Skip to main content
main-content

Zeitschrift

International Journal of Parallel Programming

International Journal of Parallel Programming 3/2015

Ausgabe 3/2015

Special Issue on Network and Parallel Computing

Inhaltsverzeichnis ( 13 Artikel )

01.06.2015 | EDITORIAL | Ausgabe 3/2015

Network and Parallel Computing

Ching-Hsien Hsu, Xiaoming Li, Xuanhua Shi

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

YuruBackup: A Space-Efficient and Highly Scalable Incremental Backup System in the Cloud

Quanqing Xu, Liang Zhao, Mingzhong Xiao, Anna Liu, Yafei Dai

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

Automatic Composition of Heterogeneous Models Based on Semantic Web Services

Hui Huang, Ligang He, Xueguang Chen, Minghui Yu, Zhiwu Wang

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

Accelerating Smith-Waterman Alignment of Species-Based Protein Sequences on GPU

Xiaowen Feng, Hai Jin, Ran Zheng, Lei Zhu, Weiqi Dai

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

Power Efficiency for Hardware/Software Partitioning with Time and Area Constraints on MPSoC

Edwin Sha, Li Wang, Qingfeng Zhuge, Jun Zhang, Jing Liu

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

CCAP: A Cache Contention-Aware Virtual Machine Placement Approach for HPC Cloud

Hai Jin, Hanfeng Qin, Song Wu, Xuerong Guo

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

Efficiently Restoring Virtual Machines

Bernhard Egger, Erik Gustafsson, Changyeon Jo, Jeongseok Son

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

A Parallel Job Execution Time Estimation Approach Based on User Submission Patterns within Computational Grids

Feng Liang, Yunzhen Liu, Hai Liu, Shilong Ma, Bettina Schnor

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

A Virtualization Based Monitoring System for Mini-intrusive Live Forensics

Xianming Zhong, Chengcheng Xiang, Miao Yu, Zhengwei Qi, Haibing Guan

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

OFScheduler: A Dynamic Network Optimizer for MapReduce in Heterogeneous Cluster

Zhao Li, Yao Shen, Bin Yao, Minyi Guo

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

An Adaptive and Memory Efficient Sampling Mechanism for Partitioning in MapReduce

Kenn Slagter, Ching-Hsien Hsu, Yeh-Ching Chung

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

Data Reduction Analysis for Climate Data Sets

Songbin Liu, Xiaomeng Huang, Haohuan Fu, Guangwen Yang, Zhenya Song

01.06.2015 | Ausgabe 3/2015

Inaccuracy in Private BitTorrent Measurements

Hai Jin, Honglei Jiang, Shadi Ibrahim, Xiaofei Liao

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Bildnachweise