Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Soft Computing

Soft Computing 8/2017

Ausgabe 8/2017

Inhaltsverzeichnis ( 19 Artikel )

22.03.2016 | Foundations | Ausgabe 8/2017

Fuzzy prime and maximal filters of residuated lattices

Albert Kadji, Celestin Lele, Marcel Tonga

15.03.2016 | Foundations | Ausgabe 8/2017

A novel soft rough fuzzy set: Z-soft rough fuzzy ideals of hemirings and corresponding decision making

Jianming Zhan, Kuanyun Zhu

28.03.2016 | Foundations | Ausgabe 8/2017

Multi-view spectral clustering via robust local subspace learning

Lin Feng, Lei Cai, Yang Liu, Shenglan Liu

12.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

Parallel multi-objective metaheuristics for smart communications in vehicular networks

Jamal Toutouh, Enrique Alba

04.11.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

A novel semi-supervised learning method for Internet application identification

Zhenxiang Chen, Zhusong Liu, Lizhi Peng, Lin Wang, Lei Zhang

26.12.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

Image fusion by combining multiwavelet with nonsubsampled direction filter bank

Geng Peng, Zhengyou Wang, Shuaiqi Liu, Shanna Zhuang

29.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

Channel Status based Sliding Contention Window (CS-SCW) algorithm: A Fuzzy Control Approach for Medium Access in Wireless Networks

B. Nithya, C. Mala, E. Sivasankar

16.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

A semantics-based approach to multi-source heterogeneous information fusion in the internet of things

Feng Wang, Liang Hu, Jin Zhou, Jiejun Hu, Kuo Zhao

26.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

A two-agent single-machine scheduling problem with late work criteria

Du-Juan Wang, Chao-Chung Kang, Yau-Ren Shiau, Chin-Chia Wu, Peng-Hsiang Hsu

26.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

Flexible neural trees based early stage identification for IP traffic

Zhenxiang Chen, Lizhi Peng, Chongzhi Gao, Bo Yang, Yuehui Chen, Jin Li

29.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

A SOM-based Chan–Vese model for unsupervised image segmentation

Mohammed M. Abdelsamea, Giorgio Gnecco, Mohamed Medhat Gaber

26.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

Multi-objective genetic programming for feature extraction and data visualization

Alberto Cano, Sebastián Ventura, Krzysztof J. Cios

29.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

A two-machine flowshop scheduling problem with precedence constraint on two jobs

Shuenn-Ren Cheng, Yunqiang Yin, Chih-Hou Wen, Win-Chin Lin, Chin-Chia Wu, Jun Liu

04.11.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

Differential Evolution with Grid-Based Parameter Adaptation

Vasileios A. Tatsis, Konstantinos E. Parsopoulos

30.10.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

Global harmony search with generalized opposition-based learning

Zhaolu Guo, Shenwen Wang, Xuezhi Yue, Huogen Yang

14.11.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

GA-SVM modeling of multiclass seizure detector in epilepsy analysis system using cloud computing

Chia-Ping Shen, Jeng-Wei Lin, Feng-Sheng Lin, Andy Yan-Yu Lam, Wei Chen, Weizhi Zhou, Hsiao-Ya Sung, Yi-Hui Kao, Ming-Jang Chiu, Fang-Yie Leu, Feipei Lai

12.11.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

A position-aware Merkle tree for dynamic cloud data integrity verification

Jian Mao, Yan Zhang, Pei Li, Teng Li, Qianhong Wu, Jianwei Liu

04.11.2015 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

An improved fuzzy algorithm for image segmentation using peak detection, spatial information and reallocation

Xiaofeng Zhang, Gang Wang, Qingtang Su, Qiang Guo, Caiming Zhang, Beijing Chen

11.08.2016 | Methodologies and Application | Ausgabe 8/2017

Enabling public auditability for operation behaviors in cloud storage

Hui Tian, Zhaoyi Chen, Chin-Chen Chang, Minoru Kuribayashi, Yongfeng Huang, Yiqiao Cai, Yonghong Chen, Tian Wang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Bildnachweise