Skip to main content

Frontiers in Energy

Ausgabe 6/2022

Inhalt (14 Artikel)

Research Article

Experimental study of stratified lean burn characteristics on a dual injection gasoline engine

Chun Xia, Tingyu Zhao, Junhua Fang, Lei Zhu, Zhen Huang

Research Article

An experimental study of a single-piston free piston linear generator

Jin Xiao, Yingdong Cheng, Jinlong Wang, Chengwei Zhu, Zhen Huang

Research Article

Microwave-induced high-energy sites and targeted energy transition promising for efficient energy deployment

Jing Sun, Guanqun Yu, Kui An, Wenlong Wang, Biao Wang, Zhenyu Jiang, Chenggong Sun, Yanpeng Mao, Xiqiang Zhao, Zhanlong Song

Research Article

Analysis and stabilization control of a voltage source controlled wind farm under weak grid conditions

Shun Sang, Chen Zhang, Jianwen Zhang, Gang Shi, Fujin Deng

Research Article

Optimization of cold-end system of thermal power plants based on entropy generation minimization

Yue Fu, Yongliang Zhao, Ming Liu, Jinshi Wang, Junjie Yan

Research Article

Development of a fan-stirred constant volume combustion chamber and turbulence measurement with PIV

Haoran Zhao, Jinhua Wang, Xiao Cai, Zhijian Bian, Hongchao Dai, Zuohua Huang

Research Article

Improvement of part-load performance of gas turbine by adjusting compressor inlet air temperature and IGV opening

Wei Zhu, Xiaodong Ren, Xuesong Li, Chunwei Gu, Zhitan Liu, Zhiyuan Yan, Hongfei Zhu, Tao Zhang

Research Article

Acoustic characteristics of bi-directional turbines for thermoacoustic generators

Dongdong Liu, Yanyan Chen, Wei Dai, Ercang Luo

Research Article

Crystallization and viscosity-temperature characteristics during co-gasification of industrial sludge and coal

Linmin Zhang, Bin Liu, Juntao Wei, Xudong Song, Yonghui Bai, Jiaofei Wang, Ying Zhou, Huijun Yang, Guangsuo Yu