Skip to main content

Rock Mechanics and Rock Engineering

Ausgabe 11/2023

Inhalt (40 Artikel)

Original Paper

A Generalized Unified Strength Theory for Rocks

Hang-Zhou Li, Jian-Teng Xu, Zhi-Long Zhang, Li Song

Original Paper

Mechanism Interpretation of Sub-critical Crack Growth in Beishan Granite Subjected to Cyclic Loading

Shuting Miao, Peng-Zhi Pan, Zhaofeng Wang, Yujie Feng, Qingsong Zheng

Original Paper

A Comparative Study of Current Methods for Determining Stress Thresholds of Rock Subjected to Compression

Zhenghu Zhang, Zhengzhao Liang, Chun’an Tang, Kiyoshi Kishida

Original Paper

Experimental Investigation on the Grouting Diffusion Characteristics and Relative Filling Degree of Chemical Slurry in Fractured Porous Sandstone

Yuan Zhou, Bin Liu, Zhijun Wu, Yalong Jiang, Quansheng Liu, Lei Weng, Mengyi Li

Original Paper

Coupled Effects of Acid and Temperature on the Damage Characteristics of Sandstone

Na Zhang, Ziyun Zhang, Chenggang Yan, Shuaidong Wang, Yuxin Ren, Xiaoming Sun, Manchao He

Original Paper

Dynamic Shear Fracture Behaviour of Granite Under Axial Static Pre-force by 3D High-Speed Digital Image Correlation

Chenxi Zhang, Diyuan Li, Jinyin Ma, Quanqi Zhu, Pingkuang Luo, Yuda Chen, Minggang Han

Original Paper

Research and Application of High-Energy Gas Fracturing Mechanism Based on CT Scanning Technology

Wei Xiangrui, Wang Xiang, Wu Guangan, Liu Quanwei, Zhang Yansong

Open Access Original Paper

Modeling Ellipsoidal Block Impacts by an Advanced Rheological Model

G. Dattola, C. di Prisco, G. B. Crosta

Open Access Original Paper

Water-Weakening and Time-Dependent Deformation of Organic-Rich Chalks

William M. Kibikas, R. Charles Choens, Stephen J. Bauer, Eyal Shalev, Vladimir Lyakhovsky

Original Paper

Study on Creep Characteristics and Nonlinear Fractional-Order Damage Constitutive Model of Weakly Cemented Soft Rock

Wenkai Ru, Shanchao Hu, Aohui Zhou, Pingkuang Luo, Hao Gong, Chenxi Zhang, Xuedong Zhou

Open Access Original Paper

Shear Behaviour of Fibreglass Rock Bolts for Various Pretension Loads

Peter Gregor, Ali Mirzaghorbanali, Kevin McDougall, Naj Aziz, Behshad Jodeiri Shokri

Original Paper

Buckling Failure Mechanism of a Rock Plate Under Multi-directional Constraints

Yang-Yang Cui, Yang-Yi Zhou, Xiao-Jun Yu, Fei-Yan Wang

Open Access Original Paper

Assessing the Fracturing Process of Rocks Based on Burst–Brittleness Ratio (BBR) Governed by Point Load Testing

Babak Khadivi, Hossein Masoumi, Amin Heidarpour, Qianbing Zhang, Jian Zhao

Original Paper

Mobilization of Cohesion and Friction Angle of Intact Rocks in the Shearing Process

M. Alidaryan, M. H. Khosravi, M. Bahaaddini, M. Moosavi, H. Roshan

Original Paper

A Computational Model for the Thermal Spallation of Crystalline Rocks

Kenneth A. Hart, Julian J. Rimoli

Original Paper

Monitoring and Modelling the Thermally Assisted Deformation of a Rock Column Above Tomb KV42 in the Valley of the Kings, Egypt

Rodrigo Alcaíno-Olivares, Martin Ziegler, Susanne Bickel, Kerry Leith, Matthew A. Perras

Original Paper

Rapid In-Situ Stress Measurement in Vertical Borehole Based on Borehole Diametrical Deformation Analysis

Chao Wang, Zengqiang Han, Yiteng Wang, Chuanying Wang, Jinchao Wang, Sheng Hu

Original Paper

Salt Creep: Transition Between the Low and High Stress Domains

Pierre Bérest, Hakim Gharbi, Laura Blanco-Martín, Benoît Brouard, Dieter Brückner, Kerry L. DeVries, Grégoire Hévin, Gerd Hofer, Christopher J. Spiers, Janos L. Urai

Original Paper

Thermal Contact Resistance of Granite Joints Under Normal Stress

Zheng-Wei Li, Meng-Cheng Long, Peng Xu, Chuan-Yuan Huang, Yun-Sen Wang

Original Paper

Large Rock Collapse-Induced Air Blast: Elucidating the Role of Geomorphology

Yu Zhuang, Muhammad Bilal, Aiguo Xing, Bin Li, Kai He, Yaoming Zhang

Original Paper

Deformation Behavior and Damage Assessment of Ground Reinforced Embankments Impacted by Multiple Medium-Energy Rockfalls

Liang Xiao, Liang Lu, Haoxin Lin, Zongjian Wang, Katsuhiko Arai

Original Paper

A Novel Large-Scale Three-Dimensional Physical Model Experimental System for Deep Underground Engineering

Xia-Ting Feng, Zheng-Wei Li, Shi-Ming Mei, Jun Tian, Cheng-Xiang Yang, Zhi-Bin Yao, Ji-Kai Gao

Original Paper

Dynamic Characterization and Constitutive Model for Impact Simulation of Sandstone

Rongzhu Xia, Chunlin Du, Haiyang Zhang, Zhilong Dang, Jia Huang, Chao Zhang

Original Paper

Experimental Study on Mechanical and Strain Localisation Behaviour of Sandstone Under Seepage–Stress Coupling

Yian Chen, Jiang Xu, Qi Cao, Haokui Rao, Mengqin Cui, Qianwen Zhang, Shoujian Peng