Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 11/2021

Ausgabe 11/2021

Inhaltsverzeichnis ( 80 Artikel )

22.01.2021 | Perspective Review | Ausgabe 11/2021

Cornerstone of molecular spintronics: Strategies for reliable organic spin valves

Shuaishuai Ding, Yuan Tian, Wenping Hu

06.02.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021

Recent developments in self-powered smart chemical sensors for wearable electronics

Aaryashree, Surjit Sahoo, Pravin Walke, Saroj Kumar Nayak, Chandra Sekhar Rout, Dattatray J. Late

24.03.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021

Recent advances in semimetallic pnictogen (As, Sb, Bi) based anodes for sodium-ion batteries: Structural design, charge storage mechanisms, key challenges and perspectives

Samrat Sarkar, Swagata Roy, Yufeng Zhao, Jiujun Zhang

10.03.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021

Advances in green synthesis and applications of graphene

Qi Yu, Jianchao Jiang, Liyun Jiang, Qingqing Yang, Ning Yan

27.03.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021

X-ray sensitive high-Z metal nanocrystals for cancer imaging and therapy

Liting Zheng, Rong Zhu, Lanlan Chen, Qinrui Fu, Jingying Li, Chen Chen, Jibin Song, Huanghao Yang

05.02.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021 Open Access

Graphene transfer methods: A review

Sami Ullah, Xiaoqin Yang, Huy Q. Ta, Maria Hasan, Alicja Bachmatiuk, Klaudia Tokarska, Barbara Trzebicka, Lei Fu, Mark H. Rummeli

03.03.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021

Recent advances and perspective on the synthesis and photocatalytic application of metal halide perovskite nanocrystals

Yong Xu, Muhan Cao, Shaoming Huang

31.03.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021

Metal-support interactions in designing noble metal-based catalysts for electrochemical CO2 reduction: Recent advances and future perspectives

Zhao Li, Rui Wu, Lei Zhao, Pingbo Li, Xinxin Wei, Junjie Wang, Jun Song Chen, Tierui Zhang

14.07.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021

Intriguing one-dimensional electronic behavior in emerging two-dimensional materials

Xuan Song, Teng Zhang, Huixia Yang, Hongyan Ji, Jiatao Sun, Liwei Liu, Yeliang Wang, Hongjun Gao

04.09.2021 | Review Article | Ausgabe 11/2021

Two-dimensional quantum dots for biological applications

Yingchun Niu, Jiapeng Li, Jiajia Gao, Xiangcheng Ouyang, Lulu Cai, Quan Xu

22.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Long-term fundus fluorescence angiography and real-time diagnosis of retinal diseases in non-human primate-animal models

Miaomiao Tang, Lu Zhang, Bin Song, Xiaoyuan Ji, Chenyu Wang, Houyu Wang, Hua Xu, Yuanyuan Su, Yao He

22.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

A dual-use probe for nano-metric photoelectric characterization using a confined light field generated by photonic crystals in the cantilever

Yaoping Hou, Chengfu Ma, Wenting Wang, Yuhang Chen

22.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Van der Waals heterostructure engineering by 2D space-confinement for advanced potassium-ion storage

Bi Luo, Peng Wu, Jiafeng Zhang, Liang Cao, Chunhui Wang, Bin Lu, Bao Zhang, Xing Ou

05.06.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Efficient carrier transport via dual-function interfacial engineering using cesium iodide for high-performance perovskite solar cells based on NiOx hole transporting materials

Taotao Hu, Fu Zhang, Hua Yu, Meng Zhang, Yue Yu, Wenfeng Zhang, Rui Liu, Liuwen Tian, Zhu Ma

25.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021 Open Access

High-yield fabrication of perpendicularly magnetised synthetic antiferromagnetic nanodiscs

Emma N. Welbourne, Tarun Vemulkar, Russell P. Cowburn

30.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Epitaxial growth of CsPbBr3-PbS vertical and lateral heterostructures for visible to infrared broadband photodetection

Qingbo Liu, Lihan Liang, Hongzhi Shen, Dehui Li, Hong Zhou

23.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Carbon dots modified Ti3C2Tx-based fibrous supercapacitor with photo-enhanced capacitance

Hui Wang, Jingjing Cao, Yunjie Zhou, Xiao Wang, Hui Huang, Yang Liu, Mingwang Shao, Zhenhui Kang

21.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

A GQD-based composite film as photon down-converter in CNT/Si solar cells

Xuewei Zhao, Yizeng Wu, Zhiyuan Xia, Shulong Chang, Yuanyuan Shang, Anyuan Cao

25.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Nanomedicine-mediated ubiquitination inhibition boosts antitumor immune response via activation of dendritic cells

Jilong Wang, Mengwen Huang, Senbiao Chen, Yingli Luo, Song Shen, Xiaojiao Du

29.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Surface-tuning nanoporous AuCu3 engineering syngas proportion by electrochemical conversion of CO2

Chao An, Yongli Shen, Wenxiu Yan, Linxiu Dai, Changhua An

09.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

High drug loading and pH-responsive nanomedicines driven by dynamic boronate covalent chemistry for potent cancer immunotherapy

Wei Jiang, Han Zhou, Qin Wang, Ziqi Chen, Wang Dong, Zixuan Guo, Yong Li, Wei Zhao, Meixiao Zhan, Yucai Wang, Ligong Lu

24.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

The As-surface of an iron-based superconductor CaKFe4As4

Lu Cao, Yang Song, Ya-Bin Liu, Qi Zheng, Guangyuan Han, Wenyao Liu, Meng Li, Hui Chen, Yuqing Xing, Guang-Han Cao, Hong Ding, Xiao Lin, Shixuan Du, Yu-Yang Zhang, Geng Li, Ziqiang Wang, Hong-Jun Gao

29.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Smoke suppressant in flame retarded thermoplastic polyurethane composites: Synergistic effect and mechanism study

Hongyuan Ren, Kelan Qing, Ying Chen, Yanjun Lin, Xue Duan

30.01.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Enhanced second-order Stark effect in twisted bilayer graphene quantum dots

Xian Wang, Yingqi Cui, Li Zhang, Mingli Yang

10.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Bio-inspired construction of electrocatalyst decorated hierarchical porous carbon nanoreactors with enhanced mass transfer ability towards rapid polysulfide redox reactions

Shijie Zhang, Yongshang Zhang, Guosheng Shao, Peng Zhang

06.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Enhancing the long-term Na-storage cyclability of conversion-type iron selenide composite by construction of 3D inherited hyperbranched polymer buffering matrix

Hao Li, Changchun Hu, Yaping Xia, Ting Li, Daohong Zhang, Fei Xu

13.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Stoichiometric effect on electrical and near-infrared photodetection properties of full-composition-range GaAs1−xSbx nanowires

Jiamin Sun, Mingming Han, Meng Peng, Lei Zhang, Dong Liu, Chengcheng Miao, Jiafu Ye, Zhiyong Pang, Longbing He, Hailu Wang, Qing Li, Peng Wang, Lin Wang, Xiaoshuang Chen, Chongxin Shan, Litao Sun, Weida Hu, Zai-xing Yang

05.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

High-performance textile piezoelectric pressure sensor with novel structural hierarchy based on ZnO nanorods array for wearable application

Yongsong Tan, Kun Yang, Bo Wang, Hui Li, Lei Wang, Chaoxia Wang

06.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Low-temperature synthesis of Fe2(MoO4)3nanosheets: A cathode for sodium ion batteries with kinetics enhancement

Ha Tran Huu, N. S. M. Viswanath, Ngoc Hung Vu, Jong-Won Lee, Won Bin Im

05.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Near-infrared light-controllable bufalin delivery from a black phosphorus-hybrid supramolecular hydrogel for synergistic photothermal-chemo tumor therapy

Jiaqi He, Guoqin Chen, Peng Zhao, Caiwen Ou

06.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Homogenous lithium plating/stripping regulation by a mass-producible Zn particles modified Li-metal composite anode

ZiLi Zhang, Yang Jin, Yu Zhao, Jing Xu, Bin Sun, Kai Liu, Hongfei Lu, Nawei Lv, Zhimin Dang, Hui Wu

04.06.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Evolution of dielectric loss-dominated electromagnetic patterns in magnetic absorbers for enhanced microwave absorption performances

Xiaogu Huang, Man Qiao, Xiaochi Lu, Yafei Li, Yabin Ma, Bo Kang, Bin Quan, Guangbin Ji

01.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Bimetallic nickel cobalt sulfides with hierarchical coralliform architecture for ultrafast and stable Na-ion storage

Yanyan He, Caifu Dong, Sijia He, Huan Li, Xiuping Sun, Yuan Cheng, Guowei Zhou, Liqiang Xu

01.04.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Tuned single atom coordination structures mediated by polarization force and sulfur anions for photovoltaics

Hongyu Jing, Zhengyan Zhao, Chunyang Zhang, Wei Liu, Danyang Wu, Chao Zhu, Ce Hao, Jiangwei Zhang, Yantao Shi

03.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

High elasticity of CsPbBr3 perovskite nanowires for flexible electronics

Xiaocui Li, You Meng, Rong Fan, Sufeng Fan, Chaoqun Dang, Xiaobin Feng, Johnny C. Ho, Yang Lu

22.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

CsPbBr3 quantum dots photodetectors boosting carrier transport via molecular engineering strategy

Wei Yan, Jianhua Shen, Yihua Zhu, Yiqing Gong, Jingrun Zhu, Zheng Wen, Chunzhong Li

10.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Engineering tailorable TiO2 nanotubes for NIR-controlled drug delivery

Yue Xu, Chenxi Zhao, Xi Zhang, Jingwen Xu, Lingling Yang, Zhechen Zhang, Zhida Gao, Yan-Yan Song

28.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Surface polarization enables high charge separation in TiO2 nanorod photoanode

Wei Ma, Keke Huang, Xiaofeng Wu, Meng Wang, Shouhua Feng

05.06.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Metal-organic framework-derived Ni/ZnO nano-sponges with delicate surface vacancies as anode materials for high-performance supercapacitors

Anchun Tang, Chubin Wan, Xiaoyu Hu, Xin Ju

01.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Cobalt tungsten phosphide with tunable W-doping as highly efficient electrocatalysts for hydrogen evolution reaction

Bowei Zhang, Chaojiang Li, Jun Hu, Dongdong Peng, Kang Huang, Junsheng Wu, Zhong Chen, Yizhong Huang

11.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Ultrathin lead-free double perovskite cesium silver bismuth bromide nanosheets

Jianmei Huang, Shengwen Zou, Jia Lin, Zhiwei Liu, Mingjing Qi

06.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021 Open Access

Imaging the influence of oxides on the electrostatic potential of photovoltaic InP nanowires

Lukas Hrachowina, Xianshao Zou, Yang Chen, Yuwei Zhang, Enrique Barrigón, Arkady Yartsev, Magnus T. Borgström

16.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Tuning the performance of nitrogen reduction reaction by balancing the reactivity of N2 and the desorption of NH3

Lijuan Niu, Dandan Wang, Kang Xu, Weichang Hao, Li An, Zhenhui Kang, Zaicheng Sun

10.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Oxygen vacancy promising highly reversible phase transition in layered cathodes for sodium-ion batteries

Kezhu Jiang, Shaohua Guo, Wei Kong Pang, Xueping Zhang, Tiancheng Fang, Shao-fei Wang, Fangwei Wang, Xiaoyu Zhang, Ping He, Haoshen Zhou

24.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021 Open Access

Multiband emission from single β-NaYF4(Yb,Er) nanoparticles at high excitation power densities and comparison to ensemble studies

Florian Frenzel, Christian Würth, Oleksii Dukhno, Frédéric Przybilla, Lisa M. Wiesholler, Verena Muhr, Thomas Hirsch, Yves Mély, Ute Resch-Genger

13.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Crystalline all-inorganic lead-free Cs3Sb2I9 perovskite microplates with ultra-fast photoconductive response and robust thermal stability

Sujit Kumer Shil, Fei Wang, Zhengxun Lai, You Meng, Yunpeng Wang, Dongxu Zhao, Mohammad Kamal Hossain, Kingsley O. Egbo, Ying Wang, Kin Man Yu, Johnny C. Ho

24.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

High performance inkjet-printed QLEDs with 18.3% EQE: improving interfacial contact by novel halogen-free binary solvent system

Ming Chen, Liming Xie, Changting Wei, Yuan-Qiu-Qiang Yi, Xiaolian Chen, Jian Yang, Jinyong Zhuang, Fushan Li, Wenming Su, Zheng Cui

15.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021 Open Access

Single entity electrochemistry and the electron transfer kinetics of hydrazine oxidation

Ruiyang Miao, Lidong Shao, Richard G. Compton

24.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

The influence of H2O and O2 on the optoelectronic properties of inverted quantum-dot light-emitting diodes

Zinan Chen, Zhiyuan Qin, Sikai Su, Shuming Chen

24.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Achieving room-temperature M2-phase VO2 nanowires for superior thermal actuation

Yong-Qiang Zhang, Kai Chen, Hao Shen, Yue-Cun Wang, Mohamed Nejib Hedhili, Xixiang Zhang, Ju Li, Zhi-Wei Shan

03.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Rechargeable quasi-solid-state aqueous hybrid Al3+/H+ battery with 10,000 ultralong cycle stability and smart switching capability

Hua Wang, Panpan Wang, Zhenyuan Ji, Zhe Chen, Jiaqi Wang, Wei Ling, Jie Liu, Mengmeng Hu, Chunyi Zhi, Yan Huang

03.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Quantifying 3D cell-matrix interactions during mitosis and the effect of anticancer drugs on the interactions

Yongman Liu, Jianye Wang, Yong Su, Xiaohai Xu, Hong Liu, Kainan Mei, Shihai Lan, Shubo Zhang, Xiaoping Wu, Yunxia Cao, Qingchuan Zhang, Shangquan Wu

22.02.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

3D urchin like V-doped CoP in situ grown on nickel foam as bifunctional electrocatalyst for efficient overall water-splitting

Hongyao Xue, Alan Meng, Haiqin Zhang, Yusheng Lin, Zhenjiang Li, Chuansheng Wang

24.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Ultrahigh-temperature ferromagnetism in MoS2 Moiré superlattice/graphene hybrid heterostructures

Liang Cai, Hengli Duan, Qinghua Liu, Chao Wang, Hao Tan, Wei Hu, Fengchun Hu, Zhihu Sun, Wensheng Yan

01.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Composition-dependent micro-structure and photocatalytic performance of g-C3N4 quantum dots@SnS2 heterojunction

Sheng-Qi Guo, Haijun Zhang, Zhenzhong Hu, Mengmeng Zhen, Bo Yang, Boxiong Shen, Fan Dong

03.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

One-dimensional nanochains consisting of magnetic core and mesoporous aluminosilicate for use as efficient nanocatalysts

Tong Zhang, Qin Yue, Panpan Pan, Yuan Ren, Xuanyu Yang, Xiaowei Cheng, Fahad A. Alharthi, Abdulaziz A. Alghamdi, Yonghui Deng

23.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Miura folding based charge-excitation triboelectric nanogenerator for portable power supply

Gui Li, Guanlin Liu, Wencong He, Li Long, Bangxing Li, Zhao Wang, Qian Tang, Wenlin Liu, Chenguo Hu

04.03.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Single-metal-atom site with high-spin state embedded in defective BN nanosheet promotes electrocatalytic nitrogen reduction

Cong Fang, Wei An

28.05.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Construction of hierarchical FeNi3@(Fe,Ni)S2 core-shell heterojunctions for advanced oxygen evolution

Minglei Yan, Zhiyang Zhao, Peixin Cui, Kun Mao, Chi Chen, Xizhang Wang, Qiang Wu, Hui Yang, Lijun Yang, Zheng Hu

01.06.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

A hybridized electromagnetic-triboelectric nanogenerator designed for scavenging biomechanical energy in human balance control

Long Liu, Qiongfeng Shi, Chengkuo Lee

13.07.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Layer-by-layer slot-die coated high-efficiency organic solar cells processed using twin boiling point solvents under ambient condition

Yu Yang, Erming Feng, Hengyue Li, Zichao Shen, Wanrong Liu, Jingbo Guo, Qun Luo, Jidong Zhang, Guanghao Lu, Changqi Ma, Junliang Yang

28.06.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Enhanced efficiency of top-emission InP-based green quantum dot light-emitting diodes with optimized angular distribution

Dong Li, Jingwen Feng, Youqin Zhu, Zhigao Lu, Chen Pei, Zhuo Chen, Yanzhao Li, Xinguo Li, Xiaoguang Xu

14.07.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Highly dispersed Pt clusters encapsulated in MIL-125-NH2 via in situ auto-reduction method for photocatalytic H2 production under visible light

Xiubing Huang, Xiangjun Li, Qingjie Luan, Kaiyue Zhang, Zhenyu Wu, Baozhen Li, Zuoshuai Xi, Wenjun Dong, Ge Wang

13.07.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Charge trap-based carbon nanotube transistor for synaptic function mimicking

Jie Zhao, Fang Liu, Qi Huang, Tongkang Lu, Meiqi Xi, Lianmao Peng, Xuelei Liang

23.07.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Dual-stimuli responsive near-infrared emissive carbon dots/hollow mesoporous silica-based integrated theranostics platform for real-time visualized drug delivery

Zhongyin Chen, Tao Liao, Lihui Wan, Ying Kuang, Chang Liu, Junlin Duan, Xiangyu Xu, Ziqiang Xu, Bingbing Jiang, Cao Li

11.08.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Unraveling the synergetic mechanism of physisorption and chemisorption in laser-irradiated monolayer WS2

Yuanzheng Li, Jiaxu Yan, Jinping Chen, Tong Yu, Hang Ren, Xiuling Liu, Weizhen Liu, Guochun Yang, Chunxiang Xu, Qiaoliang Bao, Yichun Liu, Haiyang Xu

04.07.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

High-yield and low-cost separation of high-purity semiconducting single-walled carbon nanotubes with closed-loop recycling of raw materials and solvents

Fang Liu, Xingxing Chen, Haoming Liu, Jie Zhao, Meiqi Xi, Hongshan Xiao, Tongkang Lu, Yu Cao, Yan Li, Lianmao Peng, Xuelei Liang

10.07.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Spatiotemporal sectioning of two-photon fluorescence ellipsoid with a CsPbBr3 nanosheet

Yizhi Zhu, Jinping Chen, Qiannan Cui, Heng Guo, Zhuxin Li, Zengliang Shi, Chunxiang Xu

07.08.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021 Open Access

Ultrathin-shell epitaxial Ag@Au core-shell nanowires for high-performance and chemically-stable electronic, optical, and mechanical devices

Yangzhi Zhu, Sanggon Kim, Xuezhi Ma, Peter Byrley, Ning Yu, Qiushi Liu, Xiaoming Sun, Da Xu, Sangshan Peng, Martin C. Hartel, Shiming Zhang, Vadim Jucaud, Mehmet R. Dokmeci, Ali Khademhosseini, Ruoxue Yan

31.07.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Directional design and synthesis of high-yield hollow Fe-MFI zeolite encapsulating ultra-small Fe2O3 nanoparticles by using mother liquid

Yi Zhai, Fumin Wang, Xubin Zhang, Guojun Lv, Yuzhou Wu, Tao Jiang, Qing Zhang, Mengyue Li, Mengyao Li, Yongkui Liu

12.08.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Unveiling the origin of anomalous low-frequency Raman mode in CVD-grown monolayer WS2

Qian Xiang, Xiaofei Yue, Yanlong Wang, Bin Du, Jiajun Chen, Shaoqian Zhang, Gang Li, Chunxiao Cong, Ting Yu, Qingwei Li, Yuqi Jin

12.08.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Tuning the oxidation state of Ru to surpass Pt in hydrogen evolution reaction

Rongpeng Ma, Ying Wang, Guoqiang Li, Long Yang, Shiwei Liu, Zhao Jin, Xiao Zhao, Junjie Ge, Wei Xing

06.09.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Reconfigurable photovoltaic effect for optoelectronic artificial synapse based on ferroelectric p-n junction

Yanrong Wang, Feng Wang, Zhenxing Wang, Junjun Wang, Jia Yang, Yuyu Yao, Ningning Li, Marshet Getaye Sendeku, Xueying Zhan, Congxin Shan, Jun He

09.09.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Covalent interfacial coupling of vanadium nitride with nitrogen-rich carbon textile boosting its lithium storage performance as binder-free anode

Di Zhao, Jinwen Qin, Lirong Zheng, Donglei Guo, Jie Wang, Minhua Cao

09.09.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Rational design of palladium single-atoms and clusters supported on silicoaluminophosphate-31 by a photochemical route for chemoselective hydrodeoxygenation of vanillin

Xiaowen Lu, Chunmu Guo, Mingyang Zhang, Leipeng Leng, J. Hugh Horton, Wei Wu, Zhijun Li

08.06.2021 | Research Article | Ausgabe 11/2021

Highly active bifunctional catalyst: Constructing FeWO4-WO3 heterostructure for water and hydrazine oxidation at large current density

Fang Shen, Zhenglin Wang, Yamei Wang, Guangfu Qian, Miaojing Pan, Lin Luo, Guoning Chen, Hailang Wei, Shibin Yin

11.06.2021 | Erratum | Ausgabe 11/2021

Erratum to: Materials and devices for flexible and stretchable photodetectors and light-emitting diodes

Jun-Kyul Song, Min Sung Kim, Seungwon Yoo, Ja Hoon Koo, Dae-Hyeong Kim

16.06.2021 | Erratum | Ausgabe 11/2021

Erratum to: DNA origami mediated electrically connected metal-semiconductor junctions

Basu R. Aryal, Dulashani R. Ranasinghe, Tyler R. Westover, Diana G. Calvopiña, Robert C. Davis, John N. Harb, Adam T. Woolley

24.06.2021 | Erratum | Ausgabe 11/2021

Erratum to: Fluorescent glycan nanoparticle-based FACS assays for the identification of genuine drug-resistant cancer cells with differentiation potential

Chenglong Wang, Wencai Guan, Rong Chen, Yael Levi-Kalisman, Yichun Xu, Liwen Zhang, Min Zhou, Guoxiong Xu, Hongjing Dou

28.07.2021 | Erratum | Ausgabe 11/2021

Erratum to: Dual-stimuli responsive near-infrared emissive carbon dots/hollow mesoporous silica-based integrated theranostics platform for real-time visualized drug delivery

Zhongyin Chen, Tao Liao, Lihui Wan, Ying Kuang, Chang Liu, Junlin Duan, Xiangyu Xu, Ziqiang Xu, Bingbing Jiang, Cao Li

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise