Skip to main content

Rock Mechanics and Rock Engineering

Ausgabe 3/2023

Inhalt (41 Artikel)

Open Access Original Paper

A New In Situ Test for the Assessment of the Rock-Burst Alarm Threshold During Tunnelling

A. Voza, L. Valguarnera, R. Marrazzo, G. Ascari, D. Boldini

Open Access Original Paper

CO2 Injection-Induced Shearing and Fracturing in Naturally Fractured Conventional and Superhot Geothermal Environments

Eko Pramudyo, Ryota Goto, Kiyotoshi Sakaguchi, Kengo Nakamura, Noriaki Watanabe

Original Paper

Blasting Damage of Tunnel Rock Mass Based on Cumulative Effect

Tianlong Ling, Shenglin Li, Dianshu Liu, Shufeng Liang

Original Paper

Experimental and Numerical Study on Shear Behaviors of Rock Joints Reinforced by SFCBs and BFRP Bars

Shubo Zhang, Changsheng Wang, Gang Wang, Xin Zheng, Hui Guan, Tingfang Liu, Feng Xu

Original Paper

A Constitutive Model to Reveal the Anchorage Mechanism of Fully Bonded Bolts

Jianhang Chen, Lei Liu, Banquan Zeng, Kangming Tao, Cun Zhang, Hongbao Zhao, Danqi Li, Junwen Zhang

Original Paper

Fracture Mechanisms of Competent Overburden Under High Stress Conditions: A Case Study

Guangdi Deng, Heping Xie, Mingzhong Gao, Jing Xie, Cong Li, Zhiqiang He

Original Paper

Excavation Stress Path Induced Fracturing Mechanism of Hard Rock in Deep Tunnel

Liangjie Gu, Xia-Ting Feng, Rui Kong, Chengxiang Yang, Qiang Han, Yuelin Xia

Original Paper

Effect of an Adjacent Flaw on the Crack Propagation of a Horseshoe-Shaped Cavity

Bo Zhang, Piaoyang Zhu, Jiancheng Zhang, Shucai Li, Daohong Qiu, Jinglong Li

Original Paper

UDEC Modelling on Dynamic Response of Rock Masses with Joint Stiffness Weakening Attributed to Particle Crushing of Granular Fillings

Jiahu Du, Xiaolin Huang, Guoxiang Yang, Lei Xue, Bangbiao Wu, Mingdong Zang, Xiaohui Zhang

Original Paper

Wear of Cutting Tools in Hard Rock Excavation Process: A Critical Review of Rock Abrasiveness Testing Methods

Mohammad-Taghi Hamzaban, Jamal Rostami, Filip Dahl, Francisco Javier Macias, Pål Drevland Jakobsen

Original Paper

Characteristics and Precursor of Static and Dynamic Triggered Rockburst: Insight from Multifractal

Fuqiang Ren, Chun Zhu, Manchao He, Junlong Shang, Guangliang Feng, Jinwen Bai

Original Paper

Effect of Cyclic Shear Loading on Shear Performance of Rock Bolt Under Different Joint Roughness

Xuezhen Wu, Hanfang Zheng, Yujing Jiang, Tao Deng, Guangshu Xiao, Yu Wang

Original Paper

Investigation of the Spatial Correlation of Rock Crack Propagation Based on Graph Theory

Chunlai Wang, Biao Wang, Changfeng Li, Lin Huang, Liang Sun, Xuhui Xue, Peng Cao

Original Paper

Energy Evolution Characteristics and Weak Structure-“Energy Flow” Impact Damaged Mechanism of Deep-Bedded Sandstone

Zhixiang Song, Junwen Zhang, Shanyong Wang, Xukai Dong, Yang Zhang

Original Paper

Experiment and Numerical Study on Three Hinge Buckling

M. Ghasemi, A. G. Corkum

Open Access Original Paper

Strain Partitioning and Frictional Behavior of Opalinus Clay During Fault Reactivation

Valerian Schuster, Erik Rybacki, Audrey Bonnelye, Grzegorz Kwiatek, Anja M. Schleicher, Georg Dresen

Original Paper

Effects of Anisotropy on Strength and Deformability of Anthracite Under High Confinement

Xiaoliang Wang, Yixin Zhao, Xulong Zhang, Zhuang Sun, Yirui Gao, Yaodong Jiang

Original Paper

An Experimental and Numerical Study on the Mechanism of High-Voltage Electro Pulse Rock-Breaking

Jifeng Kang, Changping Li, Longchen Duan, Yibiao Xiao, Ao Li

Original Paper

Dynamic Compression Behavior of Coal Under Different Initial Gas Pressures

Huaiqian Liu, Lei Wang, GuangXiang Xie

Original Paper

Response Characteristics of Coal Mechanical Behavior to Microwave Irradiation: A Uniaxial Compression Experimental Investigation

Yirui Gao, Yixin Zhao, Xiaoliang Wang, Zhuang Sun, Hao Wang, Jinbao Guo

Original Paper

Dynamic Damage and Failure of Layered Sandstone with Pre-cracked Hole Under Combined Cyclic Impact and Static Loads

Jinyin Ma, Diyuan Li, Pingkuang Luo, Chenxi Zhang, Feihong Gao

Original Paper

Dynamic Mode II Fracture Toughness of Rocks Subjected to Various In Situ Stress Conditions

Wei Yao, Jiaxuan Wang, Bangbiao Wu, Ying Xu, Kaiwen Xia

Original Paper

Research on Deterioration Mechanism and Dynamic Triaxial Compression Characteristics of Freeze–Thaw Sandstone

Fandong Meng, Yue Zhai, Yubai Li, Qingyu Xie, Huan Gao, Yan Li, Qi Dong

Technical Note

A Novel Semi-analytical Model to Predict Elastic Compliance Around the Cased Borehole

Hongwei Wang, Heping Xie, Changtai Zhou, Jianbo Zhu