Skip to main content

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Ausgabe 6/2017

Inhalt (22 Artikel)

Open Access Original Article

Detection of Bearing Faults Using a Novel Adaptive Morphological Update Lifting Wavelet

Yi-Fan Li, MingJian Zuo, Ke Feng, Yue-Jian Chen

Original Article

Intelligent Fault Diagnosis of Rotary Machinery Based on Unsupervised Multiscale Representation Learning

Guo-Qian Jiang, Ping Xie, Xiao Wang, Meng Chen, Qun He

Open Access Original Article

Online Condition Monitoring of Gripper Cylinder in TBM Based on EMD Method

Lin Li, Jian-Feng Tao, Hai-Dong Yu, Yi-Xiang Huang, Cheng-Liang Liu

Open Access Original article

Adaptive Change Detection for Long-Term Machinery Monitoring Using Incremental Sliding-Window

Teng Wang, Guo-Liang Lu, Jie Liu, Peng Yan

Open Access Original Article

A Deep Learning Approach for Fault Diagnosis of Induction Motors in Manufacturing

Si-Yu Shao, Wen-Jun Sun, Ru-Qiang Yan, Peng Wang, Robert X Gao

Original Article

Motor Fault Diagnosis Based on Short-time Fourier Transform and Convolutional Neural Network

Li-Hua Wang, Xiao-Ping Zhao, Jia-Xin Wu, Yang-Yang Xie, Yong-Hong Zhang

Open Access Original Article

Spur Gear Tooth Pitting Propagation Assessment Using Model-based Analysis

Xi-Hui Liang, Zhi-Liang Liu, Jun Pan, Ming Jian Zuo

Open Access Original Article

Integrated Equipment Health Prognosis Considering Crack Initiation Time Uncertainty and Random Shock

Fu-Qiong Zhao, Ming-Jiang Xie, Zhi-Gang Tian, Yong Zeng

Open Access Original Article

Transmission Index Research of Parallel Manipulators Based on Matrix Orthogonal Degree

Zhu-Feng Shao, Jiao Mo, Xiao-Qiang Tang, Li-Ping Wang

Original Article

Springback Mechanism Analysis and Experiments on Robotic Bending of Rectangular Orthodontic Archwire

Jin-Gang Jiang, Ying-Shuai Han, Yong-De Zhang, Yan-Jv Liu, Zhao Wang, Yi Liu

Original Article

Composite Configuration Interventional Therapy Robot for the Microwave Ablation of Liver Tumors

Ying-Yu Cao, Long Xue, Bo-Jin Qi, Li-Pei Jiang, Shuang-Cheng Deng, Ping Liang, Jia Liu

Original Article

Phase-Division-Based Dynamic Optimization of Linkages for Drawing Servo Presses

Zhi-Gang Zhang, Li-Ping Wang, Yan-Ke Cao

Open Access Original Article

Asymmetric Fuzzy Control of a Positive and Negative Pneumatic Pressure Servo System

Gang Yang, Jing-Min Du, Xiao-Yun Fu, Bao-Ren Li

Open Access Review

Review of Large Spacecraft Deployable Membrane Antenna Structures

Zhi-Quan Liu, Hui Qiu, Xiao Li, Shu-Li Yang

Open Access Review

Methods for Force Analysis of Overconstrained Parallel Mechanisms: A Review

Wen-Lan Liu, Yun-Dou Xu, Jian-Tao Yao, Yong-Sheng Zhao

Erratum

Erratum to: Multi-modal Gesture Recognition using Integrated Model of Motion, Audio and Video

GOUTSU Yusuke, KOBAYASHI Takaki, OBARA Junya, KUSAJIMA Ikuo, TAKEICHI Kazunari, TAKANO Wataru, NAKAMURA Yoshihiko

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.