Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science 21/2020

Ausgabe 21/2020

Inhaltsverzeichnis ( 31 Artikel )

20.04.2020 | Review | Ausgabe 21/2020

Glowing photoluminescene in carbon-based nanodots: current state and future perspectives

Ravi Vithalani, Dikin Patel, Chetan K. Modi, Devesh H. Suthar

16.04.2020 | Ceramics | Ausgabe 21/2020

Crystallization behavior of amorphous BaTiO3 thin films

Gyung Hyun Ryu, Neal P. Lewis, George N. Kotsonis, Jon-Paul Maria, Elizabeth C. Dickey

13.04.2020 | Ceramics | Ausgabe 21/2020

Effects of uniaxial compressive stress on the electrocaloric effect of ferroelectric ceramics

Xiangyang Cheng, Yingwei Li, Dapeng Zhu, Meiya Li, Min Feng

20.04.2020 | Ceramics | Ausgabe 21/2020

Joining ZnS ceramics by using PbTiO3-doped PbO–B2O3–ZnO

Jianhao Xu, Di Gao, Xingxing Wang, Xiang Zhou, Bingxuan Zhu, Xiaoquan Qi, Dusan P. Sekulic, Peng He, Zhuoran Li, Tiesong Lin, Shuye Zhang

22.04.2020 | Ceramics | Ausgabe 21/2020

Structural and electrical characterization of hydrothermally deposited piezoelectric (K,Na)(Nb,Ta)O3 thick films

Takahisa Shiraishi, Yuta Muto, Yoshiharu Ito, Takanori Kiguchi, Kazuhisa Sato, Masahiko Nishijima, Hidehiro Yasuda, Hiroshi Funakubo, Toyohiko J. Konno

20.04.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 21/2020

Effect of nitrogen on valence states of Cu in CuxO by changing the surface chemical potential of oxygen

Deliang Chu, Xiaojie Wu, Mingcai Yao, Fanzhi Meng, Xiang Wang, Jian Meng

27.04.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 21/2020

Sensing performance of gas sensors fabricated from controllably grown ZnO-based nanorods on seed layers

Pragya Singh, Firman Mangasa Simanjuntak, Yi-Chu Wu, Amit Kumar, Hsiao-Wen Zan, Tseung-Yuen Tseng

22.04.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 21/2020

Fabrication of self-reactive microcapsules as color visual sensing for damage reporting

Xu Zheng, Qing Wang, Yao Li, Shuangshuang Xu, Yunfeng Li

20.04.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 21/2020

UV-light-assisted preparation of MoO3−x/Ag NPs film and investigation on the SERS performance

Zhiqiang Niu, Canliang Zhou, Jiawei Wang, Yinghao Xu, Chenjie Gu, Tao Jiang, Shuwen Zeng, Yonghui Zhang, Diing Shenp Ang, Jun Zhou

20.04.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 21/2020 Open Access

Nanocomposite coatings obtained by electrophoretic co-deposition of poly(etheretherketone)/graphene oxide suspensions

Eduin I. González-Castillo, Tommaso Costantini, Milo S. P. Shaffer, Aldo R. Boccaccini

16.04.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 21/2020 Open Access

Effect of water on the breakdown and dielectric response of polypropylene/nano-aluminium nitride composites

Xinyu Wang, Dayuan Qiang, Ian Hosier, Yanqiu Zhu, George Chen, Thomas Andritsch

22.04.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 21/2020

Vertically aligned dopamine-reduced graphene oxide with high thermal conductivity for epoxy nanocomposites

Yingchun Liu, Kun Wu, Maoping Lu, Shibin Nie, Weilong Chen, Enxiang Jiao, Bingfei Nan, Liyan Liang, Mangeng Lu

20.04.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 21/2020 Open Access

Global and local conductivity in percolating crosslinked carbon black/epoxy–amine composites

A. Alekseev, T. H. Wu, L. G. J. van der Ven, R. A. T. M. van Benthem, G. de With

17.04.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 21/2020

Fabrication of high-strength PET fibers modified with graphene oxide of varying lateral size

Wenguang Yu, Xianye Zhang, Xuefeng Gao, Haihui Liu, Xingxiang Zhang

16.04.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 21/2020

Fracture characterization of novel bioceramic microbeads filled polymer composite

John Duckworth, Takaaki Arahira, Mitsugu Todo

17.04.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 21/2020

Pluronic-coated nanoparticles for enhanced spatial distribution and increased softness of nanocomposite hydrogels

Leandro Toledo, Daniel Palacio, Susana Sánchez, Bruno F. Urbano

27.04.2020 | Computation & theory | Ausgabe 21/2020

Nonlinear elastic switch based on solid–solid phononic crystals

Farzaneh Motaei, Ali Bahrami

24.04.2020 | Electronic materials | Ausgabe 21/2020

Potassium persulfate as an oxidizer in chemical mechanical polishing slurries relevant for copper interconnects with cobalt barrier layers

Lifei Zhang, Tongqing Wang, Xinchun Lu

27.04.2020 | Electronic materials | Ausgabe 21/2020

Self-powered ultraviolet photodetector based on CuGaO/ZnSO heterojunction

Jiyu Huang, Jinchun Jiang, Liang Hu, Yiyu Zeng, Shuangchen Ruan, Zhizhen Ye, Yu-Jia Zeng

20.04.2020 | Electronic materials | Ausgabe 21/2020

High-energy conversion-efficiency direct-alternating-current hybrid generator with piezoelectric polylactide and dynamic Schottky diode

Xiaoran Hu, Ying Hu, Zhen Guo, Shuai Liu, Qian Zhang, Xiaokun Zhang, Yong Xiang

16.04.2020 | Energy materials | Ausgabe 21/2020

Three-dimensional hierarchical Ni5P4 nanospheres encapsulated in graphene as high-performance anode materials of sodium ion batteries

Hui Zheng, Shuang Men, Xiaolian Huang, Yuan Zhou, Hongcheng Gao, Jie Huang, Xiongwu Kang

20.04.2020 | Energy materials | Ausgabe 21/2020

Tuning the interfaces of Co–Co2C with sodium and its relation to the higher alcohol production in Fischer–Tropsch synthesis

Yang Liu, Shun He, Ruoou Yang, Fanfei Sun, Yuqi Yang, Bingbao Mei, Jincan Kang, Dongshuang Wu, Zheng Jiang

20.04.2020 | Energy materials | Ausgabe 21/2020

Clusters of CuO nanorods arrays for stable lithium metal anode

Yu Luo, Guoqiang He

20.04.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 21/2020

Mechanical characterization of a polymeric scaffold for bone implant

Bankole I. Oladapo, Oluwadamilola B. Obisesan, Bowoto Oluwole, Victor A. Adebiyi, Hazrat Usman, Affan Khan

26.04.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 21/2020

Aqueous electrodeposition of (AuNPs/MWCNT–PEDOT) composite for high-affinity acetylcholinesterase electrochemical sensors

Thi Thu Vu, Thi Ngoc Nga Dau, Cong Thanh Ly, Do Chung Pham, Thi Thanh Ngan Nguyen, Van Trinh Pham

22.04.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 21/2020

Synthesis and characterization of 3D-printed functionally graded porous titanium alloy

Ahmed Hindy, Farzam Farahmand, Fereydoun Pourdanesh, Maryam Torshabi, A. Hadi Al Janabi, Morteza Rasoulianboroujeni, Lobat Tayebi, Fahimeh S. Tabatabaei

15.04.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 21/2020 Open Access

Insight into indentation-induced plastic flow in austenitic stainless steel

Wenzhen Xia, Gerhard Dehm, Steffen Brinckmann

22.04.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 21/2020

κ-Carrageenan/poly(N-acryloyl glycinamide) double-network hydrogels with high strength, good self-recovery, and low cytotoxicity

Yan Guo, Miaomiao He, Yue Peng, Qi Zhang, Luke Yan, Xingjie Zan

20.04.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 21/2020

Autocatalyzed interfacial thiol–isocyanate click reactions for microencapsulation of ionic liquids

Chunmei Li, Zhengzhou Su, Jiaojun Tan, Ying Xue, Yumin Yang, Hangyu Yin, Guoxian Zhang, Qiuyu Zhang

24.04.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 21/2020

ABA triblock copolyesters composed of poly(l-lactide) A hard blocks: comparison of amorphous and crystalline unsaturated aliphatic polyesters as B soft blocks

Yanshai Wang, Xuefei Leng, Zhiyong Wei, Yabiao Zhao, Liuchun Zheng, Yang Li

26.04.2020 | Correction | Ausgabe 21/2020

Correction to: Modeling of uniaxial compression in a 3D periodic re-entrant lattice structure

Li Yang, Ola Harrysson, Harvey West, Denis Cormier

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise