Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Computer Science and Technology

Journal of Computer Science and Technology 6/2020

Ausgabe 6/2020

November 28, 2020

Inhaltsverzeichnis ( 17 Artikel )

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Preface

Tao Xie, Zhi Jin, Xuan-Dong Li, Gang Huang, Hausi A. Muller, Jun Pang, Li-Jun Zhang

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

ProSy: API-Based Synthesis with Probabilistic Model

Bin-Bin Liu, Wei Dong, Jia-Xin Liu, Ya-Ting Zhang, Dai-Yan Wang

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Learning Human-Written Commit Messages to Document Code Changes

Yuan Huang, Nan Jia, Hao-Jie Zhou, Xiang-Ping Chen, Zi-Bin Zheng, Ming-Dong Tang

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Automatically Identifying Calling-Prone Higher-Order Functions of Scala Programs to Assist Testers

Yi-Sen Xu, Xiang-Yang Jia, Fan Wu, Lingbo Li, Ji-Feng Xuan

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Reachability of Patterned Conditional Pushdown Systems

Xin Li, Patrick Gardy, Yu-Xin Deng, Hiroyuki Seki

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Specification and Verification of the Zab Protocol with TLA+

Jia-Qi Yin, Hui-Biao Zhu, Yuan Fei

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Modelling and Verification of Real-Time Publish and Subscribe Protocol Using Uppaal and Simulink/Stateflow

Qian-Qian Lin, Shu-Ling Wang, Bo-Hua Zhan, Bin Gu

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Jupiter Made Abstract, and Then Refined

Heng-Feng Wei, Rui-Ze Tang, Yu Huang, Jian Lv

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Verifying ReLU Neural Networks from a Model Checking Perspective

Wan-Wei Liu, Fu Song, Tang-Hao-Ran Zhang, Ji Wang

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Modular Verification of SPARCv8 Code

Jun-Peng Zha, Xin-Yu Feng, Lei Qiao

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Automatic Buffer Overflow Warning Validation

Feng-Juan Gao, Yu Wang, Lin-Zhang Wang, Zijiang Yang, Xuan-Dong Li

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Predicting Code Smells and Analysis of Predictions: Using Machine Learning Techniques and Software Metrics

Mohammad Y. Mhawish, Manjari Gupta

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Neural Explainable Recommender Model Based on Attributes and Reviews

Yu-Yao Liu, Bo Yang, Hong-Bin Pei, Jing Huang

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

Topic Modeling Based Warning Prioritization from Change Sets of Software Repository

Jung-Been Lee, Taek Lee, Hoh Peter In

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY

01.11.2020 | Regular Paper | Ausgabe 6/2020

2020 Author Index

12.10.2012 | Erratum | Ausgabe 6/2020

Retraction Note: Edge-Oriented Spatial Interpolation for Error Concealment of Consecutive Blocks

Wei Fu, Guang-Zhong Xing

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Bildnachweise