Skip to main content

Cognitive Neurodynamics

Ausgabe 6/2023

Inhalt (19 Artikel)

Open Access Research Article

Temporal spectral evolution of pre-stimulus brain activity in visual and visuomotor tasks

Esteban Sarrias-Arrabal, Marika Berchicci, Valentina Bianco, Manuel Vázquez-Marrufo, Rinaldo Livio Perri, Francesco Di Russo

Research Article

Executive function elevated by long term high-intensity physical activity and the regulation role of beta-band activity in human frontal region

Junxiang Wang, Xudong Zhao, Yan Bi, Shan Jiang, Yinghua Sun, Jian Lang, Chuanliang Han

Open Access Research Article

Transcranial alternating current stimulation ameliorates emotional attention through neural oscillations modulation

Shuang Liu, Yuchen He, Dongyue Guo, Xiaoya Liu, Xinyu Hao, Pengchong Hu, Dong Ming

Research Article

Automatic diagnosis of schizophrenia and attention deficit hyperactivity disorder in rs-fMRI modality using convolutional autoencoder model and interval type-2 fuzzy regression

Afshin Shoeibi, Navid Ghassemi, Marjane Khodatars, Parisa Moridian, Abbas Khosravi, Assef Zare, Juan M. Gorriz, Amir Hossein Chale-Chale, Ali Khadem, U. Rajendra Acharya

Open Access Research Article

Aberrant dynamic functional network connectivity in type 2 diabetes mellitus individuals

Wenjiao Lyu, Ye Wu, Haoming Huang, Yuna Chen, Xin Tan, Yi Liang, Xiaomeng Ma, Yue Feng, Jinjian Wu, Shangyu Kang, Shijun Qiu, Pew-Thian Yap

Research Article

Propofol modulates neural dynamics of thalamo-cortical system associated with anesthetic levels in rats

Xuliang Jiang, Xin Wen, Guoyao Ou, Shitong Li, Yali Chen, Jun Zhang, Zhenhu Liang

Research Article

Multiscale information interaction at local frequency band in functional corticomuscular coupling

Shengcui Cheng, Xiaoling Chen, Yuanyuan Zhang, Ying Wang, Xin Li, Xiaoli Li, Ping Xie

Open Access Research Article

Seizure onset zone identification using phase-amplitude coupling and multiple machine learning approaches for interictal electrocorticogram

Yao Miao, Yasushi Iimura, Hidenori Sugano, Kosuke Fukumori, Toshihisa Tanaka

Research Article

Classification of bipolar disorders using the multilayer modularity in dynamic minimum spanning tree from resting state fMRI

Huan Wang, Rongxin Zhu, Shui Tian, Junneng Shao, Zhongpeng Dai, Li Xue, Yurong Sun, Zhilu Chen, Zhijian Yao, Qing Lu

Research Article

Coherence in event-related EEG oscillations in patients with Alzheimer’s disease dementia and amnestic mild cognitive impairment

Ezgi Fide, Deniz Yerlikaya, Bahar Güntekin, Claudio Babiloni, Görsev G. Yener

Research Article

Spiking image processing unit based on neural analog of Boolean logic operations

Soheila Nazari, Alireza Keyanfar, Marc M. Van Hulle

Research Article

Hamilton energy balance and synchronization behaviors of two functional neurons

Li Zhang, Li Xiong, Xinlei An, Qianqian Shi