Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Quantum Information Processing

Quantum Information Processing 8/2013

Ausgabe 8/2013

Inhaltsverzeichnis ( 21 Artikel )

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Concurrence for infinite-dimensional quantum systems

Yu Guo, Jinchuan Hou, Yuncai Wang

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Improving the security of arbitrated quantum signature against the forgery attack

Ke-Jia Zhang, Wei-Wei Zhang, Dan Li

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Quantum teleportation with partially entangled states via noisy channels

Hua-Qiu Liang, Jin-Ming Liu, Shang-Shen Feng, Ji-Gen Chen

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Partial adiabatic quantum search algorithm and its extensions

Jie Sun, Songfeng Lu, Fang Liu

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Quantum games and quaternionic strategies

Aden O. Ahmed

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Decoherence dynamics of geometric measure of quantum discord and measurement induced nonlocality for noninertial observers at finite temperature

M. Ramzan

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Detecting non-Abelian geometric phase in circuit QED

Man-Lv Peng, Jian Zhou, Zheng-Yuan Xue

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Realization of nondestructive multi-atom cluster state analyzer via the cavity input–output process

Long Zhu, Shi-Lei Su, Qi Guo, Liu-Yong Cheng, Hong-Fu Wang, Shou Zhang

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Analysis and improvement of the watermark strategy for quantum images based on quantum Fourier transform

Yu-Guang Yang, Xin Jia, Peng Xu, Ju Tian

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Asymmetric quantum codes: new codes from old

Giuliano G. La Guardia

01.08.2013 | Erratum | Ausgabe 8/2013

Erratum to: Asymmetric quantum codes: new codes from old

Giuliano G. La Guardia

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Quantum private comparison protocol based on entanglement swapping of -level Bell states

Fen Zhuo Guo, Fei Gao, Su Juan Qin, Jie Zhang, Qiao Yan Wen

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Construction of general quantum channel for quantum teleportation

Zhao-Hui Peng, Jian Zou, Xiao-Juan Liu, Le-Man Kuang

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Quantum search in structured database using local adiabatic evolution and spectral methods

R. Sufiani, N. Bahari

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

NEQR: a novel enhanced quantum representation of digital images

Yi Zhang, Kai Lu, Yinghui Gao, Mo Wang

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Entanglement detection and distillation for arbitrary bipartite systems

Ming-Jing Zhao, Ting-Gui Zhang, Xianqing Li-Jost, Shao-Ming Fei

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Comment on “Efficient and feasible quantum private comparison of equality against the collective amplitude damping noise”

Chun-Wei Yang, Shih-Hung Kao, Tzonelih Hwang

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Expansible quantum secret sharing network

Ying Sun, Sheng-Wei Xu, Xiu-Bo Chen, Xin-Xin Niu, Yi-Xian Yang

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Quantum state sharing against the controller’s cheating

Run-hua Shi, Hong Zhong, Liu-sheng Huang

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Vortex and entanglement occurring in propagating states through coupled lossy waveguides

Kaicheng Zhu, Shaoxin Li, Huiqin Tang, Ying Tang, Xiaojuan Zheng

01.08.2013 | Ausgabe 8/2013

Squeezing and entanglement in multi-qutrit systems

Azita Naji, Mojtaba Jafarpour

Aktuelle Ausgaben