Skip to main content

Rock Mechanics and Rock Engineering

Ausgabe 5/2023

Inhalt (35 Artikel)

Original Paper

A Novel Integrated DFN-Fracturing-Reservoir Model: A Case Study

Meng Cao, Shuang Zheng, Brendan Elliott, Mukul M. Sharma

Open Access Original Paper

A Non-parametric Discrete Fracture Network Model

Santiago Gómez, José A. Sanchidrián, Pablo Segarra, Maurizio Bernardini

Original Paper

Acoustic Emission Source Localization in Heterogeneous Rocks with Random Inclusions Using a PRM-Based Wave Velocity Model

Lei Weng, Zhijun Wu, Zhiyang Wang, Zhaofei Chu, Xiangyu Xu, Quansheng Liu

Original Paper

Effects of Ultralow Temperature and Water Saturation on the Mechanical Properties of Sandstone

Decheng Zhang, Guanju Lu, Jie Wu, Wen Nie, P. G. Ranjith

Original Paper

Analysis of the Microscopic Evolution of Rock Damage Based on Real-Time Nuclear Magnetic Resonance

Jing Bi, Lin Ning, Yu Zhao, Zhijun Wu, Chaolin Wang

Original Paper

Fracture Mechanism of Sandstone Under Triaxial Extension at Different Loading Rates

Chunde Ma, Guanshuang Tan, Zhihai Lv, Wenyuan Yang, Junjie Zhang

Original Paper

An Empirical Study on Water-Induced Shear Weakening Behaviors of Rough-Walled Sandstone Joints

Guohua Zhang, Bowen Zhang, Junpeng Zou, Feng Xiong, Zhiping Lin, Zhanrong Zhang

Original Paper

Experimental Study on the Influence of Temperature on Rock Salt Creep

Zhikai Dong, Yinping Li, Haoran Li, Ziheng Wang, Xilin Shi, Xiangsheng Chen, Qingfeng Lu

Open Access Original Paper

A New Insight into the Stability of Precariously Balanced Rocks

Balázs Ludmány, Ignacio Pérez-Rey, Gábor Domokos, Mauro Muñiz-Menéndez, Leandro R. Alejano, András Á. Sipos

Original Paper

A Novel Method of Combined Deep Hole Blasting for Gob-Side Roadway Protection

Jun Yang, Qiang Fu, Yubing Gao, Xing Wu, Xu Chang, Changjiang Li

Original Paper

The Mechanism of Stick–Slip as a Rockburst Source in Jointed Rockmass: An Experimental Study

Zhigang Yao, Yong Fang, Rui Zhang, Song Pu, Guangming Zhao, Tao Yu, Chunchi Ma

Original Paper

Experimental Investigation on the Slip Nucleation of Laminated Shale During Fracture Propagation

Lei Chen, Guangqing Zhang, Min Zhang, Chaohao Zhai, Zongyang Fan, Jianlin Zhao, Dawei Zhou, Shiyuan Li

Original Paper

Arching Propagation and Safety in Underground Mining

Francisco J. Vivanco-Avaria, Francisco E. Melo-Hurtado

Original Paper

Rock Adaptability of TBM Variable Cross-section Cutter Ring Based on Finite Element Simulation

Jia-Li Zhao, Xian-Yong Zhu, Cheng Jiang, Song Yang, Xiong Xiao

Original Paper

Evaluating the Anisotropy of Drilling Mechanical Characteristics of Rock in the Process of Digital Drilling

Mingming He, Haoteng Wang, Chunchi Ma, Zhiqiang Zhang, Ning Li

Original Paper

Strength and Failure Mode of Expansive Slurry-Inclined Layered Rock Mass Composite Based on Mohr–Coulomb Criterion

Nan Yao, Xingmin Deng, Binyu Luo, Felix Oppong, Pengcheng Li

Original Paper

Experimental Study and Mechanism Analysis on the Effects of Biaxial In-Situ Stress on Hard Rock Blasting

Guangliang Yan, Fengpeng Zhang, Taeseo Ku, Qiqi Hao, Jianyu Peng

Original Paper

Extracting and Predicting Rock Mechanical Behavior Based on Microseismic Spatio-temporal Response in an Ultra-thick Coal Seam Mine

Majid Khan, He Xueqiu, Song Dazhao, Tian Xianghui, Zhenlei Li, Xue Yarong, Khurram Shahzad Aslam

Original Paper

Evaluating Size Effects for a Porous, Weak, Homogeneous Limestone

Sankhaneel Sinha, Gabriel Walton, Akash Chaurasia, Mark Diederichs, Timothy Batchler

Original Paper

Fracture Identification Under Unstable Drilling Conditions Based on Proposed Multi-parameter Voting Method

Cancan Liu, Jae-Joon Song, Jineon Kim, Xigui Zheng, Niaz Muhammad Shahani, Wenjie Xu

Original Paper

Novel Rock Image Classification: The Proposal and Implementation of HKUDES_Net

Yimeng Zhou, Louis Ngai Yuen Wong, Keith Ki Chun Tse

Correction

Correction: Dynamic Mode II Fracture Toughness of Rocks Subjected to Various In Situ Stress Conditions

Wei Yao, Jiaxuan Wang, Bangbiao Wu, Ying Xu, Kaiwen Xia

Retraction Note

Retraction Note: Novel Rock Image Classification: The Proposal and Implementation of RockNet

Yimeng Zhou, Louis Ngai Yuen Wong, Keith Ki Chun Tse