Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Frontiers of Computer Science

Frontiers of Computer Science 1/2021

Ausgabe 1/2021

Inhaltsverzeichnis ( 18 Artikel )

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Determining node duty cycle using Q-learning and linear regression for WSN

Han Yao Huang, Kyung Tae Kim, Hee Yong Youn

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Proactive planning of bandwidth resource using simulation-based what-if predictions for Web services in the cloud

Jianpeng Hu, Linpeng Huang, Tianqi Sun, Ying Fan, Wenqiang Hu, Hao Zhong

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Evaluating the usage of fault localization in automated program repair: an empirical study

Deheng Yang, Yuhua Qi, Xiaoguang Mao, Yan Lei

01.02.2021 | Letter | Ausgabe 1/2021

Software debugging analysis based on developer behavior data

Bo Yang, Qian Yu, Huai Liu, Yuze He, Chao Liu

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

SSDBA: the stretch shrink distance based algorithm for link prediction in social networks

Ruidong Yan, Yi Li, Deying Li, Weili Wu, Yongcai Wang

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Improving neural sentence alignment with word translation

Ying Ding, Junhui Li, Zhengxian Gong, Guodong Zhou

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Pointwise manifold regularization for semi-supervised learning

Yunyun Wang, Jiao Han, Yating Shen, Hui Xue

01.02.2021 | Review Article | Ausgabe 1/2021

Biologically inspired visual computing: the state of the art

Wangli Hao, Ian Max Andolina, Wei Wang, Zhaoxiang Zhang

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

A framework based on sparse representation model for time series prediction in smart city

Zhiyong Yu, Xiangping Zheng, Fangwan Huang, Wenzhong Guo, Lin Sun, Zhiwen Yu

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Where to go? Predicting next location in IoT environment

Hao Lin, Guannan Liu, Fengzhi Li, Yuan Zuo

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Entity set expansion in knowledge graph: a heterogeneous information network perspective

Chuan Shi, Jiayu Ding, Xiaohuan Cao, Linmei Hu, Bin Wu, Xiaoli Li

01.02.2021 | Review Article | Ausgabe 1/2021

A survey of density based clustering algorithms

Panthadeep Bhattacharjee, Pinaki Mitra

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Mathematical model and simulated annealing algorithm for Chinese high school timetabling problems under the new curriculum innovation

Xingxing Hao, Jing Liu, Yutong Zhang, Gustaph Sanga

01.02.2021 | Review Article | Ausgabe 1/2021

Fingerprint matching, spoof and liveness detection: classification and literature review

Syed Farooq Ali, Muhammad Aamir Khan, Ahmed Sohail Aslam

01.02.2021 | Letter | Ausgabe 1/2021

Transportation mode detection using cumulative acoustic sensing and analysis

Dinesh Vij, Naveen Aggarwal

01.02.2021 | Review Article | Ausgabe 1/2021

Information retrieval: a view from the Chinese IR community

Zhumin Chen, Xueqi Cheng, Shoubin Dong, Zhicheng Dou, Jiafeng Guo, Xuanjing Huang, Yanyan Lan, Chenliang Li, Ru Li, Tie-Yan Liu, Yiqun Liu, Jun Ma, Bing Qin, Mingwen Wang, Jirong Wen, Jun Xu, Min Zhang, Peng Zhang, Qi Zhang

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

k-dominant Skyline query algorithm for dynamic datasets

Zhiyun Zheng, Ke Ruan, Mengyao Yu, Xingjin Zhang, Ning Wang, Dun Li

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Adversarial network embedding using structural similarity

Zihan Zhou, Yu Gu, Ge Yu

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner