Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Electronic Materials

Journal of Electronic Materials 4/2020

Ausgabe 4/2020

Inhaltsverzeichnis ( 40 Artikel )

17.01.2020 | Ausgabe 4/2020

An Innovative Technique to Achieve Tunable Filtering Action by Ferroelectric Material in Infrared Region

Muchenedi Hari Kishor, M. L. N. Madhu Mohan

11.02.2020 | Ausgabe 4/2020

A Temperature Sensor Based on Al/p-Si/CuCdO2/Al Diode for Low Temperature Applications

A. Dere, A. TataroŸğlu, Abdullah G. Al-Sehemi, Haydar Eren, M. Soylu, Ahmed A. Al-Ghamdi, F. Yakuphanoglu

08.01.2020 | Ausgabe 4/2020 Open Access

Epitaxial Growth and Optically Pumped Stimulated Emission in AlGaN/InGaN Ultraviolet Multi-Quantum-Well Structures

Ping Chen, Young Jae Park, Yuh-Shiuan Liu, Theeradetch Detchprohm, P. Douglas Yoder, Shyh-Chiang Shen, Russell D. Dupuis

10.02.2020 | Ausgabe 4/2020

Strong Narrow Red Emission in a Perturbed Fergusonite System: Y3Mg2Nb3O14:Eu3+ for White LED Applications

T. S. Sreena, P. Prabhakar Rao, Athira K. V. Raj, T. R. Aju Thara

23.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Separate Absorption and Multiplication AlGaN Solar-Blind Avalanche Photodiodes With High-low-Doped and Heterostructured Charge Layer

Zhenhua Zhang, Lijie Sun, Meng Chen, Xinjia Qiu, Bin Li, Hao Jiang

31.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Performance Analysis of a Charge Plasma Junctionless Nanotube Tunnel FET Including the Negative Capacitance Effect

Shruti Shreya, Naveen Kumar, Sunny Anand, Intekhab Amin

10.01.2020 | Ausgabe 4/2020

A New Ag/AgBr/LaAlO3 Plasmonic Composite: Synthesis, Characterization, and Visible-Light Driven Photocatalytic Activity

Perala Venkataswamy, Mannepalli Sudheera, Kammara Vaishnavi, Kadari Ramaswamy, Gundeboina Ravi, Muga Vithal

10.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Enhanced Thermoelectric Performance of Polythiophene/Carbon Nanotube-Based Composites

X. Y. Jiang, Q. K. Zhang, S. P. Deng, B. Zhou, B. Wang, Z. Q. Chen, N. Qi, X. F. Tang

21.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Spectroscopic, Optical and Dielectric Investigation of (Mg, Cu, Ni, or Cd) Acetates’ Influence on Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt/Polyvinylpyrrolidone Polymer Electrolyte Films

Adel M. El Sayed, Gomaa Khabiri

10.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Identification of Electronic Components Susceptible to Deterioration by Atmospheric Corrosion

F. Sánchez Pérez, A. Ortiz Prado

10.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Structural and Magnetic Characterization of Fe-Based Amorphous Alloy Prepared by Microwave Annealing Treatment

Song Ding, Min Liu, Zhanyong Wang, Zemin Wang, Binjun Wang, Ding Zhou, Minglin Jin, Yanli Sui

10.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Optical and Structural Characterization of Honeycomb-Like Ag2S Nanoparticles by a Simplified and Stable Wet Chemical Synthesis Method

S. G. Ruvalcaba-Manzo, R. Ramírez-Bon, J. Tánori, R. Ochoa-Landin, S. J. Castillo

13.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Fabrication of Superhydrophobic Ti/SnO2-Sb/α-PbO2/Fe-β-PbO2-PTFE Electrode and Application in Wastewater Treatment

Yuanzeng Jin, Yanqi Lv, Chao Yang, Wanxian Cai, Zhaobin Zhang, Hui Tong, Xingfu Zhou

14.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Hybrid SnO2@NiCo2O4 Heterostructure With Improved Capacitive Performance

Yongmei He, Weichao Han, Lijun Li

14.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Effects of Co-Doped B and Al on the Improvement of Electrical Properties of Ga and P Contaminated Upgraded Metallurgical-Grade Silicon Materials

Kai Wang, Yi Tan, Dachuan Jiang, Shiqiang Ren, Zhiqiang Hu, Pengting Li

17.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Assessing of Photoluminescence and Thermoluminescence Properties of Dy3+ Doped White Light Emitter TTB-Lead Metatantalate Phosphor

Mustafa İlhan, İlker Çetin Keskin, Serdar Gültekin

21.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Effect of the Sintering Process on the Structure, Colorimetric, Optical and Photoluminescence Properties of SrWO4 Phosphor Powders

Shifa Wang, Huajing Gao, Yong Wang, Guangzhuang Sun, Xinxin Zhao, Hufeng Liu, Chaoli Chen, Liang Yang

21.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Dy3+ Activated Nearly White Emitting NaCdPO4 as Potential Phosphors for Solid State Light Applications

M. K. Pradhan, T. Lakshmana Rao, S. Dash

17.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Rapid Synthesis and Electric Transport Properties of (Ca1−xBax)12Al14O33 Electrides

Yixin Xiao, Xin Zhang, Rongrong Li, Jiuxing Zhang

05.02.2020 | Ausgabe 4/2020

Effects of Ultrafine Bismuth Powder on the Properties of Zinc Electrodes in Zinc-Air Batteries

Yuxin Da, Fangxia Zhao, Jingcheng Shi, Zhenzhong Zhang

21.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Design and Analysis of a Synchronized Interface Circuit for Triboelectric Energy Harvesting

Khushboo, Puneet Azad

21.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Electron Energy Loss Structures of Terminated Scandium and Hafnium MXene Monolayers from First-Principles Calculations

R. Momeni Feili, M. Dadsetani, R. Nejatipour, A. Ebrahimian

21.01.2020 | Ausgabe 4/2020

The Role of the Cu on OSL Emission in Gamma-LiAlO2:Cu Crystal

Xun Xu, Tingyu Liu, Yazhou Lu, Qiuyue Li, Rui Guo, Xuping Jiao

23.01.2020 | Ausgabe 4/2020

One-Step Synthesis of Carbon Nanotubes-Modified and Carbon-Coated Li4Ti5O12 and Its Application to Li Half Cell and LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2/Li4Ti5O12 Full Cell

Pengfei Zhang, Yanxia Liu, Fengtao Chai, Yameng Fan, Aolin Hou

24.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Enhanced Transmittance and Photoelectrochemical 2D Nanostructured N-Type Semiconductor ZnS Thin Film Prepared by One-Step Electrodeposition in a Non-Vacuum-Processed CIGS Cell

Libo Li, Mo Zhai, Canghai Long, Wentao Wang

27.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Detecting the Repair of Sulfur Vacancies in CVD-Grown MoS2 Domains via Hydrogen Etching

Shike Hu, Jing Li, Shuang Wang, Yijian Liang, He Kang, Yanhui Zhang, Zhiying Chen, Yanping Sui, Guanghui Yu, Songang Peng, Zhi Jin, Xinyu Liu

29.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Effect of Structural Water on the Dielectric Properties of Hydrated Tungsten Trioxide

M. Manuja, K. V. Sarath, Tintu Thomas, Joshy Jose, Gijo Jose

30.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Temperature Dependence of Raman and Photoluminescence Spectra of Ternary Alloyed CdSe0.3Te0.7 Quantum Dots

Le Xuan Hung, Pham Thu Nga, Nguyen Nhu Dat, Nguyen Thi Thuc Hien

31.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Enhancing DSSC Photoanode Performance by Using Ni-Doped TiO2 to Fabricate Scattering Layers

Dang-Trang Nguyen, Yoshiki Kurokawa, Kozo Taguchi

03.02.2020 | Ausgabe 4/2020

Improved Electrical Properties of Layer Structured La2Ti1.96V0.04O7 Ceramics

Yueyi Li, Tom Lee, Laiming Jiang, Wenwu Wang, Zhifeng Jiao, Dayun Liang, Xingxu Yan, Mingjie Xu, Qiang Chen, Xiaoqing Pan, Jianguo Zhu

10.02.2020 | Ausgabe 4/2020

Magnetic Interactions and Magnetocaloric Effect in (La0.5Pr0.5)0.6Ba0.4MnO3: Effect of A-Site Codoping

Nguyen Thi My Duc, Chang-Ming Hung, Ngo Thu Huong, Manh-Huong Phan

04.02.2020 | Ausgabe 4/2020

Effects of Sintering Method and BaTiO3 Dopant on the Microstructure and Electric Properties of Bi (Fe0.9Al0.05Yb0.05) O3-Based Ceramics

Gang Chen, Cong Ji, Tao Fan, Jiahua Li, Chunlin Fu, Wei Cai, Rongli Gao, Zhenhua Wang, Xiaoling Deng, Peigeng Fan

05.02.2020 | Ausgabe 4/2020

Effect of ECAP Process and Subsequent Annealing on Microstructure and Properties of Cu-0.25Se-0.25Te Alloy

Ruijie Huang, Dachuan Zhu, Xin Liao, Qun Yan

05.02.2020 | Ausgabe 4/2020

Enhanced Optical and Photocatalytic Properties of Au/Ag Nanoparticle-decorated ZnO Films

V. D. Thinh, V. D. Lam, T. N. Bach, N. D. Van, D. H. Manh, D. H. Tung, N. T. H. Lien, U. T. D. Thuy, T. X. Anh, N. T. Tung, N. T. H. Le

05.02.2020 | Ausgabe 4/2020

Temperature Dependence of Structure, Morphology and Dielectric Characterization of Gallium Phthalocyanine Chloride Discs

E. Elesh, Z. Mohamed, Mahmoud S. Dawood

10.02.2020 | Ausgabe 4/2020

A First-Principles Study of the Adsorption of H2O on Ru- and Mo-Alloyed Pt(111) Surfaces

Wahyu Tri Cahyanto, Siti Zulaehah, Farzand Abdullatif, Wahyu Widanarto, Mukhtar Effendi, Hideaki Kasai

02.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Evolution and Growth Mechanism of Cu2(In,Sn) Formed Between In-48Sn Solder and Polycrystalline Cu During Long-Time Liquid-State Aging

Feifei Tian, Xueyong Pang, Bo Xu, Zhi-Quan Liu

21.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Microstructure Evolution, Thermal and Mechanical Property of Co Alloyed Sn-0.7Cu Lead-Free Solder

Jianglei Fan, Hengtao Zhai, Zhanyun Liu, Xiao Wang, Xiangkui Zhou, Yan Wang, Ying Li, Hongxia Gao, Jianxiu Liu

21.01.2020 | Ausgabe 4/2020

Influence of Aging Atmosphere on the Thermal Stability of Low-Temperature Rapidly Sintered Cu Nanoparticle Paste Joint

Jiacheng Xie, Jun Shen, Jinzhao Deng, Xu Chen

03.01.2020 | Ausgabe 4/2020 Open Access

Gas Sensing and Power Harvesting Polyvinylidene Fluoride Nanocomposites Containing Hybrid Nanotubes

Deepalekshmi Ponnamma, Ashok K. Sharma, Priya Saharan, Mariam Al Ali Al-Maadeed

Aktuelle Ausgaben