, Han Zhang, Jinghui Xie, Xuan Zhu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

First Place Solution for NLPCC 2017 Shared Task Social Media User Modeling

Lingfei Qian, Anran Wang, Yan Wang, Yuhang Huang, Jian Wang, Hongfei Lin

Knowledge Graph/IE/QA

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Large-Scale Simple Question Generation by Template-Based Seq2seq Learning

Tianyu Liu, Bingzhen Wei, Baobao Chang, Zhifang Sui

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Dual Attentive Neural Network Framework with Community Metadata for Answer Selection

Zhiqiang Liu, Mengzhang Li, Tianyu Bai, Rui Yan, Yan Zhang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Geography Gaokao-Oriented Knowledge Acquisition for Comparative Sentences Based on Logic Programming

Xuelian Li, Qian Liu, Man Zhu, Feifei Xu, Yunxiu Yu, Shang Zhang, Zhaoxi Ni, Zhiqiang Gao

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chinese Question Classification Based on Semantic Joint Features

Xia Li, HanFeng Liu, ShengYi Jiang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Chinese Question Answering System for Single-Relation Factoid Questions

Yuxuan Lai, Yanyan Jia, Yang Lin, Yansong Feng, Dongyan Zhao

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Enhancing Document-Based Question Answering via Interaction Between Question Words and POS Tags

Zhipeng Xie

Machine Learning

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Deep Learning Way for Disease Name Representation and Normalization

Hongwei Liu, Yun Xu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Externally Controllable RNN for Implicit Discourse Relation Classification

Xihan Yue, Luoyi Fu, Xinbing Wang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Random Projections with Bayesian Priors

Keegan Kang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Convolutional Attention Model for Text Classification

Jiachen Du, Lin Gui, Ruifeng Xu, Yulan He

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Shortcut Sequence Tagging

Huijia Wu, Jiajun Zhang, Chengqing Zong

Machine Translation

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Look-Ahead Attention for Generation in Neural Machine Translation

Long Zhou, Jiajun Zhang, Chengqing Zong

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Modeling Indicative Context for Statistical Machine Translation

Shuangzhi Wu, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Ming Zhou

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Semantic Concept Based Unknown Words Processing Method in Neural Machine Translation

Shaotong Li, Jinan Xu, Guoyi Miao, Yujie Zhang, Yufeng Chen

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Research on Mongolian Speech Recognition Based on FSMN

Yonghe Wang, Feilong Bao, Hongwei Zhang, Guanglai Gao

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Using Bilingual Segments to Improve Interactive Machine Translation

Na Ye, Ping Xu, Chuang Wu, Guiping Zhang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Vietnamese Part of Speech Tagging Based on Multi-category Words Disambiguation Model

Zhao Chen, Liu Yanchao, Guo Jianyi, Chen Wei, Yan Xin, Yu Zhengtao, Chen Xiuqin

NLP Applications

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Unsupervised Automatic Text Style Transfer Using LSTM

Mengqiao Han, Ou Wu, Zhendong Niu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Optimizing Topic Distributions of Descriptions for Image Description Translation

Jian Tang, Yu Hong, Mengyi Liu, Jiashuo Zhang, Jianmin Yao

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Automatic Document Metadata Extraction Based on Deep Networks

Runtao Liu, Liangcai Gao, Dong An, Zhuoren Jiang, Zhi Tang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Semantic Representation Enhancement Method for Chinese News Headline Classification

Zhongbo Yin, Jintao Tang, Chengsen Ru, Wei Luo, Zhunchen Luo, Xiaolei Ma

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Abstractive Document Summarization via Neural Model with Joint Attention

Liwei Hou, Po Hu, Chao Bei

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

An Effective Approach for Chinese News Headline Classification Based on Multi-representation Mixed Model with Attention and Ensemble Learning

Zhonglei Lu, Wenfen Liu, Yanfang Zhou, Xuexian Hu, Binyu Wang

NLP Fundamentals

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Domain-Specific Chinese Word Segmentation with Document-Level Optimization

Qian Yan, Chenlin Shen, Shoushan Li, Fen Xia, Zekai Du

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Will Repeated Reading Benefit Natural Language Understanding?

Lei Sha, Feng Qian, Zhifang Sui

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Deep Convolutional Neural Model for Character-Based Chinese Word Segmentation

Zhipeng Xie, Junfeng Hu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chinese Zero Pronoun Resolution: A Chain to Chain Approach

Kong Fang, Zhou Guodong

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Towards Better Chinese Zero Pronoun Resolution from Discourse Perspective

Sheng Cheng, Kong Fang, Zhou Guodong

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Neural Domain Adaptation with Contextualized Character Embedding for Chinese Word Segmentation

Zuyi Bao, Si Li, Sheng Gao, Weiran Xu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

BiLSTM-Based Models for Metaphor Detection

Shichao Sun, Zhipeng Xie

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Hyper-Gated Recurrent Neural Networks for Chinese Word Segmentation

Zhan Shi, Xinchi Chen, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Effective Semantic Relationship Classification of Context-Free Chinese Words with Simple Surface and Embedding Features

Yunxiao Zhou, Man Lan, Yuanbin Wu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Classification of Chinese Word Semantic Relations

Changliang Li, Teng Ma

Social Network

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Identification of Influential Users Based on Topic-Behavior Influence Tree in Social Networks

Jianjun Wu, Ying Sha, Rui Li, Qi Liang, Bo Jiang, Jianlong Tan, Bin Wang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Hierarchical Dirichlet Processes with Social Influence

Jin Qian, Yeyun Gong, Qi Zhang, Xuanjing Huang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Personality-Aware Followee Recommendation Model Based on Text Semantics and Sentiment Analysis

Pan Xiao, YongQuan Fan, YaJun Du

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Novel Community Detection Method Based on Cluster Density Peaks

Donglei Liu, Yipeng Su, Xudong Li, Zhendong Niu

Text Mining

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Review Rating with Joint Classification and Regression Model

Jian Xu, Hao Yin, Lu Zhang, Shoushan Li, Guodong Zhou

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Boosting Collective Entity Linking via Type-Guided Semantic Embedding

Weiming Lu, Yangfan Zhou, Haijiao Lu, Pengkun Ma, Zhenyu Zhang, Baogang Wei

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Biomedical Domain-Oriented Word Embeddings via Small Background Texts for Biomedical Text Mining Tasks

Lishuang Li, Jia Wan, Degen Huang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Homographic Puns Recognition Based on Latent Semantic Structures

Yufeng Diao, Liang Yang, Dongyu Zhang, Linhong Xu, Xiaochao Fan, Di Wu, Hongfei Lin

Short Papers

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Constructing a Chinese Conversation Corpus for Sentiment Analysis

Yujun Zhou, Changliang Li, Bo Xu, Jiaming Xu, Lei Yang, Bo Xu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Improving Retrieval Quality Using PRF Mechanism from Event Perspective

Pengming Wang, Peng Li, Rui Li, Bin Wang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

An Information Retrieval-Based Approach to Table-Based Question Answering

Junwei Bao, Nan Duan, Ming Zhou, Tiejun Zhao

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Building Emotional Conversation Systems Using Multi-task Seq2Seq Learning

Rui Zhang, Zhenyu Wang, Dongcheng Mai

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

NLPCC 2017 Shared Task Social Media User Modeling Method Summary by DUTIR_923

Dongzhen Wen, Liang Yang, HengChao Li, Kai Guo, Peng Fei, HongFei Lin

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Babbling - The HIT-SCIR System for Emotional Conversation Generation

Jianhua Yuan, Huaipeng Zhao, Yanyan Zhao, Dawei Cong, Bing Qin, Ting Liu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Unsupervised Slot Filler Refinement via Entity Community Construction

Zengzhuang Xu, Rui Song, Bowei Zou, Yu Hong

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Relation Linking for Wikidata Using Bag of Distribution Representation

Xi Yang, Shiya Ren, Yuan Li, Ke Shen, Zhixing Li, Guoyin Wang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Neural Question Generation from Text: A Preliminary Study

Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Chuanqi Tan, Hangbo Bao, Ming Zhou

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Answer Selection in Community Question Answering by Normalizing Support Answers

Zhihui Zheng, Daohe Lu, Qingcai Chen, Haijun Yang, Yang Xiang, Youcheng Pan, Wei Zhong

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

An Empirical Study on Incorporating Prior Knowledge into BLSTM Framework in Answer Selection

Yahui Li, Muyun Yang, Tiejun Zhao, Dequan Zheng, Sheng Li

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Enhanced Embedding Based Attentive Pooling Network for Answer Selection

Zhan Su, Benyou Wang, Jiabin Niu, Shuchang Tao, Peng Zhang, Dawei Song

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Retrieval-Based Matching Approach to Open Domain Knowledge-Based Question Answering

Han Zhang, Muhua Zhu, Huizhen Wang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Improved Compare-Aggregate Model for Chinese Document-Based Question Answering

Ziliang Wang, Weijie Bian, Si Li, Guang Chen, Zhiqing Lin

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Transfer Deep Learning for Low-Resource Chinese Word Segmentation with a Novel Neural Network

Jingjing Xu, Shuming Ma, Yi Zhang, Bingzhen Wei, Xiaoyan Cai, Xu Sun

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

AHNN: An Attention-Based Hybrid Neural Network for Sentence Modeling

Xiaomin Zhang, Li Huang, Hong Qu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Improving Chinese-English Neural Machine Translation with Detected Usages of Function Words

Kunli Zhang, Hongfei Xu, Deyi Xiong, Qiuhui Liu, Hongying Zan

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Using NMT with Grammar Information and Self-taught Mechanism in Translating Chinese Symptom and Disease Terminologies

Lu Zeng, Qi Wang, Lingfei Zhang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Learning Bilingual Lexicon for Low-Resource Language Pairs

ShaoLin Zhu, Xiao Li, YaTing Yang, Lei Wang, ChengGang Mi

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Exploring the Impact of Linguistic Features for Chinese Readability Assessment

Xinying Qiu, Kebin Deng, Likun Qiu, Xin Wang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Semantic-Context Ranking Approach for Community-Oriented English Lexical Simplification

Tianyong Hao, Wenxiu Xie, John Lee

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Multiple Learning Model Based Voting System for News Headline Classification

Fenhong Zhu, Xiaozheng Dong, Rui Song, Yu Hong, Qiaoming Zhu

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Extractive Single Document Summarization via Multi-feature Combination and Sentence Compression

Maofu Liu, Yan Yu, Qiaosong Qi, Huijun Hu, Han Ren

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A News Headlines Classification Method Based on the Fusion of Related Words

Yongguan Wang, Binjie Meng, Pengyuan Liu, Erhong Yang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Resolving Chinese Zero Pronoun with Word Embedding

Bingquan Liu, Xinkai Du, Ming Liu, Chengjie Sun, Guidong Zheng, Chao Zou

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Active Learning for Chinese Word Segmentation on Judgements

Qian Yan, Limin Wang, Shoushan Li, Huan Liu, Guodong Zhou

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Study on the Chinese Word Semantic Relation Classification with Word Embedding

E. Shijia, Shengbin Jia, Yang Xiang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

HDP-TUB Based Topic Mining Method for Chinese Micro-blogs

Yaorong Zhang, Bo Yang, Li Yi, Yi Liu, Yangsen Zhang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Detecting Deceptive Review Spam via Attention-Based Neural Networks

Xuepeng Wang, Kang Liu, Jun Zhao

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Tensor Factorization Based User Influence Analysis Method with Clustering and Temporal Constraint

Xiangwen Liao, Lingying Zhang, Lin Gui, Kam-Fai Wong, Guolong Chen

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Cross-Lingual Entity Matching for Heterogeneous Online Wikis

Weiming Lu, Peng Wang, Huan Wang, Jiahui Liu, Hao Dai, Baogang Wei

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Unified Probabilistic Model for Aspect-Level Sentiment Analysis

Daniel Stantic, Fei Song

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

An Empirical Study on Learning Based Methods for User Consumption Intention Classification

Mingzhou Yang, Daling Wang, Shi Feng, Yifei Zhang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Overview of the NLPCC 2017 Shared Task: Chinese Word Semantic Relation Classification

Yunfang Wu, Minghua Zhang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Overview of the NLPCC 2017 Shared Task: Emotion Generation Challenge

Minlie Huang, Zuoxian Ye, Hao Zhou

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Overview of the NLPCC-ICCPOL 2017 Shared Task: Social Media User Modeling

Fuzheng Zhang, Defu Lian, Xing Xie

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Overview of the NLPCC 2017 Shared Task: Single Document Summarization

Lifeng Hua, Xiaojun Wan, Lei Li

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Overview of the NLPCC 2017 Shared Task: Chinese News Headline Categorization

Xipeng Qiu, Jingjing Gong, Xuanjing Huang

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Overview of the NLPCC 2017 Shared Task: Open Domain Chinese Question Answering

Nan Duan, Duyu Tang

Backmatter

Weitere Informationen

BranchenIndex Online

Die B2B-Firmensuche für Industrie und Wirtschaft: Kostenfrei in Firmenprofilen nach Lieferanten, Herstellern, Dienstleistern und Händlern recherchieren.

Whitepaper

- ANZEIGE -

INDUSTRIE 4.0

Der Hype um Industrie 4.0 hat sich gelegt – nun geht es an die Umsetzung. Das Whitepaper von Protolabs zeigt Unternehmen und Führungskräften, wie sie die 4. Industrielle Revolution erfolgreich meistern. Es liegt an den Herstellern, die besten Möglichkeiten und effizientesten Prozesse bereitzustellen, die Unternehmen für die Herstellung von Produkten nutzen können. Lesen Sie mehr zu: Verbesserten Strukturen von Herstellern und Fabriken | Konvergenz zwischen Soft- und Hardwareautomatisierung | Auswirkungen auf die Neuaufstellung von Unternehmen | verkürzten Produkteinführungszeiten
Jetzt gratis downloaden!

Bildnachweise