Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 9/2019

Issue 9/2019

Special issue: 2019 Nano Research Young Innovators (NR45) Award in nanoenergy

Table of Contents ( 45 Articles )

01-09-2019 | Editorial | Issue 9/2019

The Nano Research Young Innovators (NR45) Awards in nanoenergy

Hailiang Wang, Hongjie Dai

25-01-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Conductive polymers for stretchable supercapacitors

Yaqun Wang, Yu Ding, Xuelin Guo, Guihua Yu

21-03-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Aqueous organic redox flow batteries

Vikram Singh, Soeun Kim, Jungtaek Kang, Hye Ryung Byon

24-04-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Vertically-aligned nanostructures for electrochemical energy storage

Xue Wang, Tianyang Wang, James Borovilas, Xiaodong He, Shanyi Du, Yuan Yang

27-06-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Ni-based cathode materials for Na-ion batteries

Chenglong Zhao, Yaxiang Lu, Liquan Chen, Yong-Sheng Hu

22-12-2018 | Review Article | Issue 9/2019

Crystal phase engineering on photocatalytic materials for energy and environmental applications

Song Bai, Chao Gao, Jingxiang Low, Yujie Xiong

05-03-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Rational design of three-phase interfaces for electrocatalysis

Yuqing Wang, Yuqin Zou, Li Tao, Yanyong Wang, Gen Huang, Shiqian Du, Shuangyin Wang

11-03-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Metal organic frameworks derived single atom catalysts for electrocatalytic energy conversion

Tingting Sun, Lianbin Xu, Dingsheng Wang, Yadong Li

30-03-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Nanoengineering of solid oxide electrochemical cell technologies: An outlook

Juliana Carneiro, Eranda Nikolla

01-05-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Heterogeneous molecular catalysts for electrocatalytic CO2 reduction

Nathan Corbin, Joy Zeng, Kindle Williams, Karthish Manthiram

23-04-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Recent progress on in situ characterizations of electrochemically intercalated transition metal dichalcogenides

Sajad Yazdani, Milad Yarali, Judy J. Cha

29-03-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Microscopic insights into the catalytic mechanisms of monolayer MoS2 and its heterostructures in hydrogen evolution reaction

Min Hong, Jianping Shi, Yahuan Huan, Qin Xie, Yanfeng Zhang

02-04-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Oxygen-deficient metal oxides: Synthesis routes and applications in energy and environment

Di Zu, Haiyang Wang, Sen Lin, Gang Ou, Hehe Wei, Shuqing Sun, Hui Wu

12-04-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Plasmon-exciton interaction in colloidally fabricated metal nanoparticle-quantum emitter nanostructures

Yi Luo, Jing Zhao

31-05-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Optical materials and metamaterials from nanostructured soft matter

Uri R. Gabinet, Chinedum O. Osuji

11-06-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Enhancing bioelectricity generation in microbial fuel cells and biophotovoltaics using nanomaterials

Mohammed Mouhib, Alessandra Antonucci, Melania Reggente, Amirmostafa Amirjani, Alice J. Gillen, Ardemis A. Boghossian

24-04-2019 | Review Article | Issue 9/2019

Challenges and opportunities in IR nanospectroscopy measurements of energy materials

Elad Gross

13-12-2018 | Research Article | Issue 9/2019

Boosting the rate capability of multichannel porous TiO2 nanofibers with well-dispersed Cu nanodots and Cu2+-doping derived oxygen vacancies for sodium-ion batteries

Ying Wu, Zengxi Wei, Rui Xu, Yue Gong, Lin Gu, Jianmin Ma, Yan Yu

15-12-2018 | Research Article | Issue 9/2019

Co-doped 1T-MoS2 nanosheets embedded in N, S-doped carbon nanobowls for high-rate and ultra-stable sodium-ion batteries

Peihao Li, Yong Yang, Sheng Gong, Fan Lv, Wei Wang, Yiju Li, Mingchuan Luo, Yi Xing, Qian Wang, Shaojun Guo

26-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Dendrite-free sandwiched ultrathin lithium metal anode with even lithium plating and stripping behavior

Tao Li, Peng Shi, Rui Zhang, He Liu, Xin-Bing Cheng, Qiang Zhang

28-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Flame-retardant quasi-solid polymer electrolyte enabling sodium metal batteries with highly safe characteristic and superior cycling stability

Jinfeng Yang, Min Zhang, Zheng Chen, Xiaofan Du, Suqi Huang, Ben Tang, Tiantian Dong, Han Wu, Zhe Yu, Jianjun Zhang, Guanglei Cui

08-08-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Comprehensive study of a versatile polyol synthesis approach for cathode materials for Li-ion batteries

Hyeseung Chung, Antonin Grenier, Ricky Huang, Xuefeng Wang, Zachary Lebens-Higgins, Jean-Marie Doux, Shawn Sallis, Chengyu Song, Peter Ercius, Karena Chapman, Louis F. J. Piper, Hyung-Man Cho, Minghao Zhang, Ying Shirley Meng

26-01-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Solvent-free nanocasting toward universal synthesis of ordered mesoporous transition metal sulfide@N-doped carbon composites for electrochemical applications

Jiahui Zhu, Zhi Chen, Lin Jia, Yuqi Lu, Xiangru Wei, Xiaoning Wang, Winston Duo Wu, Na Han, Yanguang Li, Zhangxiong Wu

22-02-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Millisecond synthesis of CoS nanoparticles for highly efficient overall water splitting

Yanan Chen, Shaomao Xu, Shuze Zhu, Rohit Jiji Jacob, Glenn Pastel, Yanbin Wang, Yiju Li, Jiaqi Dai, Fengjuan Chen, Hua Xie, Boyang Liu, Yonggang Yao, Lourdes G. Salamanca-Riba, Michael R. Zachariah, Teng Li, Liangbing Hu

07-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Fabrication of bilayer Pd-Pt nanocages with sub-nanometer thin shells for enhanced hydrogen evolution reaction

Yihe Wang, Lei Zhang, Congling Hu, Shengnan Yu, Piaoping Yang, Dongfang Cheng, Zhi-Jian Zhao, Jinlong Gong

28-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019 Open Access

Towards maximized utilization of iridium for the acidic oxygen evolution reaction

Marc Ledendecker, Simon Geiger, Katharina Hengge, Joohyun Lim, Serhiy Cherevko, Andrea M. Mingers, Daniel Göhl, Guilherme V. Fortunato, Daniel Jalalpoor, Ferdi Schüth, Christina Scheu, Karl J. J. Mayrhofer

02-04-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Ternary mesoporous cobalt-iron-nickel oxide efficiently catalyzing oxygen/hydrogen evolution reactions and overall water splitting

Lulu Han, Limin Guo, Chaoqun Dong, Chi Zhang, Hui Gao, Jiazheng Niu, Zhangquan Peng, Zhonghua Zhang

13-04-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Ternary Ni-Co-Fe oxyhydroxide oxygen evolution catalysts: Intrinsic activity trends, electrical conductivity, and electronic band structure

Michaela Burke Stevens, Lisa J. Enman, Ester Hamal Korkus, Jeremie Zaffran, Christina D. M. Trang, James Asbury, Matthew G. Kast, Maytal Caspary Toroker, Shannon W. Boettcher

25-04-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Room-temperature ligancy engineering of perovskite electrocatalyst for enhanced electrochemical water oxidation

Junchi Wu, Yuqiao Guo, Haifeng Liu, Jiyin Zhao, Haodong Zhou, Wangsheng Chu, Changzheng Wu

10-05-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Enhancing oxygen evolution reaction by cationic surfactants

Qixian Xie, Daojin Zhou, Pengsong Li, Zhao Cai, Tianhui Xie, Tengfei Gao, Ruida Chen, Yun Kuang, Xiaoming Sun

07-06-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Influence of 3d transition-metal substitution on the oxygen reduction reaction electrocatalysis of ternary nitrides in acid

Kevin E. Fritz, Yichen Yan, Jin Suntivich

12-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO

Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, Dehui Deng

15-04-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Highly efficient and selective CO2 electro-reduction with atomic Fe-C-N hybrid coordination on porous carbon nematosphere

Haixia Zhong, Fanlu Meng, Qi Zhang, Kaihua Liu, Xinbo Zhang

23-04-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Enhanced N-doping in mesoporous carbon for efficient electrocatalytic CO2 conversion

Min Kuang, Anxiang Guan, Zhengxiang Gu, Peng Han, Linping Qian, Gengfeng Zheng

13-06-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Revealing the hidden performance of metal phthalocyanines for CO2 reduction electrocatalysis by hybridization with carbon nanotubes

Zhan Jiang, Yang Wang, Xiao Zhang, Hongzhi Zheng, Xiaojun Wang, Yongye Liang

01-02-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Enhancing catalytic H2 generation by surface electronic tuning of systematically controlled Pt-Pb nanocrystals

Bin E, Bolong Huang, Nan Zhang, Qi Shao, Yujing Li, Xiaoqing Huang

23-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Highly efficient K-Fe/C catalysts derived from metal-organic frameworks towards ammonia synthesis

Pengqi Yan, Wenhan Guo, Zibin Liang, Wei Meng, Zhen Yin, Siwei Li, Mengzhu Li, Mengtao Zhang, Jie Yan, Dequan Xiao, Ruqiang Zou, Ding Ma

26-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Controlled growth of uniform two-dimensional ZnO overlayers on Au(111) and surface hydroxylation

Hao Wu, Qiang Fu, Yifan Li, Yi Cui, Rui Wang, Nan Su, Le Lin, Aiyi Dong, Yanxiao Ning, Fan Yang, Xinhe Bao

22-05-2019 | Research Article | Issue 9/2019 Open Access

Assessment of oxide nanoparticle stability in liquid phase transmission electron microscopy

Mark J. Meijerink, Krijn P. de Jong, Jovana Zečević

01-08-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111)

Anthony Curto, Zhaozong Sun, Jonathan Rodríguez-Fernández, Liang Zhang, Ayush Parikh, Ting Tan, Jeppe V. Lauritsen, Aleksandra Vojvodic

02-04-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Pressure-dependent phase transition of 2D layered silicon telluride (Si2Te3) and manganese intercalated silicon telluride

Virginia L. Johnson, Auddy Anilao, Kristie J. Koski

11-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Dependence of interface energetics and kinetics on catalyst loading in a photoelectrochemical system

Yumin He, Srinivas Vanka, Tianyue Gao, Da He, Jeremy Espano, Yanyan Zhao, Qi Dong, Chaochao Lang, Yongjie Wang, Thomas W. Hamann, Zetian Mi, Dunwei Wang

08-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

Supramolecular precursor strategy for the synthesis of holey graphitic carbon nitride nanotubes with enhanced photocatalytic hydrogen evolution performance

Xiaoshuai Wang, Chao Zhou, Run Shi, Qinqin Liu, Geoffrey I. N. Waterhouse, Lizhu Wu, Chen-Ho Tung, Tierui Zhang

08-08-2019 | Research Article | Issue 9/2019

The role of phase impurities and lattice defects on the electron dynamics and photochemistry of CuFeO2 solar photocathodes

Elizabeth A. Fugate, Somnath Biswas, Mathew C. Clement, Minkyu Kim, Dongjoon Kim, Aravind Asthagiri, L. Robert Baker

26-03-2019 | Research Article | Issue 9/2019

The impact of fluorination on both donor polymer and non-fullerene acceptor: The more fluorine, the merrier

Nicole Bauer, Qianqian Zhang, Jeromy James Rech, Shuixing Dai, Zhengxing Peng, Harald Ade, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Wei You

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits